9
Yesu ta̱na̱sa̱i karumba̱
An Yesu wa̱ri a nwalu, aku u wenei vuma roku uza ɗa a matsai karumba̱. Aku atoni a ne a wece yi, “Kawenishiki, ndya i zuwai a matsai vuma u na karumba̱? Nusa ɗa u nusai, ko gai isheku i ne iꞌya i yain unyushi vi?”
U wushunku le, “Vuma u na u rumba̱na̱ adama a unyushi u ne, ko kpam u isheku i ne wa. Matsa ɗa a matsa yi nala tsa̱ra̱ Kashila̱ ka wenike ucira u ne ara ne. U ka̱na̱ ta̱ tsu yain manyan ma uza ɗa u suku mu n kaara. Kayin ka yan ta̱ ɗa bawu uza wa yan manyan. Aꞌayin a ɗa ma̱ri pini naha a likimba, mpa n tsu zuwa katyashi a asu u ama a likimba.”
An u danai nala, aku u cikpa̱i ata̱tsa̱ a iyamba, u vura̱i kalyon n a ɗa, aku u gbarai kalyon ki a aꞌeshi a vuma yi. Aku u tonukoi vuma vi, “Wala ba vu sawa aꞌeshi a vunu a kaɗa̱ka̱ ka mini ka a ka isa̱ Sila̱wamu.” (Kalen ka “Sila̱wamu” ka “Uza ɗa a Suki.”) Aku vuma vi u banai u sawai aꞌeshi a ne. U gono ta̱ n u weni.
Ama a ɗa aꞌa̱ri a asu vi n aza ɗa a revei karumba̱ ki uza ɗa wa̱ri u tsu folo vi, a wecikei, “Vuma ɗa u tsu dusukusu pini n u foli u ɗa na vi wa?”
Aza roku a danai, “Aya gai vi.”
Aza roku kpam a danai, “Aya wa, rotsono ɗa gai a rotsonoi.”
Karumba̱ ki ka rongoi gai udansa, “Mpa gai na vi!”
10 Aku a wece yi, “Niɗa vu yansai va wene gogo‑na?”
11 U wushunku le, “Vuma ɗa a ka isa̱ Yesu ɗa u vura̱i kalyon, aku u gbara̱ka mu aꞌeshi. Pini nala, u tonuko mu n bana a Kaɗa̱ka̱ ka Sila̱wamu n sawa aꞌeshi yi. An n ba n sawai, aku n wenei.”
12 Aku a wece yi, “Nte vuma vi?”
U danai, “N reve wa.”
Afarishi a ma̱tsa̱i uvece tyoku ɗa u ta̱na̱i
13 A bidyai vuma ɗa wa̱ri karumba̱ caupa vi, a banka yi a asu u Afarishi. 14 Kain ka Yesu vura̱i kalyon u ta̱na̱sa̱i vuma vi, kain ka Ashibi ka. 15 Pini nala, Afarishi yi a wecei vuma vi, “Niɗa a yain vu tsa̱ra̱i aꞌeshi a vunu?”
U wushunku le, “Aya u gbara̱ka mu kalyon a aꞌeshi, aku n sawai, pini nala, n wenei.”
16 Afarishi a roku a danai, “Yesu na vi a asu u Kashila̱ ɗa u wuta̱i wa, kpaci wa tono mele ma Ashibi wa.”
Shegai aza roku a danai, “Vuma ɗa wa̱ri n unyushi u cingi wa fuɗa wa yan ikunesavu naha wa.” Aku ka kpa̱ɗa̱ le utuwa̱ ka te.
17 A doku a wecei vuma vi, “Ndya va dana a kaci ka vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ vu aꞌeshi yi?”
U wushunku le, “Matsumate ma.”
18 Azapige a aza a Yahuda a wushuku an vuma vi karumba̱ ka caupa, kpam gogo‑na wa fuɗa wa wene wa, aku a suki a isa̱ isheku i ne. 19 A wece le, “Maku ma ɗe ma na vi? I da nala i matsa yi n urumba̱, niɗa a yain aku gogo‑na wa wene?”
