4
Kugezigwa kwa Yesu
Mlk 1:12-13; Luk 4:1-13
Abaho Loho Yang'alile kamulongoza Yesu yachole kuluwala yakagezigwe na Mwenembago. Kakala kuko siku malongo mane imisi na ikilo bila kuja. Viyamambukize siku azo, Yesu kona nzala. Abaho Mwenembago kamcholela kamulongela, “Kamba gweye kwa Mwana wa Mulungu kweli galagize mabwe gano gagaluke magate.”
Lakini Yesu kamwidika, “Maandiko Gang'alile golonga, ‘Munhu hawa mgima kwa kuja kwiiyeka, lakini kwa kila mbuli yoolonga Mulungu.’ ”
Abaho Mwenembago kamsola Yesu mbaka Yelusalemu buga ding'alile, kamwika mna ikiswili cha Ing'anda ya Mulungu. Abaho kamulongela Yesu, “Kamba kweli gweye kwa Mwana wa Mulungu, ilagaze mwenyego hasi, kwavija Maandiko Gang'alile golonga,
‘Mulungu kowalagiza wasenga zake wa kuulanga mbuli ya gweye,
nao wokusola mmakono gao,
sekeuilumize magulu gako mgamabwe.’ ”
Yesu kamwidika, “Vivija Maandiko Gang'alile golonga, ‘Sekeumgeze Mndewa Mulungu wako.’ ”
Abaho Mwenembago kamsola Yesu mbaka uchanha ng'hani kuna ulugongo lutali na kamulagusila undewa wa mwiisi yose na unovu wake. Mwenembago kamulongela, “Vino vose nokugwaa, kamba wahanifugamila na kunitambikila.”
10 Yesu kamulongela, “Segela kumwangu Mwenembago! Kwavija Maandiko Gang'alile golonga, ‘Mtambikile Mndewa Mulungu wako, na umsang'hanile heyo yaiyeka!’ ”
11 Baho Mwenembago kamuleka Yesu, na wasenga wa kuulanga weza wamsang'hanila.
Yesu kosonga sang'hano yake ako Galilaya
Mlk 1:14-15; Luk 4:14-15
12 Yesu viyahulike Yohana Mbatizaji kagodekigwa kukifungo, kachola isi ya Galilaya. 13 Hakalile Nazaleti lakini kachola kukala Kapelinaumu kudibuga dili behi na lamba da Galilaya, kuzimbaka za isi ya Zabuloni na Nafutali. 14 Mbuli ino ilawilila kamba vija viyalongile mtula ndagu wa Mulungu Isaya,
15 “Isi ya Zabuloni na isi ya Nafutali
nzila ya kucholela mbahali, umwambu uyagwe wa lwanda lwa Yolidani
Galilaya, isi ya wanhu haweli Wayahudi!
16 Wanhu wakalile mdiziza
wawona mulenge wa ukombozi wa Mulungu
Waja wose wokala mwiisi ya sisila da ifa
mulenge uwamwemwesela.”
17 Kulawa kipindi acho Yesu kasonga kuwapetela usenga wake, “Lekeni nzambi zenu, kwavija Undewa wa kuulanga wammabehi.”
Yesu kowakema walowa somba wane
Mlk 1:16-20; Luk 5:1-11
18 Yesu viyakalile kobita kumgwazo wa lamba da Galilaya, kawavika munhu na mkulu wake wovuwa somba. Wakala Simoni yakemigwe Petulo na mdodo wake Andeleya, wakala wovuwa somba mna dilamba na mizavu yao. 19 Yesu kawalongela, “Nikwelelezeni na niye nowatenda muwe wavuwaji wa wanhu.” 20 Bahaja waileka mizavu yao, wamkweleleza.
21 Kagenda kumwande kawavika wandugu wabili wayagwe. Yakobo na Yohana wanage Zebedayo. Wakala mwiingalawa hamoja na tatao Zebedayo woitanda mizavu yao. Yesu kawakema, 22 bahaja waileka ngalawa na tatao, na wamkweleleza Yesu.
Yesu kowapetela wanhu na kuwahonya
Luk 6:17-19
23 Yesu kachola mwiisi yose ya Galilaya, kafundiza mzing'anda za kumpula Mulungu na kawapetela wanhu Mbuli Inogile ya Undewa wa Mulungu na baho kawahonya wanhu wakalile na mitamu na magayo gose. 24 Mbuli zake zenela mwiisi yose ya Siliya, avo wanhu wamgalila wanhu wose wakalile watamu, waja wodununzika na kila utamu, weli na vinyamkela, na visango na waja waholole na Yesu kawahonya wose. 25 Wanhu wengi wamkweleleza Yesu kulawa Galilaya na Dekapoli, kulawa Yelusalemu na Yudea na isi ya mwambu uyagwe wa lwanda lwa Yolidani.