బారికుల్ కెర్ల కమొ
యేసుక్రీస్తుచ బారికుల్ కెర్ల కమొ
1
యేసు సుద్ది తిలి ఆత్మ దెతి రిసొ సంగిలిసి
ఓ దెయొపిలా, ఆఁవ్ తొలితొ రెగిడ్లి *పుస్తకుమ్‍తె కిచ్చొచి రిసొ రెగిడ్లయ్ గే జాన్సి. యేసు కెర్ల కమొ, యేసు కెర సికడ్లిసి రిసొ రెగిడ్లిసి. మొదొల్ తెంతొ, యేసు పరలోకుమ్‍తె తిలొ దేముడు జలొ అబ్బొస్‍తె అన్నె వెగ గెలి ఎదకచి రిసొ ఎత్కి జా పుస్తకుమ్‍తె రెగిడ్లయ్. పడ్తొ, జో దేముడు అబ్బొస్‍తె అన్నె వెగ నే గెతె అగ్గె, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్, జో అగ్గె నిసాన్ల సిస్సుల్‍క ఆడ్ర దా, జోచి సుబుమ్ కబుర్ కామ్ జేఁవ్ కెర్తి రిసొ, జో ఆగ్న దా తిలొ. జో మొర గెచ్చ అన్నె జీవ్ జలి పడ్తొ, జా అన్నెక్ దొన్ని విసొ పొదుల్‍చి తెడి, జో జోవయింక సగుమ్ సుట్లు డీసయ్ జా, జో అన్నె జీవ్ జలిస్‍క జోవయింక ఒగ్గర్ రుజ్జుల్ దెకవ, దేముడుచి రాజిమ్‍చి రిసొ జోవయింక అన్నె సికడ్తె తిలొ.
జేఁవ్ దొన్ని విసొ పొదుల్‍చి తెడి ఏక్ సుట్టు, జోవయింతెన్ అన్నిమ్ కత్తె తా, జేఁవ్‍క కిచ్చొ ఆడ్ర దిలన్ మెలె, “తుమ్ కిచ్చొక రకుక మెలె, తుమ్ ఈంజ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ తెంతొ నే గెతె, ఇన్నె తా. అంచి రిసొ సూన్లిసి, అబ్బొ జలొ దేముడు తుమ్‍క దెయిందె మెన అగ్గె తెంతొ కోడు దిలిసి దొర్కు జతి ఎద రకితె తా. యోహాను జలె, అగ్గె పానితె మాన్సుల్‍క బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ, గని తుమ్‍క అప్పె కిచ్చొ జర్గు జయెదె మెలె, అన్నె ఒగ్గర్ దీసల్ నే గెతె అగ్గె, జా అమ్‍చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మతె తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దొర్కు జయెదె” మెన యేసు §జోచ సిస్సుల్‍క సంగిలన్.
యేసు సిస్సుల్ తెన్ బెద తిలి పొది, జేఁవ్ జోక, “*ప్రబువ, అప్పె జలె, తుచి తెడి అమ్‍క ఆమి ఏలుప కెరంతి రితి కెర, అమ్‍చి ఇస్రాయేల్ దేసిమ్‍క జోవయింక అన్నె దెస్తెగె?” మెన పుసిల. పుసితికయ్, జోక సిస్సుల్‍క, “కేన్ కాలుమ్‍క, కేన్ సమయుమ్‍క, కిచ్చొ జర్గు జంక అస్సె గే, మెన ఎత్కిచి ఉప్పిరి తిలొ దేముడు అబ్బొక అదికారుమ్‍తె తిఁయ అస్సె. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుమ్‍చి పెట్టి అయ్‍లి మెలె, తుమ్ సెక్తి జస్తె, అంచి రిసొ సాచి జతి రితి, తుమ్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె, ఈంజ ఒండి యూదయ ప్రదేసిమ్‍తె, పడ్తొ సమరయ ప్రదేసిమ్‍తె, పడ్తొ ఒండి లోకుమ్‍చ దూరి దేసిమ్‍లుతె కి సాచి దెకయ్‍తె” మెన సంగిలన్.
యేసు పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలిసి
యేసు ఇసి సంగ కేడయ్‍లి పడ్తొ, జేఁవ్ సిస్సుల్ దెకితె తతికయ్, జో పరలోకుమ్‍తె అన్నె గెచ్చుక మెన ఉక్కిల్ జలొ. జో వెగ గెతె తతికయ్, ఏక్ మబ్బు జోక లుంకడ్లి, చి సిస్సుల్ జోక అన్నె దెకుక నెతిర్ల. 10 జో పరలోకుమ్‍తె వెగ గెతె తతికయ్, సిస్సుల్ ఆగాసుమ్ పక్క ఆచారిమ్ తెన్ దెకితె తతికయ్, ఆదె, చొక్కిల పాలల్ గలన తిల దేముడుచ దూతల్ దొగుల జోవయించి నెడిమి ఉత్ర జా టీఁవొజ జల, 11 “ఓ గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చ మాన్సుల్, కిచ్చొక దస్సి ఆగాసుమ్ పక్క దెక దెక టీఁవొజ జా అస్సుస్? తుమ్‍చి నెడిమి తెంతొ ఉక్కిల్ జా పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలొ ఈంజొ యేసు, పడ్తొక అన్నె ఉత్ర జెయెదె. జో కీసి పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలొ గే దెకిల్ రితి, దస్సెయి అన్నె ఉత్ర జెయెదె” మెన జేఁవ్‍క సంగిల.
