13
Yesu ɓacangusi aꞌene a atoni a ne
Cina u woko kain ka te kahu kain ka Abiki a Upasamgbana ka yain. Yesu reve ta̱ aꞌayin a yan ɗe a ɗa wa a̱sa̱ka̱ likimba u na u gono a asu u Tata. Wa ciga ta̱ ama a ne a ɗa aꞌa̱ri a likimba, kpam gogo‑na pini na u wenike le ta̱ uciga vi gba̱ gba̱ bawu utyoku.
Yesu n atoni a ne a ka lya kaɓolo n kuvuli. Cina Kala̱pa̱nsi ka zuwa ɗe Yahuza Isikariyoti maku ma Simo u yawunsa tsa̱ra̱ u neke yi. Yesu reve ta̱ Tata na̱ka̱ yi ta̱ ucira u ili gba̱, u wuta̱ ta̱ a asu u Kashila̱, kpam nte wa gono ɗe ara ne. An aꞌa̱ri a ulya ilikulya, Yesu ꞌya̱nga̱i u mondoi matogo ma pige ma ne, aku u sirai mayaga a cuku tsu ne. U tsungi mini a kabelu u gita̱i uɓacangusa aꞌene a atoni a ne, aku u yansai a ɗa n mayaga ma u sirai a cuku tsu ne tsi.
Yesu tuwa̱i ara Simo Bituru, eyi kpam u tonuko yi, “Asheku, aɗa va ciga vu ɓacangusu mu aꞌene?”
Yesu wushunku yi, “Vu reve ili iꞌya ma̱ri uyan wa, shegai va tuwa̱ ta̱ va reve.”
Bituru danai, “Nala wa, va ɓacangusu aꞌene a va̱ wa.”
Yesu wushuki, “N ɓacangusu baci aꞌene a vunu wa, avu uza u te ɗa a asuvu a ama a va̱ wa.”
Simo Bituru danai, “Asheku, ɓacangusu gba̱m aꞌene a va̱ koshi wa! Sawa mu dem akere n kaci.”
10 Yesu danai, “Vuma u sumba̱ baci, ikyamba i ne gba̱ i tsu takpa ta̱ sarara. Aꞌene a ne a ɗa koshi wa ɓacangusu. Eɗa̱ ama iꞌa̱ ta̱ sarara, shegai gba̱ ɗe ɗa wa.” 11 Yesu reve ta̱ uza ɗa wa kpatala̱ka yi, ɗa gai i zuwai u danai, “Gba̱ ɗe ɗa iꞌa̱ri sarara wa.”
12 An u kotsoi uɓacangusu aꞌene a le gba̱, aku u ukai matogo ma ne u gonoi u dusuki. U wece le, “I reve ili iꞌya n yanka ɗa̱ gogo‑na vi? 13 I tsu isa̱ mu ta̱ ‘Kawenishiki’ n ‘Asheku’ kpam dere ɗa wa̱ri, kpaci ili iꞌya ma̱ri iꞌya la vi. 14 Mpa, Asheku n Kawenishiki, n ɓacangusu ta̱ aꞌene a ɗe gogo‑na. Eɗa̱ dem i ɓacangusu aꞌene a atoku a ɗe. 15 N yan ta̱ nala tsa̱ra̱ u woko ɗa̱ iryoci tsa̱ra̱ i yain dem tyoku ɗa n yanka ɗa̱. 16 Mayun n tonuko ɗa̱, kagbashi ka tsu la uzakuwa u ne tsupige wa. Katsumate ka tsu la uza ɗa u suku yi tsupige wa. 17 I reve ta̱ ili i na yi gba̱ kpam Kashila̱ ka zuwuka ɗa̱ ta̱ una̱ u shinga i tono baci iꞌya.
18 “Gba̱ ɗe ɗa ma yanka kadyanshi wa. N reve ta̱ aza ɗa n ɗanga̱sai. Shegai u ka̱na̱ ta̱ ili iꞌya Tagara̱da u Kashila̱ u danai i woko mayun. Kpam a dana ta̱, ‘Vuma ɗa wa lya kaɓolo na̱ mpa u kpatala̱ka mu ta̱ kucina̱!’
