3
Nɛka nɛ Yesu kɛ nɛ́kʉ̀ mmu ámbák chak bɛsí Mandɛm
Bɔ̌ma, ndu bɛrɔŋ ambɨ, yɛ̌ yí yɛ̌ yi, bɔ́ŋ ká maŋák ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Acha ákʉ́. Yɛ̌ndu nchí ghati bhe chí nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn njámbɨ ngati bhe, ɛyɔ ɛ́pú chyɛ mɛ ɛsɔŋɔri tɛ̌ndu ɛ́kʉ̀ bɛ bǒmpap bákɛ́ bhɔŋ mbi nɛ bhe.
Sɔt ka mpok nɛ bo abhɛn bákʉ̀ bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ, mmú ɛyɔ nɔ ɛ́rɛ̀m bɛ bábhɔŋ bɛkpɔt mmʉɛt mbakanɛm kɛ ambak mmu Mandɛm, ɛnɛ́ ɛyɔ ɛ́twɔ̀ chi nɛ ɛsɔŋɔri. Bɛsɛ́ kɛ sɛ́chí bo Mandɛm tɛtɛp, yɛ̌ndu bábhɨ́kɨ́ syɛp bhɛsɛ. Sɛ́chí bo Mandɛm mbɔnyunɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ kɛ ákwàk bhɛsɛ sɛ́nɨ́kmʉɛt ntá Mandɛm. Sɛ́bhɨ́kɨ́ fyɛ nti ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmǔ mmɨk ághɔ́kɔ́ mmʉɛt arɛ́ mbɔ ɛpɨŋ bɛsyɛp babhakanɛm. Sɛ́pànyu chi ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Yesu Kristo ákʉ́ ndu bɛ́pɛ́mɛ bhɛsɛ.
Ɛchi tɛtɛp bɛ mbɔ̌ŋ bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kwáy bɛ́ghɔ́kɔmʉɛt arɛ́. Mbɔ ɛchi bɛ mmu abhɔŋ bɛghɔkɔ mmʉɛt chi ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀, mbʉ mbɔŋ bɛdɛp awɔ́ antɨ bɛ ɛya ɛnyu ɛcha ɛnɛ batɨ. Bɛ́kóŋo bɛpɨŋ ɛbhɛsɛ bo Israɛl, básyɛp mɛ mpok bábhe mɛ. Nchí mmǔ ɛtɔk Israɛl, ndǔ nnɛrɛ́kɛt Bɛnjamin. Bachǐmbɨ bha chí bo Israɛl. Bárɨ́ŋɨ bɛpɨŋ bo Israɛl nɛ ɛyɔŋɔ́tɔk bo Israɛl nkwɔ́. Nɛ nchí mmu nkwɔ Fárisi, bɔ bho báte kpirí bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu abhɔŋ bɛbhʉɛrɛ bɛbhé bɔtayɛsɛ. Nchí fyɛ nyaka bɛyǎ bɛtaŋ ndu bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkáysí bɛ Mandɛm kɛ áyàŋ nkʉ bhɔ kpát, nchyɛ́ nɔkɔ Nkwɔ Kristo bɛyǎ ɛsɔŋɔri. Nɛ bɛkwɛ́nɛ́ kɛbhak nɛ mɛ mbɔnyunɛ nchí bhʉɛrɛ nyaka bɛbhé bo Israɛl mbɔ ɛnyǔ ɛ́yàŋ.
Kɛ mɛnyɨŋ ɛbhɔ mɛnkɛm nyaka nkáysí bɛ́ bɔ́ kɛ bɛ́kʉ̀ mɛ́mbak mmu Mandɛm, bɛ́rɔp chí bɛpɔ̌ mɛnyɨŋ ntá ya ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo akʉ ntá ya. Bɛ́rɛ́m tɛtɛp, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛ́rɔp chi mbɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mfɛ́rɛ́ ndu áchwí nto anyɛ́n bɛ ntí wa ándɔp mɛ̌mbát mmʉɛt nɛ Kristo. Bɛ́rɨ́ŋɨ Yesu Kristo Acha wa achá yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́chák ndǔ nɛpɛ́m ɛna nɛ́nɛ. Ɛ̌ti mɛ́yàŋ bɛrɔp nɛ Yesu, mfɛ́rɛ́ ntí ndǔ mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛ́n nkáysí nyaka bɛ bɛ́kʉ̀ Mandɛm ámpɛ́mɛ́ mɛ. Nɛ bɛ́rɔp ntá ya chi mbɔ mɛ́nyɨ́ŋ ɛbhɛn bátó ndǔ ɛbhwɔ́rɛ́ mɛnyɨŋɨ́. Nchí yaŋ bɛ mbát mmʉɛt nɛ Yesu sayri. Puyɛ̌ chí ɛ̌ti mɛ̌bhʉ̀ɛrɛ bɛbhé bo Israɛl kɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ mbák chak bɛsí bhi. Ɛ̌ti nɛka ɛnɛ nɛ Kristo kɛ Mandɛm ákʉ́ bɛ́ mbák chák bɛsí bhi. 10 Nchí yaŋ ndɨ́ŋɨ́ Kristo ndɔ́k nɔ́kɔ́ chí ambɨ, nɛ nchí yaŋ ndɨ́ŋɨ́ bɛtaŋ ɛbhɛn Mandɛm ásɔ́rɛ́ nyaka ákʉ́ Yesu ápɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Nchí yaŋ mbat mmʉɛt nɛ Yesu, nka ɛsɔŋɔri mbɔ yi, nchɛm mmʉɛt nɛ yi ndǔ nɛwú ɛni. Nɛ mbɔ̌ŋ nɛsɛptǐmʉɛt bɛsí Mandɛm, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ yi ábhɔ́ŋɔ́ nyaka kpát aka nɛwú 11 bɛ́ mbák Mandɛm ánkwák, mɛ nkwɔ́, mpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m mbɔ Yesu.
