9
యేసుక నంపజలసక సావులు అల్లర్ కెర్తె తిలిసి
స్తెపనుక మార్లిస్‍తె తెదొడి బెద తిలొ సావులు, ఈంజ మదెనె కిచ్చొ కెర్తె తిలొ మెలె, యేసుప్రబుక నంపజా జోవయించ *సిస్సుల్ జలసక ‘మారిందె’ మెన బియడ్తె తిలొ. జలె, కిచ్చొ కెర్లొ మెలె, యెరూసలేమ్‍తె ఎత్కిక వెల్లొ పూజరితె గెచ్చ కెర, “దమస్కు పట్నుమ్‍తెచ అమ్‍చ యూదుల్‍చ సబ గెరల్‍చ అదికారుల్‍క ఆఁవ్ దెకయ్‍తి రిసొ అంక ఉత్రల్ దె, చి ఆఁవ్ ఒత్త గెచ్చ, ‘రచ్చన వాటు యేసుయి’ మెన జోవయింక నంపజలసక చజిలె, జేఁవ్ తేర్‍బోదల్ జలెకి, మున్సుబోదల్ జలెకి, జోవయింక దెర బంద, ఇత్తల్ అమ్‍చి యెరూసలేమ్‍తె సిచ్చ కెరుక మెన కడ ఆనిందె” మెన సెలవ్ సంగిలన్.
జలె, సావులు ప్రయానుమ్ గెతె తా దమస్కు పట్నుమ్‍క పాసి అయ్‍లి పొది, ఓదె, ఆగాసుమ్ తెంతొ అంకి అందర్ కెర ఉజిడి జోచి సుట్టునంత జా అడ్డు కెర్లి. చి జో బుఁయ్యె సేడ నిజ తిలి పొది ఏక్ అవాడ్, “ఓ సావులు, సావులు, అంక కిచ్చొక సిచ్చల్ అల్లర్ కెర్తసి?” మెన సంగిలిసి సూన్లన్. బియఁ గెచ్చ, “తుయి కో, ప్రబు?” మెన జో పుసిలన్, చి “తుయి గోస కెర్తొ యేసు, ఆఁవ్. అల్లె, తుయ్ ఉట్ట ఈంజ పట్నుమ్‍తె గెచ్చ పెసు, చి ఒత్త తెంతొ తుయి కిచ్చొ కెరుక అస్సె గే, తుక సూనయిందె” మెన యేసు సంగిలన్.
సావుల్ తెన్ బెద ప్రయానుమ్ కెర్తె తిల మాన్సుల్, జలె, జా అవాడ్ సూన్ల, గని కక్క నే దెక, కిచ్చొ మెనుక నెత్ర కెర, టక్కున జా తిల. సావులు, మాత్రుమ్, బుఁయి తెంతొ ఉట్ట, టీఁవొజ, అంకివొ ఉగిడ్లె, కిచ్చొ దెకుక నెతిర్లొ. జాకయ్ జేఁవ్ జోక ఆతు దెర, దమస్కు పట్నుమ్ తెడి ఇండవ నిల. ఒత్త తిర్రతి, కిచ్చొ నే కతె, కిచ్చొ నే పితె చువ్వె తా గుడ్డి జా తిలొ.
అననీయక ప్రబు సావుల్‍తె తెద్రయ్‍లిసి
10 జలె, జా దమస్కు పట్నుమ్‍తె యేసుక నంపజలొ నిదానుమ్ తిలొ సిస్సుడు ఎక్కిలొ తిలొ. జోచి నావ్ అననీయ. జలె, యేసు సివ్నతె జోక డీస కెర, జోచి నావ్ దెర్తికయ్, జో “అస్సి, ప్రబు” మెన జబాబ్ దిలన్, 11 ప్రబు జోక, “తుయి ఉట్ట, సోగ మెలి వీది గో, చి యూదా మెలొ ఎక్కిలొచి గెరి గెచ్చ, ‘తార్సు పట్నుమ్‍తె జెర్మిలొ సావులు మెలొసొ తెన్ దస్సుల్ జయిందె’ మెన సంగు. జో జా గెరి తా ప్రార్దన కెర్తె అస్సె. 12 జో ప్రార్దన కెర్తె తతికయ్, జోక కిచ్చొ సివ్న దెకవ అస్సి మెలె, అననీయ మెలొ ఎక్కిలొ జో సావులు తిలి గెరి జా కెర, పెస, జోక ‘అన్నె దెకుస్’ మెన జోచి బోడి చడెదె మెన, ఆఁవ్ సావుల్‍క సివ్న దెకవ అస్సి” మెన ప్రబు జో అననీయక సంగిలన్.
