15
Lukumbi aneko ku Yelusalemu
Bahi vanu vanji va ku Yudeya nkuhwena ku Antiyokiya, nkutandilika kuvahunda avala vakúkulupila uvachidoni, “Mwenu mukànayaluke malinga chiilaijije Sheliya yanga Musa mukambepohwa.” Bahi Paolo na Banaba nkutahukana na anevo vanu kuyamba chinu anecho. Anepo vakúkulupila vanji nkuntandola Paolo na Banaba pamo na vanu vanji vahwene ku Yelusalemu vakalonjele na mitume na vasele va alila likuwa lya vakúkulupila, kwamba malove anelo.
Bahi likuwa lya vanu vankulupîla Yesu lya ku Antiyokiya nkumpanganiha Paolo na Banaba, na vanang'o pavachipita chilambo cha Foinike na Samaliya nkuva uvavahaulila vanu vanji namuna vanu vakávele Vayahudi chivannaukidile Nnungu. Habali aneyo nkuvahangaladya namene vakúkulupila vammalele. Pavakamwele ku Yelusalemu, likuwa lya vanu vankulupîla Yesu na mitume na vasele va likuwa lya vakúkulupila nkuvakalibisa, na vanang'o nkuvahaulila lammalele lalatendile Nnungu kupitila vanang'o. Henga vakúkulupila vanji va nchama cha Mafalisayo vániimila nkuchidoni, “Vanu vakávele Vayahudi lasima vayaluke na kuikamula Sheliya yanga Musa.”
Anepo mitume na vasele va likuwa lya vakúkulupila nkukojana pamo uchinga valonjelele habali aneyo. Bada ya kutenda mwaha nkulu, Petulo nkuimila nkuchidoni, “Anung'unuvangu, mwenu mùnimala kuva, anepo patandi Nnungu áningutandola mmwenu uchinga nguhubili Malove Lambone kwa vanu vakávele Vayahudi uchinga vapate kupilikana na kukulupila. Nnungu aimaîte mitima ya vanu ánimaiha kuva ànivakubali vanu vakávele Vayahudi kwa kuveng'a Umumu Wanaswe muchi chatwing'ile hwetu. Nnungu nanga panabagwile kati yetu na vanang'o, nang'e ániihahula mitima yavo kwa kuva váninkulupila. 10 Hambi mwadachi mùnninga Nnungu kwa kuvatika vakúkulupila misigo ivakanahulwile kuinyakula anakuluvetu kananga hwetu tuvene? 11 Ìnave uchocho, kwa kuva, hwetu pamo na vanang'o tuvammalele tùnakulupila kuva tùpohwa kwa inema yanga Nang'olo Yesu.”
12 Likuwa lyammalele nkunyalalika akuno uvavapilikanila Banaba na Paolo pavachivahaulila kuyamba vimaiho na masaibu lalatendile Nnungu kupitila vanang'o muvanu vakávele Vayahudi. 13 Pavamalidile kulonjela, Yakobo nkuchidoni, “Alangavangu, ngupilikanile! 14 Petulo ànituhaulila namuna Nnungu chahusike kwa mwanda ntandi kwa kulitandolela vanu kuhaloka muvanu vakávele Vayahudi uchinga vààve vanu vake. 15 Na chinu anecho chìlandana na malove alano la manabii lalembwîje Mmalemba Lanaswe kuva,
16 ‘Bada ya kupita mambo alano nìmbeuya,
na nangu nìmbeuimija kavila ufalume wanga Daudi uyangwîke.
Nìmbeudenga na kuuimija kavila aula uyangwîke,
17 uchinga vanu vanji vammalele vantahe Nnungu Nang'olo
chalumo na vanu vammalele vakávele Vayahudi univachemile vààve vang'une.
Anelo njo lalatangwele Nang'olo Nnungu, avitênda vitukutuku anevyo,
18 vímaikane kutandikila kala.’
19 Nangu ngwòna kuva tunavakambyekambye vanu vakávele Vayahudi vannaukîla Nnungu. 20 Henga tùlembelewa tuvalembile kwa kuvahaulila kuva valinyemye na vilyo vivalangîwa kuva najisi ing'anya ya kuhumywa sadaka kudisanamu na valinyemye na umalaya na vanavalye anyama vadilihîjwe na wala vanalye myadi. 21 Kwa kuva, kutandikila machedo Sheliya yanga Musa ínahubiliwa kila imanga na ínasomwa kila Liduva lya Kuyewelela n'ding'ande dyammalele dya kunnyuwila Nnungu.”
