8
A ka̱na̱i kashankala
Pini nala, Yesu lazai ubana a Masasa ma Zayitum. An kain ka wansai n usana u de, aku u lazai ubana a Kuwa ku Kashila̱. Ama yi a tuwa̱i a asu u ne, aku u dusuki n ele u gita̱ le uwenishike. Awenishiki a Mele n Afarishi a tukoi uka roku uza ɗa a ka̱na̱i n tsishankala, aku a zuwa yi u shamgba a kapala ka kakuma̱ ka ama. A danai, “Kawenishiki, a ka̱na̱ ta̱ uka u na n u yanyi tsishankala. Mele ma Musa ma wenishike tsu ta̱, uza ɗa baci dem a ka̱na̱i n ucun u ili i na yi a vara̱sa yi n atali a wuna yi. Ndya vu danai?”
A dana ta̱ ukuna u na vi tsa̱ra̱ a wandi Yesu tsa̱ra̱ a tsa̱ra̱ ili iꞌya a ka sapula yi. Shegai Yesu kelikei a iyamba, u gita̱i uyan ikorongi n majubu ma ne. A ma̱tsa̱ yi n keci a kaci ka uka ki. Aku u tuwa̱i u ꞌya̱nga̱i u danai, “Gba̱ uza ɗa bawu wa̱ri pini na n unyushi, u gita̱ u fuluku katali u vara yi.” Aku Yesu doki u kelikei u yain ikorongi.
An a panai nala, aku a laza̱sai maten‑maten. Nkoshi n ɗa a gita̱i a laza̱sai, aku a a̱sa̱ka̱i Yesu n uka vi pini utyoku u le. 10 Yesu ꞌya̱nga̱i u wece yi, “Nte ama yi? Uza wa̱ la u shamgbai u kiɗa̱ga vu ugana wa?”
11 U wushuki, “Uzapige, ko uza u buwa wa.”
Aku Yesu tonuko yi, “Mpa dem ma kiɗa̱ga vu ugana wa. Wala ili i vunu, kotsu vu doku vu yain unyushi u cingi wa.”]*
Yesu ɗa katyashi ka likimba
12 Yesu doki u dansai n ele, “Mpa uza ɗa u tsu na̱ka̱ ama a likimba katyashi. Uza ɗa baci dem u tono mu, wa tsa̱ra̱ ta̱ katyashi ka ka tsu na̱ka̱ uma, kpam wa wala a asuvu a karimbi wa.”
13 Afarishi yi a tonuko yi, “Ama a re a dansa baci a kaci ka ukuna, tsa wushuku ta̱. Shegai aꞌayin a ɗa baci va dansa̱ka kaci ka vunu, aɗa koshi vu tsu bidya kadyanshi ki mayun ɗa, adama a nala, a̱tsu tsa wushuku n ili iꞌya vu danai wa.”
14 U wushunku le, “Mayun ɗa, a kaci ka va̱ ka ma yan kadyanshi ka na ki, kpam mayun ɗa ka̱ri. N reve ta̱ asu u ɗa n wuta̱i n asu u ɗa ma bana. Shegai eɗa̱ i reve asu u ɗa n wuta̱i n asu u ɗa ma bana wa. 15 Eɗa aza ɗa i tsu yan afada tyoku ɗa ama a tsu yansa. Mpa ma yanka uza u afada wa. 16 Shegai ko ma yan baci afada, a ɗa mpa ma yan a maci a ɗa, kpaci ma̱ri utyoku u va̱ wa. Tata u ɗa u suku mu wa̱ ta̱ kaɓolo na̱ mpa. 17 Mele ma ɗe ma dana ta̱, ama a re a dana baci ili i te a kaci ka ukuna, u ka̱na̱ ta̱ i wushuku n ili iꞌya a danai. 18 Ma̱ ta̱ a asuvu a aza ɗa a ka yan kadyanshi a kaci ka va̱, Tata u ɗa u suku mu vi, aya uza u ire vi.”
19 Aku a wece yi, “Nte tata u vunu vi?”
U wushunku le, “I reve mu wa, kpam i reve Tata u va̱ wa. I reve mu baci, ya reve ta̱ dem Tata u va̱.”
20 U yan ta̱ kadyanshi ka na ki aꞌayin a ɗa wa̱ri a uwenishike a Kuwa ku Kashila̱, evu n asu u ɗa a ka zuwusa ikebe. Shegai ko uza u ka̱na̱ yi wa, kpaci kotsu aꞌayin a ne a yan wa.
Ya fuɗa ya bana a asu u ɗa ma bana wa
21 Yesu doki u tonukoi ama yi, “Ma laza ta̱ n a̱sa̱ka̱ ɗa̱, kpam ya zama mu ta̱, shegai i lya baci kapala n unyushi u cingi u ɗe, ya kuwa̱ ta̱. Ya fuɗa ya bana a asu u ɗa ma bana wa.”
