8
స్తెపను మొర్లిస్‍తె సావులు తిలన్. ‘మొర్సు’ మెన జో కి ఒప్పన తిలొ.
నంపజలస చెదుర్ప జా వేరతె ఉట్ట గెలిసి
జలె, జా దీసి తెంతొ, యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె యేసుక నంపజలస మొత్తుమ్‍క నంపనెంజిల యూదుల్ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ అల్లర్ కెరుక దెర్ల. అల్లర్ కెర జోవయింక ఉదడ్తికయ్, నంపజలసతె ఒగ్గర్‍జిన్ చెదుర్ప జల. చెదుర్ప జా ఒండి యూదయ ప్రదేసిమి చి సమరయ ప్రదేసిమి గెల. యేసుచ బారికుల్, మాత్రుమ్, యెరూసలేమ్‍తె తాఁ గెల.
జా మదెనె, ప్రబుక సత్తిమ్ తిల యూదుల్ సగుమ్‍జిన్ స్తెపనుక రోవిల, ఏడుకులు జా ఒగ్గర్ దుకుమ్ తెన్ రోవిల.
నంపజలసక సావులు ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ అల్లర్ కెర్తె తిలిసి
సావులు, మాత్రుమ్, యెరూసలేమ్‍తె క్రీస్తుక నంపజలసచి సంగుమ్‍క పాడ్ కెరుక ఉచర, జోవయింక ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ అల్లర్ కెరుక దెర్లన్. జోవయించ గెరల్ ఎత్కితె గెచ్చ, పెస, జోవయించ మున్సుబోదల్‍క తేర్‍బోదల్‍క, ఎత్కిక దెర, జేల్‍తె గలయ్‍లన్.
చెదుర్ప జల యేసుప్రబుక నంపజలస, జలె, కిచ్చొ కెర్తె తిల మెలె, జోచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూనయ్‍తె తా బుల్తె తిల.
తెదొడి బారజిన్ బారికుల్‍తె తిలొ పిలిప్ మెలొసొ, సమరయ ప్రదేసిమ్‍చి పట్నుమ్ ఏక్‍తె గెచ్చ, యేసుక్రీస్తు, ‘దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జొయ్యి’ మెన ప్రెజల్‍క బోదన కెర్తె తిలన్. ఒత్తచ ప్రెజల్ జోచి బోదన సూన్ల, అన్నె, జోచి అత్తి జర్గు జల యేసుప్రబుచి నావ్ తెన్ వెల్లొ కమొ దెక, ఒగ్గర్‍జిన్ ప్రెజల్ ఎక్కి ప్రేమ జా, జో సంగిలి బోదనక నంప కెర, యేసుక నంపజా గెల.
కీస కమొ పిలిప్‍చి అత్తి జర్గు జల మెలె, బూతల్‍క ప్రబుచి నావ్ తెన్ ఉదడ్లె, జేఁవ్ బూతల్ ఓర్సుప జంక నెత్ర కెర, గట్టిఙ ఒర్స దా, పూర్తి ఉట్ట గెల. పడ్తొ ఉట్టుక నెతిర్ల మాన్సుల్, సొట్ట మాన్సుల్, చెంగిల్ జల. జాకయ్ జా ఒండి పట్నుమ్‍తె ఎత్కిజిన్ సర్ద జల.
ఏక్ పట్నుమ్‍తె సీమోను నావ్ తిలొ మాన్సు జా. జో అగ్గె, జా పట్నుమ్‍తె, మంత్రుమ్ కెర్తస కిచ్చొ కిచ్చొ మాయచ గారెడ్లు కెర్తె తిలన్. కిచ్చొ కిచ్చొ వెల్లొ కమొ కెర, ‘ఆఁవ్ వెల్లొ’ మెనన, సమరయ ప్రదేసిమ్‍చ ఎత్కిజిన్‍క ఆచారిమ్ కెరెదె. 10 జోచ కమొ దెక, “దేముడుచి వెల్లి సెక్తి తిలొసొ ఈంజొ” మెన, బాల వెల్లొ జా ప్రాంతుమ్‍చ ఎత్కిజిన్ జోక నంపజా తిల. 11 కిచ్చొక జోక దస్సి నంపజా మోసిమ్ జా తిల మెలె, జో ఒగ్గర్ వెర్సులు సయ్‍తాన్‍చ దస కమొ కెర కెర జోవయింక ఆచారిమ్ కెర్తె తిలన్.
