8
Sauli àlibaniha likuwa lya vanu vankulupîla Yesu
Bahi Stefano pawalelwe, Sauli ánipwawa nanang'e nkwona kuva kuwalalwa kwanga Stefano nni chinu chambone.
Liduva ulyolyo likuwa lya vanu vankulupîla Yesu lya ku Yelusalemu nkutandilika kubanihwa namene. Vakúkulupila vammalele nkumwadilikana, nkutukutila chilambo cha ku Yudeya na ku Samaliya. Henga mitume nanga pavanamwadilikene.
Vanu vamweshîmu Nnungu nkunsika Stefano na kunkutangila namene.
Henga Sauli nkutandilika kulyondonganga likuwa lya vanu vankulupîla Yesu, waingila kila ing'ande wavakamula valume na vamahe na kuvataya nnilungu.
Filipo aneko ku Samaliya
Henga avala vakúkulupila pavamwadilikene, kila pachinu pavachihwika nkuva uvahubili Malove Lambone. Bahi Filipo nkuhelelekela imanga fulani ya chilambo cha Samaliya, na aneko nkuvahubili vanu habali dya Kilisto. Makuwa la vanu pavachipilikana malove lachitangola Filipo na kuvyona vimaiho vya masaibu vyachitenda, vammalele nkupilikaniha kwa bidi namene. Kwa kuva, vanu vanaukwa na anamindenga na anevo anamindenga vávauka uvanyakonya, na vanu vadidimênge na vikwava nkupata kulama. Bahi nkuva na ihangaladi ing'ulu namene muimanga aneyo.
Bahi paimanga aneyo pávele na munu yumo uvanchema Simoni. Munu aneyo ávele nyavi kwa vyaka vyohe na átenda vitukutuku vyakukanganya na kuvahaulila vanu va Samaliya kuva nang'e nni munu nkulu, amaikâna namene. 10 Vanu vammalele, vakulu na vakávele vakulu, nkuva uvampilikanila saana uvachidoni, “Ayu munu nni aila imongo ya chinnungu ichêmwa, ‘Imongo Ing'ulu.’ ” 11 Vanu nkumpapata kwa kuva, kwa vyaka vyohe ánivakanganya kwa uhavi wake. 12 Henga vanu pavakulupidile Malove Lambone lachihubili Filipo, lachiyamba Ufalume wa Nnungu na mamulaka la Yesu Kilisto, vamahe na valume nkubatiswa. 13 Anepo Simoni nanang'e nkukulupila na kubatiswa, nkuva wampapata Filipo, wakangana pachilona masaibu na vimaiho vikulu vyachitenda Filipo.
14 Bahi mitume vanavele ku Yelusalemu pavapilikene kuva venedi va ku Samaliya vànilikulupila Lilove lya Nnungu, nkuntuma Petulo na Yohana. 15 Pavakamwele ku Samaliya nkuvayuwila vanu vakúkulupila uchinga vampwechelele Umumu Wanaswe. 16 Kwa kuva, uhiku anewo Umumu Wanaswe ávele bado akànambiinjila mmitima yavo, ila vábatisijwe chihi kwa lina lyanga Nang'olo Yesu. 17 Bahi Petulo na Yohana nkuvavikila makono avala vakúkulupila, navanang'o nkumpwechela Umumu Wanaswe. 18 Simoni nkuva avenkuvalola vanu pavachimpwechelela Umumu Wanaswe kupitila mitume kuvavikila makono. Bahi nang'e nkulinga kuhumya dihela amwing'e Petulo na Yohana wachidoni, 19 “Nanani uchocho ning'e anedyo dimongo uchinga kila munu unimbemmikila makono langu apate kumpwechelela Umumu Wanaswe.”
20 Henga Petulo nkunnyang'ula wachidoni, “Dihela dyako dyondongeke pamo na wako umwene, kwa kuva ùtenda kuva unahulula kusuma dimongo dya Nnungu! 21 Wako ukávele na sehemu mmadengo alano, kwa kuva, ntima wako ukávele wambone pameho pa Nnungu. 22 Bahi pindikuka kuuka mmawaso lako lahakalenge na unnyuwe Nang'olo Nnungu, panjika achiakusamehe kwa anelo mawaso luvenalo. 23 Kwa kuva, ngwòna kuva wiu unikuumbala namene na sambi ìnikukamula.” 24 Anepo Simoni nkuchidoni, “Chonde, nguyuwile mwenu mmene kwa Nang'olo Nnungu uchinga linang'oje lilove lyohelyo mmalove anelo lamutangwele.”