20 Aku a wushuki, “Tsu reve ta̱ gai maku ma tsunu ma, kpam nala tsu matsa yi n urumba̱. 21 Shegai tsu reve tyoku ɗa a yain wa wene wa. Kpam dem tsu reve uza ɗa u ta̱na̱sa̱ yi wa. Wece ni. U ra̱tsa ta̱ u wushunku ɗa̱ n kaci ka ne.” 22 A dana ta̱ nala adama a ɗa a ka pana uwonvo u azapige yi. Alya a danai gba̱ uza ɗa baci dem a ka̱na̱i u da Yesu Kawauwi ka, wa doku wa uwa a kagata ka Kashila̱ kpam wa. 23 Ɗa gai i zuwai isheku i ne a danai, “Wece ni, u ra̱tsa ta̱ u wushunku ɗa̱ n kaci ka ne.”
24 A doku a isa̱i vuma ɗa a matsai karumba̱ ki, a tonuko yi, “Tsina n Kashila̱ vu tonuko tsu ukuna u mayun! Tsu reve ta̱ vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ vu na vi uza u unyushi u cingi ɗa.”
25 U wushuki, “Ko wa̱ n unyushi u cingi, ko wa̱ n u ɗa wa, mpa n reve wa. Ili iꞌya gai n revei iꞌya: Caupa ma̱ri ta̱ n urumba̱, shegai gogo‑na ma wene ta̱.”
26 A wece yi, “Ndya u yanka vu? Niɗa u ta̱na̱sa̱ vu?”
27 U wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe, shegai i pana̱ka mu wa. Niɗa ya ciga i doku i pana ukuna vi kpam? Ya ciga i woko atoni a ne a ɗa dem?”
28 Aku a wisha yi a danai, “Aɗa gai katoni ka ne, a̱tsu atoni a Musa a ɗa. 29 Tsu reve ta̱ Kashila̱ ka dansa ta̱ n Musa, shegai tsu reve gba̱m ilyuci iꞌya vuma u na u wuta̱i wa.”
30 Vuma vi u danai, “Ili i majiyan iꞌya! U ta̱na̱sa̱ ta̱ aꞌeshi a va̱, shegai niɗa i kpa̱ɗa̱i ureve a asu u ɗa u wuta̱i? 31 A̱tsu gai tsu reve ta̱ Kashila̱ ka tsu pana̱ka aza a unyushi u cingi wa, shegai u tsu pana̱ka ta̱ uza ɗa baci dem wa lyaka yi kayala kpam wa yansa ili iꞌya u danai. 32 Tun an Kashila̱ ka yain likimba, uza wa̱ la u ta̱na̱sa̱i aꞌeshi a vuma ɗa a matsai karumba̱ wa. 33 A da baci vuma u na Kashila̱ ka ka suku yi wa, wa fuɗa wa yan ko i te wa.”
34 A tonuko yi, “Avu uza u unyushi u cingi u ɗa mayun mayun tun kain ka a matsa vu! Va wundya va fuɗa va wenishike tsu ili i roku ɗa?” Aku a loko yi pini a kagata ka Kashila̱ ki.
Urumba̱ u Afarishi
35 An Yesu panai ili iꞌya i gita̱i, aku u boloi vuma vi u wece yi, “Vu wushuku wa̱ n Maku ma Vuma?”
36 Vuma vi u wushuki, “Uzapige, tonuko mu ko eyi yayi, tsa̱ra̱ n wushuku n eyi!”
37 U tonuko yi, “Vu wene yi ɗe, kpam aya gai wa dansa n avu gogo‑na vi.”
38 Vuma vi u danai, “Asheku, n wushuku ta̱!” Aku vuma vi u lyakai Yesu kayala.
39 Yesu tonuko yi, “N tuwa̱ ta̱ tsa̱ra̱ n pecene ama a likimba. N tuwa̱ ta̱ n zuwa arumba̱ a wene, aza ɗa kpam a ka wundya ele a ka wene n wenike le ele arumba̱ a ɗa.”
40 An Afarishi a ɗa aꞌa̱ri pini vi a pana̱ka yi u danai nala, aku a wece yi, “Va wundya a̱tsu arumba̱ a ɗa?”
41 U wushunku le, “A da baci eɗa̱ arumba̱ a ɗa gma̱m wa, iꞌa̱ri ya yan n unyushi u cingi wa. Shegai an i danai eɗa̱ ya wene ta̱, iꞌa̱ ta̱ pini n unyushi u cingi u ɗe.”