11
యూదుల్ నెంజిల సుదల్ రచ్చించుప జలిస్
యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ కి *యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా మార్సుప జా అస్తి మెన, సిస్సుల్ తెన్ యూదయ ప్రదేసిమ్‍చి నంపజలస ఎత్కిజిన్ సూన్ల. జలె, సగుమ్ దీసల్ గెతికయ్, పేతురు యెరూసలేమ్‍తె ఉట్ట అయ్‍లన్. యేసుక నంపజల ఒత్తచ మాన్సుల్, యూదుల్ పేతురుక జేఁవ్ గోల కెర్ల. “ఆమ్ యూదుల్‍చి గుర్తుచి సున్నతి నే కెరన్లసచ గెరలె కిచ్చొక గెలది? జోవయింతెన్ కిచ్చొక అన్నిమ్ కయ్‍లది?” మెన గోల కెర్ల. గోల కెర్తికయ్, జర్గు జలిసి ఎత్కి వర్స తెన్ పేతురు సంగిలన్. “ఆఁవ్ యొప్పే పట్నుమ్‍తె తా ప్రార్దన కెర్తె తిలయ్. ప్రార్దన కెర్తె తా, ప్రబుతె అంచి మెన్సు పూర్తి తతికయ్, ప్రబు దెకయ్‍లి సివ్న ఏక్ దెకిలయ్. జా సివ్నతె, వెల్లి తెర రితిసి జేఁవ్‍చ చెత్తర్ కోనల్‍తె దెరయ్ జా, పరలోకుమ్ తెంతొ ఉత్ర జెతె అస్సె. అంచి పాసి ఉత్ర అయ్‍లి. ఆఁవ్ సరిగా దెకిలయ్, పోస్త మంద, డొంగుర్‍చ జంతువుల్, అయివొ గట్ర, ఆగాసుమ్‍చ పిట్టల్ జా తెరచి ఉప్పిరి అస్తి.
“పడ్తొ ఏక్ అవాడ్ సంగిలిసి సూన్లయ్, ‘ఓ పేతురు, ఉట్ట, కండ పోడ కా.’ మెన సంగిలిసి సూన్లయ్. గని, ‘నెంజె, ప్రబు. ఆఁవ్ జెర్మిలి తెంతొ కిచ్చొ గార్‍చి ఆఁవ్ కెఁయ్య కయి నాయ్’ మెన సంగిలయ్. సంగితికయ్, పరలోకుమ్ తెంతొ జా అవాడ్ అన్నెక్ సుట్టు లట్టబ, కిచ్చొ మెన జబాబ్ దిలన్ మెలె, ‘సుద్ది అస్సె. కంక జయెదె’ మెన, కిచ్చొచి రిసొ దేముడు సంగెదె గే, జాక తూయి గారు మెనుక జయె నాయ్ మెన సంగిలన్. 10 తివ్వెర్ ఇసి జలి, చి పరలోకుమ్‍తె జా ఎత్కి అన్నె ఉక్కిల్ జలి. 11 ఉక్కిల్ జలి బేగి, కైసరియ పట్నుమ్ తెంతొ అయ్‍ల మున్సుబోదల్ తీగ్ల ఆమ్ తిలి గెరి పాఁవ అయ్‍ల.
12 “జోవయింతెన్ బెద గో మెన ప్రబుచి ఆత్మ అంక ఆడ్ర దెతికయ్, జోవయింక తేడ నే దెకితె, బెద గెలయ్. అమ్‍చి తెన్ బెద అయ్‍ల సొవ్వుజీన్ ప్రబుక నంపజలస కి, అంచి తెన్ గెల, చి యూదుడు నెంజిలొ జో కొర్నేలీచొ గెరి పెసిలమ్. 13 ప్రబుచొ దూత జా దీసి జోచి గెరి టీఁవ సంగ తిలిసి అమ్‍క కొర్నేలీ సంగిలన్. దూత సంగ తిలిసి కిచ్చొ మెలె, ‘జెవుసు’ మెన సీమోను పేతురుక కబుర్ తెద్రవు. జో యొప్పేతె అస్సె. 14 జో అయ్‍లె, అంచి ఏక్ కబుర్ తుమ్‍క సూనఎదె. జా కోడు సూన నంపజలె, తూయి, తుమ్‍చి గేర్‍చ మాన్సుల్, సేవ కెర్తస, ఎత్కిజిన్, పాపుమ్ తెంతొ రచ్చించుప జస్తె, మెన జోక దూత సంగ తిలన్.
