12
హేరోదు రానొ నంపజలసక అల్లర్ కెరుక
జా కరువు నే జతె అగ్గె, *హేరోదు రానొ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍చ నంపజలస సగుమ్‍జిన్‍క అల్లర్ కెరుక దెర్లన్. జోవయింతె ఏక్ దీసి జేఁవ్ యేసుచ బారికుల్‍తె ఎక్కిలొక కండ మార్లన్. యోహానుచొ యాకోబు మెలొ అన్నొస్‍క. ‘యాకోబుక మార్లి రిసొ మాములుమ్ యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ సర్ద జల’ మెన రానొ దెక, “పేతురుక కి మారిందె” మెన ఉచర, జోక కి జేలి కెర్లొ. గని, నే పులయ్‍ల పోడియొ కతి యూదుల్‍చి పస్కా పండుగు జా తిలి రిసొ ‘అప్పె మారుక నెంజె’ మెన, పేతురుక దెర జేలి కెర, ‘పండుగు కేడ్లె, ప్రెజల్ సాచి జతి రితి సబ కెర మారిందె’ మెన, ఉచర, ‘ఎక్కె దడి చెత్తర్‍జిన్ జమాన్లు జోక రకుత్’ మెన సోడ జిన్ జమాన్లుక నిసాన్లన్. చెత్తర్‍జిన్ సొవ్వు గంటల్ రకిలె అన్నెక్ చెత్తర్‍జిని సొవ్వు గంటల్ రకుక.
దస్సి పేతురుక జేల్‍తె రకితె తిల, గని జా యెరూసలేమ్‍తెచి సంగుమ్ సుదల్ పేతురుచి రిసొ దేముడుక ప్రార్దన కెరుక ములితి నాయ్. జేఁవ్ దస్సి ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, కలిక జోవయింక బార్ కెర తీర్పు కెర మారిందె, మెన పండుగు కేడ్తికయ్ హేరోదు ఉచర్లన్. మదెనె పేతురుక కీసి అస్సె మెలె, జా రాతి, జోక ఏక్ పక్కయ్ ఎక్కిలొక, అన్నెక్ పక్కయ్ ఎక్కిలొక తా, దస్సి దొగుల జమాన్లుచి నెడిమి జో నిజయి అస్సె. పేతురుచ అత్తిలె గొల్సుల్ బందయ్ తిల. పడ్తొ జేల్ చి కెవ్డితె దొగుల జమాన్లు రకితె అస్తి.
జలె, పేతురు దస్సి జేలితె తతికయ్, ప్రబుచొ దూత ఎక్కిలొ జాఁ కెర, జోచి పాసి టీఁవొ జలన్, చి జా ఒండి గదితె వెల్లి ఉజిడి లగిలి. తెదొడి పేతురుక పక్కయ్ పెట, ఉట్టవ, “బేగి ఉట్టు” మెన సంగిలన్. బేగి, జోచ అత్తిచ గొల్సుల్ కుస్డ గెల. పడ్తొ, “తెయార్ జా జోడ్లు గలన” మెన దూత సంగిలన్. జో సంగిలి రితి పేతురు కెర్లన్, చి “తుచి డుప్పటి పంగుర్‍చి అంచి పట్టి జె” మెన దూత సంగితికయ్, సంగిల్ రితి పేతురు కెర్లన్. దూతచి పట్టి ఇండ బార్ జా గెలన్, గని దూతచి అత్తి జర్గు జలిస్‍క ‘నిజుమి జర్గు జతయ్’ మెన నేనె. ‘ఈంజ సివ్న దెకితసి’ మెన జో ఉచర్తయ్.
10 జలె, రకితొసొ ఎక్కిలొక ఒత్తల్‍తొ జీన, అన్నెక్లొక ఒత్తల్‍తొ కి జీన, పట్నుమ్‍తె ఉత్తిర్తి గుమ్ముమ్‍చి ఇనుముచి టట్టతె పాఁవ అయ్‍లె, కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, జాచి ఇస్టుమ్‍క జా ఇనుము టట్ట ఉగ్డి జలి, చి పేతురు దూతతెన్ బార్ జా ఏక్ వీది జీన్లె, బేగి దూత జోక ములిలన్.
11 ‘సివ్న నెంజె, నిజుమి జర్గు జలి’ మెన పేతురు అప్పె పూర్తి అర్దుమ్ కెరన్లన్, చి “హేరోదు జేలి కెర్లిసి తెంతొ, గోస జల యూదుల్ ఉచర్లిసి ఎత్కి తెంతొ, ఆఁవ్ విడ్దల్ జతి రిసొ ప్రబు జోచొ దూతక తెద్రయ్‍లొ మెన, అప్పె కచితుమ్ జాని” మెన చెంగిల్ ఉచర. 12 ఉచర, వట్టె గెచ్చ, మార్కు మెన అన్నెక్ నావ్ తిలొ యోహాను మెలొసొచి అయ్యస్ మరియచి గెరి పాఁవిలన్. ఒత్త ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ బెర, జోచి రిసొ ప్రార్దన కెర్తె అస్తి. 13 గుమ్ముమ్‍చి కెవ్డితె జో పెట అవాడ్ కెర్లె, రొదే మెలి తేర్‍బోద దాక్ నాడి కెవ్డి ఉగుడుక అయ్‍లి. 14 పేతురుచి అవాడ్ సూన, జాచి ఒగ్గర్ సర్ద సంతోసుమ్‍క ఉగుడుక పఁవ్స కెర, గెరి నిగ గెచ్చ, పేతురు కెవ్డి పాసి టీఁవిలిసి మెన సంగిలి. 15 “తుయి వెర్రి జా అస్సిస్” మెన, ఎత్కిజిన్ జాక సంగిల. గని, “నాయ్, నిజుమి, జో జాఁ అస్సె” మెన, జా దయిరిమ్ తెన్ సంగితికయ్, “జోచొ దూత కిచ్చొగె జా తయెదె” మెల.
