9
Saulu linkuntang'anedya lilangadyo
Napanelo Saulu amamodya mitisho yakuvabyaanga vakwoda vake Umu andímuukila nkúlangalalela-shadaka nkumene nanjugwa shitambulisho shakuka ndalodya muvitala vyamikodyanio vya ku Damashiko kwambangidya akavakodya váshinama mushinamidyo shake Umu* valume na vakongwe, avakamule avaidenavo pa Yelusalemu.
Napanelo pashuka àvandike palikaja lya Damashiko, kwashingangala Saulu kuntang'anedya lilangadyo lyakushenga lyakwalakela kuwa. Nae pashinu apo kugwa kugwilila pai na kwigwa lidi líishidoni, “Saulu, wako Saulu! Mwaa shani unkungupapata?” Saulu kushidoni, “Nang'olo, da wako unyani?” Lidi lyo kushidoni, “Nangu Yesu, jo waumpapata wako jo. Napavedoni takatuka winjile nkaja mo! Mo nkaja mo, vandakwaulila shilotéka utende.” Napanelo vanu vaadanénge namu Saulu vandíimilanga vàkakatele vaigwa lidi kwabila kumwona munu. Saulu vaníntakatuwa pai apalá, pang'amwile mevo kulamana na kwona shinu; vavagwe vavénavo kunkamula nkono kumwinjidya nkaja mu Damashiko. Bai Saulu andíikala maduva matatu àputele pakalya na pakakumbila shinu.
10 Napanelo po pa Damashiko po, andípagwa nkwóda jumo walina Ananiya; jo Ananiya aju Umu anínshema mwindoti aashidoni, “Ananiya!” Nae doni, “Nangu Umu!” 11  Umu kutwala kushidoni, “Panganika uke na ibalabala yavashema Yakwaloka mpaka paing'ande imwe Yudashi; pauwika, muudyangidye munu jumo walina Saulu wa ku Talashishi; nae ankupagwa mukushwali 12 na mwindoti ninnodya munu walina Ananiya amwidila nammikila makono anshwalidya pakulota aujile kulola.” 13 Ananiya do, “Umu, nangu munu aju ndivaigwanga vanu voe vammalanganga ukalau wake wavatandile nae vakwilimyanga vako ku Yelusalemu. 14 Nae vanang'olo vavakulangalalela-shadaka vandimupa madalaka akwidila apa ndavakamula uti vatambulánga lina lyako.” 15  Umu kutwala kushidoni, “Wena! Mwaa munu ajo ni shombo shangu shakutandalegwa pakulota aumaniange lina lyangu kwavamidi, kwavaumu, kwavanaishilaeli na 16 nene nimwene nannodya mauvilo oe álota kumpata kwamwaa walina lyangu.” 17 Nadoni Ananiya andyúka paing'ande apo kwinjila nng'ande kutwala kummikila makono Saulu aashidoni, “Nung'unumunu Saulu, Umu Yesu ákuumililidile niindila wida akuno, aningutumidya kwako wako pakulota uujile kulola na uumbaligwe na Imumu Wanashwe.” 18 Bai mmevo mwake Saulu vindígwanga vinu kenga makakamba kutwala muwakati wowo nae kutunduvanginneu kulola kavili; andítakatuka kuka ndabatishwa 19 na akalye, andípata dimongo.
Saulu ankuvalanganga ntenga ku Damashiko
Bai Saulu andítwala maduva aikala pamo na vakwoda váshipagwa pa Damashiko. 20 Nae kutunduvanginneu kwinjila muvitala vyamikodyanio apita ammalanganga Yesu doni, “Nae ni Mwana wa Nnungu.” 21 Napanelo vanu uti váshimwigwa vashinanshanga na vashindaudyania, “Da munu aju i jo ávatandile ing'ondo avalá vatambulánga lina ali ku Yelusalemu? Nae akuno aidilé kukuvakamula vanu avaukenavo kwavanang'olo vavakulangalalela-shadaka?” 22 Saulu napane ashindauka mushu dimwanjadyeka dimongo na ashindavavilinganianga vayuda váshiikala ku Damashiko aakikisha kenga Yesu aju ni Klistu.
