7
Shiteva ankulishililidya panguguvale
Kutwala apo, nkúlangalalela-shadaka nkumene andímudya Shiteva kushidoni, “Da vyavakwaula avi vìu?” Shiteva kushidoni, “Mmanung'unumunu pamo na mmatatamunu, ngwigwa! Nnungu walishangelo andímuumililila nakulugwetu Abulaamu ku Meshapotamiya akanava kwikala ku Alani kutwala kumwaulila doni, ‘Leka shilambo shako, leka likola lyako uke kushilambo shangulota kukulangudya.’ Nae kuma kushilambo shavakaladeu kuka ndaikala ku Alani. Papadile tatake, Nnungu anínnangalalela kwida mushilambo shamwikala mwenu ashi. Mushilambo shosho ashi, Nnungu Abulaamu hampele ata shitamba shalidodo limo shaulongo kanji andílivikila kumupa shive shake pamo na udukulu wake ata akanava kumpata mwana.
“Napanelo Nnungu andímwaulila Abulaamu kushidoni, ‘Vanu vamuudukulu wako vandava vamidi mushilambo shavene, vandavatenda vatumwa na vandavatenda vyaukalau muvyaka dimiya nsheshe.’ Nnungu nae do, ‘Kanji nanangu ndavaukumu venentete vavatumikila vanavo kenga vatumwa. Kutwala apo, vandauma mushilambo asho kwida ndalipudya kumili kwangu mulyutu ali.’ Nnungu kutwala kumpanga imbodi Abulaamu na anínnamulila likumbi live shimanyikilo shaimbodi ayo. Nadoni Abulaamu akammaleke Ishaki anínkumula likumbi muliduva lyanane kutwala nanae Ishaki kummaleka Yakobo, Yakobo kuvavaleka vana kumi na mbili vaukile ndava vatatavetu.
“Napanelo vatatavetu vakammikila ing'ou nung'unugwave Yoshe kutwala kunshumidya akave ntumwa ku Mishili kanji Nnungu andípagwa namu nae. 10 Anímposha mumauvilo ake uti, aníntadya Palao antanane na amwone kuvanavo limanyilo lyoe mpaka jo Palao umu wa ku Mishili kummika kuva nang'olo washilambo shake na wapaing'ande pake. 11 Kutwala apo, mushilambo sha Mishili na sha Kanaani lindíinjila lipungu liidínavo mauvilo oe mpaka vanakuluvetu kukunakuna mwaa washakulya. 12 Napanelo Yakobo paigwite doni ku Mishili shipali shakulya, andívatumidya vanakuluvetu mumwanda utandi ku Mishili. 13 Mumwanda wambili Yoshe kulivalanganga kwavakuluvake nanae Palao andívamanya valikola vake Yoshe. 14 Napanelo Yoshe andítuma vanshamele tatamunu Yakobo pamo na valikola vake; vanu vakuwikila shikonda shavanu sabini na tano. 15 Bai Yakobo andyálela kuka ku Mishili kutwala koko ko, nae pamo na vatatavetu kupalanga 16 mili vyave kwidanavo pa Shikemu ndashika muntupa washumíle Abulaamu na njuluku kumakono kwavanavake Amoli tatamunu wa pa Shikemu.
17 “Napanelo pauvandikenge wakati wakutandedya Nnungu avilá vyalivikidíle kumwe Abulaamu, vakwetu vandívalakananga poe mushilambo sha Mishili 18 mpaka muwakati watunduvenge kulangalalela umu junji ákammanyite Yoshe. 19 Nae andítumila ujanja kuvauvyauvyanga valikola vetu mpaka nae kuvalamulila vatatamunu vavajange vana vakuvalekwa ambi kwambangidya vapalange. 20 Mumaduva lolo kuvalekwa Musha mwana wakunagwaleka pamevo pake Nnungu kutwala vatatavake kunshunga mwing'ande myedi mitatu. 21 Vatatavake vakanjae, mwanagwe Palao nkongwe anínnakota kuka nannela kenga mwanagwe mwene. 22 Bai Musha andípundishigwa ding'anong'ano dyashinamidyo shashimishili uti; nadoni, malove ake na vitendo vyake vivele vyadimongo.