22 Aku azapige a aza a Yahuda a danai, “U da tsa fuɗa tsa bana a asu u ɗa wa bana wa. Wa ciga u dana wa wuna kaci ka ne ɗa?”
23 U danai, “Eɗa̱ aza a likimba u na ɗa a iyamba, shegai mpa a zuba u ɗa n wuta̱i. Eɗa̱ aza a likimba u na ɗa, shegai mpa uza u likimba u ɗa wa. 24 Ɗa gai i zuwai n danai ya kuwa̱ ta̱ kaɓolo n unyushi u cingi u ɗa ya yansa vi. I ꞌyuwan baci uwushuku an mpa uza ɗa n da ma̱ri vi, mayun ya kuwa̱ ta̱ a asuvu a unyushi u cingi u ɗe.”
25 Aku a wece yi, “Aɗa yai?”
U wushunku le, “Mpa gai uza ɗa n tsu tonusuko ɗa̱ ma̱ri vi. 26 Ili iꞌya pini ushani iꞌya ma dansa a kaci ka ɗe, kpam n kiɗa̱ga ɗa̱ ugana. Shegai uza ɗa u suku mu u tsu dansa ta̱ ukuna u maci. Kpam n tonuko aza a likimba ili iꞌya u tonuko mu koshi.”
27 Shegai ama yi a fuɗa a reve an ukuna u Tata u ɗa wa̱ri le utonusuko wa. 28 U danai, “Aꞌayin a ɗa baci i ra̱ɗa̱gba̱i Maku ma Vuma a zuba a mawandamgbani, ya reve ta̱ an mpa gai uza ɗa n tonuko ɗa̱ ma̱ri vi. Kpam ya reve ta̱ an n tsu yan ili adama a kaci ka va̱ wa. Ili iꞌya Tata u va̱ u wenishike mu iꞌya n tsu dansa. 29 Uza ɗa u suku mu wa̱ ta̱ kaɓolo na̱ mpa, u a̱sa̱ka̱ mu utyoku u va̱ wa, kpaci n tsu rongo ta̱ uyansa ili iꞌya u tsu pana kayanyan.”
30 Ama ushani aza ɗa a pana̱kai Yesu n u dansi ikuna i na yi, a wushuku ta̱ n eyi.
Ukuna u mayun wa tuko ɗa̱ ta̱ utsa̱ra̱ u kaci
31 Yesu tonukoi aza ɗa a wushuki n eyi, “I lya baci kapala n utono uwenishike u va̱, eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa a mayun. 32 Kpam ya reve ta̱ ukuna u mayun, u tuko ɗa̱ kpam utsa̱ra̱ u kaci.”
33 Aku a wushuki, “A̱tsu mmuku n tsikaya ma Ibirahi n ɗa, kpam kotsu tsu gbashika uza roku wa. Niɗa va dana a ka tuko tsu utsa̱ra̱ u kaci?”
34 U wushunku le, “Mayun n tonuko ɗa̱, gba̱ uza ɗa baci dem u yain unyushi u cingi, kagbashi ka unyushi u cingi ka. 35 Kagbashi ka tsu rongo a kuwa ku uzapige maco wa, shegai maku ma vuma mi ma tsu rongo ta̱ a kuwa ku tata u ne maco. 36 Adama a nala, Maku mi ma tuko ɗa̱ baci utsa̱ra̱ u kaci, ya tsa̱ra̱ ta̱ utsa̱ra̱ u kaci u mayun. 37 N reve ta̱ eɗa̱ mmuku ma Ibirahi n ɗa, shegai ya ciga ta̱ i wuna mu adama a ɗa bawu i wushuki n uwenishike u va̱. 38 Ili iꞌya Tata u va̱ u wenike mu iꞌya ma tonuko ɗa̱, shegai ya yansa ili iꞌya tata u ɗe u tonuko ɗa̱.”
39 A wushuki, “Ibirahi ɗa tata u tsunu.”
U tonuko le, “A da baci eɗa̱ mmuku ma Ibirahi n ɗa mayun, ya yansa ta̱ ili iꞌya Ibirahi yain. 40 N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u mayun u ɗa n panai a asu u Kashila̱, aku ya ciga i wuna mu. Ibirahi wa yan ucun u ukuna nala wa. 41 Shegai ya yan derere ili iꞌya tata u ɗe wa yansa.”
Aku a wushuki, “A̱tsu ilimaci i kateshe iꞌya wa! Kashila̱ n kaci ka ne aya Tata u tsunu u mayun.”