13 గని అననీయ బియఁ కెర, “జో మాన్సుచి రిసొ ఒగ్గర్‍జిన్ సంగ అస్తి, యెరూసలేమ్‍తె తిల తుచయ్ సుద్ది తిల మాన్సుల్‍క జో ఎదివాట్ అల్లర్ కెర అస్సె. 14 జో ఇత్తల్ అయ్‍లె, తుచి నావ్ దెర్తస ఎత్కిక దెర, బందుక మెన ఎత్కిక వెల్లెల పూజర్లు జోక సెలవ్ దా అస్తి” మెన సంగిలన్.
15 గని ప్రబు జోక, “ఒత్త గో, ‘యూదుల్ నెంజిల వేర దేసిమ్‍చ మాన్సుల్‍క, రానల్‍క, ఇస్రాయేలుల్‍క కి, అంచి నావ్ తెన్ అంచి రిసొ సాచి జవుస్’ మెన ఆఁవ్ జోక నిసాన అస్సి. 16 జో కి అంచి నావ్ అంచి కామ్‍చి రిసొ ఎత్తివాట్ అల్లర్ బాదల్ సేడెదె. జోక జా ఎత్కి దెకయిందె” మెన ప్రబు జబాబ్ దిలన్.
17 ప్రబు దస్సి సంగితికయ్, అననీయ బార్ జా గెచ్చ, ప్రబు సంగిలొ గెరి పెస, సావుల్‍క బోడి చడ, “ఓ సావులు బావొ, తుయి వట్టె జెతె తతికయ్ తుక డీసిలొ యేసు తుక ‘దెకుస్’ మెన, దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ తుచి పెట్టి తతి వరుమ్ తుక దొర్కు జవుస్ మెన అంక ఇన్నె తెద్రవ అస్సె” మెన అననీయ సంగిలన్. 18 సంగిల్ బేగి, సావుల్‍చ అంకివొ తెంతొ పొరల్ రితస కుసిడ్ల, చి జోచ అంకివొ అన్నె డీసిల. తెదొడి జో ఉట్ట, బాప్తిసుమ్ నఙన, 19 అన్నిమ్ కెర, అన్నె సత్తు జలొ.
ఒత్త తెంతొ, సావులు జా దమస్కు పట్నుమ్‍తె యేసుక నంపజల సిస్సుల్ తెన్ సగుమ్ దీసల్ తాఁ గెలొ, 20 చి బేగి జోవయించ సబ గెరలె యేసుచి రిసొ కిచ్చొ సాచి సంగితె తిలన్ మెలె, “నిజుమి, అమ్‍చొ దేముడుచొ ఎక్కిలొ పుత్తుస్ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ, జో” మెన సాచి సంగిత్ తిలన్. 21 సావులుక, ‘జో ఇసి సాచి సంగితయ్’ మెన సూన, ఎత్కిజిన్ ఆచారిమ్ జా, “యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ప్రబుచి నావ్ దెర్తస ఎత్కిజిన్‍క అగ్గె అల్లర్ కెర్తె తిలొసొ ఈంజొ, నెంజె గే? ఇన్నెచ నంపజలసక ఎత్కిక వెల్లెల పూజర్లుచి తీర్పు కెర సిచ్చ కెరవుక మెన దెర బందుక ఉచర, ఇత్తల్ అయ్‍లొ” మెన కిచ్చొ ఉచరుక గే నేన గెల. 22 జలె, సావుల్‍క రోజుక ప్రబు అన్నె సెక్తి దిలొ, చి దమస్కుతె జితె తిల యూదుల్‍చ సబతె జో బోదన కెర కెర, యేసుక, ‘నిజుమి దొర్కు జలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జో’ మెన తెలివి తెన్ రుజ్జుల్ బెదయ్‍తె తిలొ, చి నంపనెంజిల యూదుల్ కిచ్చొ జబాబ్ దెంక గే నేన గెల.