23 “Napanelo Musha pawishidye vyaka alubaini vyashilinga andyámuwa muntima mwake kuka ndavalola vakwave, vo vanaishilaeli. 24 Kwanavo Musha akamwone mmishili jumo amwanela mwishilaeli nae anínshililidya mwishilaeli jo kutwala kulipilila ammalidya mmishili 25 aona kenga vakwave vandamanya kenga Nnungu andavaambola kwaindila yake kanji havashimanya. 26 Palyamba lyake nae kuvona vanaishilaeli vavili vakamanana kutwala kuvaunganianga ipagwe amani aashidoni, ‘Shasho da mwenu i mmanung'unumunu? Napanelo mwaa shani munkwanalanila?’ 27 Napane áshimwanela muje aijá aníngang'ola Musha kutwala kushidoni, ‘Áshikutandola nyani kuva nkútawala na nkúukumu wetu wetu? 28 Da ulota nanangu ungupedye kenga mwaumpadyadidye mmishili lido?’ 29 Bai Musha paigwite malove alo andítukuta ku Mishili kuka ndaikala kushilambo shavene sha ku Midiyani; koko ko nae andívapata vana vavili.
30 “Ling'oto lyavyaka alubaini Musha àvele kushimbweshe pepi na palishinga lya Shinai njelo andímuumililila mulilamba lyamoto úshikalela mulyukutu. 31 Musha pagwene shitendo asho andíshanga namene. Pavandike alota alole shana, andígwa lidi lyake Umu limwaulila doni, 32 ‘Nangu ni Nnungu wavanakuluvako; Nnungu jojo umwe Abulaamu, umwe Ishaki na umwe Yakobo.’ Bai Musha andítatamela mwaa wakujopa na halingangidíle ata padyoko vela kulola shinu shene. 33  Umu kutwala kushidoni, ‘Ulanga vilatu vyo mwaa lyutu lyawimidile ali ni ulongo wakwilimyanga. 34 Nangu apa kwamwaa wakwona shana mauvilo autumwa avapata venentete vangu ku Mishili na kwigwa kutangadikanga kwave, ndishuluka kwida ndavaposha; napavedoni, ninkukutuma uke ko ku Mishili ko.’
35 “Napanelo Musha jo wavamwitíle vaashidoni, ‘Áshikutandola nyani kuva nkútawala na nkúukumu wetu wetu’ jojo jo, Nnungu aníntandola kuva nkútawala na nkwámbola kwaindila yanjelo e amuumilidíle mulilamba lyamoto úshikalela mulyukutu. 36 Aju ni ávaumidye vanakuluvetu ku Mishili atenda vyakutikinikanga na vimanyikilo mushilambo asho, mu Imanga Yanauvi na muvyaka alubaini mushimbweshe. 37 Jo Musha aju e avaulidíle vanaishilaeli, ‘Nnungu anantakatuwa pakati pavanung'unumunu venu nkúlava jumo kenga nangu.’ 38 Ni jo Musha apagwíte mushipinga shavanakuluvetu kushimbweshe na njelo andítangola namu nae pamo na vanakuluvetu palishinga lya Shinai; nae ni ápwashaladile malove mangumi akutupa wetu. 39 Kanji vanakuluvetu jojo jo, havashilota kumwigwilila; kupunda apo vanavo vandímwita na mitima vyave uti kuujila ku Mishili 40 vamwaulila Aloni doni, ‘Tukandyangidya vannungu vatulangalalele mwaa Musha munu átumidye kushilambo sha ku Mishili hatumanyite shintandéke.’ 41 Bai vandíkandyanga lishinamu lyakuva mwamwana wang'ombe nannume kutwala kushindanga dinyama dyakuntandela shadaka na kutenda shikukulu shakutumbyanga lishinamu lyavakandyénge. 42 Nnungu napane andívaambukanga pakulota avaleke valipudye kudinondo na kuvinu vinji vivéle kumaundi. Ni kuvalela momo mwavaandikidile mulibuku lyavakulava doni,
 
“ ‘Mmanaishilaeli! Da vanyama vamuvashindenge kushimbweshe
kuvatenda shadaka muwakati wavyaka alubaini,
shadaka asho mungutandalelé nangu?
