10
కొర్నేలీక ప్రబు సివ్నతె కబుర్ తెద్రయ్‍లిసి
కైసరియ పట్నుమ్‍తె కొర్నేలీ మెలొ మాన్సు ఎక్కిలొ తిలొ. రోమ్ దేసిమ్‍చి జమాన్లుతెచి ఇటలీ మెలి జటుచొ *పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ, జో. కీసొ మాన్సు మెలె, జో యూదుడు నెంజిలె కి, దేముడుక బియఁ, నిదానుమ్ తెన్ ఎక్కి జోకయి బక్తి కెర్తె తిలొ. జోకయి ప్రార్దన కెర్తె తిలొ చి యూదుల్‍చ బీద సుదల్‍క చెంగిల్ దెక దర్ముమ్ దెతె తయెదె. జోచి గెర్‍చ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ కి దస్సి తిల.
ఏక్ దీసి, రమారమి తిన్ని గంటల్ మెద్దెనె, ప్రబు దెకయ్‍లి సివ్న ఏక్ దెకిలన్. కిచ్చొ మెన జా సివ్నతె సొస్టుమ్ దెకిలన్ మెలె, దేముడుచొ దూత ఎక్కిలొ జా గెరి పెస, జోక, “ఓ కొర్నేలీ” మెన బుకార్తికయ్, కొర్నేలీ అద్దుర్ జా దెక, “ప్రబువ, ఈంజ కిచ్చొ?” మెన పుసిలన్, చి దూత జోక “తుచ ప్రార్దనల్ సూన, బీద సుదల్‍క తుయి దర్ముమ్ దిలిస్ దేముడు దెక, సర్ద జా అస్సె. తుయి అప్పె కిచ్చొ కెరుక అస్సె మెలె, యొప్పే పట్నుమ్‍తె మాన్సుల్‍క కబుర్ తెద్రవు, చి పేతురు మెలొ సీమోనుక ఇత్తల్ కడ ఆను. జోక ఒత్త కేనె చజుక మెలె, చమొ పికయ్‍తొ సీమోను మెలొ ఎక్కిలొతె తయెదె. జోచొ గేరు సముద్రుమ్ సొడి తయెదె” మెన దూత సంగ ఉట్ట గెలన్.
కబుర్ సంగిలొ జో దూత ఉట్ట గెతికయ్, కొర్నేలీ దొగుల జోచ గోతు మాన్సుల్‍క, చి దేముడుక నిదానుమ్‍చొ జోచి తెడి తిలొ జమాను సుదొ ఎక్కిలొక బుకారా కెర, దూత డీసిలిసి సంగిలిసి ఎత్కి జోవయింక సంగ కెర, యొప్పేతె జోవయింక కబుర్ తెద్రయ్‍లన్.
పేతురుక ప్రబు దెకయ్‍లి సివ్న
అన్నెక్ దీసి, జేఁవ్ మాన్సుల్ కొర్నేలీ తెంతొ ప్రయానుమ్ జెతె తా యొప్పేక పాసి జా గెతికయ్, పేతురు ఒత్త గెరి తా, ప్రార్దన కెరుక మెన, రమారమి మెద్దెనె ఒర్నె వెగిలొ. 10 ఒత్త ప్రార్దన కెర్తె తిలె, జోక చూ కెర్లి. ‘కిచ్చొగె కతిసి కావలె’ మెన కబుర్ తెద్రయ్‍తికయ్, ఎట్టొచ మాన్సుల్ తెయార్ కెర్తె తతికయ్, ప్రబుతె పేతురుచి మెన్సు పూర్తి తా, ప్రబు దెకయ్‍లి సివ్న ఏక్ పేతురు దెకిలన్. 11 కిచ్చొ దెకిలొ మెలె, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జలి, చి ఏక్ వెల్లి తెర జాచ చెత్తర్ కోనల్‍తె దెరయ్ జా, బుఁయ్యె ఉత్ర జెతె అస్సె. 12 జా తెరచి ఉప్పిరి కిచ్చొ బెర అస్సె మెలె, బూలోకుమ్‍చ ఎత్కి రకల్ జంతువుల్, సొమ్ముల్, అయివొ, ఆగాసుమ్‍చ పిట్టలు. 13 అన్నె, “ఓ పేతురు, ఉట్ట, కండ, పోడు కా” మెన ఏక్ అవాడ్ అయ్‍లిసి పేతురు సూన్లొ. 14 గని జో, “నాయ్, ప్రబు. నెంజె. ఆఁవ్ జెర్మిల్ తెంతొ కిచ్చొ గార్‍చి ఆఁవ్ కెఁయ్య కయి నాయ్” మెన ప్రబుక సంగిలన్, 15 జలె, అన్నెక్ సుట్టు ప్రబుచి జా అవాడ్‍చి జోచి తెన్ ఉంక్రయిలన్. కిచ్చొ మెన సంగిలన్ మెలె, “ ‘సుద్ది అస్సె. కంక జయెదె’ మెన కిచ్చొచి రిసొ దేముడు సంగ అస్సె గే, జాక తూయి ‘గారు’ మెన సంగు నాయ్” మెన సంగిలన్. 16 తివ్వెరి ఇసి జలి, చి పరలోకుమ్‍తె జా ఎత్కి అన్నె ఉక్కిల్ జలి.