15 “ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ ఆఁవ్ సంగుక దెర్తికయ్, ఆమ్ సిస్సుల్‍క చి అమ్‍చి తెన్ నంపజల యూదుల్‍క జా సుట్టు జర్గు జలి రితి, జా గేర్‍చక కి జర్గు జలి. దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి అయ్‍లి. 16 దస్సి జర్గు జతికయ్, ప్రబు అగ్గె సంగ తిలి ఏక్ కోడు ఏదస్ట కెర్లయ్. ‘యోహాను, పాని తెన్ బాప్తిసుమ్ దెతె తిలొ, గని పడ్తొక దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తెన్ తుమ్‍క బాప్తిసుమ్ దెమ్‍దె’ మెన యేసు సంగిలిసి ఏద కెర, ‘ఒహొ, ఇన్నెతెన్ నెరవెర్సుప జలి’ మెన చినిలయ్.
17 “జలె, ఆమ్ యేసు క్రీస్తు ప్రబుక నంపజతికయ్ దేముడు అమ్‍చి పెట్టి జోచి ఆత్మ తతి వరుమ్ కీసి దిలన్ గే, జో అప్పె జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక కి దస్సి వరుమ్ దిలన్ మెలె, ఆఁవ్ మాన్సు, ప్రబుక, తుచి ఇస్టుమ్ పోని మెనుక బెదెదె గె? బెదె నాయ్!” మెన పేతురు సాచి సంగిలన్.
18 ఈంజ సాచి సూన తా జేఁవ్ గోల కెర తిల బారికుల్, చి ప్రబుక అన్నె నంపజలస, అన్మానుమ్ తంక నెతిర్ల, చి “దస్సి జలె, యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ కి పాపుమ్‍బుద్ది ముల దా ప్రబుక నంపజలె, జేఁవ్ కి జోచి నావ్ తెన్ రచ్చించుప జవుల” మెన సర్ద తెన్ దేముడుక గవురుమ్ కెర్ల.
యూదుల్ నెంజిల మాన్సుల్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జలిసి
19 స్తెపను బోదన కెర్తె తిలి తెంతొ గోస జల మాన్సుల్ అల్లర్ కెర్లి రిసొ చెదుర్ప జా తిల యేసుక నంపజలస, ఈంజ మదెనె, ఉత్తర పక్క గెచ్చ, సముద్రుమ్‍చి పాసి తిలి పేనీకే ప్రాంతుమ్ ఎద పడ్తొ సముద్రుమ్ ఒత్తల్‍తొచి కుప్ర, డిబ్బ దేసిమ్ ఎద, పడ్తొ సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయ పట్నుమ్ పక్క బుల బుల, తెదొడి ఎద ఎక్కి యూదుల్‍కయ్ ప్రబుచి §సుబుమ్ కబుర్ సికడ్తె తిల.
20 గని అన్నె సగుమ్‍జిన్, కుప్ర డిబ్బ దేసిమ్‍చ, అన్నె జాక దచ్చెన పక్క తిలి సముద్రుమ్ ఒత్తల్‍తొ తిలి కురేనియు పట్నుమ్‍చ, జా అంతియొకయ పట్నుమ్‍తె జాఁ కెర, గ్రీకు బాస లట్టబ్తె యూదుల్ నెంజిలసక కి యేసుప్రబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్ల. 21 జేఁవ్ బోదన కెర్లసక ప్రబు తోడు తతికయ్, జేఁవ్ గ్రీసు దేసిమ్‍చ సుదల్‍తె ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జల.
బర్నబాక అంతియొకయతె తెద్రయ్‍లిసి
22 ‘ఒత్తచ యూదుల్ నెంజిలస కి ప్రబుక నంపజా మార్సుప జా అస్తి’ మెన యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చి సంగుమ్‍చ నంపజల యూదుల్ సూన కెర, బర్నబాక ఒత్త జా సిరియ ప్రదేసిమ్‍చి అంతియొకయతె తెద్రయ్‍ల. 23 జో ఒత్త పాఁవ కెర, ‘జోచి దయచి రిసొ దేముడు జేఁవ్ యూదుల్ నెంజిలసక వరుమ్ దా ఈంజ ఎత్కి జర్గు కెర అస్సె’ మెన రుజ్జుల్ దెక, సర్ద జలొ, అన్నె, “తుమ్ ప్రబుక ఏక్ మెన్సు నిదానుమ్ తా” మెన జోవయింక దయిరిమ్ సంగ బోదన కెర్లన్. 24 జో బర్నబా చెంగిలొ మాన్సు. జోచి పెట్టి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ పూర్తి కామ్ కెర్తి బుద్ది, ప్రబుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్, బెర తిలి. బర్నబా సగుమ్ దీసల్ ఒత్త తా బోదన కెర్తికయ్, అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జల.
