10
Agisani a kaliniki
Yesu danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, aboki n aza a maga̱la̱ka̱ a ɗa koshi a tsu raɗugu a yuwa̱ kasaga a una̱ u ɗa a ka uwa a utsutsu u asu u ɗa a tsu zuwa ncon. Uza ɗa u tsu uwa a utsutsu aya kaliniki ka ncon ki. Uza ɗa u tsu wundya utsutsu vi, aya u tsu giduwuka̱ yi u ɗa. Kpam ncon n ne mi n tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka ne. U tsu isa̱ ta̱ n ne ya dem n kala ka ne, aku u wutukpa̱ le. Aꞌayin a ɗa baci u wutukpa̱ le, aku u uwa a kapala ka le, ele n a toni kpaci a reve ta̱ kala̱ga̱tsu ka ne. A tsu tono vuma roku wa, shegai a suma yi, kpaci a reve kala̱ga̱tsu ka ne wa.” Yesu tonuko le ta̱ agisani a na yi, shegai a reve ili iꞌya wa tono wa.
Yesu ɗa kaliniki ka shinga
Yesu doki u danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, Mpa utsutsu u asu u ncon vi. Gba̱ aza ɗa a lasa mu utuwa̱, aboki a ɗa n aza a maga̱la̱ka̱. Ncon mi a pana̱ka le wa. Mpa utsutsu vi, kpam uza ɗa u uwai a asu u va̱, wa tsa̱ra̱ ta̱ iwauwi, wa fuɗa ta̱ wa uwa kpam u wuta̱ u zami ijani i utakuma. 10 Kaboki ka tsu tuwa̱ ta̱ uboki, u wuna, kpam u nangasa, shegai mpa n tuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ n na̱ka̱ uma kpam a tsa̱ra̱ u ɗa ushani.
11 “Mpa kaliniki ka shinga. Kaliniki ka shinga ka tsu neke ta̱ uma u ne tsa̱ra̱ u ka̱ngu ncon n ne. 12 Uza ɗa a bidyai manyan ma kalina wa̱ tyoku u kaliniki uza ɗa wa̱ri na̱ ncon mi wa. U wene baci maleweni a utuwa̱, wa suma ta̱ u a̱sa̱ka̱ ncon mi utyoku u le. Aku maleweni mi ma ba ma za̱ra̱ ncon mi ma wacinsa le. 13 Vuma vi u suma ta̱ kpaci bidya ɗa a bidya yi manyan kpam u dambula a kaci ka ncon mi wa.
14-15 “Mpa kaliniki ka shinga. N reve ta̱ ncon n va̱, nala dem Tata u va̱ u reve mu. Ncon n va̱ dem a reve mu ta̱, tyoku ɗa dem n revei Tata vi. N neke ta̱ uma u va̱ tsa̱ra̱ n ɓa̱nga̱ ncon mi. 16 Ma̱ ta̱ na̱ ncon n roku n ɗa bawu ma̱ri a asuvu a ushiga u na vi, kpam u ka̱na̱ ta̱ n tuko le dem. A ka pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka va̱, kpam gba̱ a ka woko ta̱ ushiga u te n kaliniki ka te. 17 Tata vi wa ciga mu ta̱ kpaci ma̱ ta̱ ufoɓusi tsa̱ra̱ n na̱ka̱ uma u va̱, kpam n tuwa̱ n wushi u ɗa. 18 Uza wa fuɗa wa wusa uma u va̱ ara va̱ wa. N na̱ka̱ ta̱ u ɗa adama a uciga u kaci u va̱. Ma̱ ta̱ n ucira u ɗa ma neke u ɗa kpam n wushi u ɗa, tyoku ɗa Tata u va̱ u tonuko mu n yain.”
19 Aza a Yahuda a doku a wushuku wa, aku ka kpa̱ɗa̱ le kpam utuwa̱ ka te. 20 Aza roku a le a danai, “Ityoni i cingi iꞌya i uwa yi iꞌya i zuwa yi ijan. Ndya i zuwai ya pana̱ka yi?”
21 Shegai aza roku a danai, “Uza ɗa baci ityoni i cingi i uwai u tsu yan kadyanshi naha wa. Ityoni i cingi ya fuɗa ya kukpa̱ aꞌeshi a karumba̱ ɗa?”