సిస్సుల్ యెరూసలేమ్‍తె ప్రార్దన కెర్లిసి
12 తెదొడి జేఁవ్ జా ఒలీవ మెట్ట తెంతొ ఉత్ర జా, యేసుచ సిస్సుల్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ఉట్ట అయ్‍ల. మెట్టక పట్నుమ్ పాసి తయెదె. కెద్ది దూరి మెలె, సెలవ్ కడన్లి దీసి యూదుల్ ఇండితి ఎదిలి దూరి. 13 పట్నుమ్‍తె పాఁవ కేనె గెల మెలె, జేఁవ్ సంగ తిలొ ఒత్తచొ గేరుచి అంతస్తుమ్‍తెచి గదితె గెల. కొన్స మెలె, పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, పిలిప్, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్పయిచొ యాకోబు మెలొ పుత్తుస్, పడ్తొ సొంత దేసిమ్ ఏలుప కెరంతి ఆస తిలి మందతె తిలొ సీమోను, పడ్తొ యాకోబు మెలొ ఎక్కిలొచొ పుత్తుస్ మెలొ యూదా; మొత్తుమ్ ఎగరజిన్ సిస్సుల్. 14 జో గెరి తా కిచ్చొ ఎక్కి నిదానుమ్ కెర్తె తిల మెలె, ప్రార్దన కెర్తె తిల. ప్రార్దన కెరుక మెన జోవయింతెన్ అన్నె కో కో జేఁవ్ పొదులె బెదితె తిల మెలె, యేసుచి అయ్యసి మరియ తెన్, జోక బావుడ్సివొ, జోవయింక అన్నె నంపజల తేర్‍బోదల్ తిల.
15 జేఁవ్ దస్సి ప్రార్దన కెర్తె తిల పొదులె, ఏక్ దీసి, రమారమి §సొవు విస్సొజిన్ మాన్సుల్ ఒత్త బెర తతికయ్, జేఁవ్ ప్రబుక నంపజలసచి నెడిమి పేతురు టీఁవొజ జా, ఇసి మెన సంగిలన్. 16 “ఓ బావుడ్లు, అమ్‍చొ యేసుక జేలి కెర్క దెరవ దిలొ యూదాచి రిసొ, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ సికయ్‍తికయ్, దావీదు మెలొ పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి సంగిలిసి కోడు జా, కచితుమ్ నెరవెర్సుప జంక అస్సె. జాకయ్, యూదాచి రిసొ సంగిల్ రితి నెరవెర్సుప జలి. 17 మెలె, యూదా అమ్‍చి తెన్ యేసు నిసాన్లొసొ జలొ, చి ఆమ్ కెర్తి సేవతె జో బెదుక ప్రబు సెలవ్ దా తిలొ.”
18 మదెనె యూదాక కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, జో యేసుక విక పాపుమ్ కెర్లి డబ్బుల్ తెన్ బుఁయి గెన్లొ. జా బుఁయి తిలిస్‍తె సేడ గెలన్, చి పెట్టి బద్దల్ జతికయ్, పెట్టిచి అంతున్ ఎత్కి సూఁయి జా గెలి. 19 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ జాన్లి దీసి తెంతొ, జా బుఁయిక ‘అకెల్‍దామ’ మెన జోవయించి అరమయ్ బాస తెన్ సంగితతి. జా నావ్‌చి అర్దుమ్ కిచ్చొ మెలె, ‘లొఁయి సూఁయి జా తిలి బుఁయి*’.
20 జాకయ్ యూదాక జర్గు జలిసి తెన్, కీర్తన పుస్తకుమ్‍తె రెగిడ్లి కోడు నెరవెర్సుప జలి.
“జోవయించి టాన్ పాడ్ జలి బయిలు రితి జవుస్,
చి ఒత్త తెంతొ కో ఒత్త జితు నాయ్”
మెన రెగ్డ అస్సె. అన్నెక్ కోడు కి రెగ్డ అస్సె. కేన్ కోడు మెలె,
“జోవయింక దా తిలి టాన్ జోవయింక పిట్టుస్,
చి వేర మాన్సుక దొర్కు జవుస్.”