16 గని పేతురు కెవ్‍డిక పెట అవాడ్ కెరుక ములె నాయ్, చి సూన, ఉగుడ, జోక దెక ఆచారిమ్ జల. 17 జో, జలె, ‘తుక్లె తా’ మెల సయ్‍గ కెర, జో జేలితె తిలె, జేల్‍తె తెంతొ ప్రబు విడ్దల్ కెర్లిసి ఎత్కి కీసి జర్గు జలి గే పూర్తి సంగ కెర, “యేసుచొ బావొసి జలొ యాకోబుక చి బావుడ్లు జల నంపజలస ఎత్కిక ఈంజ ఎత్కి తుమ్ సూనవ” మెన సంగ, పేతురు వేరతె ఉట్ట గెలన్.
అదికారుల్ పేతురుక నే డీసిలి రిసొ జర్గు జలిసి
18 పెందలె, పేతురుక ‘విడ్దల్ జాఁ అస్సె’ మెన జాన్‍తికయ్, జమాన్లు బమ్మ జా ఒగ్గర్ అల్లర్ జల. 19 “పేతురుక జేల్‍తె తెంతొ బార్ కెర ఆన్‍తు” మెన హేరోదు ఆడ్ర దిలన్, గని ‘డీసె నాయ్’ మెన సూన, రకితసక పరిచ్చ కెర, జోవయింక మొర్తి సిచ్చ దా, జా యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్ ముల దా సముద్రుమ్ పక్కచి జా ప్రదేసిమ్‍చి కైసరియ పట్నుమ్‍తె గెచ్చ, ఒత్త తెంతొ ఏలుప కెర్తె తిలొ.
20 ఉత్తర పక్కచ తూరు పట్నుమ్‍చ, సీదోను పట్నుమ్‍చచి రిసొ హేరోదు ఒగ్గర్ పెట్టపెట్టి జలొ. జాకయ్ జేఁవ్ పట్నుమ్‍చ ఒగ్గర్‍జిన్ బెద జా, హేరోదుచి మేడతె జాఁ కెర, రానొచొ గేర్‍క దెకితొ మంత్రి జలొ బ్లాస్తు మెలొసొ తెన్ సినేతుమ్ కెరన, ‘రానొ అమ్‍క సేంతుమ్ దెకుస్’ మెన జోవయించి అత్తి సంగ తెద్రయ్‍ల. జోవయించి పేనీకే ప్రాంతుమ్‍తె కరువు తతికయ్, జో రానొ ఏలుప కెర్తి గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తెచ దాన్ జేఁవ్ కా కా జితతి. జేఁవ్ జా కంక జో రానొ నే ఒప్పిలెగిన, చూఁక మొరుల.
21 జాకయ్, జో సంగిలి ఏక్ దీసి, హేరోదు, రానొ జలి గుర్తు దెకయ్‍త జోవయించ చెంగిల పాలల్ ఎత్కి గలన, సింగాసనుమ్‍తె వెస, జోవయింక జొయ్యి గవురుమ్ ఆనన్‍తి రితి, బెర తిల జేఁవ్ మాన్సుల్‍క తెలివి తెన్ బోదన కెర్లన్. 22 దస్సి జతికయ్, ప్రెజల్, “ఇన్నెక మాన్సు మెలమ్, గని మాన్సు నెంజె. ఈంజొ లట్టబ్లె, దేముడు లట్టబ్లి రితి జతయ్!” మెన కేకుల్ గల పులయ్‍ల. 23 ‘దేముడు’ మెన పులయ్‍లె, జో ‘నెంజి’ మెనె నాయ్, ‘జొయ్యి దేముడు’ మెన దేముడుక గవురుమ్ కెరె నాయ్, చి బేగి, దేముడుదూత ఎక్కిలొచి అత్తి జోక మొర్తి సిచ్చ దిలన్, చి జో జితె తస్తె, కిఁవ్వొ జోచి ఆఁగ్ కాఁ గెల, చి మొర గెలన్. 24 గని ప్రబుచ సిస్సుల్ జోచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తె తిల, చి అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జల.
25 హేరోదు రానొ మొర గెచ్చ సగుమ్ దీసల్ గెలి పడ్తొ, క్లొవుదియ రానొ ఏలుప కెర్తె తిల పొదులె, బర్నబా సావులు యెరూసలేమ్‍తె గెచ్చ, ‘కరువుక అల్లర్ జల మాన్సుల్‍క దెంక’ మెన, అంతియొకయతెచ నంపజలొస ఉక్కిలి డబ్బుల్ న దా జోవయించి కామ్ కేడవ కెర, బర్నబాచొ సల్లొసి జలొ మార్కు మెలొ యోహానుక దెరన, యెరూసలేమ్ తెంతొ ఉట్ట అయ్‍ల.
* 12:1 12:1 హేరోదు రానొ రోమ్ దేసిమ్‍చి ప్రబుతుమ్‍చి తెడి ఏలుప కెర్తె తిలన్. 12:15 12:15 యూదుల్ తెన్ సగుమ్‍జిన్ కిచ్చొ ఉచర్ల మెలె, ఎత్కి మాన్సుక పరలోకుమ్‍తె ఏక్ దూత తయెదె.