6
Fundizo da kuwataza wakiwa
“Iteganyeni, sekemutende mbuli zinogile mgameso ga wanhu muladi wanhu wawatogole. Muhatenda avo Tataenu wa kuulanga honda yawagwee nhunza yoyose.
“Avo kamba komgwaa kinhu munhu mkiwa, sekeutowe mhalati kutenda wanhu wakijuwe kija kiutenda, kamba viwotenda wanafiki mna izing'anda za kupulila na mna zinzila muladi wanhu wawatogole. Nowalongeleni ukweli, awo wabokela mwaka nhunza yao yose. Lakini gweye wahamgwaa kinhu munhu mkiwa, mkono wako wa kumoso sekeujuwe kija kitendigwa na mkono wako wa kudila. Tenda avo kwa kinyelegezi. Tatako yolola gotendigwa kinyelegezi kokugwaa nhunza.
Fundizo da kumpula Mulungu
Luk 11:2-4
“Mwahampula Mulungu, sekemuigale na wanafiki! Kwavija awo wanogelwa kwima na kumpula Mulungu mna zing'anda za ukupula na mna zinzila mhanda, muladi wanhu wawalole. Nowalongeleni ukweli, awo wabokela mwaka nhunza yao yose. Lakini gweye wahampula Mulungu, ingila mdigati jako, hinda lwivi lwako, umpule Tatako hakoneka. Tatako iyolola gaja gotendigwa kinyelegezi kokugwaa nhunza.
“Mwahampula Mulungu, sekemulonge mbuli nyingi za chaka chaka kamba viwotenda wamhazi, kwavija wogesa wohulikigwa kwa mbuli zao nyingi. Sekemuigale nao, kwavija Tataenu kajuwa kija kimulonda mung'hali hamunampula. Lakini mweye puleni vino,
‘Tataetu uli kuulanga,
twaga jako ditogoligwe,
10 undewa wako wize,
goulonda mwiisi gatendigwe, kamba viili kuulanga.
11 Utugwee lelo lujo lwetu lwa kila siku.
12 Uzigele kumgongo nzambi zetu zitutendile,
kamba vija tweye vituzigela kumgongo mbuli za wanhu wayagwe ziwatutendele.
13 Sekeutwingize kuna ukugezigwa,
lakini utuhonye na ija Imdumuka.
[Kwavija siku zose undewa ni wako na inguvu na ukulu. Ona.’]
14 “Kamba mwahazigela kumgongo nzambi wanhu ziwawatendele, vivija Tataenu yeli kuulanga kozigela kumgongo nzambi zenu. 15 Lakini kamba hamuzigela bule kumgongo nzambi za wanhu wayagwe, Tataenu yeli kuulanga nayo hazigela bule kumgongo nzambi zenu zimutendile.
Fundizo da kufunga kuja
16 “Mwahafunga kuja, sekemuwe kamba wanafiki, awo wovitenda vihanga vao vigele bazi muladi wakoneke kamba wafunga kuja. Nowalongeleni ukweli, awo wabokela mwaka nhunza yao yose. 17 Lakini gweye wahafunga kuja, sunha kihanga chako na ubunhe mvili zako, 18 muladi wanhu wayagwe sekewakujuwe kamba kufunga kuja ila Tatako yaiyeka yoleka koneka, ayo yonda yajuwe. Nayo Tatako yolola gaja goutenda kinyelegezi kokugwaa nhunza.
Ngama ya kuulanga
Luk 12:33-34
19 “Sekemwike ngama zenu mwiisi ino muli na ng'hobo na lungwi luzibananga, na wabavi wokwingila na kwiba. 20 Lakini mwike ngama zenu kuulanga, ako ng'hobo na lungwi havidaha kubananga, na wabavi hawadaha kwingila na kwiba. 21 Kwavija kuko kuili ngama yako, vivija kuko kondauwe moyo wako.
Mulenge wa lukuli
Luk 11:34-36
22 “Meso gago taa ya lukuli. Kamba meso gako magima, lukuli lwako lose lokuwa na mulenge, 23 lakini kamba meso gako gabanangika, lukuli lwako lose lokuwa mdiziza. Avo kamba mulenge ulimgati mmwako wahawa ziza, dokuwa ziza totolo!
Kumsang'hanila Mulungu na mali
Luk 16:13; 12:22-31
24 “Kuduhu munhu yodaha kuwasang'hanila wakulu wabili, kwavija komwihila imoja na kumnogela iyagwe, hebu koilumba na imoja na kumbeza iyagwe. Hamudaha kumsang'hanila Mulungu hamoja na mali.
25 “Lekaavo nowalongeleni, sekemuugaiye ugima, moja choni na kung'wa choni, hebu ng'huli zenu zovala choni. Vino ugima haunogile bule kubanza lujo? Hebu lukuli halunogile bule kubanza viwalo? 26 Waloleni bondwa, hawahanda, hawasenga, hebu kwika kudikanho, lakini Tataenu yeli kuulanga kowadima. Vino mweye hamunogile ng'hani bule kubanza iwabondwa? 27 Nani kumwenu kwa kuigaza ng'hani kodaha kwengeza hata saa dimoja da ugima wake?
28 “Habali mogaiya viwalo? Loleni maluwa ga kumuhulo vigokula, hagasang'hana hebu kuitendela viwalo. 29 Lakini nowalongeleni, hata mndewa Sulemani mwenyego na utajili wake wose, havalile goya kamba luwa dimoja mna gamaluwa gano. 30 Kamba Mulungu heyo yodivaza jani da kumuhulo, lelo dabahano na mayo dokwasigwa muumoto, vino hondayawavaze ng'hani mweye? Mweye wanhu mutamanila kidogo!
31 “Avo sekemuigaze kwa kulonga, ‘Toja choni?’ hebu, ‘Tong'wa choni?’ hebu, ‘Tovala choni?’ 32 Kwavija vinhu vino vivo voogaiya wamhazi. Tataenu yeli kuulanga kojuwa kamba movilonda vinhu vose avo. 33 Lakini tanhu uzahileni Undewa wa Mulungu na gaja goyolonda, na vino vose mogweleligwa. 34 Avo sekemugagaiye ga mayo, kwavija mayo yoigaiya yenyego. Kila siku yoigaiya yenyego.