5
Yesu ta̱na̱sa̱i kawunu
An nala wurai, Yesu lazai ubana a Urishelima a asu u abiki a aza a Yahuda. A Urishelima vi, kaɗa̱ka̱ ka mini ka pini evu n Utsutsu u Ncon u ɗa a ka isa̱ Betesida n Tsiꞌarama. A kyawan ta̱ ka n afalaka a tawun. Aza a mɓa̱la̱ ushani a tsu vakusu ta̱ pini evu n mini mi. Aza roku arumba̱ a ɗa, aza roku awunu, n aza ɗa ili i soi. [Aꞌa̱ri a uvana mini mi ma vura̱, kpaci gaawan katsumate ka zuba ka tuwa̱ ta̱ ka vura̱ ma. Uza ɗa baci u gita̱i pini uꞌuwa aꞌayin a ɗa mini mi ma vura̱i vi wa ta̱na̱ ta̱.]* Vuma roku u ɗa pini nvain a asu vi, uza ɗa u yain ayen kamankupa n kulla̱ n maɓa̱la̱. Yesu wene yi nvain, aku u revei vuma vi u ɓa̱ra̱kpa̱ ta̱ nvain n maɓa̱la̱ mi. Aku u wece yi, “Va ciga vu ta̱na̱?”
Vuma vi u wushuki, “Uzapige, ma̱ n uza ɗa wa banka mu a mini mi wa, a vura̱ baci ma. Aꞌayin a ɗa baci ma raɓa evu n mini mi, aku uza roku u lasa mu.”
Yesu tonuko yi, “ꞌYa̱nga̱ vu bidya kajiba ka vunu vu wala.” Kute‑kute vuma vi u ta̱na̱i. U bidyai kajiba ka ne u gita̱i nwalu.
N kain ka Ashibi ka ukuna vi u gita̱i. 10 An azapige a aza a Yahuda a wenei vuma vi u cangai kajiba ka ne, aku a tonuko yi, “Kain ka Ashibi ka! Mele ma ɓishinka ta̱ a canga kajiba n kain ka Ashibi.”
11 U wushunku le, “Vuma ɗa u ta̱na̱sa̱ mu vi aya u tonuko mu, ‘Bidya kajiba ka vunu vu wala.’ ”
12 A wece yi, “Ya uza ɗa u tonuko vu vu yain nala vi?”
13 Shegai u fuɗa u reve uza ɗa u ta̱na̱sa̱ yi vi wa, kpaci ama ɗa pini ushani a asu vi kpam cina Yesu laza ɗe n kabini.
14 Aꞌa̱ri pini, aku Yesu cinai vuma vi a Kuwa ku Kashila̱, u tonuko yi, “Vu ta̱na̱ ɗe gogo‑na. A̱sa̱ka̱ uyansa unyushi u cingi kotsu ili iꞌya i lai i na i gita̱ n avu wa.” 15 Aku vuma vi u lazai u banai u tonukoi azapige yi Yesu ɗa ta̱na̱sa̱ yi.
16 Adama a nala, azapige a aza a Yahuda a gita̱i uraga Yesu adama a ɗa u yain ili i nala n kain ka Ashibi. 17 Yesu tonuko le, “Manyan ma Tata u va̱ u tsu rongo uyansa maco, nala dem mpa.” 18 Adama a nala, azapige yi a ma̱tsa̱i tsa̱ra̱ a wuna yi adama a ɗa u kpa̱ɗa̱i utono mele ma Ashibi. Hal gai an u korusoi u danai Kashila̱ ka Tata u ne, u ɗa u zuwa yi u wokoi una̱ u te n Kashila̱.
Tata na̱ka̱i Maku mi ucira
19 Yesu danai, “Mayun n tonuko ɗa̱, Maku mi ma yan ukuna utyoku u ne wa. Ili iꞌya u wenei Tata u ne u yain iꞌya koshi u tsu yan. Ili iꞌya dem Tata vi u yain iꞌya Maku mi dem ma tsu yan. 20 Tata vi u ciga ta̱ Maku mi, kpam u wenike yi ta̱ gba̱ ili iꞌya u tsu yansa. U tsu wenike yi ta̱ ili i pige i pige iꞌya i lai i na tsa̱ra̱ i yain majiyan gba̱ ɗe. 21 Maku mi ma tsu na̱ka̱ ta̱ aza ɗa u ɗanga̱sai uma tyoku ɗa Tata vi ꞌya̱nga̱sa̱ le a ukpa̱ u na̱ka̱ le kpam uma.
22 Tata vi u tsu kiɗa̱ga uza ugana wa, shegai u zuwai Maku ma ne ma woko uza ɗa wa kiɗa̱ga ya dem ugana. 23 Tata vi u ciga ta̱ ama a na̱ka̱ Maku mi tsupige tyoku ɗa a tsu na̱ka̱ yi tsupige. Uza u ꞌyuwan baci una̱ka̱ Maku mi tsupige, u ꞌyuwan dem ɗe la vi una̱ka̱ Tata ɗa u suku yi vi tsupige.
