5
Yesu kowapetela wanhu kulugongo
Yesu viyaluwone lunhu lwa wanhu, kakwela kulugongo, kakala hasi. Wanahina zake wamcholela, nayo kasonga kuwafundiza.
Deng'ho da kweli
Luk 6:20-23
“Wamweda wanhu waja womtamanila Mulungu yaiyeka,
kwavija Undewa wa kuulanga uli wao!
Wamweda wanhu waja wonyunyuwala,
kwavija Mulungu kowahoza!
Wamweda wanhu waja weli wahole,
kwavija Mulungu kowagwaa isi yose.
Wamweda wanhu waja weli na nzala na ng'hilu ya kutenda gaja goyolonda Mulungu,
kwavija Mulungu kowatenda wegute!
Wamweda wanhu waja weli na bazi kwa wayagwe,
kwavija Mulungu nayo kowonela bazi!
Wamweda wanhu waja wailavile kwa Mulungu kwa mizoyo yao yose,
kwavija womona Mulungu!
Wamweda wanhu waja wotenda wanhu wailumbe,
kwavija wokemigwa wana wa Mulungu!
10 Wamweda wanhu waja wodununzika mbuli ya kutenda gaja goyolonda Mulungu,
kwavija Undewa wa kuulanga uli wao!”
11 “Mmweda mweye muligigwa na kudununzigwa na kulongigwa vihile, kwavija mwa wanahina zangu. 12 Sekeleleni na kudeng'helela, kwavija mwikiligwa nhunza ng'hulu kuulanga. Kwavija vino vivo wadununzigwe watula ndagu wa Mulungu wakalile umwaka, mweye hamunavumbuka.”
Mkele na mulenge
Mlk 9:50; Luk 14:34-35
13 “Mweye mulinga kamba mkele kwa wanhu wose wa mwiisi. Ila kamba mkele wahagiza ukali wake, vino wogeligwa choni mbaka ubweze ukali wake kabili? Haufaya bule, ila wokwasigwa kunze na wanhu woubojoga.”
14 “Mweye muigala na mulenge kwa wanhu wa mwiisi. Buga dizengigwe kulugongo hadidaha kuifisa. 15 Kuduhu munhu yobwinha taa na kuigubika na kikalango, lakini koika kukingolobweda. Baho yomwemwesela kila munhu yeli mng'anda. 16 Vivo ili kumwenu mweye, mulenge wenu uwamwemwesele wanhu wagone gaja ganogile gomtenda muladi wamtogole Tataenu yeli kuulanga.
Malagizo ga Musa na mafundizo ga watula ndagu wa Mulungu
17 “Sekemugese nene niza kugasegeza Malagizo ga Musa hebu mafundizo ga watula ndagu wa Mulungu. Niye niza kutenda Malagizo gago galawilile. 18 Nowalongela ukweli, mbaka ulanga na isi vosegela, kuduhu hata mbuli ndodo ng'hani yonda isegezigwe mna Gamalagizo mbaka gose galongigwe galawilile. 19 Munhu yoyose yolema kukweleleza lagizo dodo mna Gamalagizo gano na kuwafundiza wayagwe watende vivo, munhu ayo kokuwa mdodo mna undewa wa kuulanga. Lakini munhu ija yogagoga Malagizo na kuwafundiza wanhu wayagwe watende vivo, munhu ayo kokuwa mkulu Muundewa wa kuulanga. 20 Nowalongeleni, kamba hamutenda ganogile goyolonda Mulungu kubanza wafundiza Malagizo ga Musa na Mafalisayo, hamwingila ng'o Muundewa wa kuulanga.
Yesu kofundiza mbuli ya kugevuzika
Luk 12:57-59
21 “Muhulika wanhu wa umwaka viwalongeligwe, ‘Sekemukome. Munhu yoyose yonda yakome yatagusigwe.’ 22 Lakini niye nowalongeleni munhu yoyose yomwihila ndugu yake kotagusigwa. Munhu yoyose yombeza ndugu yake kolondeka yagaligwe kukitala, na munhu yoyose yomkema ndugu yake, ‘Mbozi!’ ayo kolondeka yengile muumoto wa jehanamu.
23 “Avo kamba wahalonda kumulavila Mulungu nhunza muupango, na kokumbuka mugomba na ndugu yako, 24 tanhu ileke nhunza yako aho hana uupango, chola hima ukailumbe na ndugu yako, na abaho ubwele umulavile Mulungu nhunza yako.
