Ibalugwa imwe Paulu
kumwe
Titu
1
Nandele
Paulu, ntumwa umwe Nnungu na myombe umwe Yesu Klistu kwaupande walikulupililo lyavakutandalegwa na kwakumanya umwiu kulingananavo kunjopa Nnungu, ko kupandukánga mulilindilililo lyashingumi shíkamalilika, sho shalivikidile Nnungu átangola viu tangu wakati ukanava kupagwa napane muwakati uvaikidíle nae andilodya mulilove lyake kwaindila yakuvalanganga lilove, ko kwangukulupilike nangu kwalilamulo lyake Nnungu, Mwamboli wetu, kumwe Titu mwanangu waumwiu nkati mulikulupililo lyetu lyaupamo. Umonyo na amani vyakwalakela kumwe Nnungu Tatamunu na kumwe Klistu Yesu Mwamboli wetu, vipagwe kwako wako.
Mwakuvalela nang'olo waliganisha
Shitadídye ndikuleke ku Kaleta ni pakulota upangange shana avilá vibakidíle na uvavikange vanang'olo kula likaja kenga mwandikupundishididye. Inimmaikila nang'olo ave munu ákave likosha, nnume wankongwe jumo avénavo vana vakukulupila kwabila kwanakananga likosha lyakulauka na ata lyakuvangedya. Mwaa nkúlaledya kenga munu wavankamudidye vyake Nnungu indivaikila ave ákave likosha, i wakulyona, i wadinyang'unyang'u, i wakwambalwa, i wakukanyola kwali ávikila liu lukwinyango. Kanji nae ave munu wakukalibisha, wakunagwaledya wambone, wading'ano, waishaliya, wakwilimyanga* na wakulilaledya akamulila lilove lyakukulupilika kenga mwavapundishididye kwambangidya aulule kuvapa vanji ntima shii nkati mumapundisho mangumi na kuvataukanga avalá vapínga.
10 Mwaa vavé voe vakupinga, vakutangalanianga na vakuduwanga kupunda namene vashipinga shakukumuligwa likumbi. 11 Vovo vo vadime nshasholo mwaa vankubamola makola uti vapita vapundisha vinu víkavaikidile pakulota vapate shipato shalukwinyango. 12 Pakati pavakulava vave vo vene, jumo atédoni, “Vakaleta ngwengwe vava vanu vakushang'apa, vakoko vakujowa, vakululuka vawondo.” 13 Ushuda au, wìu. Napavedoni vashulange namene kwambangidya vave vangumi mulikulupililo 14 valeka kwigwilila dinano dyashiyuda pamo na malamulo avanu valódya lukoi umwiu. 15 Kwa avalá vákave udagwa, uti havive udagwa kanji kwa avalá vadagwa na vákakulupila, hashipali shíkave udagwa; ata ding'anong'ano dyave kwali makumbukililo ave amuntima, uti andyambukishigwa. 16 Vanavo vankulivalanganga kummanya Nnungu kanji muvitendo vyave, vankumwita. Vovo vo ni vanu vakunyatilika, vákaigwilila na vákapai kwakula shimadengo shambone.
* 1:8 Kwali: wakulijaula.