3
Nikodimu tuwa̱i ara Yesu
A asuvu a Asheshi a Pige yi, uza roku ɗa pini uza ɗa a ka isa̱ Nikodimu, Kafarishi ka. Kain ka te n kayin, u banai ara Yesu, u danai, “Uzapige, tsu reve ta̱ Kashila̱ ka ka suku vu ara tsunu vu wenishike tsu. Kpaci ko uza wa fuɗa wa yan ikunesavu tyoku ɗa va yansa wa, shegai Kashila̱ ka̱ baci n eyi.”
Yesu wushuki, “Mayun n tonuko vu, uza wa̱ la wa uwa a tsugono tsu Kashila̱ wa, she a doku a matsa yi ilimaci i ire.”
Nikodimu wece yi, “Vuma u kutsa baci, niɗa wa̱ kpam a ka doku a matsa yi? Wa doku kpam wa uwa a katsuma̱ ka mma u ne wa. Niɗa a ka yan a matsa vuma ilimaci i ire?”
Shegai u wushunku yi, “Mayun n tonuko vu, uza wa̱ la wa uwa a tsugono tsu Kashila̱ wa, she a matsa yi ilimaci i ire n mini n Kulu Keri. Isheku i vuma alya a tsu zuwa ikyamba i vuma i tsa̱ra̱ uma, shegai Kulu Keri ku Kashila̱ ka ku tsu zuwa kulu ku vuma ku tsa̱ra̱ uma. Kotsu vu yain majiyan an n tonuko vu, ‘She a doku a matsa ɗa̱ ilimaci i ire wa.’ Uwule u tsu lapana ta̱ a asu u ɗa dem wa ciga, kpam vu tsu pana ta̱ mawura̱ ma ne, shegai vu tsu reve asu u ɗa u gita̱i ko kpam a asu u ɗa wa bana wa. Nala dem wa̱ri Kulu Keri ku matsa baci vuma.”
Nikodimu wece yi, “Niɗa wa yan u gita̱ nala?”
10 U wushunku yi, “Avu kawenishiki ka ka pige a asuvu a Isaraꞌila. Niɗa vu yansai vu kpa̱ɗa̱i ureve ukuna u na? 11 Mayun n tonuko vu, ukuna u ɗa tsu revei u ɗa tsa dansa, kpam tsu yain kadyanshi ka ili iꞌya tsu wenei. Shegai i wushuku n ili iꞌya tsu tonuko ɗa̱ wa. 12 N tonuko ɗa̱ ta̱ ukuna u likimba naha, shegai i wushuku n kadyanshi ka va̱ wa. Adama a nala, ya fuɗa ya wushuku na̱ mpa n tonuko ɗa̱ baci ili iꞌya iꞌa̱ri a zuba wa. 13 Mpa Maku ma Vuma, mpa koshi n wuta̱i a zuba n tuwa̱i a likimba, kpam ma doku ma gono a zuba. 14 Tyoku ɗa Musa saki kali ka urim u shili a kakamba, nala dem a ka saku Maku ma Vuma. 15 Adama a nala, uza ɗa baci dem u wushuki n Maku ma Vuma, wa tsa̱ra̱ ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso.
16 “Tyoku ɗa Kashila̱ ka cigai ama a likimba cika u ɗa na: u neke ta̱ Maku ma te ma ne koshi tsa̱ra̱ uza ɗa baci dem u wushuki n eyi kotsu u kuwa̱ wa, shegai u tsa̱ra̱ uma u ɗa bawu wa̱ri n utyoku. 17 Kashila̱ ka suku Maku ma ne a likimba tsa̱ra̱ u kiɗa̱ga ama ugana u ukpa̱ wa. Shegai u suku yi ta̱ tsa̱ra̱ u wauwa le. 18 A ka kiɗa̱ga aza ɗa a wushuki n Maku mi ugana wa. Shegai a kiɗa̱ga ɗe aza ɗa bawu a wushuki vi ugana, kpaci a wushuku n Maku ma te ma Kashila̱ mi wa. 19 Ili iꞌya i zuwai a ka kiɗa̱ga le ugana iꞌya na: Katyashi ka tuwa̱ ta̱ a likimba. Shegai a ciga katyashi ki wa, aku a gonoi a ka ciga karimbi, kpaci manyan ma cingi ma a ka yansa. 20 Aza ɗa a ka yansa ukuna u cingi a tsu ciga katyashi wa, kpam a ka tuwa̱ evu n ka wa, kpaci a ka ciga uza u wene manyan ma cingi ma a ka yansa wa. 21 Shegai aza ɗa a ka tono ure u mayun a ka tono ta̱ katyashi, ya dem wa wene ta̱ a ka yansa ili iꞌya Kashila̱ ka ciga le a yain.”