25 Pavamalidile kushuhudila na kutanga Lilove lya Nang'olo Nnungu, Petulo na Yohana nkuuya ku Yelusalemu. Pavanavenkuuya nkuva uvatanga Malove Lambone mmijiji vyohe vya ku Samaliya.
Filipo na Nkulu yumo wa chilambo cha Isyopiya
26 Malaika wa Nang'olo Nnungu nkunyaulila Filipo kuchidoni, “Hwena m'bali wa kusini uilondole indila iûka ku Yelusalemu uhwena ku Gaza.” Aneyo indila ìpita nnilanga. 27 Bahi Filipo nkuuka. Panavele nndila, nkukojana na towashi yumo wa chilambo ku Isyopiya. Munu aneyo áimilila dimali dyammalele dya Kandake,* malukiya wa chilambo chammalele cha Isyopiya. Towashi aneyo ápite ku Yelusalemu unamwabudu Nnungu. 28 Aneyo munu panavele nndila wahwena ku Isyopiya áikele munkokoteni wake uchiutangwa na vanyama akuno wasoma chitabu changa nabii Isaya. 29 Bahi Umumu Wanaswe nkunnyaulila Filipo, “Hengelekela pepi na nkokoteni aula na ulondojane nawo.” 30 Filipo nkuutukutila aula nkokoteni, nkumpilikana aneyo munu wasoma chitabu cha nabii Isaya. Anepo Filipo nkummuja kuchidoni, “Dachi, unalaelewa anelo lulasoma?” 31 Nang'e nkuyang'ula kuchidoni, “Nìmbekwelewa dachi akànapwawe munu wa kungwelekesa?” Nkunkalibisa Filipo akwele munkokoteni akaikale nawe.
32 Malemba Lanaswe lachisoma nni alano,
“Ávele muchi ungandolo apelekêjwa kumasinjilo.
Na malinga chanyalala ungandolo wa mwana muyo mwa nkúcheketa maleha,
uchocho nanang'e nanga panatangwele chinu chohecho.
33 Átaijwe dihoni na kuimwa haki.
Nnani ambehulûla kulonjelela kwamba vavana vake?
Kwa kuva, umi wake uniuswa apano pachilambo.”
34 Aneyo towashi nkummuja Filipo kuchidoni, “Nguhaulile, ayu nabii àlonjelela kwamba chani? Àlonjelela habali dyake mwene au habali dyanga munu yunji?” 35 Bahi Filipo nkunnyunda kwa kutandikila Malemba ulala Lanaswe, nkunnyubilila Malove Lambone lamwâmba Yesu. 36 Pavanavele mmwanda, nkuhwika pachinu pavêle medi, ayula towashi nkuchidoni, “Lola, apano pàvele litanda lya medi. Dachi, chinu ntwani chimbenenda nangu nnabatiswe?” [ 37 Anepo Filipo nkuchidoni, “Ikàva unakulupila kwa ntima wako wammalele, ìnahululika.” Nang'e nkuyang'ula kuchidoni, “Nangu nakulupila kuva Yesu Kilisto njo Mwana wa Nnungu.”] 38 Anepo nkuimija nkokoteni nkusulupukanga. Filipo na ayula towashi nkuhelelekela mmedi, na Filipo nkum'batisa ayula towashi. 39 Pavahumile mmedi, upala Umumu wa Nang'olo Nnungu nkuntwala Filipo, anepo ayula towashi nkuva nanga pammwene Filipo kavila. Henga ayula towashi nkuhwena na mwanda wake akuno wahangalala. 40 Filipo nkulikoja avèlè kuimanga ya Asoto. Anepo nkuva wapita dimanga dyammalele watanga Malove Lambone, mpaka pahwikile imanga ya Kaisaliya.
* 8:27 Kandake, nni lina lya cheo cha malukiya. 8:37 Malove la nsitali wa 37 lakapali mmalemba lanji matandi-matandi.