12 గని, దేముడుచి *రాజిమ్‍చి రిసొ, యేసుక్రీస్తుచి అదికారుమ్‍చి రిసొ, పిలిప్ ప్రెజల్‍క బోదన కెర్తె తతికయ్, జోచ కొడొక నంపజా గెచ్చ కెర, తేర్‍బోదల్ కి మున్సుబోదల్ కి, బాప్తిసుమ్ నఙన్ల. 13 సయ్‍తాన్‍చ కమొ కెర్తొ జో సీమోను కి నంపజా, బాప్తిసుమ్ నఙన, పిలిప్‍చి పట్టి బులుక దెర్లన్, అన్నె, యేసుప్రబుచి అదికారుమ్ తెన్ కెర్ల వెల్లొ కమొ, జొర్జొల్ బాదల్ జల మాన్సుల్ చెంగిల్ జలిసి దెక దెక, జో కి బలే ఆచారిమ్ జలొ.
పేతురు యోహానులుక సమరయతె తెద్రయ్‍లిసి
14 జలె, సమరయచ మాన్సుల్ దేముడు దిలి యేసుప్రబుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజా అస్తి మెన యెరూసలేమ్‍తెచ బారజిన్ బారికుల్ సూన కెర, ‘జోవయింతె గెచ్చ దెకుత్’ మెన, పేతురుక చి యోహానుక తెద్రయ్‍ల.
15 జేఁవ్ దొగుల ఒత్త పాఁవ కెర, నంపజలసక ‘దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జేఁవ్‍చి పెట్టి దొర్కు జవుస్’ మెన ప్రార్దన కెర్ల. 16 కిచ్చొక మెలె, తెదొడి ఎద ఎక్కి యేసుప్రబుచి నావ్ తెన్ పానితె బాప్తిసుమ్ నఙన తిల. జోచి ఆత్మచి నావ్ తెన్ నేతయ్, చి ఆత్మసెక్తి జేఁవ్‍క దొర్కు జంక నేతయ్. 17 జలె, తెదొడి పేతురు చి యోహాను జేఁవ్ నంపజల ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ ఎక్కెక్లక బోడి చడిల, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తి జోవయింక దొర్కు జలి.
18 జలె, ‘యేసుచ బారికుల్ బోడి చడ్లెగిన, నంపజల మాన్సుల్‍క దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ దొర్కు జతయ్’ మెన మంత్రుమ్ కెర్తె తిలొ సీమోను దెక కెర, 19 “అంక కి జా సెక్తి దా, డబ్బుల్ దెయిందె. ఆఁవ్ కి కక్క బోడి చడిందె గే, జోక కి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తి దొర్కు జలి రితి, జా సెక్తి అంక దా” మెన పేతురుక చి యోహానుక సీమోను సంగిలన్. 20 సంగితికయ్, పేతురు, జోక “ ‘డబ్బుల్ దిలె దేముడు దెతి జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తి వరుమ్ గెనుక జయెదె’ మెన తుయి ఉచర్లి రిసొ, తుచి డబ్బుల్ తుచి తెన్ నాసెనుమ్‍తె గెస్సు! 21 తుచి పెట్టి దేముడు తెన్ సత్తిమ్ జంక నాయ్, చి జోచి ఈంజ కామ్‍తె తుయి బెదుక జయె నాయ్. 22 తుయి ఉచర్లి వెల్లి ఈంజ పాపుమ్ చెమించుప జంక తుయి కోర్‍ప జతసి జలె, జోచి దయ తిలె తుక రచ్చించుప కెర్సు మెన, తుయి కెర్లి గార్ కామ్ ముల దా, పెట్టి పూర్తి దుకుమ్ జా జోక ప్రార్దన కెర సంగు. జో కిచ్చొ కెరెదె గే జోచి దయ. 23 సయ్‍తాన్‍చ పాపుమ్‍బుద్ది అప్పెక తుచి పెట్టి ఏలుప కెర్తయ్, అప్పెక తుచి పెట్టి ఆసల్ గోసల్ అస్తి మెన ఆఁవ్ దెకితసి” మెన పేతురు సీమోనుక సంగిలన్. 24 జలె, సీమోను బియఁ గెచ్చ కిచ్చొ మెన బతిమాల్ప జా సంగిలన్ మెలె, “తుయి సంగిలి సిచ్చ అంచి ఉప్పీర్ నే జెతు మెన తుమి ప్రబుక ప్రార్దన కెరు.” మెన సంగిలన్.
