16
Yesu lyai kapala n kadyanshi, “N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u na kotsu i a̱sa̱ka̱ uwushukusu na̱ mpa wa. A ka loko ɗa̱ ta̱ a agata a Kashila̱. Kpam aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa ama a ka wunusa ɗa̱, a yan baci nala a ka wene ta̱ yavu Kashila̱ ka a ka gbashika. A ka yansa ta̱ ikuna i nala yi kpaci a reve Tata vi wa, kpam a reve mu wa. Shegai n tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u na vi ga̱mpa̱, tsa̱ra̱ aꞌayin yi a rawa baci a ɗa a ka yan ikuna i nala yi, ya ciɓa ta̱ ili iꞌya n tonuko ɗa̱.
Manyan ma Kulu Keri
“Aꞌayin a ɗa n gita̱i uwenishike, n tonuko ɗa̱ ili i na yi wa, adama a ɗa ma̱ri kaɓolo n a̱ɗa̱. Gogo‑na ugono u ɗa mu a asu u uza ɗa u suku mu. Shegai ko uza a asuvu a ɗe wa̱ la u wece mu, ‘Nte va bana?’ wa. Gogo‑na an n tonuko ɗa̱, atakasuvu a ɗe a shaɗangu ɗe n unamgbukatsuma̱. Shegai ukuna u mayun u ɗa ma tonuko ɗa̱, wa laka ɗa̱ ta̱ tsulobo n laza. N laza baci, ma sukunku ɗa̱ ta̱ Kaɓa̱ngi ki. Shegai n laza baci wa, Kaɓa̱ngi ka nala ki ka tuwa̱ wa. Aꞌayin a ɗa baci Kaɓa̱ngi ki ka tuwa̱i, wa wenike ta̱ ama a likimba an a nusai a udani u ɗa a danai, ‘Tsu reve ta̱ n ukuna u unyushi u cingi, tsu reve ta̱ kpam n ili iꞌya iꞌa̱ri dere, n tyoku ɗa Kashila̱ ka tsu yanka unyushi u cingi afada.’ A nusa ta̱ a ukuna u unyushi u cingi, adama a ɗa bawu a wushuki na̱ mpa. 10 A nusa ta̱ a ukuna u ili iꞌya iꞌa̱ri dere, kpaci a asu u Tata u ɗa ma bana kpam ya doku ya wene mu wa. 11 A nusa ta̱ a ukuna u afada, kpaci Kashila̱ ka kiɗa̱ga ɗe uza ɗa wa lya tsugono tsu likimba u na ugana.
12 Ma̱ ta̱ n ili ushani iꞌya ma ciga n tonuko ɗa̱, shegai gogo‑na i la ta̱ ucira u ɗa ya reve. 13 Aꞌayin a ɗa baci Kulu ka ku tsu wenike ukuna u mayun u Kashila̱ ku tuwa̱i, ka zuwa ɗa̱ ta̱ i reve gba̱ ikuna i mayun iꞌya i tsu wuta̱ a asu u Kashila̱. Wa dansa ili iꞌya i wuta̱i ara ne wa, shegai u dansa ili iꞌya u panai koshi, kpam wa tonuko ɗa̱ ta̱ ili iꞌya ya tuwa̱. 14 Wa na̱ka̱ mu ta̱ tsupige, kpaci wa bidya ta̱ ili iꞌya n danai u tonuko ɗa̱. 15 Gba̱ ili iꞌya Tata wa̱ri n iꞌya, i va̱ iꞌya dem. Ɗa gai i zuwai n danai Kulu ka bidya ta̱ ili iꞌya n danai u tonuko ɗa̱ vi.
Unamgbukatsuma̱ wa woko ta̱ maza̱nga̱
16 “Aꞌayin kenu ya wene mu wa, a yan baci aꞌayin kenu kpam aku i doku i wene mu.”