సావుల్‍క మారుక మెన యూదుల్ కుట్ర ఉచర్ల
23 ఒగ్గర్ దీసల్ గెతికయ్, సావుల్‍క మారుక మెన యూదుల్‍చ వెల్లెల మాన్సుల్ కుట్ర ఉచర్ల, 24 గని జేఁవ్ కుట్ర ఉచర్లిస్‍చి రిసొ సావులు సూన్లొ. జోక మారుక మెన రోజుక అందరె మెద్దెనె పట్నుమ్‍చ గుమ్మలె మాన్సుల్ రకితె తవుల, చి రిసొ, 25 జోచ సిస్సుల్ కిచ్చొ కెర్ల మెలె, ఏక్ దీసి అందరె జోక బొడొవ దా, పట్నుమ్‍చి డోంక్ తిలి కోటతెచి గదితె వెగడ దా, ఏక్ గంపతె వెసడ దా, కిట్కివాట్ వాలివొ తెన్ కోట ఒత్తల్‍తొ ఉత్రవ దిల, చి ఉట్ట నిగిలొ.
26 జలె, సావులు, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె పాఁవ జా, ప్రబుచ ఒత్తచ సిస్సుల్ తెన్ బెదుక ఉచర్లొ, గని జోవయింక “నిజుమి, మార్సుప జా ప్రబుచొ సిస్సుడు జా అస్సె” మెన నంప కెర్తి నాయ్, చి బియఁ గెల. 27 గని బర్నబా మెలొసొ సావుల్‍క తోడు జా, బారికుల్‍తె కడ ఆన కెర, సావులు వట్టె గెతె తిలి పొది ప్రబుక దెకిలిసి, ప్రబు జో తెన్ లట్టబ్లిసి, పడ్తొ దమస్కుతె సావులు దయిరిమ్ తెన్ యేసుచి నావ్ తెన్ బోదన కెర్లిసి ఎత్కిచి రిసొ బర్నబా బారికుల్‍క సాచి సంగిలన్. 28 జాకయ్ జా దీసి తెంతొ యెరూసలేమ్‍తెచ ప్రబుచ జేఁవ్ బారికుల్ జోక సర్ద తెన్ బెదవన్ల, చి జోవయింతెన్ తా, రోజుక 29 ప్రబుచి నావ్ తెన్ దయిరిమ్ తెన్ బోదన కెర్తె తిలన్. పడ్తొ, యేసుక నే నంపజల గ్రీకు బాస లట్టబ్తె యూదుల్‍క ప్రబుచి సాచి సావులు సంగితె తిలన్. రుజ్జుల్ బెదయ్‍తె తిలన్, గని జేఁవ్ జోక మారుక కోర్‍ప జా తిల. 30 జోక జేఁవ్ మారుక కోర్‍ప జలిస్‍చి రిసొ సిస్సుల్ మెన కెర, జోక కైసరియ పట్నుమ్ ఎదక బొడొవ దాఁ కెర, ఓడతె వెగడ, జో జెర్మిలి తార్సు పట్నుమ్‍తె తెద్రవ దిల.
31 జలె, సావులు నంపజా మార్సుప జలిస్‍చి రిసొ, జేఁవ్ పొదులె, ఒండి యూదయ ప్రదేసిమి, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍తె చి సమరయ ప్రదేసిమ్‍తె యేసుక నంపజలసక కో అల్లర్ కెర్తి నాయ్, చి అన్నె డిట్టుమ్ జల. ప్రబుక బియఁ సత్తిమ్ ఇండితె తిల, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోవయింక దయిరిమ్ కెర్తె తిలి, చి అన్నె ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజా, జోవయింతెన్ బెదిల.