A ꞌyuwain Yesu
22 An aꞌayin a uyolu a rawai, aꞌayin yi a ɗa a tsu yan Abiki a Uciɓusa Una̱ka̱ Kuwa ku Kashila̱† a Urishelima. 23 Kain ka te, Yesu wa wala pini a Kuwa ku Kashila̱ a asu u ɗa a tsu isa̱ Kafalaka ka Solomo. 24 Aku aza a Yahuda yi a ɓolomgbonoi a kyawan yi, a danai, “Hal ku yain ka va zuwa tsu uyan mala̱la̱ ko avu ya va̱ri? Aɗa baci Kawauwi ki, tonuko tsu karara.”
25 Yesu wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe caupa, shegai i kpa̱ɗa̱i uwushuku. Ikunesavu iꞌya n yansai a asuvu a kala ka Tata u va̱ i wenike ta̱ ko mpa yayi. 26 Shegai i ꞌyuwain uwushuku, kpaci eɗa̱ ncon n va̱ n ɗa wa. 27 Ncon n va̱ n tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka va̱, n reve le ta̱, ele kpam dem a tsu tono mu ta̱. 28 N na̱ka̱ le ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso, kpam a ka kuwa̱ wa. Uza wa̱ kpam la wa wusa le a kukere ku va̱ wa. 29 Tata u va̱ u ɗa u na̱ka̱ mu n ele, u la ta̱ ili gba̱ tsupige, kpam uza wa fuɗa wa wusa le a kukere ku Tata u va̱ wa. 30 Tata vi na̱ mpa ili i te iꞌya.”
31 Pini nala, a doki a bidisai atali tsa̱ra̱ a wuna yi. 32 Shegai u tonuko le, “N wenike ɗa̱ ta̱ ili i shinga i shinga iꞌya Tata u va̱ u suku mu n yain. N ukuna u eni u ɗa a asuvu a le ya ciga i vara̱sa mu?”
33 Aku a wushuki, “Adama a ɗa vu yain ili i shinga iꞌya i zuwai tsa ciga tsu vara̱sa vu wa, shegai adama a ɗa vu yankai Kashila̱ kadyanshi ka cingi ɗa. Avu vuma ɗa, shegai vu danai dere ɗa va̱ri n Kashila̱!”
34 U wushunku le, “A korongu ta̱ a Mele ma ɗe ma Kashila̱ ka danai, ‘N da, eɗa̱ ashila̱ a ɗa.’ 35 Tsu reve ta̱ ili iꞌya Tagara̱da u Kashila̱ u danai mayun ɗa wa̱ri hal ubana a makorishi. Kpam Kashila̱ ka isa̱ ta̱ ama a nala yi ashila̱, aza ɗa u na̱ka̱i udani u ne.* 36 Mpa gai, Tata u ɗanga̱sa mu ta̱ kpam u suku mu a asuvu a likimba. Niɗa ya dana n yanka Kashila̱ kadyanshi ka cingi an n danai, ‘Mpa Maku ma Kashila̱ ma’? 37 Manyan ma Tata u va̱ wa yansa ma baci ma yansa wa, kotsu i wushuku na̱ mpa wa. 38 Shegai ili iꞌya Tata u va̱ wa yansa iꞌya baci ma yansa, u gan ta̱ i wushuku adama a nala, ko i wushuku baci n kadyanshi ka va̱ wa. Aku i reve an Tata vi ili i te iꞌya na̱ mpa, mpa kpam ili i te iꞌya n Tata vi.” 39 A doki a ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ a ka̱na̱ yi, shegai u lai.
40 Aku u ba u pasai Aga̱ta̱ a Urudu ubana a asu u ɗa Yahaya gita̱i ulyuɓugusu, u rongoi ɗe. 41 Ama ushani a tuwa̱i ara ne. A ka dansa utyoku u le, “Yahaya yan ukunosavu wa, shegai gba̱ ili iꞌya Yahaya danai a kaci ka vuma u na mayun ɗa.” 42 Pini nala, ama ushani a wushuki n Yesu.
10:34 Ishp. 82:6. * 10:35 Aza ɗa a wushai akani a Kashila̱ a Masasa ma Sinai mi, a lya Musa n aza a Isaraꞌila.