19
Pini nala, Bilatu zuwai asoje a ba a bawin Yesu. A cacai funi u awana kakondori aku a ukunkai yi a kaci, a ukunka yi kunya ku mini ma galura.* A tuwusa̱i ara ne n a dansi, “Uma u vunu u ɓa̱ra̱kpa̱, magono ma aza a Yahuda!” A rongo yi kpam u ɓasa̱sa a upetiwaꞌeshi.
Bilatu doki u banai a uwotsu vi u tonukoi ama yi, “Panai, ma tuko yi ta̱ pini naha tsa̱ra̱ n wenike an bawu n tsa̱ra̱i unyushi u ɗa u rawai n wuna yi.” Aku Yesu wuta̱i, uꞌuki n funi u awana n kunya ku mini ma galura. Bilatu tonuko le, “Vuma ɗa ɗa̱ na!”
An aɗara̱kpi a pige n aza a uwundya u Kuwa ku Kashila̱ a wene yi, aku a salai, “Wandamgbana ni! Wandamgbana ni!”
Shegai Bilatu wushunku le, “Eɗa̱ bidya ni i ba i wandamgbana. N tsa̱ra̱ yi n unyushi u ɗa u rawai n wuna yi wa.”
Azapige a aza a Yahuda yi a wushuki, “U da aya Maku ma Kashila̱. Adama a nala, Mele ma tsunu ma dana ta̱ u kuwa̱.”
An u panai nala, aku u doki u giruwa̱i cika. U doki u gonoi a asuvu u wecei Yesu, “Nte vu wuta̱i?” Shegai u wushunku yi wa. 10 Bilatu danai, “Va wushunku mu wa? Ciɓa, ma̱ ta̱ n ucira u ɗa ma zuwa a a̱sa̱ka̱ vu ko kpam a wandamgbana vu.”
11 Yesu wushunku yi, “Va fuɗa ta̱ va zuwa ama a yanka mu ili iꞌya vu zuwa le adama a ɗa Kashila̱ ka zuwa vu vu fuɗa vu yain nala. Vuma ɗa u zuwai a tuko mu ara vunu u la vu ta̱ unyushi u cingi.”
12 An Bilatu panai nala, aku wa ciga u a̱sa̱ka̱ Yesu. Shegai azapige a aza a Yahuda yi a rongoi isali, “Vu a̱sa̱ka̱ baci vuma u na, vu buwa kpam kaje ka Kaisa Magono wa! Uza ɗa baci dem u gonukoi kaci ka ne magono, utokulalu u Kaisa ɗa!”
13 An Bilatu panai ili iꞌya aꞌa̱ri utono, aku u wutukpa̱i Yesu a ulanga u ɗa a ka isa̱ Ulanga u ɗa a Kira̱i n Atali (N Tsiꞌarama tani “Gabata”). Eyi kpam u dusuki a karatsu ka afada a ulanga u kuwa ku tsugono. 14 N kaara a kaci ka Kain ka Afoɓi ka Abiki a Upasamgbana ka.
Aku Bilatu tonukoi aza a Yahuda yi, “Magono ma ɗe ma na!”
15 Aku a worukpoi cika, “Wuna ni! Wuna ni! Wandamgbana ni!”
U wece le, “Ya ciga mu n wandamgbana magono ma ɗe ɗa?”
Aɗara̱kpi a pige a wushuki, “Tsa̱ n magono ma roku ma ma wurai Kaisa wa.”
16 Aku Bilatu na̱ka̱ le Yesu tsa̱ra̱ a ba a wandamgbana yi.
A wandamgbanai Yesu
(Matiyu 27:32-44; Marku 15:21-32; Luka 23:26-43)
Pini nala, asoje yi a bidyai Yesu a lazai n eyi. 17 An wa wuta̱ a ilyuci yi, aku u cangai mawandamgbani ma ne ubana a asu u ɗa a ka isa̱ Mako ma Kaci. (Asu vi a tsu isa̱ ta̱ u ɗa dem “Golugota”† n Tsiꞌarama). 18 Nte a varai Yesu pini n ikusa. Nala dem a yankai aza a kuwa ku aꞌali a roku ama a re, ya dem a kapashi ka te, Yesu aya a mere ma le.
19 Bilatu zuwa le a zuwa iryoci a mawandamgbani mi. I danai, “YESU UZA U NAZARA, MAGONO MA AZA A YAHUDA.” 20 A korongu ta̱ iꞌya hal kutatsu: i kagita̱ n Tsiyahuda, n Tsiroma, aku n Tsiheline.† Ama ushani a yan ta̱ iꞌya ka̱neshi, kpaci a asu u ɗa a wandamgbanai Yesu vi, wa̱ri mɓa̱ri n ilyuci yi wa. 21 Aɗara̱kpi a pige a tonukoi Bilatu, “Kotsu vu korongu ‘Magono ma aza a Yahuda wa,’ shegai korongu ‘Vuma u na u danai aya Magono ma aza a Yahuda.’ ”
22 Bilatu wushunku le, “N korongu ta̱ u ɗa nala, kpam nala wa woko.”
23 An asoje yi a varai Yesu ikusa a mawandamgbani, aku a bidyai aminya a ne a pecei a ɗa a asu u kunishi, kasoje dem ka tsa̱ra̱i ka te. A bidyai dem matogo ma bululu ma ne ma ma̱ri kunya ku te ka a cai ili iꞌya i bidyai a zuba ubana a iyamba.
24 Aku asoje yi a dansai utyoku u le, “Tsa kara ka wa. A̱sa̱ka̱ tsu varanki ka uruta tsa̱ra̱ tsu wene uza ɗa wa tsa̱ra̱ ka.” Nala gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ udani u Tagara̱da u Kashila̱ u na u woko mayun:
“A pecei aminya a va̱,
aku a varanki matogo ma va̱ uruta.”
