21
Ibilili ushaɗangi n adan
Aku Yesu tuwa̱i u doki u wenikei kaci ka ne a asu u atoni a ne a ikengi i Kushiva̱ ku Galili.* Tyoku ɗa ukuna vi u gita̱i ɗa na: Atoni a ne ushani alya a pini: Simo Bituru, n Toma (uza ɗa a tsu isa̱ Mapeshe), n Nataniya u Kanan u Galili, na̱ mmuku n Zabidi, n atoni a re a roku. Simo Bituru tonukoi aza ɗa a buwai vi, “Ma bana ta̱ uka̱na̱sa̱ adan.”
Aku a danai, “Tsa bana ta̱ dem kaɓolo n avu.” Aku a lazai a asuvu a kpatsu ku le. Shegai a ka̱na̱ ko i te wa n kayin ka nala ki.
An kain ka wansai n usana u de, aku Yesu shamgbai a ikengi i kushiva̱, shegai atoni yi a reve an Yesu ɗa wa.
U isa̱ le u danai, “Ama a va̱, i ka̱na̱ gba̱m adan?”
A wushuki, “Aꞌa.”
Aku u tonuko le, “Vuta̱la̱i ibilili i ɗe a kapashi ka ulyaki ka kpatsu ki, ya ka̱na̱ ta̱.” Aku a yain nala, a fuɗa gba̱m a rono ibilili yi wa kpaci adan a ɗa pini ushani.
Aku katoni ka Yesu wa ciga vi u tonukoi Bituru, “Asheku a ɗa!” An u panai a danai Asheku a ɗa, aku u ukai matogo ma ne (kpaci wa̱ri u mondo ta̱ ma an wa yan manyan), aku u raɗugi u rukpa̱i pini a mini mi. Atoni a ɗa a buwai vi a rawai a kpatsu ki, aku a ka ɓa̱na̱ ibilili yi ushaɗangi n adan. Aꞌa̱ri mɓa̱ri n kagiɗa wa, evu n iyadi amangatawun (100) iꞌya. An atoni yi a wuta̱i a kpatsu ki, a wenei wa̱ ta̱ n ilikulya, kpam wa zungu adan a akina.
10 Aku Yesu danai, “Tukoi adan a roku a asuvu a ɗa i ka̱na̱i vi.”
11 Aku Simo Bituru gonoi a kpatsu ki u ronoi ibilili yi ubana a kagiɗa. Adan a pige amangatawun n amangarenkupa n a tatsu (153) a ɗa aꞌa̱ri pini, gba̱ n nala ibilili yi i kara wa. 12 Yesu tonuko le, “Tuwa̱i i lyai ilikulya.” Ko uza u te a asuvu a atoni yi u kawan u wece yi, “Aɗa yai?” wa, kpaci a reve ta̱ Asheku a ɗa. 13 Aku Yesu banai u bidyai burodi u na̱ka̱ le. U na̱ka̱ le kpam dem adan yi. 14 Tatsu ɗa la vi an Yesu wenikei kaci ka ne ara le an u ꞌya̱nga̱i a ukpa̱.
Yesu n Bituru
15 An a kotsoi ulya ilikulya, Yesu wecei Simo Bituru, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu kapala n uciga u ɗa atoni a na a ka ciga mu?”
U wushuki, “Eye, Asheku, vu reve ta̱ ma ciga vu.”
Yesu danai, “Lina̱ka mmuku ma ncon n va̱.”
16 Yesu doki u wecikei u ire, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu?”
Bituru wushuki, “Eye, Asheku, vu reve ta̱ ma ciga vu!”
Yesu danai, “Kirana na̱ ncon n va̱.”
17 U doki u wecikei utatsu, “Simo maku ma Yahaya, va ciga mu?”
Aku Bituru namgbai katsuma̱ an Yesu wece yi hal kutatsu u da wa ciga yi. Aku u tonukoi Yesu, “Asheku, vu reve ta̱ ko ndya wa. Vu reve ta̱ ma ciga vu.”
Yesu tonuko yi, “Lina̱ka ncon n va̱. 18 Mayun n tonuko vu, aꞌayin a ɗa va̱ri kalobo, vu tsu uka ta̱ aminya n kaci ka vunu vu bana a asu u ɗa dem va ciga vu bana. Shegai vu kutsa baci, va ba̱ra̱kpa̱ ta̱ akere a vunu uza roku u uka vu, u rono vu ubana a asu u ɗa bawu va ciga vu bana.” 19 (Yesu dana ta̱ nala tsa̱ra̱ u wenike tyoku ɗa Bituru wa kuwa̱ tsa̱ra̱ u na̱ka̱ Kashila̱ tsupige.) Aku Yesu tonukoi Bituru, “Tono mu!”
20 Bituru yira̱la̱kpa̱i aku u wenei katoni ka Yesu wa ciga vi wa tono le, aya kpam dem uza ɗa u raɓai evu n Yesu an a ka lya ilikulya aku u wecikei, “Asheku, ya uza ɗa wa neke vu vi?” 21 An u wene yi, u wecei Yesu, “Asheku, ndya ya tuwa̱ ya gita̱ n eyi?”
22 Yesu wushunku yi, “N da baci ma a̱sa̱ka̱ yi n uma hal aꞌayin a ɗa ma gono, ndya i birika vu? Avu gai tono mu.” 23 Aku alabari a kyawain a asu u atoni a da eyi nala vi wa kuwa̱ wa. Shegai Yesu dana ɗa u danai eyi na wa kpa̱ɗa̱ ukuwa̱ wa. Dana ɗa gai u danai, “N da baci ma a̱sa̱ka̱ yi n uma hal aꞌayin a ɗa ma gono, ndya i birika vu?”
24 Katoni ka nala ki aya u dansai gba̱ ili i na yi. U korongi iꞌya, kpam tsu reve ta̱ ukuna u mayun u ɗa wa dansa.
25 Yesu yansa ta̱ ili i roku ushani. A da baci a ka korongu gba̱ ili i na yi a itagara̱da, a uwene u va̱ kabala ka̱ la a likimba ka ka bidya iꞌya wa.
* 21:1 Kushiva̱ ku Tibariya kala ka dem ka Kushiva̱ ku Galili.