Yahaya Kalyuɓugi cikpalai Yesu
22 An a yain aꞌayin kenu, Yesu n atoni a ne a banai uɓongu u Yahuda, a tsa̱ ta̱ a ɓa̱ra̱kpa̱i pini kenu n a lyuɓugusi ama. 23-24 Aꞌayin a nala yi kotsu a banka Yahaya a kuwa ku aꞌali wa. Yahaya rongo ta̱ ulyuɓugusu ama a Ayino evu n Salima, kpaci asu vi mini ma pini ushani. Ama a rongo ta̱ ubansa ara ne cika tsa̱ra̱ u lyuɓugu le. 25 Kananamgbani ka rukpa̱ ta̱ a mere ma atoni a Yahaya n uza u Yahuda u roku a kaci ka uwulukpe u ikyamba. 26 Aku a banai ara Yahaya, a danai, “Kawenishiki, vuma ɗa vu cinai a kapashi ka Aga̱ta̱ a Urudu vi, uza ɗa vu danai Kawauwi ka vi, aya dem pini wa lyuɓugusu ama. Kpam ya dem nte wa bansa ɗe, n u ɗa a ka tuwa̱ ara tsunu.”
27 Aku Yahaya wushunku le, “Ili iꞌya Kashila̱ ka na̱ka̱i vuma iꞌya koshi wa tsa̱ra̱. 28 I pana̱ka mu ta̱ an n danai, ‘Mpa Kawauwi ki wa, shegai mpa Kashila̱ ka suki n tuwa̱ n lapula ure adama a ne.’ 29 Ukasavu u tsu bana ta̱ a asu u ɗa vali u ne wa̱ri. Kaje ka valisavu ka tsu pana ta̱ kala̱ga̱tsu ka valisavu ki, u yain kpam maza̱nga̱ kaɓolo n eyi. Mpa kaje ka valisavu ka, kpam ma pana ta̱ kayanyan cika an u lyai kaci ka ukuna. 30 U ka̱na̱ ta̱ u lyai kapala n uwoko n tsupige, mpa kpam n woko uza u kenu.”
Uza ɗa u wuta̱i a zuba
31 Yahaya doki u danai, “Uza ɗa u wuta̱i a zuba u la ta̱ ama gba̱ tsupige. Uza ɗa u wuta̱i a likimba uza u likimba u ɗa, kpam ukuna u likimba u ɗa koshi u tsu rongo udansa. Shegai uza ɗa u wuta̱i a zuba vi u la ta̱ ya dem tsupige. 32 U tsu yan ta̱ kadyanshi a kaci ka ili iꞌya u wenei kpam u panai, shegai ko uza u tsu wushuku n iꞌya wa tono wa. 33 Uza ɗa baci dem u wushuki n iꞌya u danai, u wenike ta̱ an u wushuku ta̱ la vi n ili iꞌya Kashila̱ ka danai mayun ɗa. 34 Uza ɗa Kashila̱ ka suki vi, ukuna u Kashila̱ u ɗa u tsu dansa, kpaci Kashila̱ ka na̱ka̱ yi ta̱ ucira u Kulu Keri gbende. 35 Tata vi u ciga ta̱ Maku mi cika, adama a nala u na̱ka̱ yi ta̱ ucira a kaci ka ili gba̱. 36 Aza ɗa a wushuki n Maku mi, aꞌa̱ ta̱ n uma u ɗa bawu wa kotso. Shegai aza ɗa bawu a ka pana̱ka Maku mi, a ka tsa̱ra̱ uma wa. Asuvu a upan a Kashila̱ aꞌa̱ ta̱ a kaci ka le maco.”