24 “Mayun n tonuko ɗa̱, uza ɗa baci dem u panai ili iꞌya n danai, kpam u wushuki n uza ɗa u suku mu, wa̱ ta̱ n uma u ɗa bawu wa kotso. Vuma u nala vi a ka kiɗa̱ga yi ugana wa, shegai u pasa ɗe ukpa̱ ubana uma u ɗa bawu wa kotso. 25 Mayun n tonuko ɗa̱, aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱ hal gba̱m a ɗa a rawa ɗe a ɗa akushe a ka pana kala̱ga̱tsu ka va̱, mpa Maku ma Kashila̱, aza ɗa a panai ka vi a ka tsa̱ra̱ ta̱ uma. 26 Tata vi wa̱ ta̱ n ucira u ɗa wa na̱ka̱ uma, kpam u na̱ka̱ ta̱ dem Maku mi ucun u ucira u nala vi. 27 U na̱ka̱ ta̱ dem Maku mi ucira u kiɗa̱ga ya dem ugana, kpaci aya Maku ma Vuma.
28 “Kotsu i yain majiyan adama a ukuna u na vi wa: Aꞌayin a ka tuwa̱ ta̱ a ɗa akushe a ɗa aꞌa̱ri a asaun a le gba̱ a ka pana kala̱ga̱tsu ka ne. 29 Aku a wuta̱ a asuvu a asaun a le. Aza ɗa a yain ili i shinga a ka ꞌya̱nga̱ ta̱ a yain uma, aza ɗa kpam a yain tsicingi a ka ꞌya̱nga̱ ta̱ aku a kiɗa̱ga le ugana.
Yesu Maku ma Kashila̱ ma
30 “N tsu yan ili adama a kaci ka va̱ wa. Tata u ɗa u suku mu aya u tonuko mu tyoku ɗa ma kiɗa ugana. N tsu kiɗa ta̱ ugana derere, kpaci n tsu yan ta̱ ili iꞌya i tsu zuwa yi u pana kayanyan, n tsu yan ili iꞌya ya zuwa mu n pana kayanyan wa.
31 “A da baci mpa koshi n tsu dansa ukuna u kaci u va̱, uza wa̱ri wa wushuku n kadyanshi ka va̱ wa. 32 Shegai uza roku u ɗa pini uza ɗa wa dansa ukuna u va̱, kpam n reve ta̱ gba̱ ili iꞌya u dansai a kaci ka va̱ mayun ɗa. 33 I suku ta̱ atsumate ara Yahaya, kpam u tonuko le ta̱ ukuna u mayun a kaci ka va̱. 34 Shegai udani u vuma u ɗa n pityanangi n u ɗa wa, ko an u wokoi n ciɓuga ɗa̱ ukuna u kadyanshi ka Yahaya tsa̱ra̱ i tsa̱ra̱ iwauwi. 35 Yahaya rongo ta̱ n katyashi tyoku u macikalu ma a sapai, kpam i pana ta̱ kayanyan ka katyashi ka ne a aꞌayin kenu.
36 “Shegai ili i roku iꞌya pini iꞌya i lai i Yahaya ugbonguro iꞌya i wenikei ukuna u maci a kaci ka va̱. Ili iꞌya Tata u na̱ka̱ mu n yain iꞌya ma dansa̱ka! Ili i na yi i wenike ta̱ an Tata u ɗa u suku mu. 37 Tata u ɗa u suku mu vi dem u yan ta̱ kadyanshi a kaci ka va̱, shegai i pana kala̱ga̱tsu ka ne ko kpam i wene yi wa. 38 Udani u ne vi u dusuku a atakasuvu a ɗe wa, kpaci i wushuku n uza ɗa u suki vi wa. 39 I tono ta̱ Tagara̱da u Kashila̱ mai kpaci ya wundya ta̱ nte ya tsa̱ra̱ pini uma u ɗa bawu wa kotso, kpam Tagara̱da u nala vi mpa wa dansa̱ka! 40 Shegai i ꞌyuwan ta̱ utuwa̱ ara va̱ tsa̱ra̱ n na̱ka̱ ɗa̱ uma u ɗa bawu wa kotso vi.
41 “Icikpali i ama iꞌya ma ciga wa. 42 N reve ɗa̱ ta̱, ko uza wa̱ la wa ciga Kashila̱ wa. 43 N tuwa̱ ta̱ a asuvu a kala ka Tata u va̱, i wusha mu wa. Shegai i gonoi ya wusha ama ɗa a ka tuwusa̱ adama a kaci ka le. 44 I tsu ciga ta̱ icikpali a asu u atoku a ɗe, shegai i tsu dambula i zami icikpali i Kashila̱ wa. Niɗa ya wushuku na̱ mpa?
45 “Kotsu i wundi yavu mpa ma sapula ɗa̱ a asu u Tata wa, Musa ɗa wa sapula ɗa̱! Ko an u wokoi aya uza ɗa i zuwai uma wa ɓa̱nga̱ ɗa̱. 46 Musa korongu ta̱ ukuna u maci a kaci ka va̱, i wushuku baci n Musa, u gan ta̱ dem i wushuku na̱ mpa. 47 I wushuku baci n ili iꞌya Musa korongi wa, niɗa ya fuɗa ya wushuku n ili iꞌya n danai?”
* 5:4 Akorongi a cau ushani aza ɗa a pura̱i a tagara̱da u Yahaya a kalatsa ta̱ mkpa̱nda̱ n 3a̱-4.