21
Paulu ankuka ku Yelusalemu
Ling'oto lyakulailananga namu vanavo, wetu tundíinjila mwingalava kuka shalowa mpaka pashitingi sha Koshi. Kutwala palyamba lyake tuvanu kuka mpaka pa Lodeshi, tukapite apo tundyúka mpaka pa Patala. Pa Patala wetu kukodya ingalava yamboka yuka ku Poiniki, wetu kukwela kuka. Patuwikile isemu íshaaneka Kupulu, wetu tundítukulidya kunshanda kutwala kulodya ku Shiliya kuka ndaimila panshiko wa pa Tilu palyutu líshiloteka vipakuligwe vinu mwingalava. Napanelo popo po, tundívalambela vakwoda mpaka kuvakodya kutwala wetu kwikalanavo maduva etu saba. Vakwoda vovo vo, valangalalegwa na Imumu Wanashwe vandímwaulila Paulu hanaamboke kuka ku Yelusalemu. Nkaja amo tukaikalange maduva etu alo, wetu tundyúma kulodya kwatushuka. Kutwala vakwoda na vadyavavo pamo na vanavavo kutupalakela kumalila likaja mpaka ndawika nanyenje imanga; koko ko, tundíguguvalanga kutwala kushwali. Tukalailanange namu vanavo, wetu tundíinjila mwingalava yetu, vanavo kuujila kuding'ande dyave.
Patumalidile shimwanda shetu tuma pa Tilu, tundíwika pa Patolamaida. Apo, wetu tundívaudyanga vanung'unumunu na tundíikalanavo liduva limo twambanganavo myaa. Palyamba lyake, tundyúma mpaka pa Shashaleya. Pakaja apo, wetu tundyúka ndawikila paing'ande yake nkúvalanganga-ntenga walina Pilipo munu wamushipinga shavanu saba.* Jo Pilipo aju andívanavo vanavake vakanava kulombwa nsheshe váshilava. 10 Napanelo mulyutu alyo tukaikalange maduva akudyanga, nkúlava Agabu kwaloka ku Yudeya. 11 Nae paidile ndakadyania namu wetu, andítwala nkanda wainguvo umwe Paulu kulyunga mmadodo na mmakono kutwala kushidoni, “Imumu Wanashwe atédoni, ‘Mwene nkanda au vayuda vandamunga ku Yelusalemu kutwala kunkamudya kwavamidi.’ ”
12 Bai wetu pamo na vanung'unumunu vene kaja ayo, patwigwite malove ala tushinannaililila Paulu hanaukenavo mushu shimwanda shakuka ku Yelusalemu. 13 Kanji Paulu kutwala kushidoni, “Mwaa shani mwenu munkulila na munkungutaa shipalodi shoe muntima mwangu? Mwaa nangu apa i ngukubalidyé gweka kungwa kanji ata yakupela kwamwaa walina limwe Umu Yesu, ndikubali momo.” 14 Napane pakuva haululíke kushambegwa, tundíshukulu tuushidoni, “Bai vitandeke kenga mo mwalatela Umu.”
15 Napanelo tukaikalange maduva etu atwikalenge, wetu tundílipanganiyanga kutwala kwamboka kuka ku Yelusalemu. 16 Mushimwanda shetu vakwoda vanji va pa Shashaleya vandítupalakela mpaka paing'ande pake Manashoni, palyutu lye livaikidíle tuwikile. Munu aju avele wa ku Kupulu na avele nkwóda wamushipinga shavakwoda vatandi.
Paulu ankuwika pa Yelusalemu
17 Bai patuwikile pa Yelusalemu, vanung'unumunu vandítupwashalela na lipuwilo lyoe. 18 Palyamba lyake Paulu andyúka namu wetu nannola Tiyagu kutwala vanang'olo uti kwidananga. 19 Paulu akavaudyange, andívavalangangila kula shinu shantandalele Nnungu kwaindila yautumika wake pakati pavamidi. 20 Vanavo vakaigwe vyavavalangangidile, vandímupa lishangelo Nnungu na vandímwaulila Paulu kushidoni, “Nung'unumunu, unkwona makumi manga avayuda vakulupidíle. Vanavo vankuvanavo dukuduku kwa Lilamulo, 21 napane vandigwa kenga wako unkuvapundisha vayuda uti vanáma muvilambo vyavamidi vaambukange lilamulo lyake Musha uvapundisha havanavakumule likumbi vanavavo na unkuvaleya kwodedya yadi yave yashiyuda. 22 Napanelo tutandelé mwashi? Kwamwiu vanavo vandaigwa kenga wako undiwika nkaja amu. 23 Wako tenda vyatulota kukwaulila avi: apa vapali vanu nsheshe pakati petu valóta vantandele Nnungu vyavalivikile. 24 Napavedoni wako lyunganiange na vanavo utende pamo shimadengo shakulyushanianga ushapu na gwegwe ulipile njuluku shimadengo asho na ling'oto vanavo vandabubuligwa ugwimbo wave; nadoni, vanu uti vandamanya kenga uti vyavashiigwanga vakwamba wako ni vyaushwang'a mwaa valota kwona kenga nawako momo mpaka ambi unkwodedya Lilamulo lyake Musha. 25 Kanji kwaupande wavakukulupila vaumíle pakati pavamidi, wetu tundivaandikila ibalugwa yakuvamanyiya mwatwamulidile wetu tuushidoni, ‘Havanamamene inyama yavashindile vavaumidya shadaka vannungu vakushang'apa, havanalye myadi, havanamamene inyama yannyama wakumpambilila na ata havanalavalave.’ ” 26 Bai mwiu Paulu palyamba lyake andívatwala vanu avalá kuka ndalyushanianganavo ushapu; ling'oto andyúka ndainjila mwing'ande ya Nnungu ndavalanganga liduva lyakumalila vanu avo kulyushanianga ushapu na kuvalanganga shadaka shíshiloteka vantandele kula munu pakati pave.