మెన రెగిడ్లిసి మెన, బెర తిలసక పేతురు సంగిలన్. 21-22 అన్నె కిచ్చొ మెలన్ మెలె, “జా కోడుచి రిసొ, యేసుప్రబు అన్నె జీవ్ జా ఉట్లిస్‍క అమ్‍చి తెన్ సాచి జా జోచి గవురుమ్ దెకయ్‍తి రిసొ, అన్నెక్లొ అమ్‍చి తెన్ బెదుక అస్సె. కొన్సొ మెలె, యోహాను బాప్తిసుమ్ దెతె తిలి, యేసుప్రబు అమ్‍చి తెన్ ఈంజ లోకుమ్‍తె బుల్తె తిలి మొదొల్ తెంతొ, యేసు పరలోకుమ్‍తె వెగ గెలి ఎదక అమ్‍చి తెన్ బుల్తె తిలొసొ ఎక్కిలొ అమ్‍చి తెన్ బెదుక అస్సె” మెన పేతురు సంగిలన్. 23 సంగితికయ్, జేఁవ్‍తె తిల దొగులక టీఁవొజ కెల. జేఁవ్ దొగుల కొన్స మెలె, ‘బర్సబా’ మెన ఆసిమ్ నావ్ తిలొ యోసేపు మెలొ యూస్తు మెలొ ఎక్కిలొ, చి మత్తీయ మెలొ అన్నెక్లొ.
24 జేఁవ్ దొగులతె ప్రబు కక్క నిసాన్‍దె గే, జానుక జతి రిసొ, సిస్సుల్ ప్రార్దన కెర్ల. “ఓ ప్రబు, మాన్సుచి పెట్టి తిలి బుద్ది ఎత్కి తుయ్ జాన్సి. 25 తుయి దిలి సేవ, తుచొ బారికి జతి తుయి దిలి టాన్, యూదా నిస్కారుమ్ కెర్లి రితి జా నెస కెర, జోచి టాన్‍తె జో గెచ్చ అస్సె. జోక తుయి దా తిలి కామ్ కెర్తి రిసొ, ఈంజేఁవ్ దొగులతె కక్క నిసాన అస్సిస్ గే, దయ కెర అమ్‍క రుజ్జు దెకవు” మెన ప్రార్దన కెర్ల. 26 ప్రార్దన కెర, చీటి గల్తిక మత్తీయచి నావ్ సేడ్లి. జా రుజ్జు జతికయ్, ‘అమ్‍చి తెన్ ప్రబుచొ బారికి జవుస్’ మెన, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍త ఎగరజిన్ బారికుల్ జో మత్తీయక బెదవన్ల, చి బారజిన్ అన్నె జా గెల.
* 1:1 1:1 ‘లూకా’, మెలె యేసుక్రీస్తుచి రిసొ లూకా రెగిడ్లి సాచిచి పుస్తకుమ్. 1:2 1:2 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొర్కు కెర్తి రచ్చనచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలిస్‍చి కబుర్. జో అర్పితుమ్ జా పాపల్ గెచ్చయ్‍లి రిసొ మాన్సుల్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలిస్‍చి కబుర్. ‘సుబుమ్ కబుర్ కామ్’ మెలె, ఈంజ సుబుమ్ కబుర్ ఎత్కిచి రిసొ సాచి జా జా బుల్తిసి, నెంజిలె సొంత టాన్‍తె కి సాచి సంగితె తతిసి. 1:3 1:3 ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, 1 జోవయింక నంపజల మాన్సుల్‍చి పెట్టి జో ఏలుప కెర్తిసి, 2 జోవయించి ఆత్మసెక్తి ఈంజ లోకుమ్‍తె కామ్ కెర్తిసి, 3 ఈంజ ఉగుమ్ మార్సుప జలె జో ఎదార్దుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍తె ఏలుప కెర్తిసి, చి 4 పరలోకుమ్‍తె జో ఏలుప కెర్తిసి. § 1:5 1:5 యూదా అత్య కెరన మొర తిలన్ గెద. * 1:6 1:6 ‘ప్రబు’ మెలె కిచ్చొ అర్దుమ్ తయెదె మెలె, ఎత్కిచి కంట వెల్లొ తిలొసొ, ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొసొ. ఒగ్గర్ సుట్లు యేసుకయ్ ‘ప్రబు’ మెనుల, గని ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు అబ్బొస్‍క కి ‘ప్రబు’ మెనుల. 1:12 1:12 ‘ఒలీవ మెట్ట’ మెలె, ఒలీవ పండ్లు రూకుల్ జా మెట్టయ్ తవుల చి జా నావ్ తయెదె. 1:12 1:12 రమారమి తిన్ని పావ్ కిలొమిటర్లు దూరి జయెదె § 1:15 1:15 జలె పుంజెక్ విస్సెక్‍జిన్ * 1:19 1:19 నెంజిలె ‘లొఁయిచి బాటి’. 1:26 1:26 మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను రెగిడ్ల అగ్గెచ పుస్తకల్‍తె జేఁవ్ బారజిన్‍క ‘సిస్సుల్’ మెన రెగ్డ తిల, గని యేసు జోవయించి ఆత్మసెక్తి దా అదికారుమ్ దిలి తెంతొ జోవయించి రిసొ రెగిడ్లస ‘బారికుల్’ మెంతతి.