12
Meri tsunki Yesu manivi ma magula̱ni
An aꞌayin a teli a wokoi kahu Abiki a Upasamgbana yi, Yesu banai a Batani u rawai a kuwa ku Liꞌazaru uza ɗa u ꞌya̱nga̱sa̱i a ukpa̱. A foɓusukoi Yesu ilikulya, Marta aya uza ɗa wa pecike ilikulya, Liꞌazaru kpam wa̱ ta̱ pini ndishi kaɓolo n aza ɗa a ka lya ilikulya n eyi. Aku Meri bidyai kolubo u manivi ma ma̱ri n ikebe cika u pige, u tsunki Yesu a aꞌene. U yansai ma n kenji ka ne. Magula̱ni ma manivi mi ma shaɗangi kuwa ki.
Katoni ka a ka isa̱ Yahuza Isikariyoti wa̱ ta̱ dem pini. Aya wa tuwa̱ wa neke Yesu a asu u azapige. U danai, “Manivi ma nala mi ma rawa ta̱ ikebe iꞌya uza wa yan manyan ma kayen ka te.* Wa̱ri u gan ta̱ a denge ma, aku a na̱ka̱ aza a unambi.” Shegai Yahuza vi u dambula gba̱m n aza a unambi yi wa. U dana ta̱ nala kpaci kaboki ka. Aya uza ɗa wa ɓa̱na̱ makpaka̱ta ma ikebe kpam u tsu bidya ta̱ i roku u yanka manyan ma kaci ma ne.
Shegai Yesu tonuko yi, “Kotsu vu damgbara̱sa yi wa. U yan ta̱ nala tsa̱ra̱ u foɓuso ikyamba i va̱ adama a kaciɗa̱. Ya rongo ta̱ n aza a unambi maco, shegai ya rongo na̱ mpa maco wa.”
A ka ciga a wuna Liꞌazaru
Aꞌa̱ri pini, aku kakuma̱ ka ama ka panai a da Yesu rawa ɗe a Batani. Aku a banai an u wokoi Yesu wa̱ri ɗe, kpam tsa̱ra̱ a wene Liꞌazaru uza ɗa Yesu ꞌya̱nga̱sa̱i a ukpa̱ vi. 10 Aɗara̱kpi a pige yi a foɓusoi dem tsa̱ra̱ a wuna Liꞌazaru. 11 Adama a Liꞌazaru, ama ushani a a̱sa̱ka̱ le utono, aku a ka wushukusu n Yesu.
Yesu uwai a Urishelima
(Matiyu 21:1-11; Marku 11:1-11; Luka 19:28-40)
12 An kain ka wansai, aku kakuma̱ ka ama ka ka tuwa̱i uyan Abiki a Upasamgbana vi, a panai a da Yesu ɗa pini utuwa̱ a Urishelima. 13 Aku a bidisai akere a nshuwan tsa̱ra̱ a ba a gawunsa n eyi, n a sala̱si,
“Hosana, cikpalai Kashila̱!”
“Kashila̱ ka zuwuka uza ɗa wa̱ri a utuwa̱ a asuvu a kala ka Magono ma Zuba una̱ u shinga!
Kashila̱ ka zuwuka Magono ma aza a Isaraꞌila una̱ u shinga.”
14 An Yesu tsa̱ra̱i maku ma makparyagi ma roku, u yuwa̱i ma. Tyoku ɗa Tagara̱da u Kashila̱ u danai u ɗa la vi,
15 “Aza a Sihiyona, kotsu i pana uwonvo wa!
Magono ma ɗe ma pini a utuwa̱,
uyuwi a maku ma makparyagi.”
16 A aꞌayin a nala yi, atoni a ne kotsu a reve n ukuna vi wa. Shegai a ubana a kapala, an a tuwa̱i a ꞌya̱nga̱sa̱ yi ubana a tsupige, ɗa a ciɓai an Tagara̱da u Kashila̱ u danai ukuna vi a kaci ka ne, hal gba̱m a yanka yi u ɗa ɗe.