Pɔ̌l arɛm bɛ yi ǎjɛ̀t ntiɛt andɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ
12 Mpú rɛm nɔ́ chi bɛ nnáŋ ngaka ɛnyu mmu anɛ mɛ́yàŋ bɛbhak, nɛ mpú rɛm nɔ chi bɛ nnáŋ nsɛ́nɛ́ ndǔ mbi Mandɛm. Kɛ nchí nu ndɔk nɔkɔ chí ambɨ, bɛ́ ɛyɔ ɛ́nkwak mɛ mbak ɛnyu mmu Yesu Kristo áyàŋ nyaka bɛ mbak mpok yi ayabhɛ mɛ bɛ́ mbák mmǔ ywi. 13 Bɔ̌ma, mpú yɨŋɨ mmʉɛ́t ɛya bɛ́ nnáŋ nnu kpát nsɔt awɔ́nɛm, mbɔ̌ŋ akap. Kɛ ɛnyɨŋ ɛ́mɔ́t ɛnɛ mɛ̌kʉ̀ chí bɛ njɛt ntiɛt, mfɛ́rɛ́ ntí ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛfʉɛrɛ ansɛm, ndɔbhɛ jɛt ndɔk nɔkɔ chi ambɨ. 14 Mpú rɔ bɛ́fyɛ́ bɛtaŋ bɛ́ njɛt téé tɛ ndǔ ngwɛnti, mbɔ́ŋ nsáy. Nsáy yɔ achí bɛ Mandɛm abhɨ́ŋɨ́ mɛ ntwɔ bɛ mbak amfay nɛ yi ɛ̌ti Yesu Kristo mmu ágú ɛ̌ti ya. 15 Ɛ́rɨ bɛ bɛsɛ bakoŋo Yesu bho sɛ́náŋ sɛ́sɛ́nɛ́ ndǔ mbi Mandɛm, sɛ́mbɔ́ŋ nkaysi amɔt ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn. Nɛ mbák mmu achí anɛ ayi nkaysi achi nyáŋá, chɔŋ Mandɛm ankʉ yí angɔ bɛ nkaysi ya ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn achi ɛrɨ́tí nkaysi. 16 Yɛ̌yi yɛ̌yi, sɛ́bhɔŋ bɛrɔŋ ambɨ bɛrɨŋɨ tɛtɛp anɛ Mandɛm ákʉ sɛ́rɨ́ŋɨ́.
17 Bɔ̌ma, Koŋó nɔ́kɔ́ ká ɛkakánɛkɔ ɛya nɛ fyɛ́ ká amɨ́k amʉɛt bo abhɛn bákòŋo bɛkaká nɛkɔ ɛbhɛsɛ. Bǎrɨŋɨ ndǔ bɛpɨŋ ɛbhɛsɛ bɛchi nyaka mpok sɛ́chí awu nɛ bhe. 18 Nchí ghati bhe bɛ́ bǎkɛ́ rɔ bɛkoŋo bɛkaká nɛkɔ ɛbhɛsɛ mbɔnyunɛ bɛyǎ bho bachi abhɛn bɛpɨŋ ɛbhap bɛ́tɔ̀ŋ bɛ bɔ́ bábhɨ́kɨ́ kɔŋ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ árɛ̀m bɛ́ Kristo agu ndǔ ɛkotákátí ɛ̌ti yɛsɛ. Nnáŋ nchí ghati nɔkɔ bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ mpok nɛ mpok, nɛ nɛ́nɛ, mpɛt nchí ghati bhe nkúbhɛ́ ɛnyɨŋ ɛ́rɛ́ nɛ babhɛsɛ amɨ́k. 19 Ngwɛnti yap chi mɛ́nɛ́mɛ́. Mandɛm awap chí ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fʉɛ̀t bɔ anyu ɛ́nchwe bɔ mɛniɛ nɛ mɛnyɨŋ bɛ́chák ɛbhɛn bɔ báfyɛ̀ ngoŋo arɛ́. Bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bo bághɔ̀ mámbɔ́ŋ chí ntíánwɔ́p, yɛ̌ nɔ, bɔ́ babhɔŋ bápànyu ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɔ. Nɛ bábhʉrɛ batɨ yap ndǔ mɛnyɨŋɨ́ mmɨk. 20 Kɛ mbák chí bhɛsɛ, ɛyɛsɛ́ ɛtɔk ɛ́chí amfay, ɛbhak ɛnɛ́ Yesu Kristo Acha achi. Nɛ sɛ́bhaka ntɨ bɛ́ yí mmu áchí Mpɛmɛ ywɛsɛ́ ámfú arɛ́ ámpɛtnsɛm. 21 Yí ánáŋ ántwɔ́, ǎsɔt nkúbhɛ́ bɛtaŋ ɛbhɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛ́mbák antɛn yi, anjibhiri mmʉɛ́rɛ́ ntɔp ɛyɛsɛ-nɛ, ankʉ yɔ́ ɛ́ndɔp chí mbɔ mmʉɛt anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ nyaka mpok Mandɛm ákʉ́ yí apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.