7
Aꞌangu a Yesu a wushuku n ili iꞌya u danai wa
An nala u wurai, Yesu kyawunsai gba̱ kaɓon ka Galili. Wa ciga u wala a kaɓon ka Yahuda wa, kpaci azapige a aza a Yahuda a ɗa pini a ka ciga a wuna yi.
Evu n aꞌayin a Abiki a Atani a aza a Yahuda† a ɗa. Aku aꞌangu a Yesu a banai ara ne a danai, “A̱sa̱ka̱ asu u na vi vu bana a Yahuda tsa̱ra̱ atoni a vunu a niɗe yi dem a wene ikunesavu iꞌya va yansa. Uza ɗa baci dem wa ciga u zuwa ama a reve yi, u tsu sokongu ili iꞌya u tsu yansa wa. Aɗa baci va yansa ili i na yi, wenike kaci ka vunu a likimba.” Ko aꞌangu a ne dem a wushuku n eyi wa.
Yesu wushunku le, “Aꞌayin a ɗa ma bana vi kotsu a yan wa, shegai eɗa̱ ya fuɗa ta̱ ya bana ko nwere ɗa baci. Ama a likimba a na a ka kovo ɗa̱ wa, mpa a ka kovo, kpaci n tsu tonuko le ta̱ ikuna i cingi iꞌya a ka yansa. Walai ubana a asu u abiki vi. Mpa kotsu n foɓuso ubana ɗe wa, kpaci aꞌayin a ɗa ma bana ɗe kotsu a yan wa.” An u danai nala, aku u shamgbai pini a Galili.
Yesu wenishikei a Kuwa ku Kashila̱
10 An aꞌangu a Yesu a lazai ubana a asu u abiki vi, aku Yesu banai dem, shegai ukpawunsi u ɗa u banai. 11 Azapige a aza a Yahuda a ka ciga a wene yi pini a asu u abiki vi, a rongoi a uwecishike, “Nte wa̱ri?”
12 Pini a asuvu a kakuma̱ ki, ama ushani a ka dansa n tsubini a kaci ka Yesu, aza roku a danai, “Vuma maci ɗa.”
Aza roku kpam a ka dansa, “Kaɓan ka wa yansa̱ka ama.”
13 Shegai ko uza u dansa n a pani wa, kpaci a ka pana ta̱ uwonvo u azapige a aza a Yahuda.
14 Kain ka nishi ka abiki yi,* Yesu banai a Kuwa ku Kashila̱ ki u gita̱i uwenishike. 15 Aza a Yahuda yi a yain majiyan, a danai, “Vuma u na u vi u dusuku a kukere ku kawenishiki wa, niɗa a yansai u revei ili ushani naha?”
16 U wushunku le, “Ili iꞌya ma wenishike ara va̱ ɗa i wuta̱i wa, shegai Kashila̱ uza ɗa u suku mu, aya u na̱ka̱ mu iꞌya. 17 Ama a ɗanga̱sa baci a yain ili iꞌya Kashila̱ ka ciga, a ka reve ta̱ uwenishike vi a asu u Kashila̱ ɗa u wuta̱i, ara va̱ ɗa wa. 18 Aza ɗa a tsu wenishike n ucira u kaci u le, icikpali i ama iꞌya a tsu bolo. Shegai uza ɗa u tsu ciga a cikpala uza ɗa u suku yi, ukuna u mayun u ɗa u tsu dansa. U tsu yan kaɓan wa. 19 Musa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ Mele, shegai ko uza u te u ɗe u tono ma wa. Niɗa ya ciga i wuna mu?”
