2
Yesu zuwai mini ma wokoi mini ma cinwi
Pini nala, a kain ka tatsu, a ka yan abiki a iyolo a ilyuci i Kanan u Galili. Mma u Yesu wa̱ ta̱ dem pini a asu vi. A libana ta̱ dem Yesu n atoni a ne. An mini ma cinwi mi ma kotsoi, aku mma u Yesu u tonuko yi, “Mini ma cinwi mi ma kotso ɗe.”
Yesu wushunku yi, “Mma, ndya i zuwai va damgbara̱sa mu naha? Kotsu aꞌayin a va̱ a yan wa.”
Mma u ne u tonukoi agbashi yi, “Yanyi gba̱ ili iꞌya u tonuko ɗa̱ i yain.”
Caupa, Kashila̱ ka na̱ka̱ ta̱ aza a Yahuda mele tyoku ɗa a ka yansa kuza̱. Adama a nala, aza a kuwa yi aꞌa̱ ta̱ na̱ mmuru n mini n teli n ɗa a shei a atali. Maru dem ma gbonguro ta̱ hal ma fuɗa ta̱ ma bidya evu na̱ nlanda n mini n teli.
Yesu tonukoi agbashi yi, “Shaɗangi mmuru mi n mini.” Aku a shaɗangi n ɗa tipi-tipi.
U tonuko le, “Gogo‑na kenei i banka uzapige u abiki vi.”
Aku a yain tyoku ɗa u tonuko le a yain. An uzapige vi u peɗei, aku u wenei ma gono ɗe mini ma cinwi. U reve tani asu u ɗa mini ma cinwi mi ma wuta̱i wa, shegai agbashi a ɗa a tukoi ma vi a reve ta̱. Aku u isa̱i valisavu vi, 10 u tonuko yi, “Mini ma cinwi ma shinga ma a tsu gita̱ a tuko, aꞌayin a ɗa baci ama a sosoi, aku a tuko ma bawu ma cinai ma kagita̱ kayanyan. Shegai avu vu sokongu ta̱ mini ma cinwi ma shinga mi she gogo‑na!”
11 A Kanan u Galili ɗa Yesu yain ukunosavu u kagita̱ u ne. Nte ɗa u wenikei pini tsupige tsu ne, kpam atoni a ne a wushuki n eyi.
12 An nala wurai, aku u lazai ubana a ilyuci i Kafarnahum kaɓolo na̱ mma u ne, n atoku a ne, n atoni a ne. A rongo ta̱ pini aꞌayin kenu.
Yesu lokoi aza a tsilaga a Kuwa ku Kashila̱
(Matiyu 21:12-13; Marku 11:15-17; Luka 19:45-46)
13 Yesu banai a Urishelima, kpaci aꞌayin a Abiki a Upasamgbana a yan ɗe evu. 14 An u uwai a Kuwa ku Kashila̱ ki, aku u cinai aza a udengishe anaka, na̱ nlala, na̱ ntambara. U wenei aza ɗa a tsu dusukusu a asu u iteburu i le n a savaɗa̱si ikebe icun kau‑kau. 15 U zamai aꞌawun u cai kaban u yain kajaɓu. U lokoi ama yi pini a Kuwa ku Kashila̱ ki, kaɓolo na̱ nlala n le n anaka a le dem. U mutsukpusa̱i iteburu i aza ɗa a ka savaɗa̱sa ikebe u wacinsai ikebe yi. 16 U tonukoi aza ɗa a ka dengishe ntambara, “Takpai ili i na yi pini na! Kotsu i gonuko kuwa ku Tata u va̱ kuden wa!”
17 An nala gita̱i, aku atoni yi a ciɓai n ili iꞌya a korongi caupa a asuvu a Tagara̱da u Kashila̱: “Adama a uciga u ɗa ma ciga kuwa ku vunu cika, u ɗa wa zuwa mu n kuwa̱.”
18 Azapige a aza a Yahuda a wecei Yesu, “Ukunosavu u eni u ɗa va yan tsa̱ra̱ u wenike tsu tyoku ɗa vu tsa̱ra̱i ucira u uyan ili i na yi?”
19 U wushunku le, “Wa̱sa̱i kuwa ku Kashila̱ ku na ki, ma ma ta̱ ka kpam a asuvu a aꞌayin a tatsu.”
20 A wushunku yi, “An a gita̱i kuma ku Kuwa ku Kashila̱ ku na ki, a yan ta̱ ayen amangare n a teli kahu a kotso ka! Niɗa va fuɗa va ma ka a asuvu a aꞌayin a tatsu?” 21 Shegai an Yesu danai “kuwa ku Kashila̱ ki,” ikyamba i ne iꞌya wa dansa̱ka. 22 Aꞌayin a ɗa u tuwa̱i u ꞌya̱nga̱i a ukpa̱, ɗa atoni yi a ciɓai u tonuko le ta̱ ukuna vi. Aku a wushuki gba̱ ili iꞌya Yesu dansai n iꞌya a korongusi a Tagara̱da u Kashila̱.
Yesu reve ta̱ tyoku ɗa ama aꞌa̱ri
23 An Yesu wa̱ri a Urishelima adama a Abiki a Upasamgbana yi, ama ushani a wushuku ta̱ n eyi kpaci a wene ta̱ ikunesavu iꞌya u yansai. 24 Yesu reve ta̱ tyoku ɗa atakasuvu a ama aꞌa̱ri, adama a nala u wushuku u a̱sa̱nka̱ le kaci wa. 25 Adama a ɗa u revei atakasuvu a ama gba̱, she kpam uza u tonuko yi ukuna u roku a kaci ka uza wa, kpaci eyi n kaci ka ne u reve ta̱ ili iꞌya iꞌa̱ri a asuvu a vuma.
2:17 Ishp. 69:9.