3
Paolo àn'duma Timoseo kwamba vakúhunda vakúlambila
Henga umale kuva, mmaduva la ntululilo kùmbekuva na mahiku la kuyoha namene. Kwa kuva, vanu vàmbekuva vanu va kulitamwa chihi vene, vanu vatâmwa namene dihela, vanu va kulitubyanga na vavêle na chibuli, vanu va kunkufulu Nnungu, vanu vakávapilikana vavavelêke, vanu vakámaite kushukulu na vatênda lahakalenge. Vàmbekuva vanu vakávatamwa avao na vanu vakátamwa kupataniswa na avao na vanu va kulambililana, vanu vakáhulula kulikamulanga, vanu va kukalipa, vanu vakálatamwa mambo lambone. Vàmbekuva vanu va kutengelekana, vanu va kutahuka, vanu va kulyona, vanu vaditâmwa namene ditama dya pachilambo kuliko kuntamwa Nnungu. Kwa pawelu vàmbekwonekana muchi vanu vaikâla kwa namuna yalembela Nnungu, kumbe akuno uvadihita dimongo dyake dinavapindikulanye. Bahi linyemye na vanu malinga anevo. Kwa kuva, muanevo, mùvele vanu valiinjîja n'ding'ande dya vanu na kuvakumba vakongwe mavelu uchinga valakubali mahundo la kulambila. Vakongwe anevo vànitemwa na misigo ya masambi na kulojwa na ditama dya kila namuna. Vakongwe anevo vànahundwa maduva lammalele, henga nanga pavahwikila kuumala uhiu. Malinga Yane na Yambule chivanatahukene na Musa, nni uchocho vakúhunda anevo va kulambila vavêle na ding'ano ditimbanyîke na ing'ulupa ya kulambila, chivatahukana na uhiu. Henga vakúhunda anevo nanga pavambehweneha kulehu namene, ing'anya uvelu wavo ùmbekwonekana palangele muyo mwa vanu vammalele, malinga chiinavele kwa Yane na Yambule.
Malaijo la ntululilo
10 Henga wako ùnilamala mwalehu mahundo langu, namuna chinguikele, makudungilo langu na ing'ulupa yangu na ilindilidi yangu na itamwi yangu na ipililidi yangu, 11 na kubanihwa kwangu na kulaga kwangu. Wako ùnilamala lammalele lananguhumidile akula ku Antiyokiya na ku Ikoniyo na ku Lista. Nangu nanipililila ibanihwi aneyo, na Nang'olo nkungupoha mmambo anelo lammalele. 12 Na munu woheyo alembêla kuikala mùuloóngò na Yesu Kilisto kwa namuna ya kumweshimu Nnungu, achiabanihwe. 13 Henga vanu vatênda lahakalenge na valilambilîla, vàmbehalija kutenda lahakalenge, uvavalambila vanu vanji akuno na vene uvalambilika. 14 Henga wako lakamulihe àlalá luhundwije na kulakulupila mwalehu, kwa kuva, wako ùnivamala avala vakuhundîle. 15 Na kutandikila ujoko wako, wako ùnilamala Malemba Lanaswe lakwîng'a lúnda luîda na upohi kwa indila ya kunkulupila Yesu Kilisto. 16 Malemba lammalele Lanaswe lànilembwa kwa kulojwa na Nnungu, na lànafala kuhundila na kuvadumila vanu makosa lavo na kuvalodidya vanu muuhiu na kuvahundila vanu vatende lalalembela Nnungu, 17 uchinga munu wanga Nnungu apate kukamilika na kuva munu apanganihîjwe saana kwa kukola kila madengo lambone.