20 Ama yi a wushuki, “Va̱ ta̱ n ityoni i cingi! An ya a ka ciga a wuna vu?”
21 U wushuki, “N yan ta̱ ukunosavu u te, aku i yain majiyan. 22 Musa tonuko ɗa̱ ta̱ i kiɗa mmuku n ɗe acombi. (Shegai isheku i cau i ɗe iꞌya i gita̱i n ukuna vi, Musa ɗa wa.) I tsu kiɗa ta̱ maku kacombi hal n kain ka Ashibi dem. 23 Ya kiɗa baci maku kacombi n kain ka Ashibi an Mele ma Musa ma wushunku ɗa̱ nala, niɗa ya pana mu upan an n ta̱na̱sa̱i uza u maɓa̱la̱ gba̱ gba̱ n kain ka Ashibi? 24 A̱sa̱ka̱i uyan afada adama a tyoku ɗa i bidyai ukuna wa̱ri, shegai i yain afada n ukuna u maci.”
Yesu ɗa Kawauwi ki?
25 Pini a aꞌayin a nala yi, aza a Urishelima a roku a ka dansa utyoku u le, “Vuma ɗa azapige a ka ciga a wuna ɗa gai na vi. 26 Shegai wa wenishike ta̱ a asu u ɗa ya dem wa wene kpam u pana̱ka yi, kpam azapige yi a shamkpa yi wa. Gaawan a reve ta̱ aya Kawauwi ki. 27 Shegai tsu reve ta̱ ilyuci i vuma u na vi. Kawauwi ka mayun ka tuwa̱ baci, ko uza wa reve ilyuci i ne wa.”
28 Yesu n u wenishiki pini a Kuwa ku Kashila̱ ki, aku u ꞌya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu, “Eye, i reve mu ta̱, kpam i reve ta̱ ilyuci i va̱. Mpa n suki kaci ka va̱ wa, uza ɗa u suku mu vi u dansa ta̱ ukuna u mayun, shegai eɗa̱ i reve yi wa. 29 Mpa n reve yi ta̱, kpaci a asu u ɗa wa̱ri u ɗa n wuta̱i, kpam aya u suku mu.”
30 An u danai nala, aku ama yi a ka ciga a ka̱na̱ yi, shegai uza wa̱ la u fuɗai u sawa yi wa, kpaci kotsu aꞌayin a rawa wa. 31 Ama ushani a wushuku ta̱ n Yesu. A ka dansa, “Ko Kawauwi ka tuwa̱ baci, wa la gba̱m vuma u naha vi uyan ikunesavu ushani?”
A suki awundi a Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱ Yesu
32 An Afarishi a panai kakuma̱ ka ama a ka dansa ikuna i na yi a kaci ka Yesu n tsubini, aku a ɓolomgbonoi kaci n aɗara̱kpi a pige a suki aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱ yi.
33 Yesu danai, “Ma rongo ta̱ kaɓolo n a̱ɗa̱ aꞌayin kenu, aku n laza ubana a asu u uza ɗa u suku mu. 34 Aꞌayin a nala yi ya zama mu ta̱, shegai ya wene mu wa. Kpam ya fuɗa ya tuwa̱ a asu u ɗa ma̱ri wa.”
35 Aku aza a Yahuda a gita̱i uwecishe kaci ka le, “Nte vuma na wa ciga u bana ɗa bawu tsa fuɗa tsa wene yi? A ilyuci ilyuci i Nheline iꞌya wa̱ wa bana a asu u ɗa ama a tsunu aꞌa̱ri na̱ ndishi, tsa̱ra̱ u ba u wenishike le ɗe? 36 Ndya kalen ka kadyanshi ka u yain an u danai, ‘Ya zama mu ta̱ uwene, shegai ya wene mu wa,’ kpam ‘Ya fuɗa ya tuwa̱ a asu u ɗa ma̱ri wa’?”