25 పేతురు, యోహాను, జలె, యేసుప్రబుచి రిసొ సాచి సంగ, జోచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ కెర, ఒత్త తెంతొ అన్నె బార్ జా, సమరయచ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ గఁవ్విలె గెచ్చ, బుల బుల, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగ బోదన కెర్తె తా, యెరూసలేమ్‍తె అన్నె పాఁవ అయ్‍ల.
పిలిప్ ఐతియొపీయు దేసిమ్‍చొ మాన్సుక బోదన కెర్లిసి
26 మదెనె, ప్రబుచొ దూత ఎక్కిలొ పిలిప్‍తె జా కెర, “తుయి ఉట్ట ఇన్నె తెంతొ బార్ జా, దచ్చెన పక్కచి వట్టె, మెలె యెరూసలేమ్ తెంతొ గాజా పట్నుమ్ ఎద పాఁవితి వట్టె గో” మెన సంగిలన్.
27 పిలిప్ సూన, బార్ జా, జా వట్టె గెలన్. జా వట్టె గెతె తతికయ్, ఐతియొపీయు దేసిమ్‍చొ ఆండెరొ జా వాట్ జెతె అస్సె. జో ఐతియొపీయు దేసిమ్‍చి ‘కందాకె’ మెలి రానిచొ ఆదికారి, డబ్బుల్ దెకితొ ఆదికారి జా అస్సె. దేముడుక బక్తి కెరుక మెన, జో యెరూసలేమ్‍తె జా తిలొ. 28 అప్పె అన్నె జోచి సొంత దేసిమి ఉట్ట గెతె అస్సె. జోచి రదుమ్‍తె వెస తా, దేముడుచ కబుర్లు సంగిలొ యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి పుస్తకుమ్ సదు కెర్తె అస్సె.
29 జలె, ప్రబుచి ఆత్మ పిలిప్‍చి ఆత్మతె, “తుయి దెకితి రదుమ్‍క పాసి గెచ్చ దెకు” మెన సంగితికయ్, 30 పిలిప్ జా రదుమ్‍తెచొ నిగ గెచ్చ, యెసయా పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లిసి పుస్తకుమ్ జో సదు కెర్తిసి సూన కెర, జోక, “తుయి సదు కెర్తిసి తుక అర్దుమ్ జెతయ్ గె?” మెన పుసిలన్. 31 “కో జవుస్ అంక అర్దుమ్ సంగిలెకయ్ అంక కీస్ అర్దుమ్ జయెదె?” మెన జో సంగిలన్, చి ‘అర్దుమ్ సంగుస్’ మెన, రదుమ్‍తె పిలిప్‍క వెగడ వెసడ్లన్.
32 దేముడుచి కేన్ కోడు జో సదు కెర్తె తిలొ మెలె, “మెండక కండ బలి కెర్తి రిసొ ఉదడ నెత్తి రితి జోక ఆన్ల, నెంజిలె రోమల్ కత్రయ్‍తి మొక్మె మెండపిల్ల కీసి జమ్‍న తయెదె గె దస్సి ఈంజొ కి చోండి డంకన తుక్లె తయెదె. 33 ఇన్నెచి విలువ కడ్ల, చి ఇన్నెచి రిసొ సరిగా తీర్పు జతి రితి ఒప్పితి నాయ్. ఇన్నెక ‘బోదల్ పాయ్‍లన్’ మెన కీసి సంగుక జయెదె? ఇన్నెక ఈంజ బూలోకుమ్‍తె జేఁవ్ మార్ల!”
