3
Mwiu liduva limwe Umu lindaida
Mmakunagwaleka, ai apa napanelo ni ibalugwa yambili yanimwandikila. Mudibalugwa adi uti mbili ninkulota ngukang'ele ding'anong'ano dyenu diu kenga kumbukumbu yakunkumbuwanga malove atangaléke wakati wapanyuma kwaindila yavakulava vakwilimyanga na alilá lilamulo limwe Umu na Mwamboli lyamuukile ndapundishigwa na vamyombe venu.
Shitandi manya doni, mumaduva amwisho vandaumilila vakuliula valóta kupita vanniula vaodedya malotelo ave vo vene vaashidoni, “Da shitandeke shinu shani nkati mukulivikila kwake yakwida? Tangu vanyakalavetu kujaa shingumi, vinu vinkuvalela momo kenga kunantandi kukandyangigwa shilambo.” Kanji vanu avo vankulivaliva shinamadi kenga kuwa kundipagwa tangu kala na kwaindila yalilove lyake Nnungu shilambo shindikandyangigwa kwamedi na kwaindila yamedi. Nimumo momo kwamedi shilambo shawakati aulá shindítwaligwa kwalivambwe kutwala kutimbikanga. Kuwa na pai vyo vipagwíte ambi apa, vyanavo vindikondyegwa kwaindila yoyo yalilove; vindikondyegwa pakulota vitaigwe moto muliduva lyaukumu na lyakubamolegwa kwa avalá vákave Nnungu.
Mmakunagwaleka hamunalivalive shinu ashi: kumwe Umu liduva limo ni kenga vyaka alupu imo na vyaka alupu imo ni kenga liduva limo.* Umu hanatimatimanga shinu kutandedya kulivikila kwake kenga mwavaanela vanji kutima. Leka apo, nae mpole kwenu mwenu pakalota ata munu jumo kujaika kanji uti vakawikile mukulijugulanga madambi ave.
10 Kanji napane liduva limwe Umu lindaida mwiu kenga nkwíva. Kuwa kundalambaleka kwashilindimu shikumene, mili vyakuwa vindatikinyuka kwamoto, shilambo pamo na vinu uti vivéle amo, vindamalilika.
11 Napanelo kwoda vinu uti vindatimbikanga, mwenu po immaikidile muname shinamidyo shani? Immaikidile muname shinamidyo shakwilimyanga na shakunjopa Nnungu 12 mulindila liduva lyake Nnungu mutadya liduva alyo lide shipajelo. Muliduva alyo kuwa kundatikinyuka kwamoto na mili vyakuwa vindanyang'anyuka kwalitukuta. 13 Kanji wetu kwakwodananavo kulivikila kwake, tunkulindila kuwa kwaambi na shilambo shaambi kwailota kupagwa ishaliya.
Malailililo amwisho
14 Napavedoni mmakunagwaleka, akuno mulindila vinu avi likanyalidye pakulota nae ankodye nkati mu amani, múkave lilemba na múkave likosha. 15 Mmakumbukililo enu muvalangilila doni, upole umwe Umu wetu unkwidanavo kwambola. Namomo nung'unumunu wakunagwaleka Paulu animwandikila mwenu vyovyo kwodanavo limanyilo lyapatile, 16 nae andyandika dibalugwa dyake uti kwainamuna imo yoyo, nkati mo avalanganga myaa vyoyo. Mudibalugwa dyake vinkupagwa vinu vikamadyánga kwigwa shana, vinu avyo vanu vajinga na vákananwepe, vankutindinganianga kenga mwavatindinganiangidya mudisemu dinji dyamaandiko pakulota kulibamola vo vene.
17 Mwenu mmakunagwaleka pakuva shinu ashi mundimanya kaladavo, lishunge kwambangidya hamunatwaligwe mushinamidyo shakunyata shavanu vanáma muungave-lilamulo na ata hamunaleke kunjaika kunanopa kwenu kutwala kugwa kenga vanavo 18 kanji kulumuka nkati muumonyo na mukummanya Umu wetu, Mwamboli Yesu Klistu. Kwake nae lipagwe lishangelo ambi apa na mpaka mumaduva ákamalilika! Ame.
* 3:8 Lola Dimu 90:4.