20
Uꞌya̱nga̱ u Yesu a ukpa̱
(Matiyu 28:1-8; Marku 16:1-8; Luka 24:1-12)
N kpasani ku kain ka kagita̱ ka aꞌayin a shindere; wata, kain ka Aladi, Meri Magadaliya banai a kasaun ki, u wenei a gindala̱kpa ɗe katali ki a giduwa̱i una̱ u kasaun vi. Aku u sumai ugono a asu u Simo Bituru n katoni ka roku, uza ɗa Yesu cigai, u tonuko le, “A bidya ɗe Asheku a kasaun ki, kpam tsu reve a asu u ɗa a zuwa yi wa!”
Bituru n katoni ki a lazai ubana a kasaun ki. Aꞌa̱ri ilyaɗi gba̱ le, aku katoni ki ka wurai Bituru u lasa yi urawa pini a kasaun ki. An u kelikei u weɓelei a asuvu, u wenei aminya a kaciɗa̱ yi uzuwi, shegai u uwa pini wa. Aku Simo Bituru rawai u uwai pini a asuvu. U wenei aminya a kaciɗa̱ yi uzuwi. Aku kpam u wenei kakashi ka a pala̱kai upetiwaꞌeshi u Yesu vi, a ka̱ta̱la̱i ka a asu u ne kau. Aku katoni ka ka gita̱i urawa a kasaun ki, eyi dem u uwai. U wenei kpam u wushuki Yesu ꞌya̱nga̱ ɗe a ukpa̱. (Kotsu aꞌa̱ri a reve an Tagara̱da u Kashila̱ u danai u ka̱na̱ ta̱ Yesu ꞌya̱nga̱ a ukpa̱ wa.) 10 Aku atoni yi a gonoi a kuwa.
Meri Magadaliya wenei Yesu
(Matiyu 28:9-10; Marku 16:9-11)
11 Shegai Meri shamgbai a ulanga u kasaun vi, n u sa̱yi. U kelikei u weɓelei a asuvu a kasaun ki. 12 U wenei atsumate a zuba a re pini, a ukai aminya a eri. Aku a dusuki a asu u ɗa ikyamba i Yesu iꞌa̱ri caupa. Uza u te a asu u kaci uza u te kpam a asu u aꞌene.
13 A wece yi, “Ndya i zuwai va sa̱?”
U wushuki, “A bidya ɗe Asheku a va̱, kpam n reve a asu u ɗa a zuwa yi wa.” 14 An Meri danai nala, aku u kpatalai u wenei Yesu kushani pini a asu vi, shegai u reve an aya wa.
15 Yesu wece yi, “Ndya i zuwai va sa̱? Ya va zama?”
Meri n u wundi uza ɗa wa kirana n kashina ka nɗanga ki aya, aku u danai, “Uzapige, vu bidya baci ikyamba i ne, ma folo vu, tonuko mu tsa̱ra̱ n bana n bidya.”
16 Yesu tonuko yi, “Meri.”
Meri kpatalai ara ne u danai, “Rabboni!” (Wata, “kawenishiki ka va̱” n Tsiꞌarama.)
17 Yesu tonuko yi, “Kotsu vu ka̱na̱ mu wa, kpaci kotsu n gono ara Tata wa. Shegai wala vu bana a asu u atoni a va̱ vu tonuko le, ‘Ma gono ta̱ ara Tata u va̱ uza ɗa dem wa̱ri Tata u ɗe. Aya Kashila̱ ka va̱, kpam aya dem Kashila̱ ka ɗe.’ ”
18 Aku Meri Magadaliya gonoi u tonukoi atoni yi u wene ta̱ Asheku. U tonuko le kpam ili iꞌya u tonuko yi.
Atoni a Yesu a wene yi
(Matiyu 28:16-20; Marku 16:14-18; Luka 24:36-49)
19 Pini n kayin ka Aladi ka nala ki, atoni yi a ɓolomgbonoi a kunu aku a gida̱kusi itsutsu yi gba̱, kpaci a ka pana ta̱ uwonvo u aza a Yahuda. Aku Yesu uwai u shamgbai a asuvu a le u dana̱sa le, u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱.” 20 An u danai nala, aku u wenike le aꞌutsu a ɗa aꞌa̱ri a akere a ne n a maɓele ma ne. Atoni yi a shaɗangu ta̱ n maza̱nga̱ cika an a wenei Asheku. 21 U doki u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱. Tyoku ɗa Tata u va̱ u suku mu, nala dem ma suku ɗa̱.” 22 Aku u fula̱ka̱ le kuvi ku ne, u danai, “Wushai Kulu Keri. 23 Aza ɗa baci i cimbusuka̱i unyushi u cingi u le, Kashila̱ dem ka cimbusuka̱ le ta̱, kpam a woko ɗe ucimbusuki. Aza ɗa baci kpam bawu i cimbusuka̱i unyushi u cingi u le, Kashila̱ dem ka cimbusuka̱ le wa.”
Yesu n Toma
24 Uza u te a asuvu a Kupanamere yi; wata, Toma (uza ɗa a tsu isa̱ Mapeshe), wa̱ri pini kaɓolo n ele wa, aꞌayin a ɗa Yesu wenikei kaci ka ne vi. 25 An u rawai, atoni a ɗa a buwai vi a ka tonusuko yi, “Tsu wene ta̱ Asheku!”
Shegai Toma danai, “Ma wushuku wa she n wene aꞌutsu a ɗa a vara yi n ikusa yi, n uka pini kujubu ku va̱, kpam n uka kukere ku va̱ a maɓele ma ne.”
26 An a yain aꞌayin a shindere, aku atoni yi a doki a ɓolomgbonoi a kunu ki, Toma pini dem kaɓolo n ele. A gida̱kusu ta̱ dem itsutsu yi tyoku ɗa a yain caupa, pini nala, Yesu tuwa̱i u shamgbai a mere ma le. U dana̱sa le u danai, “Ndishi n shinga n rongo n a̱ɗa̱.” 27 Aku u tonukoi Toma, “Wene akere a va̱, uka kujubu ku vunu a aꞌutsu yi. Uka kukere ku vunu pini a maɓele ma va̱. A̱sa̱ka̱ ukpa̱ɗa̱ u uwushuku vu wushuku.”
28 Toma wushuki, “Aɗa Asheku a va̱ n Kashila̱ ka va̱.”
29 Aku Yesu tonuko yi, “Vu wushuku ta̱ an u wokoi vu wene mu. Aza ɗa a wushuki bawu a wene mu, a ka yan ta̱ ipeli i mayun.”
Ili iꞌya i zuwai Yahaya korongi tagara̱da na
30 Atoni a Yesu a wene yi ta̱ u yansai ikunesavu ushani iꞌya bawu a korongi a asuvu a tagara̱da u na. 31 N korongu ta̱ ikuna i na yi tsa̱ra̱ i wushuku an Yesu aya Kawauwi Maku ma Kashila̱, kpam adama a ɗa i wushuki n eyi, ya tsa̱ra̱ ta̱ uma.