బర్నబా సావుల్‍క ఒత్త కడ నిలిసి
25 ‘తోడు జెవుస్’ మెన సావుల్‍క సంగుక మెన, బర్నబా తార్సు పట్నుమ్‍తె ఉట్ట గెలన్. 26 జోక అంతియొకయ పట్నుమ్‍తె కడ ఆన్లన్, చి వెర్సెక్ పూర్తి ఒత్త తా, ప్రబుక నంపజలసచి ఒత్తచి సంగుమ్‍తె బెదితె తా, ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్‍క సరిగా బోదన కెర్ల. ఒత్త, యేసుక నంపజా సిస్సుల్ జలసక తొలితొ అంతియొకయతెయి ‘నంపజలస’ మెన సంగయ్ జల.
27 జేఁవ్ పొదులె, అన్నె కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, *ప్రబుచ కబుర్లు సంగిత నంపజలస సగుమ్‍జిన్ అంతియొకయతె అయ్‍ల. 28 జోవయింతె ఎక్కిలొ, అగబు. జో జలె, సబతె టీఁవ, ప్రబుచి సెక్తిచి రిసొ ప్రబుచి కిచ్చొ కబుర్ సంగిలన్ మెలె, ‘పలాన్ సమయుమ్‍క ఒండి లోకుమ్‍తె ఒగ్గర్ కరువు జెయదె’ మెన కబుర్ సంగిలన్. కేన్ కాలుమ్ జో సంగిలి కరువు జర్గు జలి మెలె, క్లౌదియ రానొ ఏలుప కెర్తె తిల పొదులె జర్గు జలి.
29 అంతియొకయతె తిల ప్రబుచ సిస్సుల్, జలె, జా కరుచి రిసొ సూన కెర, సబ కెర కిచ్చొ ఉచర్ల మెలె, “కచి సెక్తి తిలి ఎది, జేఁవ్ డబ్బుల్ ఉక్కుల్‍మ, చి యూదయ ప్రదేసిమి తిల అమ్‍చ నంపజలస బావుడ్లుక తోడు తెద్రవుమ్‍దె” మెన, 30 డబ్బుల్ ఉక్కుల, యెరూసలేమ్‍చి సంగుమ్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్‍క అంట దెతు మెన, బర్నబా చి సావుల్‍చి అత్తి ఒత్త యెరూసలేమ్‍తె తెద్రయ్‍ల.
* 11:1 11:1 మెలె, ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. 6:7, 8:14 దెక. 11:16 11:16 యోహాను 1:5. 11:17 11:17 ‘క్రీస్తు’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు పూర్గుమ్ తెంతొ ‘తెద్రయిందె’ మెన టీఁవడ్లొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ. § 11:19 11:19 ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొర్కు కెర్లి రచ్చనచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కబుర్. యేసుయి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జతిస్‍చి కబుర్. జో అర్పితుమ్ జా పాపల్ గెచ్చయ్‍లి రిసొ మాన్సుల్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలిస్‍చి కబుర్. * 11:27 11:27 యేసుప్రబు దేముడు అబ్బొస్‍చి ఉజెతొ పక్క వెస జోవయింతెన్ ఏలుప కెర్తయ్; ఎబ్రీయుల్ 1:13. జాచి రిసొ ‘ప్రబుచ కబుర్లు’ మెలె, అబ్బొస్‍చ యేసుచ కి జవుల. 11:27 11:27 ‘ప్రబుచ కబుర్లు సంగితస’ మెలె, జోచి ఆత్మ జోవయించి చోండి పుట్టయ్‍లె, జోచ కబుర్లు జేఁవ్ సంగుల. 11:29 11:29 బారికుల్ 9:1చి ఎట్టొచి కోడు దెక.