14
Paulu namu Balinaba pa Ikoniu
Napanelo pa Ikoniu Paulu namu Balinaba vandíinjila mushitala shakulipudidya shavayuda na kwainamuna yavatangwele, imbumba yavayuda na yavagalegu indíkulupila. Kutwala vayuda vákaitikidile lilove alyo vandivatubya vamidi pakulota vavapinge vanung'unumunu avo. Napavedoni vandíikala maduva oe namene pa Ikoniu vammalanganga Umu pavakajugulanga shinu na Umu nae ashindaing'a ushuda kwalilove lyaumonyo wake kwaindila yakuvapa dimongo dyakutandela vimanyikilo na vyakutikinikanga. Nadoni vanu vankaja amo vandíjavanikana; kupagwa shipinga shavayuda na kupagwa shipinga shaupande wavamyombe. Bai vayuda, vamidi pamo na vakutawala vave, vandyúnganila kuvauvyauvyanga na kuvaamanga majanga vamyombe. Napanelo Paulu namu Balinaba vakamanye nnugu awo, vandítilila ku Lishitala na ku Delebe makaja ashilambo sha ku Likaoniya na kutilila mumakaja anji ashitanono. Vanavo mumakaja alo, vashindavalanganga ntenga wambone.
Paulu ankwamangigwa majanga pa Lishitala
Napanelo pa Lishitala andípagwa munu jumo wakudidimanga madodo áshiikala vila, avele mmashikini tangu shing'ang'eng'e shake na ákashiwena. Munu aju pashimwigwilila Paulu; Paulu pannodile ndoo, akamwone kuvanavo likulupililo lyakulota apone, 10 andítangola pashanya po, amwaulila doni, “Takatuka wimile!” Munu aijá kutakatukinneu na kutunduvanga kuwena. 11 Vanu vaumbalanidíle apo pavagwene shitendo ashi shatandile Paulu, vandíjunga vatangola mushitangodi shalikaoniya vaashidoni, “Vannungu vandijalukanga kuva mwavanu kutwala kushuluka kutwidila!” 12 Balinaba vashinshema Sheushi na Paulu kunshema Elimeshi mwaa nae ni ashiva nkutangola.* 13 Napanelo nkúlangalalela-shadaka wake Sheushi, nnungu wavandangaléle ing'ande yake pashengo likaja, andívaukanavo vang'ombe na lidaka lyadinduva pashengo likaja mwaa nae pamo na imbumba yavanu vanji vashilota vavashindange vanyama avo, vatende shadaka shakulipudidya kumili kwave.
14 Kanji Balinaba namu Paulu, vamyombe ava pavaigwite shitendo asho, vandípapulanga dinguvo dyave, kulijela shing'ati imbumba vatangola pashanya po 15 vaashidoni, “Mwenu, mwaa shani munkutenda davo? Wetu apa, tuvanu túumbigwe kenga mwenu; apa wetu twidilé nammalangangila ntenga wambone pakulota muleke vinu vyamambinya avi, mushinjiulile mitima vyenu kwa Nnungu mumi ákandyenge kuwa na pai, imanga na vinu uti vipagwíte mumautu alo. 16 Muwakati wapanyuma, Nnungu andívaleka venentete uti vawene mwavalatela vo vene. 17 Kanji ata ikave davo, nae ngwengwe halakíle kulilodya kwavanavo; andilodya wambone wake kwaindila yakuntanyela imbula yakuwa, kumupa mapuno muwakati wake, kumupa shakulya shoe shamwikuta na kumuumbadya lipuwilo mmitima vyenu.” 18 Kanji ata vamyombe vakavatangalele malove alo pakulota vavalakeye kutenda shadaka shakulipudidya kumili kwavanavo pandíkamadyanga namene.
19 Napanelo mo nkaja mo, vandíwika vayuda vaantiyokiya ya ku Pishidiya na vaikoniu kutwala kuvatumbilikanga vanu vankaja amo; bai vandímwamanga majanga Paulu, kumuutanga kuka nanjaa kunyenje likaja vona kenga andipela. 20 Kanji vakwoda vakauke nantang'anedya Paulu, Paulu andítakatuka kuujila nkaja. Kutwala palyamba lyake nae namu Balinaba kuka pa Delebe.
Paulu namu Balinaba vankumalila shimwanda
21 Napanelo vanavo vakavalangange ntenga wambone pa Delebe vandítadya voe vave vakwoda. Kutwala apo, vandyújila pa Lishitala, kuma apo kuka mpaka pa Ikoniu na vandíwika pa Antiyokiya ya ku Pishidiya. 22 Mumakaja alo, vanavo vashindapita vavanonowanga vakwoda vavapa ntima pakulota vauke mushu mulikulupililo na vavamanyiya doni, “Indivaikila tupite mumauvilo oe kwambangidya twinjile muutawala wa Nnungu.” 23 Namomo mumaganisha uti avashipita, vashindavatandola vanang'olo; ling'oto lyakushwali na kunga vashindavavika vakwoda uti mmakono mwake Umu wavankulupidile. 24 Vakapite shilambo sha Pishidiya vandíwika ku Pampiliya. 25 Vakavalangange ntenga wa Nnungu pa Pelege vandyálalela pa Ataliya. 26 Pavaumile pa Ataliya vandíinjila mwingalava kuujila ku Antiyokiya ya ku Shiliya palikaja lyavavakamudídye kwaumonyo umwe Nnungu kwashimadengo asho shavamalidile. 27 Pavawikile, vandíshema liganisha kutwala kuvalanganga vyatandile Nnungu kwaindila yavanavo na mwavapalalele litala vamidi pakulota vavenavo likulupililo. 28 Bai vanavo vandíikala maduva oe namene nkaja amo pamo na vakwoda.
* 14:12 Sheushi namu Elimeshi, mushinamidyo shavagalegu vavele vannungu pakati pavannungu vanji. Sheushi avele nnungu nkumene kutwala Elimeshi kuva nnungu múntenga. 14:14 Shitendo shakupapulanga dinguvo shinkulodya kwita kata-kata vitendo na malove akunkupulu Nnungu.