20
Paulu ankupitila ku Makedoniya na ku Akaya
Napanelo shititimbu ashilá shìmalilikenge, Paulu andívashema vakwoda kuvanonowanga kutwala kulilaila kuka ku Makedoniya. Shilambo asho nae andípita awanawananga avananonowanga vakwoda kutwala kuwika ku Galashiya. Ako nae andíikala myedi mitatu. Pashipanganikanga pakulota ainjile mwingalava auke ku Shiliya, andyánalela kenga vayuda vankupanga milugu vyakuntenda ing'ondo. Nadoni nae andyámuwa kuja apitila ku Makedoniya. Mushimwanda asho andyódana namu Shopatulu wa ku Beleya mwanagwe Pilu, Alishitaliku namu Segundu vanu va ku Teshalonika, Gayu wa ku Delebe, Tikiku namu Tolopimo vanu va ku Ashiya namu Timoti. Vanavo vandílangalela kuka ndatulinda pa Tolowashi. Napanelo shikukulu shamagung'u ákave nkukumuku shikapite, wetu tundyúma pa Pilipo kukwela mwingalava kutwala mwanda wamaduva mwanu kuka ndakadyania na vavetu pa Tolowashi. Palikaja ali tundíikala maduva saba.
Paulu ankundyuwa Eutiku pa Tolowashi
Muliduva litandi lyaishumana lyulo tuvakwoda tundíkadyania pakulota tulye pamo. Napanelo kwodamwaa Paulu ashindalota aume palyamba lyake, andyúka mushu atangola na vakwoda mpaka shilo shing'ati. Mushumba shaigalopa shatuvéle dindípagwa dikalaboi dyoe dishikalela. Napanelo nnemba jumo walina Eutiku andíikala palidilisha kutwala kwindila lwono akuno Paulu alapayanga kutangola. Bai andílala lwono lwakulikandangila na andígwa mwigalopa yantatu mo kugwilila pai; vaukilé nannakota wiu wakudidima. 10 Kutwala nanae Paulu kushuluka mpaka apalá pavéle nnemba, kutepa kunkumbatila kutwala kushidoni, “Hamunaushaushange mitima, aju apa mumi.” 11 Bai Paulu andíkwela kavili mwigalopa kutwala kumajanianga shakulya kutwala vanavo uti kulya. Kutwala apo, andítangola vila mpaka linyeiku kutwala kuma kuka. 12 Vakwoda avalá vaníntwala nnemba aijá àvele mumi. Shitendo ashi shindívapa ntima shii namene.
Paulu ankuma pa Tolowashi kuka ku Miletu
13 Napanelo wetu tundíinjila mwingalava kuka tulangalela mpaka pa Asho nannindila Paulu tuwenenavo shalumo mwingalava mwaa nae andípangila na andípakanila namu wetu auke mwanda wamadodo. 14 Patukadidye nae pa Asho, tunímpwashalela mwingalava kutwala tuvanu kumalidya mwanda kuka ku Mitileni. 15 Palyamba lyake tukaume pa Mitileni tundyúka vila mpaka pepi na pashitingi sha Kiu. Muliduva lyambili lyake tuvanu kuka mpaka pa Shamoshi kutwala ling'oto lyaliduva limo kuwika pa Miletu. 16 Paulu andyámuwa kupita umungu pa Epeshu kwambangidya mulijimbo alyo lya Ashiya hanatimatimange mwaa avele na ntima wakuwika shipajelo ku Yelusalemu na ata leka yùlulike awike liduva lya Pentekoste likanava kuwika.
Paulu ankuvalaila vanang'olo va pa Epeshu
17 Napanelo po pa Miletu, Paulu andívashema vanang'olo valiganisha va ku Epeshu. 18 Pavawikile nae andívaulila doni, “Mwenu mundimanya mwangunamidile nangu panguvéle namu mwenu kutunduvangila muliduva lyangu litandi lyanguluvete akuno ku Ashiya. 19 Mwenu mundimanya shana mwanintumikidile Umu na kulishapeya na shipalodi pamo na mauvilo oe angupatile kwamwaa wamilugu vyakunyata vyavayuda. 20 Mundimanya kenga hashipali shoeshoe shapaida shangupiyapiyenge; nimpundisha muumbala na muding'ande dyenu 21 ngumya ushuda kwavayuda na kwavamidi wakulijugulanga madambi kwa Nnungu na walikulupililo nkati mumwe Umu wetu Yesu.* 22 Napanelo lola, ninkuka ku Yelusalemu nguungigwa na Imumu Wanashwe panikamanya shilóta kungutandeka kwanavo. 23 Shangumanyite apa nidoni, Imumu Wanashwe ankumya ushuda mumakaja uti mwangupita kenga kungwa na kuvauvanga kunkungulindila. 24 Kanji navalangilila shinu shingumi shangu kuva shinu shamana kwangu nene nimwene pakulota ngudududile shitamba shangu na utumika wangukamudidye Umu Yesu yakutaa ushuda ntenga wambone waumonyo wake Nnungu.
25 “Napanelo lola, nangu apa ndimanya doni pakati penu mwenu wanimmalangangidile utawala, hapali ata jumo álota kwona kavili ing'ope yangu. 26 Napavedoni nelo apa ninkulyakikisha ngala kenga hanguve likosha kwamyadi vyenu 27 mwaa ndivalanganga panikapiyapiyanga malotelo uti a Nnungu. 28 Nadoni lishunge mwemwe mmene na shunga shipinga shavangandolo uti shankamudidye Imumu Wanashwe muve mmakulaledya vake kwambangidya mushunge liganisha lya Nnungu lyapatile kwaindila yamyadi vyake jo mwene. 29 Nangu ndimanya shana doni, ling'oto lyakuma nangu andaumilila mavinji akujowa pakati penu pavakapambedya likundi lyavangandolo. 30 Namomo pakati penu vandabuka vanu vatangola vinu vyakudinguwanga pakulota vavaute vakwoda vavode vanavo. 31 Napavedoni lilaledye mukumbukila doni, nangu muvyaka vitatu shilo na mui hangulakadile kunyuma kunnangalalela kula munu pakati penu ngulilidyanga.
32 “Napanelo nangu ninkunkamudya kwa Nnungu na kwalilove lyaumonyo wake lyulúla kunkulumuwa na kumupa maleko pakati pa avalá vailimyangígwa. 33 Hangung'unwike njuluku, shaabu kwali inguvo kwamunu woewoe. 34 Shasho! Mundimanya mwe, kenga makono lolo ala andikola madengo pakulota ngulyangangole nimwene na nivaangangole vavangu momo. 35 Kula shinu shangutandile, ninnodya mwenu kenga kwaindila yashimadengo shikumene shatutenda indituvaikila tuvapwashele vákalyulula tukumbukila malove atangwele jo mwene Umu Yesu aashidoni, ‘Wakwalaligwa ni aijá áing'a kuliko ápwashalela.’ ”
36 Pamalidile kutangola malove alo nae andíguguvala pamo na vakwoda vanji kutwala kushwali. 37 Bai vanavo vandílilanga namene na vandílailananganavo vatuwanidyanavo makono na vankumbatila. 38 Shinu shivatadídye vanavo vamamodye kuvanavo shipalodi shoe ni mwaa washitangodi shavatangaladile aashidoni, “Hamwona kavili ing'ope yangu.” Bai vanavo vanímpalakela mpaka kwingalava.
* 20:21 Maandiko anji akala vandyanjedya, …Klistu.