43 Mundivilinganianga! Munyuketé yema yakulipudidya imwe nnungu Moloki
na lishinamu lyainondo Lepani, nnungu wenu.
Mundilipudya kumashinamu amukandyenge mwenu mmene.
Nadoni nankumulanga muke kushilambo shakushu kupunda ku Babiloni.’
 
44 “Kushimbweshe akulá vanakuluvetu vandívanavo yema yaushuda ye yakandyénge Musha kenga mwannamulilidíle átangwele namu nae na kwodana na ntindo wagwene. 45 Vanakuluvetu vakapate yema ayo kwalakela kwavanyakalavave, muwakati wavaukile namu Yoshuwa ndateka vilambo Nnungu avapukusha venentete váshiikala vilambo avyo vanavo vona, yema yoyo vandínyukata. Yoyo indípagwa pamo na vanavo mpaka muwakati umwe Daudi, 46 jo ápatile litananilo lyake Nnungu na ájugwile pakulota akandyange lyutu lyakunama Nnungu umwe Yakobo 47 kanji ándangadile ing'ande ni Shalomoni. 48 Kanji napane, Nnungu Wapashanya-uti hanaikala muding'ande dyavadangile vanu kenga mwatangaladile nkúlava,
 
49 “ ‘Kuwa ni shiteng'u shangu,
shilambo ni pakuvika madodo angu.
Mwenu mundaulula kungudangela nangu ing'ande?
Avi atangola Umu.
Da lipali lyutu livaikidíle nangu ngupumulilile?*
50 Da vinu uti vyamwona avi hangukandyenge nangu?’ ”
 
51 Kukumalilila Shiteva kushidoni, “Mmanu mmaimbeve, múkakumuligwe mmitima na kumatu, múmpinga ngwengwe Imumu Wanashwe. Kenga mo mwavatandalele vanyakalavenu, namwenu momo munkutandela momo. 52 Shapo nkúlava shani wávakampapete vanyakalavenu? Vanavo vandivabyaanga vakulava vake Nnungu váshivalanganga kwida aijá Waishaliya umwe Nnungu na mwenu jojo muninnimya na munimpedya. 53 Mwemwe mundipwashalela Lilamulo kwaindila yavanjelo kanji hamwigwilidile.”
Shiteva vankumwawanga majanga
54 Bai avalá vanang'olo vapanguguvale vakaigwe davo shindívalipuka shitundi mmitima mwave kutwala kushimwa mpaka kutuka shulu. 55 Kanji Shiteva pamuumbele Imumu Wanashwe, andílola kuwa ndoo kutwala kwona lishangelo lyake Nnungu na kumwona Yesu àimidile kunkanakono kwake Nnungu. 56 Nae kutwala kushidoni, “Mwe! Ninkwona kuwa kushimwike na kumwona Mwana Wamunu àimidile kunkanakono kwake Nnungu.” 57 Vanavo vakadivanga kumatu akuno vajunga pashanya po na kwaunapamo vanímwinjila 58 kungang'alangidya kunyenje likaja kutwala kumwamanga majanga. Vashuda vapagwíte apo, vandyúlanga makoti ave kunkamudya nnemba jumo walina Saulu. 59 Shiteva akuno vamwamanga majanga, nae ashindakugwa aashidoni, “Umu Yesu pwashalela imumu yangu!” 60 Bai andíguguvala kutwala kukuta pashanya po, aashidoni, “Umu haunavaukumu mwaa walidambi ali.” Patangwele malove ala, nae kujaa shingumi.
* 7:49 Lola Ishaiya 66:1-2.