2
Shimadengo shimwe Paulu ku Teshalonika
Napanelo mwemwe mmene mmanung'unumunu mundimanya kenga kwida kwetu kwenu mwenu hakuvéle kwamonyo. Ata ikava kenga tundyúvauvanga na kutananigwa kunyata akulá ku Pilipo mo mwamumanyilile shana, tundívanavo ntima shii nkati mumwe Nnungu wetu wakummalangangila ntenga wambone wa Nnungu nkati mukupingigwa kwoe.
Doni, kujugwangila kwetu hakunaalakela shinu mukushang'apa kwali muushapu kwali muujanja kanji kenga mo mwatukubaligwidye na Nnungu kukulupiligwa ntenga wambone, ni momo mwatutangalela i pakulota tutadye ivanagwele vanu kanji innagwele Nnungu aijá álalyanga mitima vyetu. Mwaa kenga mo mwamumanyilile shana, wetu hatwidile na lilove lyakuutila na ata kwaishabaa yakululuka, Nnungu ni nshuda wetu, na ata tulambela lishangelo lyavanu, ata lyenu na ata lyavanu vanji ata ikava kenga tukanimmikila ligogo wetu túvele tuvamyombe vamwe Klistu. Leka apo, tundilitenda kuva tuvana vadikidiki pakati penu. Mo mwavalela jujumunu wakujang'edya ávalela vanavake, amu ni mwatunnagwaladyedya mwenu wetu mpaka kututadya tuve tayali kumajananga i gweka ntenga wambone wa Nnungu kanji ungumi wetu momo pakuva mwenu mwiu mundyuka ndava mmakunagwaleka vetu.
Takumbukila shana mmanung'unumunu shimadengo shetu shakupwateka na kulikanyalidya kwetu shilo na mui pakulota hatunave ligogo kwamunu woewoe patushimmalangangila ntenga wambone wa Nnungu. 10 Mwenu munkuva mmashuda pamo namu Nnungu wawakwilimyanga, waishaliya na waukave makosha washiwanelo shetu kwenu mwenu mmakukulupila. 11 Mwaa mundimanya shana mwatupagwididye na kula munu pakati penu kenga tatamunu kwavanamunu 12 tunnaililila, tumupa ntima shii na tunkanyalidya pakulota muname shinamidyo shimmaikíla Nnungu aijá ánshamile muutawala wake jo mwene na mulishangelo lyake.
13 Tunkunnambwalela Nnungu momo kwabila kudoba kwamwaa au: pamupwashaladile lilove lya Nnungu kwaupande wetu, mundipwashalela i kenga lilove lyavanu kanji kenga mwalivalalele mwiu lilove lya Nnungu likóla madengo nkati mwenu mmakukulupila. 14 Mwaa mwenu mmanung'unumunu mundilitenda kuva mmakujedya vamaganisha a Nnungu nkati mumwe Klistu Yesu avéle ku Yudeya pakuva mwenu mundyuvauvanga mauvilo lolo kwavenentetemwenu kenga vanavo kwavayuda 15 vo vammyée Umu Yesu na ata vakulava namomo kutumwadiliyanga wetu. Vanavo vankuntaa nshelu Nnungu na vankupingana na vanu uti 16 vakanyalidya vatudingadinge pakulota hatunatangole na vamidi kwambangidya vanavo vo, vaambwalegwe na pakulota vo vene vaunjikiligwe shipimo shamadambi ave, kumbe shitundi shindivagwela.
Mweshe umwe Paulu wakuka navalola
17 Napanelo patwapukanenge namu mwenu mmanung'unumunu ata ikava ivele yawakati ungwipi na kwapukananga kwene ko kuvele kwamili i kwamuntima, tundyúmbaligwa na mweshe wakwona ding'ope dyenu kavili. 18 Tundílota kwida nannola, namwiu nangu Paulu ndílingangila i mwanda umo kanji atudingadingé Shatwani. 19 Mwenu, da shakwashi shívele lilindilililo lyetu kwali lipuwilo lyetu kwali lidaka lyakulitumbyangidya wetu pamevo pamwe Umu Yesu mukwida kwake? Da i mwenu? 20 Mwaa mwenu ni lishangelo lyetu na lipuwilo lyetu.