19 “Tonuko ɗa ma tonuko ɗa̱ kahu ukuna vi u gita̱, tsa̱ra̱ u gita̱ baci kotsu i wushuku an mpa ma̱ri uza ɗa wa̱ri pini maco. 20 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci u wushai katsumate ka va̱, mpa u wushai. Uza ɗa baci kpam u wusha mu, u wusha ta̱ uza ɗa u suku mu.”
Yesu danai ili iꞌya ya gita̱ n eyi
(Matiyu 26:20-25; Marku 14:17-21; Luka 22:21-23)
21 An Yesu danai nala, u dambula ta̱ cika. U tonuko le a kateshe, “Mayun n tonuko ɗa̱, uza u te ɗe wa neke mu ta̱.”
22 A fuɗa a reve gba̱m kalen ka kadyanshi ka Yesu yain wa. Aku a ka wundyamgbana. 23 Uza u te a asuvu a atoni yi uza ɗa Yesu wa uciga cika wa̱ ta̱ ndishi evu n eyi. 24 Simo Bituru yanka yi iryoci n kukere u danai, “Wece yi, ya wa dansa̱ka?”
25 Katoni ki ka raɓai evu n Yesu ka wece yi, “Asheku, ya va dansa̱ka a asuvu a tsunu?”
26 Yesu wushuki, “Ma daɓa ta̱ kawon ka na a kusan. Uza ɗa baci n na̱ka̱i ka, aya gai wa kpatala̱ka mu vi.” Aku u daɓai kawon ki a kusan u na̱ka̱i Yahuza maku ma Simo Isikariyoti. 27 An Yahuza wushai kawon ki, aku Kanangasi†* ka uwa yi.
Yesu danai, “Yahuza, wala gogo vu ba vu yain ili iꞌya va yan.” 28 Uza wa̱ la a asuvu a aza ɗa a ka lya kaɓolo n Yesu u revei kalen ka ili iꞌya i zuwai u tonuko yi nala wa. 29 Shegai adama a ɗa wa̱ri kazuwi ka ikebe ka le, aku a yawunsai a da tonuko ɗa Yesu tonuko yi u ba u tsupa ikebe i ilikulya ko kpam u ba u nei aza a unambi ikebe. 30 An u lyuki kawon ka Yesu na̱ka̱ yi vi, aku u wuta̱i n maloko, n kayin ka tani.
Mele ma savu
31 An Yahuza lazai, Yesu danai, “Aꞌayin a tuwa̱ ta̱ a ɗa mpa Maku ma Vuma ma uwa a asuvu a tsupige tsu va̱, kpam Kashila̱ ka wusha ta̱ tsupige adama a ili iꞌya ya gita̱ na̱ mpa. 32 Kashila̱ ka wusha baci tsupige adama a va̱, Kashila̱ n kaci ka ne wa wenike ta̱ ama tyoku ɗa tsupige tsu Maku ma Vuma tsi tsa̱ri gogo.
33 “Mmuku n va̱, ma tsa̱ ta̱ n ɓa̱ra̱kpa̱ n a̱ɗa̱ kenu. Ya tuwa̱ ta̱ ya zama mu, shegai ya wene mu wa. N tonuko ɗa̱ tyoku ɗa n tonukoi ama, ‘Ya bana a asu u ɗa ma bana wa.’
34 “Shegai mele ma savu ma ma na̱ka̱ ɗa̱. I cigi atoku a ɗe dere tyoku ɗa n ciga ɗa̱. 35 Ya cigamgbana baci, ya dem wa reve ta̱ eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa.”
Yesu danai Bituru wa nana yi ta̱
(Matiyu 26:31-35; Marku 14:27-31; Luka 22:31-34)
36 Simo Bituru wecei Yesu, “Asheku, nte va bana?”
Yesu wushuki, “Asu u ɗa ma bana ya fuɗa ya bana wa, shegai ya tuwa̱ ta̱ ya bana.”
37 Bituru wece yi, “Asheku, ndya i zuwai bawu ma tono vu gogo‑na? Ma̱ ta̱ ufoɓusi tsa̱ra̱ n kuwa̱ adama a vunu!”
38 Yesu wece yi, “Va̱ri ufoɓusi vu kuwa̱ adama a va̱? Mayun n tonuko vu, kahu kapen ka sala, va nana mu ta̱ hal kutatsu, vu dana vu reve mu wa.”
* 13:27 Kanangasi; wata, “Shetan” kala ka dem ka Kala̱pa̱nsi.