3
Nadoni patukalipililidile kavili, tundyamuwa tulileke gweka yetu ku Atena kutwala kuntumidya Timoti aijá nung'unugwetu, mmádengomwagwe Nnungu nkati muntenga wambone umwe Klistu pakulota annonowange na amupe ntima shii kwaupande walikulupililo lyenu kwambangidya hanapagwe wakujagajega kwamwaa wamauvilo ala. Mwemwe mmene mundimanya shana kenga vanditupangila kwaing'ano ai. Mwaa patupagwíte namu mwenu tushindamwaulila kaladavo kenga wetu tundauvauvanga na mwiu vinditandakela momo kenga mo mwamumanyilile. Napavedoni kwaupande wangu nangu pandikalipililidile kavili nditumidya ngumanye ing'ano yalikulupililo lyenu nakapanji aijá nkútubya kwadindila dyoedyoe anintubya kutwala shimadengo shetu kuva shamonyo.
Kanji napane paidile kwetu Timoti aalakela kwenu kutwala kutupa dyabali dyambone dyalikulupililo na linagwaledyo lyenu na kutuvalangangila kenga ngwengwe mwenu munkuvanavo likumbukililo lyambone kwetu wetu na munkuvanavo mweshe wakutwona wetu kenga wetu kwenu mwenu, napavedoni mutabu yetu na mumauvilo etu uti mmanung'unumunu tundiligwa shana kwalikulupililo lyenu. Mwaa ambi tunkuvanavo shingumi ikava kenga mwenu munkunanopa nkati mumwe Umu. Tulota kunnambwalalela mwashi Nnungu yenu mwenu kwalipuwilo lyatupuwanga kwamwaa wenu mwenu pamevo pake Nnungu wetu 10 akuno tujugwa kwadimongo shilo na mui pakulota twone ding'ope dyenu na kumupa ashilá shipungwíke mulikulupililo lyenu?
11 Napanelo Nnungu mwene, jo Tatagwetu namu Umu wetu Yesu atuungulile indila yakwida kwenu. 12  Umu napane antadye mukulumuke na muumbaligwe kunagwaladyania shivenevene na kwavanu uti kenga wetu kwenu mwenu 13 kwambangidya dashi, mitima vyenu vinonowangike mukwilimyanga pakulota vive víkave makosha pamevo pake Nnungu, jo Tatagwetu mukwida kwake Umu wetu Yesu pamo na vakwilimyanga vake uti.*
* 3:13 Maandiko anji akala andyanjedya: Ame.