4
Yesu dansai n uka u aza a Samariya
Afarishi a pana ta̱ alabari an Yesu wa tsa̱ra̱sa̱ atoni ushani hal a lai atoni a Yahaya kakuma̱, kpam n u lyuɓugusi le. (Ko an u wokoi aya n kaci ka ne wa lyuɓugusu ama yi wa, atoni a ne a ɗa.) An u revei Afarishi a pana ta̱ ukuna vi, aku u lazai u a̱sa̱ka̱i Yahuda ugono a Galili.
Ure vi u pasamgbana ta̱ a uyamba u Samariya. Eyi pini a nwalu a Samariya vi, aku u rawai a ilyuci i roku iꞌya a ka isa̱ Saika, asu vi u ɓa̱ra̱kpa̱ n kashina ka Yakubu na̱ka̱i maku ma ne Isuhu wa. Ilyukoi i Yakubu iꞌa̱ ta̱ pini. N kaara a kaci, an Yesu wowoi cika, kpaci u yan ta̱ nwalu ma mɓa̱ri, aku u dusuki a ikengi i ilyukoi yi.
7-8 Aꞌayin a ɗa atoni a ne a banai a asuvu a ilyuci tsa̱ra̱ a tsila ilikulya, aku uka u aza a Samariya u roku u tuwa̱i ukene mini. Yesu folo yi, “Ne mu mini n soi.”
Uka vi u yan ta̱ majiyan cika, kpaci aza a Yahuda a ꞌyuwan ta̱ ili iꞌya ya gawan le n aza a Samariya. Aku u tonuko yi, “Avu uza u aza a Yahuda ɗa, mpa kpam uka u aza a Samariya ɗa ma̱ri. Ndya i zuwai va folo mu mini?”
10 U wushunku yi, “Vu reve ili iꞌya Kashila̱ ka ciga ka na̱ka̱ vu wa, kpam vu reve uza ɗa wa̱ri vu a ufolo mini ma uso mi wa. A da baci va̱ri vu revei, va̱ri va folo mu ta̱ mini ma ma na̱ka̱ uma.”
11 Uka vi u danai, “Uzapige, va̱ gba̱m n ili i ukenike mini wa, kpam ilyukoi yi iꞌa̱ ta̱ lyungu-lyungu. Nte va tsa̱ra̱ mini ma ma na̱ka̱ uma vi? 12 Akaya a tsunu Yakubu ɗa ga̱vuga̱ tsu ilyukoi i na yi, eyi n aza a kuwa a ne na̱ nnama n kuwa n le a soso ta̱ pini mini. Avu la Yakubu tsupige ɗa?”
13 U wushuki, “Uza ɗa baci dem u soi mini ma na mi, wa doku ta̱ wa pana kakuli. 14 Shegai aza ɗa a ka so mini ma ma na̱ka̱ le vi, a ka doku a ka pana kakuli wa. Mini ma ma na̱ka̱ le vi ma woko ta̱ tyoku u keshi ka mini a asuvu a le. Mini ma nala mi ma na̱ka̱ le ta̱ uma u ɗa bawu wa kotso.”
15 Uka vi u tonuko yi, “Uzapige, ne mu mini ma nala mi n soi, tsa̱ra̱ n doku n pana kakuli wa. Kotsu n doku n gono a asu u ilyukoi i na yi ukene u mini wa.”
16 U tonuko yi, “Wala ba vu isa̱ vali u vunu i tuwa̱ kaɓolo n eyi.”
17 Uka vi u wushuki, “Ma̱ri n vali wa.”
U wushunku yi, “Mayun ɗa an vu danai va̱ri n vali wa. 18 Vu bansa ta̱ aꞌali a tawun iyolo, kpam uza ɗa va̱ri kaɓolo n eyi gogo‑na vi, vu yan iyolo n eyi wa. Ukuna u ɗa vu tonuko mu vi mayun ɗa.”
19 Uka vi u danai, “Uzapige, n reve ta̱ avu matsumate ma. 20 Isheku i va̱ i gbashika ta̱ Kashila̱ a Masasa ma Gerizim, shegai eɗa̱ aza a Yahuda i da Urishelima ɗa koshi asu u ulya kayala.”
21 U tonuko yi, “Uka, wushuku na̱ mpa, aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa bawu ama a ka lyaka Tata kayala ko a masasa ko kpam a Urishelima. 22 Eɗa̱ aza a Samariya kenu ɗa i revei a kaci ka uza ɗa ya lyaka kayala. A̱tsu kpam aza a Yahuda tsu reve ta̱ ukuna ushani a uza ɗa tsa lyaka kayala, kpaci Kashila̱ ka sukunku ta̱ ama iwauwi a kukere ku aza a Yahuda. 23 Aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱, mayun gba̱m a ɗa a rawa ɗe, a ɗa Kulu Keri ka zuwa ama a lyaka Tata kayala tyoku ɗa wa̱ri mayun. Tyoku ɗa Tata wa ciga ama a lyaka yi kayala ɗa la vi. 24 Kashila̱ kulu ka, kpam u ka̱na̱ ta̱ ama a lyaka yi kayala a asuvu a kulu ku le tsa̱ra̱ a lyaka yi kayala dere.”
25 Uka vi u danai, “N reve ta̱ Kawauwi ka tuwa̱ ta̱, aya a tsu isa̱ Kirisiti. Aꞌayin a ɗa baci u tuwa̱i, wa toɗugbusuko tsu ta̱ ili dem.”
26 U wushunku yi, “Mpa uza ɗa gai ma dansa n avu na vi, mpa vuma u nala vi.”
Atoni a gonoi a asu u ilyukoi
27 Kute‑kute, atoni a Yesu yi a gonoi. A yan ta̱ majiyan cika an a cina yi wa dansa n uka. Shegai ko uza u wece uka vi, “Ndya va ciga?” wa, ko kpam a weci Yesu, “Niɗa va dansa n eyi?” wa.