Paulu ankukamuligwa mwing'ande ya Nnungu
27 Napanelo maduva saba akulyalaliya alota kumalilika, vayuda va ku Ashiya vakamwone Paulu mwing'ande ya Nnungu vanavo vandívakang'ela venentete na vanímwinjilinneu 28 vajunga vaashidoni, “Mmanaishilaeli, tupwashela! Munu aju ni jojo ápita avapundisha vanu uti kula kushinu vavavangedye vanaishilaeli; ankupundisha vapinge Lilamulo na vailudyange lyutu ali. Na hainatoshe avatwete vamidi kuvainjidya mwing'ande ya Nnungu nadoni anditaa ushapu lyutu ali lyakwilimyanga.” 29 She shivatadídye vatangole davo ivele mwaa vandímwona palikaja po àvele namu Tolopimu munu wa ku Epeshu nadoni vanavo vashona kenga Paulu munu ajo andiinjinavo mwing'ande ya Nnungu.
30 Napanelo nkaja mo shindíinjila shititimbu shakujowa namene. Dimbumba dyavanu dindyúka ditukuta vakankamule Paulu. Vakankamule vandípita vamuutanga kumumya mwing'ande ya Nnungu amulá na milango vandíshimanginneu. 31 Valingangila kummyaa, kuwika dyabali dishivalanganga kuumilila kwashititimbu pa Yelusalemu kwanang'olo nkumene wavaing'ondo wavaloma. 32 Nae apalá kuvatwalinneu vanang'olo vavaing'ondo vamwina mwake pamo na vaing'ondo kuka koko. Venentete pavangwene nang'olo nkumene wavaing'ondo aijá pamo na vaing'ondo vake, vandíleka yakunkoma Paulu. 33 Bai nang'olo nkumene wavaing'ondo aijá anímmandika Paulu kutwala kumwaulila kenga avele mmakono mwashilikali na andílamulila vamunge mang'unyang'unya mavili kutwala kudya, “Da munu aju nyani na atandilé nyamani?” 34 Kwamwaa washititimbu shuumilidíle pakati paimbumba vanji vajunganila ashi vanji kujunganila shinji, nang'olo nkumene wavaing'ondo hashipali shawakika shashigwa nadoni nae andílamulila vamuukenavo Paulu kulingongo lyavaing'ondo. 35 Pavawikile pavikada vyalingongo, vaing'ondo vanínnyanyulidya Paulu kushanya kwamwaa washitundi shavashimmikila venentete 36 váshipita vamwoda pepi-pepi vajunga vaashidoni, “Mmalidye!”
Paulu ankuvajang'ula venentete
37 Napanelo Paulu valota vanjele mulingongo andímudya nang'olo nkumene wavaing'ondo kushidoni, “Inkuululika nangu kukumanyiya shinu shimo?” Nang'olo nkumene wavaing'ondo kushidoni, “Wako unátangola shigalegu? 38 Da wako hauvele mmishili aijá átandile mandamano akupinga shilikali mumaduva apitíle kutwala kuvatwala vakupinga-shilikali dyalupu nsheshe kuvaukanavo kushimbweshe?” 39 Paulu kutwala kushidoni, “Nangu nimuyuda nguvalakwidyé pa Talashishi likaja lyakwigwinika lya ku Kilikiya. Kanji napane ninkukujugwa ungupe litala lyakutangola na venentete.” 40 Nang'olo nkumene wavaing'ondo aijá kumupa litala kutwala Paulu kwimila pavikada apalá kunyanyula makono avamaladyanga venentete. Pavamalalenge do vii, nae andítunduvanga kutangola na vanavo mwinangodi yashibalaniya aashidoni,
* 21:8 Vanu saba ava ni avalá vatandalégwe ku Yelusalemu vaangaikangile vinu vyashimadengo sha Nnungu. Lola 6:3-5.