17 Ama ɗa pini ushani kaɓolo n Yesu aꞌayin a ɗa u ꞌya̱nga̱sa̱i Liꞌazaru a ukpa̱, kpam u tonuko yi u wuta̱ a kasaun ki. Gogo‑na alya a ka tonusuko ama ili iꞌya u yain. 18 Ama ushani a bana ta̱ tsa̱ra̱ a cina Yesu, kpaci a pana ta̱ ukuna u ukunosavu vi. 19 Aku Afarishi yi a ka dansa utyoku u le, “Wundyai, tsu rukpa̱ ɗe gba̱ gba̱! Likimba gba̱ aya a ka tono!”
Nheline n roku ma ciga n wene Yesu
20 Nheline n roku n bana ta̱ a Urishelima ulya kayala aꞌayin a Abiki a Upasamgbana. 21 A banai ara Filibu (uza ɗa u wuta̱i a ilyuci i Besaida a Galili) a danai, “Uzapige, tsa ciga ta̱ tsu wene Yesu.” 22 Filibu banai u tonukoi Andurawu, aku a lazai ama a re a le a ba a tonukoi Yesu.
23 Aku u tonuko le, “Aꞌayin a yan ɗe a ɗa Maku ma Vuma ma wusha tsupige tsu ne. 24 Mayun n tonuko ɗa̱, ucun u ulya u te u rukpa̱ baci a iyamba u kuwa̱i wa, wa la u te vi wa. Aꞌayin a ɗa baci u kuwa̱i, aku u woko ushani. 25 Uza ɗa baci wa ciga uma u ne a likimba u naha, wa namba ta̱ u ɗa. Uza ɗa baci u ꞌyuwain uma u ne a likimba u naha, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 26 Uza ɗa baci wa ciga u gbashika mu u ka̱na̱ ta̱ u tono mu, tsa̱ra̱ kagbashi ka va̱ ka rongo a asu u ɗa baci dem ma̱ri, kpam Tata u va̱ wa na̱ka̱ ta̱ uza ɗa baci dem u gbashika mu tsupige.”
Yesu dansai ukuna u ukpa̱ u ne
27 Yesu lyai kapala n kadyanshi, “Gogo‑na n dambula ta̱ cika. Ndya ma dana? N dana wa̱, ‘Tata, wauwa mu a aꞌayin a na yi’? Nala wa, n tuwa̱ ta̱ aꞌayin a na adama a na, tsa̱ra̱ n pana ikyamba. 28 Tata, wenike ama tsupige tsu vunu!”
Aku kala̱ga̱tsu ka wuta̱i a zuba ka danai, “N wenike ta̱ tyoku ɗa ma̱ri n tsupige kpam ma doku ta̱ ma wenike.”
29 Kakuma̱ ka ama ka ka̱ri pini kushani vi a pana ta̱ kala̱ga̱tsu ki, aku aza roku asuvu a le a danai makpankashila̱ ma. Shegai aza roku a danai, “Katsumate ka zuba ka ka dansai n eyi!”
30 Aku Yesu tonuko le, “Adama a ɗe a ɗa kala̱ga̱tsu ki ka tuwa̱i, adama a va̱ a ɗa wa. 31 Gogo‑na aꞌayin a yan ɗe a ɗa Kashila̱ ka yanka ama a likimba afada. Kpam dem aꞌayin a ɗa, a ɗa wa loko uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u na. 32 A ꞌya̱nga̱sa̱ mu baci a zuba u mawandamgbani, ma zuwa ta̱ ya dem u tuwa̱ ara va̱.” 33 Yesu dana ta̱ nala tsa̱ra̱ u wenike tyoku ɗa wa kuwa̱.
34 Kakuma̱ ki ka danai, “Mele ma tsunu ma tonuko tsu ta̱ Kawauwi ka rongo ta̱ n uma hal ubana. Niɗa va dana a ka ꞌya̱nga̱sa̱ ta̱ Maku ma Vuma a zuba u mawandamgbani? Ya Maku ma Vuma mi?”
35 Yesu wushuki, “Ya tsa̱ra̱ ta̱ katyashi aꞌayin kenu. Rongoi a nwalu aꞌayin a ɗa iꞌa̱ri a katyashi, tsa̱ra̱ i ta̱ɗa̱tsa̱ wa aꞌayin a ɗa baci karimbi ka danda ɗa̱. Shegai ya wala baci a karimbi, ya fuɗa ya reve asu u ɗa ya bana wa. 36 Wushuki n uza ɗa u tsu zuwa katyashi ka tuwa̱ tun wa̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱, tsa̱ra̱ i woko aza ɗa a aꞌa̱ri a katyashi.”
