15
Katyaci n atyangi
Yesu lyai kapala n kadyanshi n atoni a ne, “Mpa kami ka katyaci ka mayun. Tata u va̱ u ɗa kacimbi. Katyangi ka baci ka̱ri a asuvu a va̱ bawu ka matsai, aku u kapa ka. U tsu gyara ta̱ kpam u lapula katyangi ka baci dem ka matsa̱sa tsa̱ra̱ ka doku ka matsa cika. Ili iꞌya n tonuko ɗa̱ i zuwa ta̱ i lapulai. Ya rongo baci kaɓolo na̱ mpa, ma rongo ta̱ dem kaɓolo n a̱ɗa̱. Katyangi ka tsu matsa n kaci ka ne wa. Kafuɗa ta̱ ka matsa ka̱ baci kaɓolo n kami ka ne. Nala dem eɗa̱ ya fuɗa ya yan ili wa, she iꞌa̱ kaɓolo na̱ mpa.
“Mpa kami ka katyaci ki, eɗa atyangi. Uza ɗa baci wa rongo kaɓolo na̱ mpa, mpa kpam ma rongo kaɓolo n eyi, wa matsa ta̱ ilimaci cika. Shegai ya fuɗa ya yan ili wa, she n ɓa̱nga̱ ɗa̱. Uza ɗa baci bawu wa̱ri kaɓolo na̱ mpa, wa̱ ta̱ tyoku u katyangi ka a varangi aku ka ekpei. Ama a tsu bidya ta̱ atyangi a ekpi tsa̱ra̱ a varangu a ɗa a akina, a runukpa a ɗa. I rongo baci kaɓolo na̱ mpa kpam i tonoi uwenishike u va̱, ya folo ta̱ Tata ili iꞌya baci dem ya ciga, eyi kpam wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ iꞌya. Ya matsa̱sa baci ilimaci ushani, nala wa wenike ta̱ ama eɗa̱ atoni a va̱ a ɗa, kpam ya wenike ta̱ ama tsupige tsu Tata u va̱.
“Ma ciga ɗa̱ ta̱ tyoku ɗa dem Tata wa ciga mu. Gogo‑na rongoi a asuvu a ucigi u va̱. 10 I yan baci ili iꞌya n danai, ya rongo ta̱ a asuvu a uciga u va̱. Tyoku ɗa n yain ili iꞌya Tata u va̱ u tonuko mu n yain, kpam ma rongo a asuvu a uciga u ne. 11 N tonuko ɗa̱ ta̱ ili i nala yi tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ maza̱nga̱ ma dem n tsa̱ra̱i, kotsu maza̱nga̱ ma ɗe ma namba ili wa. 12 Ili iꞌya ma tonuko ɗa̱ i yain iꞌya na: Cigai atoku a ɗe tyoku ɗa dem mpa n ciga ɗa̱. 13 Vuma u kuwa̱ baci adama a kaje ka ne, nala wenike ta̱ an wa̱ri n uciga u pige u ɗa u lai u ya dem.
14 Eɗa̱ aje a va̱ a ɗa, i tono baci ili iꞌya n danai. 15 N buwa ɗa̱ kpam uꞌisa̱ agbashi wa, adama a ɗa uzakuwa u tsu tonuko agbashi a ne ili gba̱ wa. Shegai n isa̱ ɗa̱ ta̱ aje kpaci n tonuko ɗa̱ ta̱ gba̱ ili iꞌya Tata u va̱ u tonuko mu. 16 I ɗanga̱sa mu wa, mpa n ɗanga̱sa ɗa̱. Kpam n na̱ka̱ ɗa̱ manyan ma na i yain: walai i ba i matsa ilimaci, icun i ilimaci iꞌya ya ɓa̱ra̱kpa̱. Aku Tata u na̱ka̱ ɗa̱ gba̱ ili iꞌya baci dem i foloi n kala ka va̱. 17 Ili iꞌya n tonuko ɗa̱ i yain iꞌya na: Cigai atoku a ɗe.
Ama a likimba a kovoi atoni
18 “Ama a likimba a na a kovo ɗa̱ baci, ciɓai a gita̱ ta̱ a kovo mu. 19 Eɗa̱ aza a likimba a ɗa baci, wa ciga ɗa̱ ta̱ tyoku ɗa u tsu ciga ama a ne. Shegai n ɗanga̱sa ɗa̱ ta̱ a asuvu a likimba, kotsu i woko ama a ne wa. Ɗa i zuwai likimba u kovo ɗa̱. 20 Ciɓai ili iꞌya n tonuko ɗa̱: Kagbashi ka tsu la uzakuwa u ne tsupige wa. Ama a yanka mu baci mavura, a ka yanka ɗa̱ ta̱ dem. Kpam a yan baci ili iꞌya n wenishike le, a ka yan ta̱ dem ili iꞌya ya tonuko le. 21 Shegai a ka yan ɗa̱ ta̱ mavura adama a ɗa iꞌa̱ri ama a va̱. A ka yan ta̱ nala kpaci a reve uza ɗa u suku mu wa. 22 A da baci n tuwa̱i n dansai n ele wa, aꞌa̱ri a ka yan n unyushi u unyushi u cingi wa. Shegai gogo‑na aꞌa̱ n ure u uwuta̱ a unyushi u cingi u le wa. 23 Uza ɗa baci dem u kovo mu, u kovo ta̱ dem Tata u va̱. 24 N yan ta̱ ikunesavu cika iꞌya bawu uza kotsu u yain. A da baci ma̱ri n yain manyan ma nala wa, aꞌa̱ri a ka yan n unyushi u unyushi u cingi wa. Shegai gogo‑na a wene ta̱ ili iꞌya n yain, gba̱ n nala a kovo mu n Tata u va̱ dem. 25 Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili iꞌya iꞌa̱ri ukorongi a Mele ma le i woko mayun: ‘A kovo mu bawu kagita̱.’
26 “Ma sukunku ɗa̱ ta̱ uza ɗa a ka isa̱ Kaɓa̱ngi. Wa wuta̱ ta̱ a asu u Tata, aku u tuwa̱ ara ɗe. Aya Kulu ku mayun. U tuwa̱ baci, wa dansa ta̱ ukuna u va̱. 27 Eɗa̱ dem u ka̱na̱ ta̱ i tonuko ama ukuna u va̱, kpaci i rongo ta̱ kaɓolo na̱ mpa tun aꞌayin a ɗa n gita̱i uwenishike.”
15:25 Ishp. 35:19; Ishp. 64:4.