2
Bɛbhɔŋ nɛsɛptǐmʉɛt mbɔ Yesu
Mɛ, ndɨ́ŋɨ́ sayri bɛ́ tɛ̌ndu bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Kristo, yí afyɛ́ bhe ntɨ ndǔ ɛkɔŋ ɛnɛ́ yí ábhɔ́ŋɔ́ nɛ bhe. Nɛ tɛ̌ndu bǎbhárɛ́ mmʉɛt nɛ Ɛfóŋó Mandɛm, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ, ǎkʉ bɛ́ mǎnkɔ́ŋ batɨ, mǎntɔŋ bɔ́ bɛrɨ̌ndu. Nchí ghati yɛ bhe bɛ mǎmbɔ́ŋ nkaysi amɔt, mǎmbɔ́ŋ ɛkɔŋ nɛ batɨ, mǎmbak ɛyɔŋ ɛ́mɔ́t ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ nɛ ntɨ nɛ́mɔ́t. Mbák mǎnkʉ́ nɔ́, maŋák ama ǎyá ancha. Bǎkɛ́ kʉ yɛ̌nyɨŋ ndu bɛtɔŋ mmʉɛt bɛ́ bǎchá batɨ, kɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ywɛka abhɔŋ bɛsɛptimʉɛt ntá batɨ mbɔ bɛ bɔ́ báchá yi. Mmu ywɛka ákɛ́ yɨŋɨ chi ndiɛrɛ mmʉɛt yi. Abhɔŋ bɛ́fyɛ́ ntí nɛ batɨ nkwɔ.
Bɛpɨŋ ɛbhɛka bɛbhɔŋ bɛbhak ɛnyu ɛ́mɔt mbɔ ɛnɛ Yesu Kristo ábhɔ́ŋɔ́ nyaka. Yɛ̌ndu yi achí nyaka ɛnyu ɛ́mɔt mbɔ mbɔŋ Ɛta Mandɛm ndǔ babhi ankɛm, abhɨ́kɨ́ kɛ́m kɨ́kɨ́rɨ́k bɛ́ yi achi Mandɛm. Akʉ mmʉɛt mbɔ bɛ apu yɛ̌nyɨŋ. Asɔt mmʉɛt mbɔ nsɛm, atwɔ́ fá amɨk mbɔ nkwǎŋwaŋ. Nɛ átwɔ́ nɔ́kɔ́ fá amɨk mbɔ nkwǎŋwaŋ, arɔk ambɨ bɛ́sɛ́pti mmʉɛt amɨk anchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó, kpatɛ agú nɛwú ntíánwɔ́p ndǔ ɛkotákátí. Ɛ̌ti yɔ, Mandɛm akósí yí áchyɛ́ yí bɛtaŋ amfǎy mɛnyɨŋ mɛnkɛm, achyɛ yi nnyɛ́n kɛnókó ɛnɛ́n nɛ́chá manyɛ́n ankɛm. 10 Mandɛm akʉ́ ɛnyu ɛyɔ ndu bɛchyɛ nnyɛ́n Yesu kɛnókó bɛ bǒ abhɛn báchi amfay nɛ abhɛn báchí fá amɨk, nɛ abhɛn báchí ndǔ ɛtɔkɔ́ bawú, yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔŋ bɛ́tɛ́p mánɛ́n bɛsí Yesu anchyɛ yí kɛnókó. 11 Nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛrɛm kpoŋoroŋ bɛ chi Yesu Kristo kɛ achi Mfɔ bo mankɛm. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nkʉ bɛ bo mánchyɛ́ Mandɛm Ɛtayɛsɛ́ bakak nɛ kɛnókó.
Pɔ̌l yi bakoŋo Yesu mándiɛ́rɛ́ mbɔ bɛrɔ́ŋɔ́
12 Abhɛn ɛkɔŋ, Mandɛm apɛ́mɛ́ bhe. Bǎghók yɛ ɛnyǔ Kristo ásɛ́ptímʉɛt bɛsí Mandɛm. Bǎghók nyaka mɛ mpok nchí nɛ bhe. Nɛ́nɛ, ndǔ mpɛ́t mpú nɛ bhe, bǎkɛ́ gʉɛ́p ɛyɔŋ ɛyá ɛbhɨ. Ghók ká mɛ ɛ́nchá ɛnyu ɛsɨ́. Nu ká bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkwáy bɛkʉ ndu bɛ́chyɛ́ Mandɛm kɛnókó nɛ batɨ ayɛká ankɛm. Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ́ Mandɛm ámbɔ́ŋ mbi bɛkʉ bapɛm ayɛka ambak mbɔ ɛnyǔ yi áyàŋ. 13 Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ Mandɛm achi nɛ bhe mpoknkɛm nɛ ǎkwàk bhe bɛ mǎmbɔ́ŋ ntɨ bɛ́ghok yi, anchyɛ nɔkɔ be bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi áyàŋ mǎnkʉ.