25 “Munhu yahawa na mbuli na gweye na kolonda kukugala mna ikitala, uilumbe nayo yang'hali hanakugala kukitala. Buleavo yahakugala kukitala, na kukwika mmakono ga msemi, nayo kokwika mmakono ga wakalizi, na gweye kogodekigwa mkifungo. 26 Nokulongela kweli, mumo humulawa ng'o mbaka ulipe sente yose.
Mbuli ya ugoni
27 “Muhulika wanhu viwalongeligwe, ‘Sekemutende ugoni.’ 28 Lakini niye nowalongela, munhu yoyose yonda yamulole mtwanzi kwa kumsulukila, munhu ayo katenda ugoni na mtwanzi ayo muumoyo wake. 29 Avo kamba siso jako da mkono wa kudila dahakuhonza utende nzambi, ding'ole ujase. Kwavija yokuwa vinoga ng'hani gweye wagize kinhu kimoja cha lukuli lwako, kubanza lukuli lwako lose lwasigwe muumoto wa jehanamu. 30 Kamba mkono wako wa kudila wahakuhonza utende nzambi, ukanhe uwase! Kwavija vinoga ng'hani kumwako wagize kinhu kimoja cha lukuli lwako kubanza lukuli lwako lose lwasigwe muumoto wa jehanamu.
Fundizo da nyasa
Mat 19:9; Mlk 10:11-12; Luk 16:18
31 “Vivija muhulika wanhu viwalongeligwe, ‘Munhu yoyose yomwasa mwehe wake kolondeka yamgwee kibua cha nyasa.’ 32 Lakini niye nowalongeleni, mbigalo sekeyamwase mwehe wake, ila kamba mtwanzi ayo katenda ugoni. Kwavija kamba yahamwasa, komtenda yawe mgoni, na mbigalo yonda yamsole mtwanzi ayo yasigwe vivija kotenda ugoni.
Fundizo da kuiduila
33 “Muhulika wanhu wa umwaka viwalongeligwe, ‘Sekeuleke kutenda kija kiuiduile, ila kolondeka utende mbuli zose ziuiduile kwa Mndewa.’ 34 Lakini niye nowalongeleni, sekemuiduile. Sekemuiduile kwa ulanga, kwavija acho kigoda cha Mulungu, 35 vivija sekemuiduile kwa isi, kwavija aho hanhu ha kwikila magulu gake, hebu kwa Yelusalemu, kwavija dijo buga da Mndewa mkulu. 36 Vivija sekeuiduile kwa pala jako, kwavija hudaha kulutenda hata luvili lumoja luwe luzelu hebu lutitu. 37 Wahalonga, ‘Ona’ iwe ‘Ona,’ hebu wahalonga, ‘Bule’ iwe ‘Bule.’ Mbuli yoyose iyagwe kubanza zino yolawa kwa Mwenembago.
Mbuli ya kulipa gehile
Luk 6:29-30
38 “Muhulika viilongigwe, ‘Siso kwa siso, na zino kwa zino.’ 39 Lakini niye nowalongeleni, sekeumbwezele munhu yakutendele gehile. Munhu yahakutowa kanza da mkono wa kudila, muhindusile da kumoso. 40 Kamba munhu yahakugala kukitala kwa kulonda kusola shati jako, muleke yasole na koti jako. 41 Kamba munhu kokunanahiza umpapile mzigo wake kwa utali wa kilometa imoja, umpapile kwa kilometa mbili. 42 Munhu yahakupula kinhu mgwee, munhu yahalonda kukukopa sambiumulemele.
Kuwanogela wakwihile
Luk 6:27-28; Luk 6:32-36
43 “Muhulika wanhu viwalongeligwe, ‘Wanogeleni mbwiga zako, na uwehile waja wakwihile.’ 44 Lakini niye nowalongeleni, wanogeleni wanhu wowehila na wapulileni kwa Mulungu waja wowadununza, 45 baho mokuwa wana wa Tataenu yeli kuulanga. Kwavija heyo kowamwemwesela zuwa jake wanhu wehile na wanogile, na kowagwaa mvula waja wotenda gayolonda na waja wotenda gomgevuza. 46 Vino Mulungu kowagwaa nhunza gani kamba muhawanogela waiyeka wanhu waja wowanogela mweye? Vino hata wabokela kodi hawatenda vivo? 47 Muhawalamusa mbwiga zenu waiyeka, motenda kilozo gani? Vino hata wamhazi hawatenda vivo? 48 Molondeka mutelele kamba Tataenu yeli kuulanga viyatelele.