Aza roku a ꞌyuwain uwushuku n Yesu
An Yesu danai nala, aku u lazai u ba u kpawain tsa̱ra̱ a wene yi wa. 37 Ko an u wokoi u yansai ikunesavu a kapala ka le, a wushuku n eyi wa. 38 Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili iꞌya Ishaya matsumate u danai i shaɗangu,
“Magono ma Zuba, ya wushuki n ili iꞌya tsu danai?
Magono ma Zuba, ya vu wenikei ucira u vunu?”
39 Matsumate mi ma doku ta̱ ma danai, ili iꞌya i zuwai a kpa̱ɗa̱i uwushuku iꞌya na:
40 “Magono ma Zuba ma zuwa ta̱ aꞌeshi a ama yi a rumba̱na̱i,
kpam u zuwa le a ryagbajai.
Mpa Magono ma Zuba, n yan ta̱ nala tsa̱ra̱ a wene ko a reve wa,
kpam kotsu a kpatala utuwa̱ ara va̱, tsa̱ra̱ n ta̱na̱sa̱ le wa.”
41 Matsumate mi ma dana ta̱ nala kpaci u wene ta̱ tsupige tsu Yesu, kpam u dansai ukuna u ne.
42 Aꞌayin a nala yi, azapige ushani a wushuku ta̱ n eyi. Shegai an a ka pana uwonvo u Afarishi, a kawan a dansa u ɗa a kateshe wa, kotsu a wutukpa̱ le a asuvu a kagata ka Kashila̱ wa. 43 A tsu la ta̱ uciga icikpali i ama kapala n icikpali i Kashila̱.
Yesu tuwa̱ ta̱ u wauwa likimba
44 Yesu ꞌya̱nga̱sa̱i kala̱ga̱tsu ka ne u danai, “Gba̱ uza ɗa baci dem u wushuki na̱ mpa, na̱ mpa ɗa koshi u wushuku wa, hal dem n uza ɗa u suku mu ɗa u wushuki. 45 Uza ɗa kpam u wene mu, u wene ta̱ dem uza ɗa u suku mu. 46 N tuwa̱ ta̱ a likimba n woko katyashi, tsa̱ra̱ uza ɗa baci dem u wushuki na̱ mpa u rongo a asuvu a karimbi wa.
47 “Uza ɗa u panai kadyanshi ka va̱ aku u ꞌyuwain ka utono, mpa ma kiɗa̱ga yi ugana wa. Kpaci n tuwa̱ tsa̱ra̱ n kiɗa̱ga likimba ugana wa, shegai n wauwa u ɗa. 48 Uza ɗa wa kiɗa̱ga uza ɗa u ꞌyuwan mu ugana aya pini; wata, kadyanshi ka n dansai, ka ka kiɗa̱ga yi ugana kain ka makorishi. 49 Ili iꞌya n wenishikei ara va̱ ɗa i wuta̱i wa. Tata u ɗa u suku mu aya u tonuko mu ili iꞌya ma dana n iꞌya ma wenishike. 50 N reve ta̱ ili iꞌya u danai ama a yain i zuwa ta̱ ama a yain uma hal ubana. Ɗa i zuwai n tonuko ɗa̱ dere ili iꞌya Tata u tonuko mu.”
* 12:5 Akorongi a cau a cau a kagita̱ a korongu ta̱ “ikebe i azurufa 300.” Kondo “Ikebe i azurufa” a kaci ka idani ka “Ikebe” a Idani i Uɓa̱nga̱. 12:13 “Hosana” idyani iꞌya ama a tsu dana̱sa uzapige iꞌya tsa̱ra̱ a na̱ka̱ yi tsupige. Kalen ka ne ka, “Kashila̱ ka wauwa yi!” ko kpam “A cikpala yi.” 12:15 Sihiyona kala ka dem ka Urishelima. 12:15 Zak. 9:9. 12:38 Isha. 53:1. 12:40 Isha. 6:10.