32 జేఁవ్ పొదులె, పేతురు ఒండి బుల్తె తా, నంపజలస ఎత్కిజిన్‍క దెకితె తిలొ, చి లుద్ద మెలి ఏక్ పట్నుమ్‍తె ప్రబుచయ్ జల మాన్సుల్ జితె తిలిస్‍తె జో తెన్ అయ్‍లొ. 33 ఐనెయ మెలొ ఎక్కిలొ అస్సె. జో ఉట్టుక, కదుల్ జంక నెత్ర కెర, అట్టు వెర్సుల్ అంతుర్నొతె ఎంగ్డ అస్సె. 34 పేతురు, జలె, జోక దెక, “ఓ ఐనెయ, యేసుక్రీస్తు తుక చెంగిల్ కెర్తయ్. ఉట్ట, తుచి అంతుర్నొ చెంగిల్ కెరను” మెన సంగిలన్. సంగిలి బేగి, జో చెంగిల్ జా ఉట్లొ.
35 జో చెంగిల్ జలిసి, లుద్ద పట్నుమ్‍చ జా సారోను ప్రాంతుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ దెక, జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రబుక నంపజా మార్సుప జల.
36 జలె, యొప్పే మెలి పట్నుమ్‍తె తబితా, నెంజిలె దొర్కా మెలి నావ్‌చి తేర్‍బోద యేసుక సిస్సుడ్ని జా అస్సె. జా కీసి మాన్సు మెలె, మాన్సుల్‍క ఒగ్గర్ ప్రేమ దెకితె తయెదె, బీద సుదల్‍క ఒగ్గర్ తోడు కెర్తె తయెదె. 37 ఏక్ దీసి, జొర్జొ సేడ మొర గెలి. జాక దోవ కెర సుబ్రుమ్ కెర, గెర్‍చి అంతస్తుమ్‍చి గదితె పీనుమ్ నిజడ దిల.
38 యొప్పే మెలి జా మాన్సు మొర్లి పట్నుమ్‍క పేతురు తిలి లుద్ద పట్నుమ్ దూరి నాయ్, చి పేతురుక ‘ఒత్త అస్సె’ మెన సిస్సుల్ సూన తా, “బే బేగి జె” మెన దొగులచి అత్తి సంగ తెద్రయ్‍ల. 39 పేతురు బేగి ఉట్ట, జోవయింతెన్ గెలన్. జా గెరి జో పాఁవిలె, జోక జా ఉప్పిరిచి గదితె బొడొవ దిల. ఒత్త జా పట్నుమ్‍చ రండెల్ మాన్సుల్ బెర అస్తి. జేఁవ్ పేతురుచి సుట్టునంత టీఁవ ఏడ ఏడ, జా మొర గెలి దొర్కా చెంగిల్ తిలి పొది ‘బీద సుదల్’ మెన, జోవయింక తున తిల పాలల్ ఎత్కి పేతురుక దెకయ్‍ల.
40 పేతురు, జలె, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క బార్ కెరవ దా, మొగ్రల్ టెక ప్రబుక ప్రార్దన కెర్లన్. తెదొడి, పీనుమ్‍క దెకిత్ రితి పసుల, “ఓ తబితా, ఉట్టు!” మెన జాక సంగిలన్. సంగితికయ్, అంకివొ ఉగిడ్లి, చి పేతురుక దెక, వెసిలి. 41 పేతురు జాక ఆతు దెర టీఁవడ్లొ, చి రండెల్ మాన్సుల్‍క చి ప్రబుచయ్ జల ఒత్త తిల అన్నె మాన్సుల్‍క బుకారా కెర, ‘జీవ్ జా అస్సె’ మెన దెకయ్‍లన్.
42 జా ఒండి యొప్పే ప్రాంతుమ్‍తెచ మాన్సుల్ జేఁవ్‍చి రిసొ సూన్ల, చి జోవయింతె ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రబుక నంపజల. 43 పడ్తొ పేతురు ఒత్త చమొ పికయ్‍తొ సీమోను మెలొ ఎక్కిలొచి గెరి ఒగ్గర్ దీసల్ తా గెలన్.
* 9:1 9:1 మత్తయి, మార్కు, లూకా చి యోహానుతె ‘సిస్సుల్’ మెన ఒగ్గర్ సుట్లు సంగిలె యేసుచ బారజిన్ సిసుల్‍కయి సంగితతి, గని ఈంజ కోడుతెచి రితి, కో జోవయింక నంపజా జోవయింక నిదానుమ్ ఇండుల గే, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్‍క ‘జోవయించ సిస్సుల్’ మెనుక జయెదె.