Mini ma ma tsu na̱ka̱ uma
37 Kain ka makorishi ka abiki yi; wata, kain ka pige ka la vi, Yesu shamgbai a kapala ka ama ki, u ꞌya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu u danai, “Gba̱ uza ɗa baci wa pana kakuli, u tuwa̱ ara va̱ u soi. 38 Tagara̱da u Kashila̱ u dana ta̱, ‘Uza ɗa baci dem u pityanangi na̱ mpa, a asuvu a katakasuvu ka ne ka aga̱ta̱ a mini ma ma tsu na̱ka̱ uma ma rongo uwutusa̱ ushani.’ 39 Ukuna u Kulu Keri u ɗa wa dansa̱ka. Kotsu Kashila̱ ka na̱ka̱ Kulu ki wa, kpaci kotsu u ra̱ɗa̱gba̱ Yesu u na̱ka̱ yi tsupige wa. Shegai ubana a kapala, ama ɗa a wushuki n Yesu vi a ka wusha ta̱ Kulu Keri.
Ama yi a pecenei
40 An ama yi a pana̱kai Yesu, aku aza roku a danai, “Vuma u na vi Matsumate ma a ɗanga̱sai vi ma mayun.”
41 Aza roku a danai, “Kawauwi ka.”
Shegai aza roku a danai, “Kawauwi ka wuta̱ a asuvu a Galili wa. 42 Tagara̱da u Kashila̱ u dana ta̱, Kawauwi ki a kumaci ku Dawuda Magono ka wa wuta̱, kpam a Batalami ɗa a ka matsa yi, a ilyuci iꞌya Dawuda rongoi.” 43 Aku ama yi a pecenei tyoku ɗa a ka yawunsa a kaci ka ne. 44 Aza roku a ka ciga a ka̱na̱ yi, shegai ko uza u sawa yi wa.
Azapige a ꞌyuwain uwushuku n Yesu
45 Aku aza ɗa a ka wundya Kuwa ku Kashila̱ ki a gonoi a asu u aɗara̱kpi a pige n Afarishi yi, aku a wece le, “Ndya i zuwai i kpa̱ɗa̱i utuko Yesu vi pini na?”
46 Aza a uwundya Kuwa ki a wushuki, “Ko uza wa̱ la u dansai tyoku ɗa vuma u na vi u dansai wa.”
47 Afarishi yi a danai, “Eɗa̱ dem u puwunsa̱ ɗa̱ ɗe! 48 Uza wa̱ la a asuvu a tsunu a̱tsu aɗara̱kpi a pige n Afarishi u wushuki n Yesu wa.§ 49 Shegai kakuma̱ ka ama ka bawu ka revei n Mele ma Musa mi, Kashila̱ ka wacinsa le ta̱.”
50 Nikodimu, uza u te a asuvu a Afarishi yi, aya uza ɗa u banai tsa̱ra̱ u wene Yesu caupa. U tonukoi atoku a ne, 51 “Mele ma tsunu ma wushunku tsu tsu wuna uza bawu tsu panai ili iꞌya wa dana wa. U gan tsu kiɗa̱ga le ugana bawu tsu revei ili iꞌya a yain wa.”
52 Aku a wushunku yi, “Avu dem uza u Galili u ɗa? Tono Tagara̱da u Kashila̱ mai, va wene ta̱ matsumate ma̱ la ma wuta̱ a kaɓon ka Galili wa.”
[ 53 Aku ndishi mi n kotsoi, ya dem lazai ugono a kuwa.
* 7:14 Aꞌayin kulla̱ ɗa a tsu yan Abiki a Katani ka Kavasu. 7:22 Tun a aꞌayin a Ibirahi, aza a Yahuda a tsu kiɗa ta̱ mmuku n le acombi a kain ka kulla̱. Kagita̱ 17:12. 7:38 Izikel 47:1; Zakariya 14:8. Ire i re iꞌya a ka fuɗa a ka yawunsa ko ara yai ɗa mini ma wuta̱. 1) Aza ɗa a pityanangi n 2) ara Yesu, kagita̱ ka iwauwi. 7:42 2 Sam. 7:12; Mik. 5:2. § 7:48 Uza u Yahuda u isa̱ baci uza ‘uza u Samariya’ inyashi iꞌya. A reve ta̱ an Yesu wuta̱i a Galili, shegai a Samariya wa.