17
Yesu yankai atoni a ne kavasu
An Yesu kotsoi udansa gba̱ ili i na yi, u weɓelei zuba u danai, “Tata, aꞌayin a yan ɗe. Na̱ka̱ Maku ma vunu tsupige, tsa̱ra̱ Maku mi dem ma na̱ka̱ vu tsupige. Vu na̱ka̱ ta̱ Maku mi ucira a kaci ka ama gba̱, tsa̱ra̱ Maku mi ma na̱ka̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku a asu u aza ɗa vu na̱ka̱ yi gba̱. Ure u utsa̱ra̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku u ɗa na: a reve vu, uza ɗa wa̱ri Kashila̱ ka mayun koshi, kpam a reve Yesu Kawauwi, uza ɗa vu suki. N wenike ta̱ tsupige tsu vunu a likimba an n kotsoi manyan ma vu na̱ka̱ mu n yain. Gogo‑na Tata, doku vu na̱ka̱ mu tsupige tsa ma̱ri n tsa an ma̱ri kaɓolo n avu kahu a yain likimba.
“Vu na̱ka̱ mu ta̱ atoni a roku pini a likimba u naha, kpam n wenike le ta̱ tyoku ɗa va̱ri. Aza a vunu a ɗa caupa, shegai vu na̱ka̱ mu n ele, kpam a gorimuko ta̱ kadyanshi ka vunu. A reve ta̱ vu na̱ka̱ mu gba̱ ili iꞌya ma̱ri n iꞌya. Kpaci n tonuko le ta̱ ili iꞌya vu tonuko mu, kpam a wushuku ta̱ n iꞌya. A reve ta̱ n wuta̱i ara vunu, kpam a wushuku ta̱ an aɗa vu suku mu. Ma̱ le ta̱ uyanka kavasu. Aza a likimba a ɗa ma̱ri uyanka kavasu wa, shegai aza ɗa vu na̱ka̱ mu, adama a ɗa aꞌa̱ri aza a vunu. 10 Gba̱ ama a nala yi aza ɗa aꞌa̱ri atoni a va̱ aza a vunu a ɗa, kpam gba̱ aza ɗa aꞌa̱ri atoni a vunu aza a va̱ a ɗa dem. Mayun a wenike ta̱ tyoku ɗa tsupige tsu va̱ tsa̱ri. 11 Ma̱ ta̱ utuwa̱ ara vunu. Ma shamgba a likimba kpam wa. Shegai atoni a va̱ a buwa ta̱ ve pini a likimba. Wenike ucira u kala ka vunu; wata, kala ka vu na̱ka̱ mu, tsa̱ra̱ ko ili i sawa le wa. Aku a ɓolomgbono a woko ili i te n atoku a le, tyoku ɗa mpa n avu tsa̱ri ili i te. 12 N ucira u vunu u ɗa, ucira u ɗa vu na̱ka̱ mu tun ma̱ri a likimba n u ɗa n ɓishinkai ili i sawa le. Ko uza u te u le u puwa̱n wa, shegai uza ɗa u ukai kaci ka ne a asuvu a ukpa̱ vi koshi, tsa̱ra̱ a shaɗangu ili iꞌya Tagara̱da u Kashila̱ u danai.
13 “Gogo‑na mpa la a utuwa̱ ara vunu. Shegai n dansa ta̱ ili i na yi tun ma̱ri a likimba, tsa̱ra̱ atoni a va̱ a shaɗangu n maza̱nga̱ tyoku ɗa dem ma̱ri. 14 N tonuko le ta̱ akani a vunu. Shegai ama a likimba a na a kovo le ta̱, adama a ɗa bawu aꞌa̱ri ili i te n ama a likimba. Tyoku ɗa dem mpa ma̱ri ili i te n likimba wa. 15 Tonuko ɗa ma tonuko vu vu wutukpa̱ le a asuvu a likimba vi wa, shegai vu ɓishinka uza u cingi vi u sawa le. 16 Ma̱ri a asuvu a aza a likimba u na wa, nala dem ele aza a likimba a ɗa wa. 17 Gonuko le sarara vu wulukpe le a asu u uwenishike u akani a vunu a ɗa aꞌa̱ri a mayun. 18 N suku le ta̱ a likimba, tyoku ɗa dem vu suku mu a likimba. 19 N neke ta̱ kaci ka va̱ n gbashika vu kotsu ele dem a neke kaci ka le a gbashika vu.
20 “N yanka ta̱ atoni a nala yi kavasu, kpam dem ma yanka ta̱ aza ɗa a ka tuwa̱ a wushuku na̱ mpa kavasu adama a ili iꞌya atoni a va̱ a ka tonuko le a kaci ka va̱. 21 Ma ciga ta̱ gba̱ le a woko ili i te n atoku, tyoku ɗa ma̱ri ili i te n avu, avu kpam ili i te na̱ mpa. Ma ciga ta̱ dem a woko ili i te n a̱tsu. Ama a likimba kpam a ka wushuku ta̱ an a ɗa vu suku mu. 22 N na̱ka̱ ta̱ ama a na tsupige tsa vu na̱ka̱ mu tsa̱ra̱ a woko ili i te, tyoku ɗa mpa n avu tsa̱ri ili i te. 23 Mpa ili i te iꞌya ma̱ri n ele, avu kpam ili i te iꞌya va̱ri na̱ mpa, tsa̱ra̱ a woko ili i te gba̱. Tsa̱ra̱ ama a likimba a reve an aɗa vu suku mu. A reve kpam an va ciga atoni a va̱ tyoku ɗa va ciga mu.
24 “Tata, vu na̱ka̱ mu ta̱ ama a na yi, kpam ma ciga le ta̱ a rongo a asu u ɗa ma̱ri, tsa̱ra̱ a wene tsupige tsu va̱, tsupige tsa vu na̱ka̱ mu adama a ɗa va ciga mu kahu uyan u likimba.
25 “Tata, aɗa va̱ri uza u shinga. Likimba reve vu wa, shegai n reve vu ta̱, kpam ama a na a reve ta̱ an vu suku mu. 26 N wenike le ta̱ tyoku ɗa va̱ri, kpam ma lya ta̱ kapala n uyansa nala. Kotsu a cigamgbana dere tyoku ɗa vu ciga mu, tsa̱ra̱ n ɓolomgbono n ele.”