6
Uti avalá vavénavo likangoti kenga vatumwa, indivavaikila vavatanane vanang'olo vave kenga muvavaikidíle kwaishima uti kwambangidya lina limwe Nnungu na lo mapundisho lo, halanaliuligwe. Avalá vavénavo vanang'olo vakukulupila, havanavailudyange kwodamwaa vàkukulupila kanji vavatumike namene kupunda apo mwaa vapáta paida yashimadengo shave shambone ni vakukulupila na vakunagwaleka.
Kunagwaledya njuluku ni lushija lwavyakunyata uti
Vinu avi pundisha na laililila. Munu woewoe akapundisha mapundisho akuvilingananga na ákaitikananga na malove mangumi amwe Umu wetu Yesu Klistu na ata mapundisho aodánanavo kunjopa Nnungu, munu ajo ni wakulyona na hashipali shamanya. Nae po ni munu ávenavo mweshe wamitau na ing'ondo yamalove iidanavo ing'ou, ushaka, kwabola, kwambambidyania kunyata na mitau víkave mwisho vyavanu vading'ano dyakutimbikanga vákave umwiu vona kenga kupata malupulupu ni kunjopa Nnungu.
Mwiu, ankupagwa malupulupu nkati mukunjopa Nnungu kukapagwa kutudya ntima kwa ashilá shauvenavo mwaa hashipali shatwidinavo mushilambo na ata shakuulula kuukanavo. Napanelo ikava kenga tunkuvanavo shakulilisha kwali shakuliinikidya, bai kwavinu avyo tundatudya ntima. Kanji napane avalá vavanavo malotelo muntima vave matajili, vanágwa mukutubigwa, mudinambo na mumalotelo oe ákave mana na akunyata alalá avatitimídya vanu mukubamalegwa na mukujaika. 10 Mwaa kunnagwaledya njuluku ni lushija lwavyakunyata uti. Kwakuvikila liu njuluku, vanji vandyashalanga mulikulupililo na kulitalalanga kwavipalodi vyoe.
Tenda ing'ondo yambone yalikulupililo
11 Kanji napane wako umunu wa Nnungu linyemye muvinu avyo. Vingilidya napane ishaliya, kunjopa Nnungu, likulupililo, linagwaledyo, lipililililo na upole. 12 Tenda ing'ondo yambone yalikulupililo. Kamulila shingumi shíkamalilika ashilá shavakushamalele sho shaulyawile pamevo pamashuda oe. 13 Ninkukulamulila pamevo pa Nnungu jo áing'a shingumi vinu uti na pamevo pamwe Klistu Yesu áumidye ushuda wambone pamevo pamwe Ponji Pilatu, 14 shunga lilamulo ali pakave lilemba na pakave likosha mpaka kuumilila kumwe Umu wetu Yesu Klistu, 15 akulá ko kwalota kulodya Nnungu muwakati wake; Nnungu jo Wakwalaligwa na Nkútawala wagweka, Umu wavaumu na Nang'olo wavanang'olo, 16 jumo ákapela, ánama mulilangadyo lyakavandika munu, aijá ákangwene munu pakati pavanu na ákaululika kwaneka. Kwake nae ipagwe ishima na dimongo díkamalilika. Ame.
17 Kwavatajili vawakati au, valaililile havanalyone, havanavike lilindilililo lyave mumali ákakulupilika kanji vavike lilindilililo lyave kumwe Nnungu átupa uti kwabila kulakalela kwalipuwilo lyetu. 18 Vamanyie vatende wambone, vave matajili mushimadengo shambone, vavenavo ntima wakujaula vava tayali mukujavananga. 19 Vakatenda davo, vandalikungailila mali vo vene kenga shitunduvangilo shambone shawakati ulóta kwida kwambangidya vakamulile ashilá shingumi shiu.
20 Wako Timoti, shunga ashilá shaukulupilike. Lyapukaniange na shitangodi shíkave mana na mitau vyavashema kwakushang'apa kuva limanyilo. 21 Kwakulivalanganga vinu avi, vanji vandyashalanga mulikulupililo. Umonyo upagwe namu mwenu.