18
A ka̱na̱i Yesu
(Matiyu 26:47-56; Marku 14:43-50; Luka 22:47-53)
An Yesu kotsoi kavasu, aku a lazai kaɓolo n atoni a ne a pasai Kara̱ra̱ ka Kidiron. A rawai a asu u ɗa wa̱ri na̱ nɗanga n zayitum ushani, aku a uwai pini. A tsu bansa ta̱ pini asu u vi, adama a nala a ɗa i zuwai Yahuza, uza ɗa u nekei Yesu u revei asu u ɗa aꞌa̱ri. Aɗara̱kpi a pige n Afarishi a roku a suki aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ tsa̱ra̱ a soku Yahuza. Kaɓolo ka asoje ka aza a Roma ka dem pini, ama a na yi aꞌa̱ ta̱ uɓa̱ni n iwunukatsu na̱ ncikalu, n ava̱su. Yahuza ɗa tonoi n ele hal ubana a asu vi.
Yesu reve ta̱ gba̱ ili iꞌya ya gita̱ n eyi, aku u raɓai a kapala u wece le, “Ya ya zama?”
A wushuki, “Yesu uza u Nazara.”
U wushunku le, “Mpa Yesu!” (Yahuza uza ɗa u kpatala̱kai Yesu vi, wa̱ ta̱ kushani pini n asoje yi.) An u tonuko le, “Mpa gai vi,” aku a ba̱tsa̱i n kucina̱cina̱ hal a rukpusa̱i a iyamba.
U doku wece le, “Ya ya zama?”
A danai “Yesu uza u Nazara.”
U wushunku le, “N tonuko ɗa̱ ɗe mpa gai Yesu vi. Mpa baci ya zama vi, a̱sa̱ka̱i atoni a va̱ a laza.” Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ ili iꞌya u danai caupa i woko mayun: “N puwunsa̱ ko uza u te a asuvu a aza ɗa vu na̱ka̱ mu wa.”
10 Aku Simo Bituru talai burundu u ne u kapamgbanai kutsuvu ku ulyaki ku kagbashi ka Magono ma Aɗara̱kpi. (Kala ka kagbashi ki ka Mala̱ku.) 11 Yesu tonukoi Bituru, “Gonuko burundu vi a ivin i ne. Va wundya ma wushuku n soi mako ma upana ikyamba tyoku ɗa Tata u va̱ u foɓusoi wa?”
A bankai Yesu a asu u Magono ma Aɗara̱kpi
(Matiyu 26:57-58; Marku 14:53-54; Luka 22:54)
12 Uzapige u kuvon† u Roma n asoje a ne, kaɓolo n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a ka̱na̱i Yesu aku a sira yi. 13 A gita̱ a banka yi ara Hanana, koku u Kayafa, uza ɗa wa̱ri Magono ma Aɗara̱kpi a kayen ki. 14 Kayafa ɗa wa̱ri u tonukoi azapige a aza a Yahuda caupa, u da, “Wa la ta̱ tsulobo uza u te u na vi u kuwa̱ n u ɗa a ama gba̱ a ka kuwa̱.”
Bituru nanai Yesu
(Matiyu 26:69-70; Marku 14:66-68; Luka 22:55-57)
15 Simo Bituru n katoni ka roku a tonoi Yesu. Katoni ki n Magono ma Aɗara̱kpi mi a revemgbene ta̱, adama a nala u uwa ta̱ pini a ulanga u kuwa ku Magono ma Aɗara̱kpi mi kaɓolo n Yesu. 16 Shegai Bituru vana yi pini a utsutsu u kuwa vi. Aku katoni ki ka gonoi ka dansai n makere ma ma̱ri kagbashi uza ɗa wa̱ri a utsutsu. Aku u a̱sa̱ka̱i Bituru uwai, 17 makere mi ma wece yi, “Avu dem katoni ka Yesu ka, ko nala wa?”
Bituru wushuki, “Nala wa, mpa wa!”
18 Aꞌayin yi a ka yan ta̱ kuta̱nu, aku agbashi yi n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a tasuki akina a ka lyashuku. Pini nala, Bituru banai dem u shamgbai tsa̱ra̱ u lyashuku.
Magono ma Aɗara̱kpi ma yansai Yesu keci
(Matiyu 26:59-66; Marku 14:55-64; Luka 22:66-71)
19 Magono ma Aɗara̱kpi ma yansai Yesu keci a kaci ka atoni a ne n uwenishike u ne. 20 Yesu wushuki, “N yansa ta̱ kadyanshi tsa̱ra̱ ya dem pana. N rongo ta̱ uwenishike a agata a Kashila̱ n Kuwa ku Kashila̱, a asu u ɗa gba̱ aza a Yahuda a tsu ɓolomgbono. N tsu dana ili ukpawunsi wa. 21 Niɗa va yan mu keci ku na? Wece ama ɗa a panai uwenishike u va̱. A reve ta̱ ili iꞌya n dansai.”