17 జలె, “ఆఁవ్ దెకిలి సివ్నచి అర్దుమ్ కిచ్చొ?” మెన, పేతురు కిచ్చొ. ఉచరుక గే నేన తతికయ్, ఏదె, కొర్నేలీ తెద్రయ్‍ల మాన్సుల్, “సీమోనుచొ గేరు కేన్ గేరు?” మెన పుస సూన తా, ఒత్త గుమ్ముమె టీఁవొజ తిల. 18 “పేతురు మెలొ సీమోను ఇన్నె జితె అస్సె గె?” మెన కేక్ గల.
19 పేతురు, జలె, ‘సివ్నచి అర్దుమ్ కిచ్చొ?’ మెన ఉచర్తె తతికయ్, ప్రబుచి ఆత్మ జోక, “ఈందె, తీగ్ల మాన్సుల్ తుక చజితతి. 20 తుయి ఉట్ట ఉత్ర గో, చి తుక కేనె కడ నెవుల గే, అన్మానుమ్ నెంతె జోవయింతెన్ బెద గో. ఆఁవ్వి జోవయింక తెద్రవ అస్సి” మెన సంగిలన్.
21 జాకయ్ పేతురు జేఁవ్ మాన్సుల్‍తె ఉత్ర జా, “తుమ్ చజితొసొ అఁవ్వి. కిచ్చొక జా అస్సుస్?” మెన పుసిలన్. 22 జేఁవ్, “కొర్నేలీ మెలొ పుంజెక్‍జీన్ జమాన్లుక వెల్లొ మాన్సు అమ్‍క తెద్రవ అస్సె. జో దేముడుక బితొసొ, సత్తిమ్ తిలొసొ. తుమ్‍చ యూదుల్ ఎత్కిజిన్ జోక, చెంగిలొ మాన్సు జో, మెన సంగితతి. జోక, జలె, దేముడుచొ దూత ఎక్కిలొ డీస కెర, పేతురుక బుకారవన్, చి జో కిచ్చొ సంగెదె గే తుయి సూను, మెన సంగితికయ్, తుక కడ నెతి రిసొ అమ్‍క జో తెద్రవ అస్సె” మెన జేఁవ్ తీగ్ల పేతురుక సంగిల. తెదొడి “అన్నిమ్ కా కెర, అజిక ఇన్నె నిద్ర తా” మెన పేతురు గెరి బుకారా, జేఁవ్‍క మరియాద కెర్లన్.
పేతురు కొర్నేలీతె గెలిసి
23 అన్నెక్ దీసి పెందలె ఉట్ట, పేతురు, జేఁవ్ తీగ్ల తెన్, చి యొప్పేతెచ ప్రబుక నంపజల అన్నె సొవ్వుజీన్ తెన్, కొర్నేలీతె గెచ్చుక బార్ జల. 24 అన్నెక్ దీసి కైసరియ పట్నుమ్‍తె పాఁవ, పట్నుమ్‍తె పెసిలె, కొర్నేలీ జోవయింక రకితె తా. ‘పేతురు కిచ్చొ మెనెదె గే సూన్‍తు’ మెన, జోవయించ మాన్సుల్‍క, జోచ గోతుల్ ఎత్కిక బుకారా కెర తెయార్ జా అస్తి.
