4
Paulu ankunnaililila Timoti avalangange lilove
Ninkumya ushuda pamevo pake Nnungu na pamevo pake Klistu Yesu aijá álota kuvaukumu vangumi na vapadíle, ngulaililila kwakuumilila kwake na utawala wake, valanganga lilove lyake Nnungu, ava tayali wakati uvaikidíle na úkavaikidile, shashulanga, shulanga, laililila kwaupole uti na kwakupundisha. Mwaa undawika wakati wavakalota kulipililila vanu mapundisho mangumi kanji vavanavo matu akunyang'anyang'a, vandalyumbadidya vamwalimu kwodananavo ditamaa dyave vo vene. Vandashinjiulila matu ave kunji vaita umwiu na kushinjiukila kudinano. Kanji napane wako ava umunu wakulilaledya muvinu uti, lipililile mauvilo, kola shimadengo shankúvalanganga ntenga wambone, tandedya utumika wako ukawikile popo.
Kwaupande wangu nangu ninkumiminiligwa vangumya shadaka na wakati wakuma kwangu, undiwika. Nditenda ing'ondo yambone, ndimalila mashindano, ndishunga likulupililo. Kutunduvangila apa, vaningukandyedya lidaka lyaishaliya lyalota kungupa Umu, nkúukumu waishaliya muliduva alyo na i gweka nangu kanji namomo uti avalá vanagwalédya kuumilila kwake.
Paulu ankunnaililila Timoti ankodye shipajelo
Tenda dimongo wide ungukodye shipajelo. 10 Mwaa Demashi kwakunagwaledya wakati au, aningwambukanga kutwala kuka ku Teshalonika. Keleshete kuka ku Galata, Titu kuka ku Dalamashiya. 11 Ni Lukashi gweka yake ápagwite namu nangu. Pawida ntwale Malukushi mwide pamo mwaa nae ni lipwashalelo likumene kwangu kwautumika. 12 Tikiku nae nintumidya ku Epeshu. 13 Napane paulota kwida po, ngunyakatila likoti lyaninnakalele Kalupu ku Tolowashi na mabuku, kupunda namene alalá amagwogwe.
14 Alishandale aijá nkwána aningutenda vyakunyata vyoe namene; Umu anannipilila kwakwodananavo avilá vyatandile. 15 Nawako momo lilaledye kwaupande wake mwaa andipinga na dimongo malove etu.
16 Mukulishililidya kwangu kutandi, hapali munu ata jumo e avéle upande wangu, uti vaníngwambukanga. Kwashitendo ashi, havanavalangiligwe. 17  Umu napane andípagwa namu nangu, akangupa dimongo pakulota dashi, kwaindila yangu nangu kuvalanganga kwalilove kutandeke-uti mpaka vamidi uti vaigwe. Namomo ndikaposhegwa nkanywa mwantumi 18 na Umu ananguposha muvinu uti vyakunyata na anangutwala ngùvele nimumi kwautawala wake wakuwa. Kwake nae lipagwe lishangelo ngwengwe ngwengwe. Ame.
Nandele wamwisho
19 Mupe nandele Pilishila namu Akila pamo na vapaing'ande imwe Oneshipolu. 20 Elashitu andiikala ku Kolintu kanji Tolopimu ninneka àvele nnwele ku Miletu. 21 Napane tenda dimongo wide ukanava kuwika wakati washipwepwe. Ebulu, Pudente, Lino, Kalaudiya pamo na vanung'unumunu uti vandikutumidya nandele. 22  Umu apagwe pamo na imumu yako. Umonyo upagwe namu mwenu.