Nala tani asoje yi a yain.
25 Mma u Yesu u shamgba ta̱ a ikengi i mawandamgbani mi kaɓolo n anukakenu a ne, n Meri uka u Kulofa. Meri Magadaliya wa̱ ta̱ dem pini kushani. 26 Katoni ka Yesu wa ciga cika ka dem pini kushani evu na̱ mma u Yesu vi. An Yesu wene le gba̱, u tonukoi mma u ne, “Vuma u na aya maku ma vunu gogo‑na.” 27 U tonukoi kpam katoni ki, “Mma u vunu u ɗa na gogo‑na.” Pini nala, katoni ki ka bidyai mma vi ubana a kuwa ku ne.
Ukpa̱ u Yesu
(Matiyu 27:45-56; Marku 15:33-41; Luka 23:44-49)
28 Yesu reve ta̱ gogo‑na u kotso ɗe manyan ma ne. Shegai an wa ciga u shaɗangu udani u Tagara̱da u Kashila̱, aku u danai, “Ma pana ta̱ kakuli!” 29 Kadele ka pini ushaɗangi n mini ma cinwi ma kalam, aku asoje yi a ukai pini kashaku, a sirai ka a kalangu, a ra̱ɗa̱gba̱i ka ubana a una̱ u ne. 30 An u comoi ma, aku u danai, “A kotso ɗe.” Aku u varai kaci ka ne a iyamba, pini nala, uma u ne u wuta̱i.
A sapai Yesu a maɓele
31 Kain ka Afoɓi ka, kain ka wansa baci Ashibi kpam a doku ta̱ ka kalen kpaci kain ka Abiki a Upasamgbana ka. An u wokoi aza a Yahuda bawu a ka ciga ikyamba yi i woko pini a mawandamgbani n kain ka Ashibi, a foloi Bilatu tonuko asoje a koɗuso aꞌene a aza ɗa aꞌa̱ri a mawandamgbani mi. Aku kpam a takpusa ikyamba yi a zuba u mawandamgbani mi. 32 Asoje yi a gita̱i a koɗusoi aꞌene a ama a re aza ɗa aꞌa̱ri a apashi a re a Yesu yi. 33 Shegai an a rawai ara Yesu, a cina yi cina u kuwa̱ ɗe, a koɗo aꞌene a ne wa. 34 Uza u te a asuvu a asoje yi u bidyai masari ma ne u sapai yi n ma a maɓele. Aku mpasa n mini ma wuta̱i. 35 Tsu reve ta̱ ukuna vi mayun ɗa, kpaci uza ɗa u wenei u ɗa aꞌayin a ɗa ukuna vi u gita̱i aya u danai. U tonuko tsu ta̱ tsa̱ra̱ i wushuku. 36 Ukuna vi u gita̱ ta̱ tsa̱ra̱ udani u Tagara̱da u Kashila̱ u woko mayun: “Ko katele ka te ka ne ka̱ la ka koɗo wa.” 37 Tagara̱da u Kashila̱ kpam dem u dana ta̱, “A ka weɓele ta̱ uza ɗa a sapai n masari.”
Kaciɗa̱ ka Yesu
(Matiyu 27:57-61; Marku 15:42-47; Luka 23:50-56)
38 An nala wurai, Isuhu u Arimatiya, u wecei Bilatu ko wa a̱sa̱ka̱ u bidya ikyamba i Yesu. (Isuhu katoni ka Yesu ka shegai a ukpawunsi, kpaci wa pana ta̱ uwonvo u azapige a aza a Yahuda.) Bilatu wushuku ta̱, pini nala, Isuhu vi u lazai u ba u cangai ikyamba yi u lazai n iꞌya. 39 Nikodimu uza ɗa wa̱ri u tuwa̱i ara Yesu n kayin ki u soku yi ta̱. U tukoi ili i magula̱ni i utsunku akushe icun kure iꞌya i rawai evu n ura̱tsana̱ka amangatawun (100). 40 Ama a re a na yi a bidyai ikyamba i Yesu a cacai iꞌya ukyawan n aminya kaɓolo n ili i magula̱ni yi. Tyoku ɗa aza a Yahuda a tsu yan ɗa la vi a ka ciɗa̱ngu baci kakushe. 41 Asu u uwandamgbana̱sa vi wa̱ ta̱ evu n kashina ka nɗanga, a asu u ɗa wa̱ri n kasaun ka savu ka bawu kotsu a zuwai pini uza. 42 An u wokoi Kain ka Afoɓi ka kahu Abiki a Upasamgbana kpam kasaun ki ka̱ri evu, aku a ukai ikyamba i Yesu pini.
* 19:2 Aꞌayin a nala yi, Kaisa Magono u tsu uka ta̱ avuku a ɗa a piyanla̱sai kakondori n a ɗa aꞌa̱ri n mini ma galura. A yanka ta̱ Yesu nala tsa̱ra̱ a yanka yi majari. 19:24 Ishp. 22:18. 19:28 Ishp. 69:21; Ishp. 22:15. 19:31 Abiki a Upasamgbana a ka fuɗa ta̱ a ka woko ko kain ka eni ka baci a asuvu a aꞌayin a shindere. Adama a nala, Abiki a Upasamgbana yi a ka̱na̱ ta̱ a kain ka Ashibi a kayen ka a wandamgbanai Yesu, pini nala, aku a doki kain ki kalen. 19:36 Uwt. 12:46; Mkc. 9:12; Ishp. 34:20. 19:37 Zak. 12:10.