22 An Yesu danai nala, aku uza ɗa wa wundya Kuwa ku Kashila̱ ki u ɓasa yi, u danai, “Ya va̱ri hal va dansa n Magono ma Aɗara̱kpi naha?”
23 Yesu wushuki, “N dana baci ili i roku iꞌya Mele ma danai i gan wa, she i dana iꞌya. Shegai ili iꞌya n danai mayun ɗa baci, niɗa u ɓasa mu?”
24 Yesu pini usiri, aku Hanana tutsuku yi ara Kayafa Magono ma Aɗara̱kpi.
Bituru doki u nanai Yesu
25 Aꞌa̱ri pini, Simo Bituru pini kushani evu n akina n u lyashuki, aku a wece yi, “Avu dem katoni ka Yesu ka, ko nala wa?”
Shegai Bituru nanai u danai, “Nala wa, mpa wa!”
26 Kagbashi ka Magono ma Aɗara̱kpi ka roku ka pini dem a asu vi. Kumaci ku vuma ɗa a kapai kutsuvu. U danai, “Yavu va da n wene vu ta̱ a asu u nɗanga n zayitum kaɓolo n eyi, ko n wene vu wa?”
27 Aku Bituru doki u nanai, kute‑kute kapen ka salai.
A bankai Yesu ara Bilatu
(Matiyu 27:1-2, 4; Marku 15:1-5; Luka 23:1-5)
28 Kayafa kotsu ta̱ uyanka Yesu afada n kpasani. Aku a banka yi ara Bilatu, gomuna a asuvu a tsugono tsu Roma. Shegai ama yi a uwa pini a kuwa ki wa. A da baci uza roku a asuvu a le wa̱ri u uwai pini, wa̱ri wa woko ta̱ n ashinda̱, kpam Mele ma a̱sa̱ka̱ yi u lyai ilikulya i Abiki a Upasamgbana wa. 29 Aku Bilatu wuta̱i a uwotsu vi u wece le, “Kadyanshi ka eni ka i tukoi vuma u na n ka?”
30 A wushuki, “A da baci vuma u na wa̱ri uza u unyushi wa, tsa̱ra̱ tsa tuko yi ara vunu wa.”
31 Bilatu tonuko le, “Bidya ni n kaci ka ɗe i ba i yanka yi afada tyoku ɗa Mele ma ɗe ma danai i yanka yi.”
Aku a wushuki, “Eɗa̱ aza a Roma i tsu a̱sa̱ka̱ tsu tsu zuwa a wuna vuma wa.” 32 Ili iꞌya a danai i wenike ta̱ kadyanshi ka Yesu yain a ukuna u tyoku ɗa wa kuwa̱, wa woko ɗe mayun.
33 Aku Bilatu gonoi a kuwa ku tsugono tsi, u isa̱i Yesu u wece yi, “Avu magono ma aza a Yahuda ma?”
34 U wushunku yi, “Keci ku vunu ka na vi, ko gai aza roku a ɗa a tonuko vu ukuna u va̱?”
35 Bilatu wece yi, “Vu reve ta̱ gai mpa uza u Yahuda ɗa wa! Ama a vunu a ɗa n aɗara̱kpi a pige a vunu alya a na̱ka̱ mu n avu. Ndya vu yain?”
36 U wushuki, “Tsugono tsu va̱ tsu likimba u na tsa wa. A da baci tsu likimba u na tsa, agbashi a va̱ a ka shila̱ka̱na̱ ta̱ tsa̱ra̱ a ɓishinka ama a neke mu a akere a azapige a aza a Yahuda a na. Mpa tyoku u ngono n ɗa ma lya tsugono tsu likimba u na ɗa ma̱ri wa.”
37 Bilatu wece yi, “Dana avu magono ma?”
U wushuki, “Vu dana ta̱ mpa magono ma, kpam vu dana ta̱ mai. Adama a nala a ɗa a matsa mu kpam adama a nala a ɗa n tuwa̱i a likimba tsa̱ra̱ n tonuko ama ukuna u mayun. Kpam gba̱ uza ɗa wa ciga ukuna u mayun u tsu pana̱ka mu ta̱.”
38 Bilatu wece yi, “Ndya ukuna u mayun vi?”
A kiɗa̱gai Yesu ugana u ukpa̱
(Matiyu 27:15-31; Marku 15:6-20; Luka 23:13-25)
An Bilatu danai nala, aku u lazai ubana a asu u aza a Yahuda yi u tonuko le, “Vuma u na u yan ili i roku iꞌya i rawai ma dana, ‘U ka̱na̱ ta̱ u kuwa̱’ wa. 39 I reve ta̱ gai n tsu a̱sa̱ka̱ ta̱ vuma u te a asuvu a kuwa ku aꞌali aꞌayin a Abiki a Upasamgbana dem. Ya ciga n a̱sa̱nka̱ ɗa̱ ‘magono ma aza a Yahuda ɗa’?”
40 A worukpoi, “Aꞌa, eyi na wa! Baraba ɗa tsa ciga.” (Baraba tani uza u maga̱la̱ka̱ ɗa.)