25 జలె, పేతురు జోచి గెరి పాఁవితికయ్, కొర్నేలీ దస్సుల్ జా జోచి చట్టె సెర్ను సేడ జొకర్లన్. 26 గని పేతురు జోక ఉట్టవ కెర, “తుయి టీఁవొజ, ఆఁవ్ కి తుచి రితొ మాన్సు” మెన, జో తెన్ అన్నె లట్టబ్తె తా, 27 గేర్ తెడి పెసిలె, ఒగ్గర్‍జిన్ జనాబ్ ఒత్త బెర అస్తి. 28 జలె, పేతురు జోవయింక తెదొడి, “ఆమ్ యూదుల్, జలె, యూదుల్ నెంజిలసచ గెరలె పెసుక జలె, యూదుల్ నెంజిలస తెన్ బెదుక జలె, అమ్‍క గారు మెన తుమ్ జాన్సు. గని, ఆఁవ్ కిచ్చొ గారు మెనుక జయె నాయ్, కక్క నిస్కారుమ్ దెకుక జయె నాయ్, మెన దేముడు అంక అప్పె దెకవ అస్సె. 29 జాక, తుమ్ సంగ తెద్రయ్‍తికయ్, కిచ్చొ అన్మానుమ్ నెంతె అయ్‍లయ్. జలె, కిచ్చొచి రిసొ అంక బుకారా అస్సుస్?” మెన పుసిలన్.
30 కొర్నేలీ కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఎదిలి వేలయ్, అప్పెక చెత్తర్ పొదుల్ జయెదె, ఆఁవ్ తిన్ని గంటల్ మెద్దెనె గెరి ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, చొక్కిల ఉజిడ్ తిల పాలల్ గలన తిలొ ఎక్కిలొ అంచి పుర్రె టీఁవొజ, అంక, 31 ‘ఓ కొర్నేలీ, తుయి ప్రార్దన కెర్తె తతిసి దేముడు సూన అస్సె. తుయి బీద సుదల్‍క దర్ముమ్ దెతె తతిసి దెక అస్సె. 32 జాకయ్, యొప్పే పట్నుమ్‍తె, చమొ పికయ్‍తొ సీమోను మెలొ ఎక్కిలొ సముద్రుమ్ సొడి జితయ్. జోచి గెరి గెచ్చ, ఒత్త తిలొ పేతురు మెలొ సీమోనుచి రిసొ పుసుతు మెన మాన్సుల్‍క కబుర్ తెద్రవు.’ మెన అంక జో దేముడుచొ దూత సంగిలన్. 33 సంగిల్ బేగి, తుచితె కబుర్ తెద్రయ్‍లయ్, చి తుయి తుచి దయక అయ్‍లది. అల్లె, సంగు మెన ప్రబు తుక కిచ్చొ ఆడ్ర దాఁ అస్సె గే, జా సూనుక మెన అమ్ ఎత్కిజిన్ దేముడుచి నావ్ తెన్ బెర అస్సుమ్”.
34 పేతురు చోండి పుట్టవ కిచ్చొ మెన తెదొడి బోదన కెర్లన్ మెలె, “దేముడు తేడల్ దెకె నాయ్ మెన ఆఁవ్ అప్పె సిక అస్సి. 35 కేన్ దేసిమి కో జోక బితతి, జోచి కోడ్ రితి కెర్తతి గే, జోవయింక తేడల్ నే దెకితె, జో ‘అంచయ్ మాన్సుల్’ మెన చెంగిల్ దెకితయ్ మెన అప్పె దెక అస్సి.
36 “జలె, ఇస్రాయేలులు మెల ఆమ్ యూదుల్‍తె దేముడు తెద్రయ్‍లి కబుర్ తుమ్ జాన్సు. యేసుక్రీస్తుచి తెడి పాపుమ్ గెతి వాటు దొర్కు జలి, చి దేముడుక మాన్సుల్‍క అడ్డు నాయ్ గే, చి సేంతుమ్ దొర్కు జలి మెలి కబుర్ జా, జో యేసుయి ఎత్కిక ప్రబుయి. 37 జలె, తుమ్ కెర్ల పాపల్‍క పెట్టి దుకుమ్ జా బాప్తిసుమ్ నఙన, మెన యోహాను బోదన కెర కెర పాపుమ్ గెతి గుర్తుక బాప్తిసుమ్ దెతె తిలి తెంతొ, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె మొదొల్ జా అమ్ యూదుల్‍చి ఒండి యూదయ ప్రదేసిమి జా సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్ జా అస్సె. 38 మెలె, నజరేతు గఁవ్వి వడ్డ తిలొ యేసుక ‘ఈంజొయి అమ్‍చొ ప్రేమ తిలొ పుత్తు, ఈంజొయి దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన దేముడు జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి గుర్తు దెకవ సెక్తి అదికారుమ్ దిలిసి జాన్సు. పడ్తొ, దేముడు జోవయించి పెట్టి తిలి రిసొ, మాన్సుల్‍క చెంగిల్ దెకితె తా, సయ్‍తాన్ అల్లర్ కెర్లస ఎత్కిజిన్‍క చెంగిల్ కెర్తె తా యేసు బుల్తె తిలిసి తుమ్ జాన్సు.