17 Aza roku a asuvu a atoni a ne a ka dansa utyoku u le, “Ndya kalen ka kadyanshi ka Yesu danai vi, ‘Aꞌayin kenu ya wene mu wa, a yan baci aꞌayin kenu kpam aku i wene mu.’ Kpam ndya kalen ka u danai ‘Adama a ɗa ma gono a asu u Tata’?” 18 A doki a wecikei, “Ndya kalen ka ‘aꞌayin kenu yi’? Tsu reve ili iꞌya wa tono wa.”
19 Yesu reve ta̱ atoni yi a ka ciga ta̱ a yan yi keci a ukuna vi, aku u tonuko le, “Kaci ka ɗe ka ya wecemgbenishe an n danai, ‘Aꞌayin kenu ya wene mu wa, a yan baci aꞌayin kenu kpam aku i wene mu’? 20 Mayun n tonuko ɗa̱, ya sa̱ ta̱ kpam i namgba katsuma̱, shegai likimba wa pele ta̱. Ya namgba ta̱ katsuma̱, shegai unamgbukatsuma̱ u ɗe wa woko ta̱ maza̱nga̱. 21 Aꞌayin a ɗa baci uka wa matsa, u tsu pana ta̱ mɓa̱la̱, kpaci aꞌayin a ilimaci a ne a rawa ɗe. Shegai u kotso baci ilimaci yi, aku u a̱sa̱nsa̱ na̱ mɓa̱la̱ mi, adama a ɗa wa̱ri ipeli an u matsai maku mi a likimba. 22 Nala dem wa̱ri ara ɗe. Gogo‑na i namgba ta̱ katsuma̱, shegai ma doku ta̱ ma wene ɗa̱, kpam i yain maza̱nga̱ ma bawu ko uza wa fuɗa wa shamkpa ɗa̱ ma. 23 Aꞌayin a nala a rawa baci, ya yan mu keci wa. Mayun n tonuko ɗa̱, Tata u va̱ wa na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ gba̱ ili iꞌya baci i foloi n kala ka va̱. 24 Kotsu i folo icun ili i na caupa wa. Rongoi ufoluso, Kashila̱ ka na̱ka̱ ɗa̱ ta̱ iꞌya, tsa̱ra̱ i shaɗangu n ipeli.
Kawauwi ka lya ta̱ kaci ka likimba
25 “N yan ta̱ kadyanshi ka na ki n agisani, shegai aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa bawu ma doku ma yan nala. Aku n tonuko ɗa̱ gba̱ ikuna i Tata karara. 26 Ya folo ta̱ Tata vi n kala ka va̱, shegai u ka̱na̱ mpa n foluko ɗa̱ Tata vi wa. 27 Kashila̱ Tata u ciga ɗa̱ ta̱ adama a ɗa ya ciga mu, kpam i wushuki an ara ne ɗa n wuta̱i. 28 Asu u Tata u ɗa n wuta̱i, aku n tuwa̱i a likimba. Gogo‑na kpam ma a̱sa̱ka̱ likimba n gono a asu u Tata.”
29 Atoni yi a danai, “Gogo‑na ɗa va dansa n a̱tsu karara! N agisani a ɗa kpam va dansa wa. 30 Gogo‑na ɗa tsu revei an vu revei ili gba̱. Va wushunku ta̱ uza keci ku ne tun kahu gba̱m u wecike. Nala u zuwa tsu ta̱ tsu wushuki an a asu u Kashila̱ u ɗa vu wuta̱i.”
31 Yesu wushuki, “Mayun ɗa i wushuki gogo‑na vi? 32 Aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱, kpam gba̱m a rawa ɗe, a ɗa a ka wacinsa ɗa̱ gba̱ ɗe, ya dem u gono a kuwa ku ne, aku i a̱sa̱ka̱ mu utyoku u va̱. Shegai Tata wa rongo ta̱ kaɓolo na̱ mpa, adama a nala ma rongo utyoku u va̱ wa.
33 “N tonuko ɗa̱ ta̱ ikuna i na yi tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ ipeli i maci adama a ɗa i wokoi ili i te na̱ mpa! Likimba wa zuwa ɗa̱ ta̱ i pana ikyamba, shegai kotsu i gbama asuvu, kpaci n lya ta̱ kaci ka ucira u likimba.”