14 Kʉ ka yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ kɛnywinti ansɛm nɛ batɨ, nɛ bǎkɛ bhak bɛyɔŋ bɛyɔŋ. 15 Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ yɛ̌ mmu akɛ ji bhe nɛ bɛ bǎkɛ́ bhɔŋ bakwap bɛsí Mandɛm. Ɛ́kʉ nkwɔ bɛ be bɔ̌ Mandɛm abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ bɛkwɛ́nɛ́ nɛ́ntɨ́ bǒ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛpɔ̌ bɛpɨŋ, mǎmbák mbɔ bɛrɔ́ŋɔ́ ntá yap. 16 Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́kwàk bo mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m. Ghatí nɔ́kɔ́ ká yɔ ntá bho. Bǎbhɔŋ bɛkʉ nɔ bɛ mbɔ́ŋ maŋák ndǔ nywɔp ɛnɛn Kristo ápɛ̀tnsɛm, nɛ bɛ ntiɛt anɛ́ njɛ́rɛ́ nɛ́ntɨ́ ɛnɛka nɛ bɛtɨk ɛbhɛn nkʉ́, bɛ́kɛ́ bhak ndɛ́ndɛm.
17 Bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎkʉ̀ ndǔ bǎbhɔŋɔ nɛka nɛ Yesu bɛ́chí mbɔ nnya anɛ básɔ́rɛ́ bɛchyɛ akap ntá Mandɛm mbɔ akap. Yɛ̌ ɛmbak chi bɛ nɛpɛ́m ɛna nɛ́rɔ̀ŋ mbɔ mmɛ́m amɛn bátò amfay nnya yɔ, mɛ̌bhák chi maŋák, nɛ nchí ŋák nɛ bhe mankɛm. 18 Bě nkwɔ́ bǎbhɔŋ bɛbhak maŋák. Ŋák ká nɛ mɛ.
Pɔ̌l atɨ bɛto Tímɔti nɛ Ɛpafrodáytɔs
19 Mbák chí nkaysi Yesu Kristo Acha bɛ́ ntó Tímɔti awu ntá yɛká, chɔŋ ntó yi mandú mpok. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nchyɛ nkwɔ mɛ maŋák mpok yi áfú awu ápɛ́rɛ́nsɛm ntá ya, ághátí mɛ ɛnyǔ bǎchí awu. 20 Mɛ, mbɨ́kɨ́ bhɔ́ŋ yɛ̌ mmu mbɔ yi anɛ ákway bɛkwak be ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋí nɛpɛ́m ɛnɛka, bɛ mǎmfyɛ́ mɛ ntɨ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋɨ́ Yesu Kristo. 21 Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ bo báchák mankɛm bákàysi chi ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyɨŋɨ ɛnap nɛpɛ́m, kɛfyɛ́ ntí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛyɨŋɨ Yesu Kristo. 22 Kɛ be babhɔŋ bǎrɨŋɨ bɛ Tímɔti átɔ́ŋ bɛ achi ɛrɨ́tí nkʉbɛtɨk Yesu Kristo Acha nɛ mǔbɛtok bo bachak nɛ ntɨ ɛni nɛnkɛm. Akwak mɛ bɛ́gháti Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu mbɔ mmɔ́ anɛ ákòŋo ɛ́táyi ansɛm bɛkʉ bɛtɨk. 23 Nnáŋ ngɔ́ ndǔ mɛnyɨŋ bɛ́chí ɛbhe ɛya, chɔŋ mbɔŋ nkaysi bɛto yi awu ntá yɛka. 24 Nɛ nsɨkɨ ntɨ bɛ́ chɔŋ Yesu Acha ankʉ bɛ mɛ nkwɔ ntwɔ awu mandú mpok.
25 Nnáŋ nkʉ ntɨ bɛ ɛ́chí sayri bɛto Ɛpafrodáytɔs ámpɛ́tnsɛm awu ntá yɛka. Ɛpafrodáytɔs mmu bǎtó bɛ ántwɔ́ ankwak mɛ mɛnu mbɔ ntɛmɛ́ nɛnu ndu bɛtɨk Yesu chí nkoŋo Yesu nkwɔ́ mbɔ mɛ. 26 Mɛ́tò yi ampɛtnsɛm ntá yɛka, mbɔnyunɛ abhɔŋ ɛ́kwak bɛghɔ bhe mankɛm ndu bǎghókó nyaka bɛ yi ǎmè. 27 Bɛrɛm tɛtɛp, ǎme nyaka, kpát ɛ́rɔ́p chí nɛwú, kɛ Mandɛm aghɔ́ yi ntínso. Nɛ abhɨ́kɨ́ ghɔ chí yi aywǐnti ntínso, aghɔ mɛ nkwɔ ntínso. Mbɔ abhɨ́kɨ́ kʉ nɔ, mbʉ basɛ́mɛ́ ma aya acha. 28 Mbɔŋ yɛ ɛkwak nɛ́nɛ ncha ɛnyu ɛsɨ́ bɛto yi ampɛtnsɛm antɛmɛri bhe awu bɛ mǎngɔ yi batɨ ámpɔ́p be amɛm nɛ bɛ basɛ́mɛ́ ma nkwɔ ámay. 29 Sɔt yɛka yí nɛ bɛyǎ maŋák mbɔ ɛnyǔ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛsyɛpti ntɨ nkoŋo Yesu. Chiɛ̌ ká yi kɛnókó, mǎnchyɛ kɛnókó ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu achák anɛ áchí mbɔ yi. 30 Chiɛ́ ká yi kɛnókó mbɔnyunɛ ntí ywi áyaŋá rɔŋ ɛ̌ti bɛtɨk Kristo. Chiɛ̌ ká yi kɛnókó nɛ ntí bɛ́ be kɛ bǎtó yi antwɔ tɛ fá ankwak mɛ tɛ̌ndu be babhɔŋ bǎpú kway nyaka bɛ́twɔ.