39 “అమ్ యూదుల్‍చి ఒండి దేసిమ్ కి, అమ్‍చి యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె కి, జో యేసు కెర్లిసి ఎత్కిక అమ్ సాచి జా అస్సుమ్. గని జోక సిలువతె టీఁవొ కెర మార్ల. 40 దేముడు అబ్బొసి తిర్రత్‍క జోక అన్నె జియడ, జో అన్నె జిలిస్‍క మాన్సుల్ రుజ్జు దెకిత్ రితి డీసయ్‍లన్. 41 కక్క డీసిలొ మెలె, ఎత్కిజిన్ ప్రెజల్‍క నాయ్, గని జో దేముడు నిసాన్ల ఆమ్ §సాచుల్‍కయి డీసిలన్. జో జీవ్ జా ఉట్లి పడ్తొ, జో తెన్ సగుమ్ సుట్లు అన్నిమ్ కయ్‍లమ్. 42 జలె, అమ్‍క డీస కెర, ప్రెజల్ ఎత్కిక అంచి రిసొ బోదన కెర, జితసక మొర్లసక ఆకర్ దీసిక అఁవ్వి తీర్పు కెరుక మెన దేముడు అబ్బొ అదికారుమ్ దా అస్సె. సంగ మెన, జోచి రిసొ ఆమ్ సాచి జంక మెన, జో యేసుయి అమ్‍క ఆడ్ర దాఁ అస్సె. 43 జోచి రిసొ కో జోక నంపజవుల గే, జోచి నావ్ తెన్ జోవయించ పాపల్ కచితుమ్ చెమించుప జవుల మెన కబుర్ తెద్రయ్‍లస ఎత్కిజిన్ సాచి జతతి” మెన పేతురు బోదన కెర్లన్.
44 పేతురు దస్సి బోదన కెర్తె తతికయ్, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జా కోడు సూన్లస ఎత్కిజిన్‍చి పెట్టి బెర్లి.
45 పడ్తొ యూదుల్‍చి గుర్తు తిలి సున్నతి కెరంతి ఆగ్న నంప కెర్త, పేతురు తెన్ జా తిల, ప్రబుక నంపజల మాన్సుల్ ఆచారిమ్ జల. యూదుల్ నెంజిల జేఁవ్ అన్నె మాన్సుల్‍చి పెట్టి కి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ ప్రబు సువ దిలిస్‍చి రిసొ. 46 జా సువ దిలిస్‍క కిచ్చొ గుర్తు దెకిల మెలె, జేఁవ్ మాన్సుల్ జేఁవ్ నే సికిల బాసల్ తెన్ లట్టబ, దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల. దస్సి జతికయ్, పేతురు, 47 “అమ్‍క జా సుట్టు జర్గు జలి రితి, ఇన్నెచి పెట్టి కి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ దొర్కు జా అస్సె. జాకయ్ ఇన్నెక అమ్ బాప్తిసుమ్ దెంక కిచ్చొ అడ్డు నాయ్. కో ‘పోని’ మెనుక బెదె నాయ్” మెన సంగ, 48 “జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ బాప్తిసుమ్ నఙన్‍తు” మెన ఆడ్ర దిలన్.
ఒత్త తెంతొ “సగుమ్ దీసల్ ఇన్నె తా” మెన పేతురుక బతిమాల్ప జా సంగిల.
* 10:1 10:1 పుంజెక్ సయ్‍న్యుమ్ మాన్సుల్‍క అదికారి 10:36 10:36 ఎత్కిచి ఉప్పిరి వెల్లొ తిలొసొ, ఎత్కిక ఏలుప కెర్తొసొ. 10:39 10:39 మత్తయి 27:32. § 10:41 10:41 మత్తయి 28, మార్కు 16, లూకా 24, యోహాను 20, 21 అద్యయల్.