2
Kubamalegwa kwavamwalimu vakushang'apa
Doni, kala po vandyúmilila vakulava vakushang'apa pakati pavenentete, nadoni pakati penu mwenu momo vandaumilila vamwalimu vakushang'apa. Vovo vo vandainjidyanga mapundisho akushang'apa abamóla vamwita ata mpaka Mwene ávashumile; shinu shilóta kwidanavo kubamolegwa shingangala vo vene. Vanu voe vandoda shinamidyo shave shakulauka, namomo kwamwaa wavanavo vanji indila yaumwiu vandakupulu. Kwalung'unuku lwave, vanavo vankuvashonda vanu vatumila maimyo akubuni vo vene. Kwavanavo, ukumu ikandyangígwe tangu kala, haididimanga; kubamalegwa kwave ko, hakudidimanga.
Mwenu, ikava kenga Nnungu havavikidíle shitete vanjelo vatagíle ila andivajela kushena akulá kwakudimba kwavavaungile mang'unyang'unya kwambangidya vavakondye valindila ukumu; namomo nae havikangidile shitete shilambo shavanu vakala paidinavo livambwe kwavenentete avalá vákave Nnungu kanji anínkondya Noe nkúvalanganga ishaliya pamo na vanu saba; na yadavo andyúkumu likaja lya Shodoma namu Gomola atikinyula kwamoto atadya kuva mpano ulóta kuvatandeka avalá vákave Nnungu kanji anímposha Loti munu waishaliya shíshinkodya shipalodi kwamwaa wavitendo vyakulauka vyavanu váshinama muungave-lilamulo mwaa kula liduva munu waishaliya aijá pashinama pakati pave, ungumi wake waishaliya ushindauvauvanga kwamwaa wavitendo vyave vyaungave-lilamulo vyashona na vyashigwa. Napavedoni tundyona do, Umu ankumanya kuvaposha avalá vanjópa Nnungu nkati mukulingigwa na mwakuvavikila mushaushanga avalá vavéle muungave-shaliya muliduva alilá lyaukumu; 10 kupunda namene avalá vaodédya malotelo audagwa washimunumunu na kwiludyanga unashilangola.
Vamwalimu vo vakushang'apa ava, vakulitauka na vakulyona, havanashushukanga shinu kuvakupulu valishangelo; 11 kanji ata vo vanjelo vo, vavénavo lyululilo na dimongo, havanalyaveka shinu kumya ukumu yakukupulu kwavanavo pamevo pake Umu. 12 Vanavo vankukupulu vinu vyavakamanyite na vankuva kenga vanyama vákave ding'ano vavalekwa kutwala kwodedya mavalelo ave ling'oto kukamuligwa kuka ndashindigwa, vovo vo vandabamolegwa muudagwa wave vo vene 13 vapata wakunyata kenga nshala wavyakunyata vyavatandile. Vanavo inkuvanagwela kutenda vikukulu vyaupuju mui liduva livala. Vovo vo, vandilamala na vankuvanavo malemba vapuwangila mukushang'apa kwave muwakati wavalyunganianga namu mwenu pandamu. 14 Mevo ave andyumbala kulavalava ákadoba kutenda lidambi. Vanavo vankuvashomba avalá vákananwepe muungumi. Mitima vyave vindilipanganianga kwalung'unuku. Vovo vo ni vana vakulanigwa. 15 Vanavo vandyambukanga indila yashalowa kutwala kwashela kwoda indila imwe Balaau mwanagwe Beoli munu íshinnagwela kupata paida kwaindila yaungave-shaliya; 16 nae andidumigwa kwakupujungula kwake, punda nkoko ákatangola, andítangola namu nae kwalidi lyamunu kutwala kwimidya ujinga wankúlava ajo.*
17 Vanavo ni myuto víkave medi na itabwe ikungulúka kwaimepo. Kwavanavo vandivakandyedya lyutu lyakudimba do, pii! 18 Vovo vo, vatangola malove akulyona amambinya, kwaditamaa dyave dyashimunumunu, vankuvashomba avalá vapalanywéke muwakati wakuvandika kwavanu valilangalaléla mukukowa. 19 Vanavo vankulivikila kuvapa unaiti kumbe vo vene vo, ni vatumwa vaudagwa. Mwaa ashilá shintamíle munu, nae ni ntumwa washinu asho. 20 Napane ikava kenga vanavo vandipalanyoka muudagwa wamushilambo kwaindila yakummanya Umu wetu na Mwamboli Yesu Klistu kutwala kujola kavili na kutamegwa muudagwa, shinamidyo shavanavo shinkumamodya kunyata kupunda shitandi. 21 Kudyanga vanavo leka vakamanyite indila yaishaliya kuliko kumanya kutwala kuujila kavili kunyuma na kwambukanga lilamulo lyakwilimyanga lyavaukile ndapwashalela. 22 Nadoni kwavanavo unditandeka nkong'o waumwiu uushidoni, “Ng'avanga ankuujila kumatapiyo ake jo mwene,” namomo “Nguluve wavamwingile medi andyujila kavili ndagalagata mulitope.”
* 2:16 Lola maimyo amwe Baalu mulibuku lya Ishabu 22-24. 2:22 Lola Mikong'o 26:11.