42 U tonuko le, “Kashila̱ ka baci ka̱ri Tata u ɗe, iꞌa̱ri ya ciga mu ta̱, kpaci a asu u Kashila̱ ɗa n wuta̱i n tuwa̱i ara ɗe. N tuwa̱ adama a kaci ka va̱ wa, shegai aya u suku mu. 43 I reve ili iꞌya n danai wa, kpaci ya wushuku n uwenishike u va̱ wa. 44 Kala̱pa̱nsi ka tata u ɗe, kpam ili iꞌya u tsu ciga iꞌya i tsu yan derere. Eyi uza u nkunu ɗa n uza u kaɓan tun a kagita̱. Ili iꞌa̱ la i mayun a kaci ka ne wa. Kaɓan ka u tsu rongo a uyansa, kpaci eyi uza u kaɓan ɗa. Uza u kaɓan ɗa gba̱m koshi wa, shegai tata u kaɓan u ɗa dem. 45 An u wokoi ma tonusuko ɗa̱ ukuna u mayun ɗa i zuwai bawu i wushuki na̱ mpa. 46 A asuvu a ɗe ya wa fuɗa wa wuta̱ karara u dana mpa uza u unyushi u cingi u ɗa? An u wokoi ma tonusuko ɗa̱ ukuna u mayun, ndya i zuwai i kpa̱ɗa̱i uwushuku na̱ mpa? 47 Maku ma Kashila̱† dem ma tsu pana ta̱ kadyanshi ka Kashila̱. Shegai eɗa̱ mmuku n Kashila̱ n ɗa wa, ɗa gai i zuwai bawu i panai vi.”
Yesu ɗa uzapige n Ibirahi
48 Aza a Yahuda a wushunki Yesu, “Dere ɗa tsu danai avu uza u Samariya u ɗa, kpam va̱ ta̱ n ityoni i cingi!”
49 U danai, “Ma̱ n ityoni i cingi a asuvu a va̱ wa. N na̱ka̱ ta̱ Tata u va̱ tsupige, shegai eɗa̱ i ꞌyuwan mu una̱ka̱ tsupige. 50 Kumoɗu ka ma̱ri tsa̱ra̱ n tsa̱ra̱ka̱ kaci ka va̱ tsupige wa, shegai uza roku u ɗa pini uza ɗa wa ciga mu n wushi tsupige. Aya kpam dem wa yan afada. 51 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci dem u tonoi uwenishike u va̱, wa kuwa̱ wa.”
52 A danai, “Gogo‑na tsu reve ta̱ an va̱ri n ityoni i cingi a asuvu a vunu! Ko Ibirahi na̱ ntsumate a kuwusa̱ ta̱. Shegai avu vu danai, ‘Gba̱ uza ɗa baci u tonoi uwenishike u va̱, wa kuwa̱ wa.’ 53 Vu la tata u tsunu Ibirahi tsupige ɗa? U kuwa̱ ta̱, nala dem ntsumate. Ya vu bidyai kaci ka vunu?”
54 U wushunku le, “N na̱ka̱ baci kaci ka va̱ tsupige, tsupige tsu va̱ tsa woko ili i roku wa. Uza ɗa u na̱ka̱ mu tsupige aya Tata u va̱, eɗa̱ kpam i danai aya Kashila̱ ka ɗe. 55 Eɗa̱ kotsu i reve yi wa, mpa tani n reve yi ta̱. N da baci kotsu n reve yi wa, ma woko ta̱ uza u kaɓan tyoku u ɗe. Shegai n reve yi ta̱, kpam n tono ta̱ ili iꞌya u danai. 56 Tata u ɗe Ibirahi za̱nga̱na̱ ta̱ u wene utuwa̱ u va̱, kpam u wene ta̱ u yain kpam maza̱nga̱ cika.”
57 Aku a danai, “Niɗa va dana vu wene Ibirahi, aɗa tani na kotsu vu rawa ayen amangarenkupa wa?”
58 Aku u tonuko le, “Mayun n tonuko ɗa̱, kahu a matsa Ibirahi, Mpa† pini.” 59 An Yesu danai nala, aku ama yi a bidisai atali tsa̱ra̱ a wuna yi. Shegai u puwa̱in, u lazai u a̱sa̱ka̱i Kuwa ku Kashila̱ ki.
* 8:11 Akorongi a cau a roku aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u Yahaya a kalatsa ta̱ mkpa̱nda̱ n 7:53–8:11. 8:13 Udani u na vi ili i te iꞌya n u ɗa wa̱ri a 8:17. 8:58 An Yesu danai “Mpa,” aza a Yahuda a nala yi a ciɓa ta̱ an Kashila̱ ka tonukoi Musa kala ka ne ka “Mpa.” Uwuta̱ 3:14.