14
Yesu ɗa ure ubana a asu u Tata
Yesu tonukoi atoni a ne, “Kotsu i dambula wa. Wushuki n Kashila̱, i wushuku kpam na̱ mpa. Aꞌunu a ɗa pini ushani a kuwa ku Tata u va̱, kpam nte ma bana ɗe tsa̱ra̱ n foɓusuko ɗa̱ asu. A da baci nala wa̱ri wa, ma̱ri ma tonuko ɗa̱ ta̱. Aꞌayin a ɗa baci n yain nala, aku n gono n bidya ɗa̱ ubana ara va̱, aku tsu rongoi ɗe kaɓolo. I reve ta̱ ure u asu u ɗa ma bana.”
Toma tonuko yi, “Asheku, tsu reve asu u ɗa va bana wa. Niɗa tsa reve ure u ubana ɗe?”
U wushuki, “Mpa ure u ɗa wa wenike ukuna u maci u Kashila̱, u na̱ka̱ kpam ama uma. Uza wa̱ la wa bana a asu u Tata wa, she u tono mu. I reve mu baci, ya reve ta̱ dem Tata u va̱. Shegai gogo‑na i reve yi ta̱, kpam i wene yi ta̱.”
Filibu danai, “Asheku, wenike tsu Tata vi, kpaci ili iꞌya tsa ciga iꞌya la vi koshi.”
Yesu wushuki, “Filibu, n rongo ta̱ n a̱ɗa̱ aꞌayin ushani. Ndya i zuwai vu kpa̱ɗa̱i ureve ko ya mpa ma̱ri? Uza ɗa baci dem u wene mu, u wene ta̱ dem Tata vi. Niɗa vu danai ‘Wenike tsu Tata vi’? 10 Vu wushuku an mpa ili i te iꞌya tsa̱ri n Tata vi, kpam Tata vi ili i te na̱ mpa wa? Kadyanshi ka n yanka ɗa̱ ara va̱ ɗa ka wuta̱i wa. Tata ɗa wa̱ri a asuvu a va̱, aya u tsu yan ili iꞌya wa ciga u yain. 11 Wushuki na̱ mpa an n danai Tata vi ili i te iꞌya tsa̱ri, kpam mpa vi ili i te iꞌya tsa̱ri n Tata vi. Ya wushuku baci adama a kadyanshi ka va̱ wa, u gan ta̱ i wushuku adama a ikunesavu i na yi. 12 Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci u wushuki na̱ mpa, wa fuɗa ta̱ wa yan dere ili iꞌya n yansai. Mayun ɗa, aza ɗa a wushuki, a ka yan ta̱ hal gba̱m ili iꞌya i lai la, kpaci ma bana ta̱ ma rongo ɗe n Tata u va̱. 13 Kpam i folo baci ili a asuvu a kala ka va̱, ma yanka ɗa̱ ta̱ iꞌya, tsa̱ra̱ Maku mi ma tuko tsupige a asu u Tata. 14 Ma yan ta̱ ili iꞌya baci dem i foloi a asuvu a kala ka va̱.
Kazuwamgbani ka utuwa̱ u Kulu Keri
15 “Ya ciga mu baci, ya yan ta̱ ili iꞌya n danai i yain. 16 Ma folo ta̱ Tata, eyi kpam wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ Kaɓa̱ngi ka roku, uza ɗa wa rongo n a̱ɗa̱ hal ubana. 17 Aya Kulu Keri ka ku tsu wenike ukuna u maci u Kashila̱. Ama a likimba a wusha yi wa, kpaci a wene yi ko a reve yi wa. Shegai i reve yi ta̱, kpaci u rongo ta̱ ara ɗe kpam wa rongo ta̱ a asuvu a ɗe. 18 N laza baci, ma a̱sa̱ka̱ ɗa̱ utyoku u ɗe tyoku u mkpan wa, ma gono ta̱ ara ɗe. 19 Aꞌayin kenu ama a likimba a na a ka fuɗa a wene mu wa, shegai eɗa̱ ya wene mu ta̱. Kpam adama a ɗa ma̱ri n uma, eɗa̱ dem ya yan ta̱ uma. 20 Kain ka nala ka tuwa̱ baci, ya reve ta̱ an ili i te iꞌya ma̱ri n Tata vi. Ya reve ta̱ eɗa̱ dem ili i te iꞌya iꞌa̱ri na̱ mpa, mpa kpam ili i te iꞌya ma̱ri n a̱ɗa̱. 21 Uza ɗa baci dem wa ciga mu, wa yan ta̱ ili iꞌya n danai, kpam Tata u va̱ wa ciga yi ta̱. Mpa dem ma ciga yi ta̱, kpam n wenike yi ko mpa yayi.”
22 Aku Yahuza (shegai Yahuza Isikariyoti wa), u danai, “Asheku, ndya i zuwai vu foɓusoi vu wenike kaci ka vunu ara tsunu, bawu va wenike kaci ka vunu a asu u ama a likimba a ɗa a buwai?”
23 Yesu wushuki, “Ama a ciga mu baci, a ka yan ta̱ ili iꞌya n tonuko le a yain. Tata u va̱ wa ciga le ta̱, aku tsu tuwa̱ ara le tsu dusuku n ele. 24 Shegai uza ɗa baci bawu wa ciga mu, u tsu yan ili iꞌya n danai wa. Ili iꞌya i panai n danai na vi, ara va̱ ɗa i wuta̱i wa, shegai ara Tata ɗa u suku mu.
25 “N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i na yi tun ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱. 26 Kaɓa̱ngi ki ka wenishike ɗa̱ ta̱ ili dem, kpam wa zuwa ɗa̱ ta̱ i ciɓa gba̱ ili iꞌya n tonuko ɗa̱. Kaɓa̱ngi ka nala ki aya Kulu Keri ka Tata wa suku n kala ka va̱. 27 N zuwa ɗa̱ ta̱ i panai maza̱nga̱ a atakasuvu a ɗe. Icun i maza̱nga̱ ma ma̱ri a katakasuvu ka va̱ ka ma zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱. N zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱ ndishi n shinga n na mi dere tyoku ɗa ama a likimba a zuwa ɗa̱ i tsa̱ra̱i wa. Adama a nala kotsu i namgba katsuma̱ ko i pana uwonvo wa.
28 “I pana̱ka mu ta̱ an n danai ma laza ta̱ kpam ma bana ta̱ ma gono ara ɗe. Ya ciga mu baci mayun, u gan ta̱ i yain maza̱nga̱ ma ma gono ara Tata, kpaci u la mu ta̱ tsupige. 29 N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i na yi gba̱ gogo‑na kahu i tuwa̱ i gita̱, tsa̱ra̱ i gita̱ baci, i wushuku. 30 Ma ɓa̱ra̱kpa̱ n a̱ɗa̱ na̱ n dansi wa, kpaci uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u naha wa̱ ta̱ a utuwa̱. Shegai wa̱ n ucira a kaci ka va̱ wa. 31 Ili iꞌya Tata u va̱ u tonuko mu n yain iꞌya n tsu yan, tsa̱ra̱ ya dem a likimba u reve ma ciga yi ta̱.
“Gogo‑na tuwa̱i tsu walai.”