Baluwa itumwîje kwa vakúkulupila vakávele Vayahudi
22 Mitume na vasele va likuwa lyammalele lya vanu vankulupîla Yesu lya ku Yelusalemu nkwamula kuvatandola vanu nnikuwa lyavo, nkuvatuma ku Antiyokiya pamo na Paolo na Banaba. Bahi nkuntandola Yuda uvanchema Balisaba na Sila. Vanu anevo vavili vávele vakúlodya nnikuwa lya vanu vankulupîla Yesu. 23 Nkuveng'a baluwa ilembwîje uvila, “Baluwa aino ìhaloka kwetuhwe mitume pamo na vasele va likuwa lyetu apano pa Yelusalemu, hwetu tujukîle kuva tuvakukulupila avenu. Hwetu tùnsalimilanga mwenu mmakukulupila avetu mukávele Mmayahudi, muvêle muimanga ya ku Antiyokiya na nchilambo cha ku Siliya na cha ku Kilikiya. 24 Tùnipilikana kuva vanu fulani vaukîle akuno kwetu bila ulaijwa na hwetu, vàninkambyakambya kwa malove na kuntayanga lipamba. 25 Hambi, tuvammalele tùnipatana kuvatandola vanu na kuvatuma kwenu mwenu pamo na nnung'unwetu Banaba na Paolo, 26 vauhumîje umi wavo kwajili ya kuntumikila Nang'olo wetu Yesu Kilisto. 27 Bahi tùntuma Yuda na Sila kwenu mwenu, na anevo vachivamaihe kwa malove lavo kuyamba alano latulembile. 28 Bahi ìninkatapalila Umumu Wanaswe pamo na hwetu kuva tunantikange nsigo unji nkulu ikànave chihi mambo alano la muhimu, 29 munalye vyakulya vihumîjwe sadaka kudisanamu na wala munalye myadi na wala munalye anyama vadilihîjwe na mulinyemye na umalaya. Mùmbetenda saana mukàlinyemya na mambo anelo. Tùnnembelela kila lyambone!”
30 Bahi anevo vajumbe nkuhweneng'ana ku Antiyokiya. Aneko nkuvachema vakúkulupila vammalele nkuveng'a aila baluwa. 31 Pavasomile aila baluwa, nkuhangalala ing'anya ya malove la kuvakamya mitima lalembwîje m'baluwa aneyo. 32 Bahi kwa kuva Yuda na Sila vávele manabii, nkulonjela na vakúkulupila avao kwa kuvakamya mitima na kuvadenga muing'ulupa. 33-34 Pavaikele aneko ku Antiyokiya kwa maduva fulani, vakúkulupila avao va aneko nkuvalaila na kuvalembelela amani uchinga vahwene kwa avala vanavatumile.*
35 Paolo na Banaba pamo na vanu vanji vohe nkuisalila ukoko ku Antiyokiya kwa maduva fulani, uvahùndà na kuyanjaja lilove lyanga Nang'olo.
Kuhapukana kwa Paolo na Banaba
36 Bada ya maduva fulani, Paolo nkunnyaulila Banaba kuchidoni, “Tuuyile kila imanga ituyanjajije Lilove lyanga Nang'olo, tukavalole vakúkulupila avetu chivaendelela.” 37 Banaba álembela vapapatane na Yohana uvanchema Mako. 38 Henga Paolo nanga panalembedile kupapatana na Mako ing'anya Mako ánivaleka alumi Paolo na Banaba akula ku Pamfiliya na kuhita uhweneha unakola navo madengo. 39 Bahi nkutahukana namene mpaka kuhapukana. Banaba nkuntwala Mako nkukwela meli nkuhwena ku Kiplo. 40 Henga Paolo nkutandola kupapatana na Sila, na vakúkulupila avake nkunkabisi Paolo kwa Nang'olo uchinga anchunge. 41 Nkupitila nchilambo cha ku Siliya na cha ku Kilikiya walakamya mitima makuwa la vanu vankulupîla Yesu.
* 15:33-34 Mmalemba lanji la kala lakulupîka namene, malove alano lahaûla kuva, “Henga Sila áamwile kuisalila ukwoko,” lakapali.