28 Uka vi u a̱sa̱ka̱i malanda ma mini ma ne, u lazai a ubana a ilyuci yi u tonukoi ama ukuna vi, u danai, 29 “Tuwa̱i i wene vuma ɗa u tonuko mu gba̱ ili iꞌya n yansai! Ko wa yan aya Kawauwi ki?” 30 Aku a wuta̱i a ilyuci yi a ba a cinai Yesu.
31 An aꞌa̱ri pini uyan nala, aku atoni a ne a tonuko yi, “Kawenishiki, yan ahankuri tsa̱ vu lyai ili i roku.”
32 Shegai u tonuko le, “Ma̱ ta̱ n ilikulya iꞌya bawu i revei n iꞌya.”
33 Aku atoni yi a ka wecemgbene n a dansi, “Uza roku u tuko yi ilikulya ɗa?”
34 U wushunku le, “Ilikulya i va̱ iꞌya n yain manyan ma uza ɗa u suku mu wa ciga mu n yain, kpam n kotso ma. 35 Iꞌa̱ ta̱ n tsizagaɗi tsa tsu danai, ‘Iwoto i nishi i wura baci, ɗa ama a tsu kapa ilya.’ Shegai n tonuko ɗa̱ weɓelei mai, ya wene ta̱ ilya i gewe ɗe ya ciga ukapa. 36 N gogo‑na naha, uza ɗa wa kapa vi wa tsa̱ra̱sa̱ ɗe katsupi ka ne, kpam wa cira̱ngusu ɗe ili iꞌya u kapai vi adama a uma u ɗa bawu wa kotso. Uza ɗa u cei n uza ɗa u kapai vi a ka za̱nga̱na̱ ta̱ kaɓolo. 37 Tsizagaɗi tsu na tsi mayun ɗa, ‘Uza u naha u cei, uza u niɗe kpam u kapai.’ 38 N suku ɗa̱ ta̱ i kapi ilya iꞌya bawu i yain manyan ma le. Ama roku a ɗa a gita̱i manyan mi, aku eɗa̱ kpam i koruso ma.”
Aza a Samariya ushani a wushuki
39 Aza a Samariya ushani a ilyuci yi a wushuku ta̱ n Yesu adama a ukuna u na u ɗa uka vi u tonuko le: “U tonuko mu ta̱ gba̱ ili iꞌya n yansai.” 40 An aza a Samariya a tuwa̱i ara Yesu, a folo yi u cipa̱ ara le, aku u doki u dusuki pini aꞌayin a re. 41 Pini nala, aza roku ushani a doku a wushuki adama a ili iꞌya u danai.
42 A tonukoi uka vi, “A kagita̱ tsu wushuku ta̱ n Yesu adama a ili iꞌya vu tonuko tsu, shegai gogo‑na tsu wushuku ta̱ adama a ɗa tsu pana̱ka yi n kaci ka tsunu. Tsu reve ta̱ vuma u na vi aya Kawauwi ka likimba.”
Yesu ta̱na̱sa̱i maku ma uzapige
(Matiyu 8:5-13; Luka 7:1-10)
43 An aꞌayin a re a wurai, aku Yesu lazai ubana a kaɓon ka Galili. 44 (Wa̱ri u dana ta̱ caupa ama a tsu wushuku n matsumate a ilyuci i ne wa.) 45 An u rawai a Galili, ama yi a ryabusa yi. Adama a ɗa a wene ta̱ gba̱ ili iꞌya u yansai ɗe aꞌayin a Abiki a Upasamgbana a Urishelima, kpaci aꞌa̱ ta̱ dem pini a asu vi.
46 Yesu pini a Galili, aku u gonoi a ilyuci i Kanan a asu u ɗa u gonukoi mini ma wokoi mini ma cinwi. A ilyuci i Kafarnahum, uzapige u roku ɗa pini uza ɗa maku ma ne ma̱ri n maɓa̱la̱. 47 An u panai a da Yesu wuta̱ ta̱ a Yahuda u tuwa̱i a Galili, aku u banai ara ne u folo yi u tuwa̱ a Kafarnahum u ta̱na̱sa̱ maku ma ne, kpaci maku mi ma̱ ta̱ a una̱ u ukpa̱.
48 Yesu wushunku yi, “Uza wa̱ la a asuvu a ɗe wa wushuku wa, she u wene iryoci n ikunesavu.”
49 Uzapige vi u danai, “Kawenishiki, tuwa̱ a kuwa ku va̱ kahu maku ma va̱ ma kuwa̱.”
50 U wushuki, “Wala vu gono a kuwa. Maku ma vunu ma yan ta̱ uma.”
Vuma vi u wushuki n ili iꞌya Yesu tonuko yi, aku u lazai ugono a kuwa. 51 Eyi pini a nwalu a ugono, aku u gawunsai n agbashi a ne a roku, a tonuko yi, “Maku ma vunu ma ta̱na̱ ɗe!” 52 U wece le aꞌayin a ɗa maku mi ma ta̱na̱i. A wushunku yi, “Maɓa̱la̱ mi ma a̱sa̱ka̱ yi ta̱ nayain dere u ulapa u uwule u iyan u kaara.”
53 Aku tata vi u revei derere u aꞌayin a nala yi a ɗa Yesu danai, “Maku ma vunu ma yan ta̱ uma.” Pini nala, vuma vi n ama ɗa aꞌa̱ri a kuwa ku ne a wushuki n Yesu.
54 Ukunosavu u ire u ɗa la vi u ɗa Yesu yain an u a̱sa̱ka̱i Yahuda u rawai a Galili.