Saulu ankupalanyoka ku Damashiko
23 Napanelo akapite maduva oe namene, vayuda vandyúnganila vamyae Saulu 24 kanji Saulu vanímmanyia nnugu wave. Vanavo shilo na mui vashindalaledya milango vyakwinjilila panjini valota vammyae Saulu. 25 Vakwoda vake napane vakantwala Saulu shilo kunjela mulitenga kunshuluwidya panda lishiti lyalikaja.
Saulu ankuujila ku Yelusalemu
26 Napanelo Saulu pawikile ku Yelusalemu, andílingangila kulyunganianga na vakwoda kanji vanavo uti vanínjopa mwaa havashinkulupila kuva nkwódamwave. 27 Napane Balinaba aníntwala kumuukanavo kwavamyombe ndavavalangangila mwashi mwangwanalele Umu niindila ya ku Damashiko na jo Umu anditangola namu nae, namomo mwashi mwavalangangidile ku Damashiko kwabila kujopa palina limwe Yesu. 28 Nadoni Saulu andílyunganianga na vakwoda na ashindapita avalanganga palina limwe Umu nkaja mu Yelusalemu pakajugulanga shinu. 29 Namomo ashindatangola na ashindataukananga na vayuda váshitangola shigalegu kanji vanavo vashindalambela dindila dyakummyaila. 30 Napanelo vanung'unumunu pavaanaladile nnugu awo vaníntwala kumuukanavo ku Shashaleya, ako kunnumudya kuka kwave ku Talashishi. 31 Bai liganisha lya ku Yudeya, lya ku Galileya na lya ku Shamaliya lindívanavo amani na lishindaliimiliyanga; linama mukunjopa Umu na mukumpambadyangigwa kwa Imumu Wanashwe, lyanavo lishindaanjadyeka.
Patulu ankumponia Eniyashi
32 Napanelo Patulu pashipita awanawananga kula kushinu momo andyálela kuka ndavalola vakwilimyanga váshipagwa pa Lida. 33 Koko ko, anínkodya munu jumo walina Eniyashi alagíle pagoli vyaka nane mwaa wakudidimanga madodo 34 kutwala Patulu kumwaulila doni, “Eniyashi! Yesu Klistu ankukuponia. Takatuka upindange litandiko lyako!” Eniyashi kutakatukinneu. 35 Bai vanu uti va pa Lida namu va ku Shalona vakamwone munu ajo, vanínshinjiulila Umu mitima vyave.
Patulu ankundyuwa Tabita
36 Napanelo panjini wa Yope andípagwa nkongwe jumo nkwóda walina Tabita, lina lyavashema mushigalegu Dolakashi, nae avele wavitendo vyambone na ashindavapwashela vamashikini. 37 Muwakati wowo nae andyúula mpaka kupela. Akapele vandímwinga medi na kuntwala kuka nammika mushumba shapashanya ulungu.
38 Napanelo pa Yope namu pa Lida hapalapanénge namene; nadoni, vakwoda pavaigwite kenga Patulu apali pa Lida vanavo vandívatumidya vanu vavili kuka nanjugwangila Patulu aide shipajelo aonane namu vanavo pa Yope. 39 Bai Patulu andyúka namu vanavo. Akawike, vaníntwala kumuukanavo mushumba shapashanya ulungu kutwala vanamwili uti kuntang'anedya valila na vannodya vyakulijalangila vyakuvilingananga vyakandyénge Dolakashi pavéle mumi. 40 Patulu napane akavaumadyanga vanu uti mushumba mo akaguguvala kushwali, akashiliuka kulola mili kutwala kushidoni, “Tabita, takatuka!” Bai Tabita andíng'amula mevo kunnola Patulu kutwala kutakatuka kwikala. 41 Nae kunkamula nkono ampwashela pakulota aimile kutwala kuvashema vanamwili pamo na vakwilimyanga kuvalodya Tabita mumi. 42 Shitendo ashi shindíigwinika pa Yope uti na vanu voe vanínkulupila Umu. 43 Bai andíikala maduva oe pa Yope namu munu jumo wakuushila magwogwe walina Simoni.
* 9:2 Mushigalegu: …kwambangidya akavakodya va mu Indila… 9:36 Mushigalegu lina lya Dolakashi mana ake mmala.