3
Watwanzi na wakasano
Vivija na mweye watwanzi wategelezeni wakasano zenu, muladi kamba wakasano zenu hawatogola mbuli ya Mulungu, watogole kwa sang'hano zenu bila kulongeligwa, wahakona vimtenda zinogile na motegeleza. Unovu sekewoneke kwa kuihamba kwa kunze, kamba vija kuluka mvili hebu kuvala zahabu na viwalo vinogile. Lakini unovu wenu wolondeka uwe muumoyo unogile, unovu uleka kuvulala na moyo wa uhole, unovu uno wofaya ng'hani mgameso ga Mulungu. Kwavija uno awo unovu uwakalile nao watwanzi wamtamanile Mulungu baho umwaka, viwawategeleze wakasano zao. Kamba vija Sala viyamtegeleze Abulahamu na kamkema mndewa wake. Mweye mwa wandele zake kamba mwahatenda ganogile bila kudumba kinhu chochose.
Vivija na mweye iwakasano molondeka mukale goya na wehe zenu na mujuwe kamba watwanzi waduhu nguvu kamba wambigalo avo muwatendele kwa kuwategeleza, kwavija vivija nao wobokela hamoja na mweye nhunza ya ugima. Tendeni vivo muladi kupula kwenu sekekukimilwe.
Kugaya mbuli ya kutenda ganogile
Kukimambukizo, mweye mose muwe na moyo umoja na mugese dimoja, molondeka muinogele kamba ndugu, muyonele bazi na muitonge wenyego. Sekemuwalipe wanhu gehile kwa gehile, hebu ligo kwa ligo, lakini walipeni ganogile kwavija mbuli ino ayo imukemeligwe muladi mubokele ganogile. 10 Kamba Maandiko Gang'alile vigalonga,
“Munhu yoyose younogela ugima
na kolonda siku zinogile,
yailole sekeyalonge gehile
na sekeyalonge uvizi.
11 Yaleke gehile na yasang'hane ganogile
yazahile tindiwalo na yadiwinze kwa moyo wake.
12 Kwavija Mndewa kowalola wanhu wanogile mgameso gake
na kohulika kumpula kwao,
lakini Mndewa kowalema wanhu wotenda gehile.”
13 Nani yonda yawalumize kamba mowamba kutenda ganogile? 14 Lakini hata kamba mwahagaya kwa kutenda ganogile mmweda! Sekemudumbe kija kiwodumba hewo na sekemunyawenyawe. 15 Lakini mumgwee ukulu Kilisito kamba Mndewa mmizoyo yenu. Siku zose muitande kumwidika munhu yoyose yowauza kilamuso cha tamanilo jenu dimulinajo. 16 Lakini tendeni vivo kwa uhole na kutegeleza. Tendeni kwa mizoyo ileka kuwatagusa kamba mubananga, muladi wose wolonga gehile kwa tabiya yenu inogile kwa Kilisito, wagwe kinyala kwa kija kiwolonga. 17 Kwavija vinoga ng'hani kamba vivo viyolonda Mulungu, kugaya kwa kutenda ganogile kubanza kwa kutenda gehile. 18 Kwavija Kilisito kafa mwanza umoja kwa nzambi za wanhu wose, munhu yotenda ganogile kwa wanhu wotenda gehile muladi yawagale mweye kwa Mulungu. Kafa kilukuli lakini katendigwa mgima kwa udahi wa Loho Yang'alile, 19 na vivija kachola kuzipetela loho zikalile zigodekigwe, 20 za wao walemile kumtegeleza Mulungu baho umwaka viyawabetele kwa kufunga umoyo mna kipindi cha Nuhu viyakalile kozenga safina. Wanhu wadodo wahonyeka na mazi, wakala wanhu wanane waiyeka. 21 Na mazi gago sambi golagusa ubatizo, awo uwakombola. Siyo kwa kusunha dikwe da lukuli lakini lagano kwa Mulungu ditendigwa kwa moyo unogile kumwake. Ubatizo wowakombola kwa kuzilibuka kwa Yesu Kilisito, 22 yacholile kuulanga na kakala muukulu mwambu wa mkono wa kudila wa Mulungu, ako kowatawala wasenga wa kuulanga na wakulu na weli na udahi na nguvu.