7
Kuwatagusa wanhu wayagwe
Luk 6:37-38, 41-42
“Sekemuwataguse wanhu wayagwe, avo na mweye sekemutagusigwe na Mulungu. Kwavija vimuwatagusa wanhu wayagwe, na mweye motagusigwa vivo. Mulungu kowatendela vivija vimuwatendela wayagwe. Habali kolola kibanzi kili mdisiso da ndugu yako, lakini hulola biki dili mdisiso jako? Hebu kodahaze kumulongela ndugu yako, ‘Chonde leka nikulave kibanzi kili mdisiso jako,’ na kuno gweye mwenyego mdisiso jako mna biki? Gweye kwa mnafiki! Tanhu lava biki dili mdisiso jako, abaho kodaha kulola goya na kulava kibanzi kili mdisiso da ndugu yako.
“Sekemuwagwee umbwa vinhu vilavigwe kwa Mulungu, kwavija wowahinduka na kuwaluma. Hebu sekemuwapigisile nguluwe lulu zenu, kwavija wozibojoga.
Pula, zahila, gong'onda
Luk 11:9-13
“Puleni, na mweye mogweleligwa, zahileni, na mweye movona, gong'ondeni ulwivi, na mweye movugulilwa. Kwavija munhu yoyose yompula Mulungu kogweleligwa, na munhu yoyose yozahila kopata, na munhu yoyose yogong'onda ulwivi kovuguliligwa. Vino kuna munhu yoyose kumwenu mweye kamba mwanage yahampula gate komgwaa dibwe? 10 Hebu yahampula somba komgwaa zoka? 11 Kamba mweye mmemile nzambi mojuwa kuwagwaa wanenu vinhu vinogile, avo Tataenu yeli kuulanga kowagwaa ng'hani vinhu vinogile wanhu waja wompula.
12 “Avo watendeleni wayagwe gaja gose gomulonda mweye kutendeligwa, kwavija dino dijo fambulo da Malagizo ga Musa na mafundizo ga watula ndagu wa Mulungu.
Lwivi msisili
Luk 13:24
13 “Ingileni kubitila lwivi msisili, kwavija lwivi lwa kwingilila kuna ukupotela lugazi, na nzila ilongoza ako ibuha, na wanhu wengi wobitila nzila ayo. 14 Lakini nzila ilongoza kuugima ni ndodo na sisili, wanhu kidogo awo woyona.
Mbiki na matunda gake
Luk 6:43-44
15 “Iteganyeni na watula ndagu wa uvizi. Wowezila kwa kukoneka kwa kunze kamba ng'hondolo, lakini mgati mmwao waigala na mbwizi. 16 Mowajuwa kwa sang'hano zao, mkese haudaha kulela fulu na mgude haudaha kulela ngama. 17 Vivija kila mbiki unogile wolela matunda ganogile, na mbiki wihile wolela matunda gehile. 18 Mbiki unogile haulela matunda gehile, na mbiki wihile haulela matunda ganogile. 19 Kila mbiki uleka kulela matunda ganogile wokanhigwa na kwasigwa muumoto. 20 Avo mowajuwa watula ndagu wa uvizi kwa kija kiwosang'hana.
Mweye siwajuwile bule
Luk 13:25-27
21 “Siyo kila munhu yong'hema ‘Mndewa, Mndewa’ kokwingila mna Undewa wa kuulanga, ila waja waiyeka wotenda gaja goyolonda Tatangu yeli kuulanga. 22 Siku ya nhaguso yahavika, wanhu wengi wonongela, ‘Mndewa, Mndewa! Kwa twaga jako tuwapetela wanhu usenga wa Mulungu, na kwa twaga jako tuwalava wanhu vinyamkela na kutenda unzonza!’ 23 Abaho nowalongela, ‘Ka, mweye siwajuwile bule. Segeleni kumwangu, mweye wanhu mutenda gehile!’
Wazengaji ng'anda wabili
Luk 6:47-49
24 “Munhu yoyose yohulika mbuli zangu na kuzigoga, ayo kaigala na munhu mbala yazengile ng'anda yake mdibwe kulu. 25 Mvula itowa, vizanda vimema mazi, beho dibuma na kuitowa ng'anda ija, lakini hailagale bule, kwavija chandusilo chake kizengigwa mdibwe.
26 “Lakini munhu yoyose yohulika mbuli zangu na kolema kuzigoga, ayo kaigala na munhu mbozi yazengile ng'anda yake mumsanga. 27 Mvula itowa, vizanda vimema mazi, beho dibuma na kuitowa ng'anda ija, nayo igwa kwa nguvu.”
Udahi wa Yesu
28 Yesu viyamambukize kulonga avo, lunhu lose lwa wanhu lukanganywa kwa mafundizo gake, 29 kwavija hafundize kamba wafundiza wao wa Malagizo ga Musa, lakini kafundiza kwa udahi.