34 జో ఆండెరొ, పిలిప్‍క కిచ్చొ మెన పుసిలన్ మెలె, “దేముడు ప్రబుచ కబుర్లు సంగితొ జో పూర్గుమ్‍చొ కచి రిసొ ఇసి సంగితయ్? జోచి సొంతచి రిసొ గే, కేన్ జవుస్ వేర మాన్సుచి రిసొ గె?” మెన పుసితికయ్, 35 పిలిప్ చోండి పుట్టవ, జో ఆండెరొ సదు కెర్తె తిలి కోడుచి అర్దుమ్ తొలితొ సంగ, యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ ఎత్కి జోక బోదన కెర్లన్.
ఆండెరొ బాప్తిసుమ్ నఙన్లిసి
36 తెదొడి, జేఁవ్ దొగుల వట్టె గెతె తా పాని గాడు ఏక్ దెకిల. దెక, “ఆదె, పాని! ఆఁవ్ బాప్తిసుమ్ నఙనుక కిచ్చొ అడ్డు కిచ్చొగె, నాయ్ గద?” మెన జో ఆండెరొ సర్ద జా సంగిలన్. 37 పిలిప్ జోక “తుయి యేసుప్రబుక పెట్టి పూర్తి నంపజలది మెలె, బాప్తిసుమ్ నఙనుక జయెదె.” మెన సంగితికయ్, “యేసుక్రీస్తు దేముడు ప్రబుచొ పుత్తుసి, §జలొ దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జయెదె మెన ఆఁవ్ నంపజతసి.” మెన ఆండెరొ సంగిలన్.
38 తెదొడి రదుమ్‍క జో టీఁవొ కెర, పిలిప్ ఆండెరొ దొగుల ఉత్ర పానితె ఉతిర్ల, చి జో ఆండెరొక పిలిప్ బాప్తిసుమ్ దిలన్.
39 తెదొడి, జేఁవ్ పానితె తెంతొ అన్నె బార్ జతికయ్, *ప్రబుచి ఆత్మ పిలిప్‍క దెర నిలన్, చి ఆండెరొ జోక అన్నె నే దెకిలన్. జో ఒగ్గర్ సర్దసంతోసుమ్ తెన్ సొంత దేసిమి ఉట్ట గెలన్.
40 పిలిప్ ఒత్త తెంతొ అజోతు మెలి పట్నుమ్‍తె డీసిలన్. ఒత్త డీస కెర బార్ జా, ఉత్తర పక్క గెతి వట్టె గెచ్చ గెచ్చ, ఎత్కి పట్నలె గఁవ్విలె ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ సూనవ సూనవ, కైసరియ పట్నుమ్‍తె పాఁవిలన్.
* 8:12 8:12 ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడుచి రాజిమ్’ మెలె, 1 జోవయింక నంపజల మాన్సుల్‍చి పెట్టి జో ఏలుప కెర్తిసి, 2 జోవయించి ఆత్మసెక్తి ఈంజ లోకుమ్‍తె కామ్ కెర్తిసి, 3 ఈంజ ఉగుమ్ మార్సుప జలె జో ఎదార్దుమ్ ఈంజ లోకుమ్‍తె ఏలుప కెర్తిసి, చి 4 పరలోకుమ్‍తె జో ఏలుప కెర్తిసి. 8:12 8:12 నెంజిలె ‘నావ్’. 8:37 8:37 గ్రీకు బాస తెన్ ఈంజ మత్తెలి తొలితొ రెగిడ్ల సగుమ్ పుస్తకల్‍తె 37 నంబర్‍చి కోడు తయె నాయ్. § 8:37 8:37 జలొ…రచ్చించుప కెర్తొసొచి కోడు దస్సే తయె నాయ్, గని జా అర్దుమ్ ఒత్త తయెదె. * 8:39 8:39 ‘ప్రబుచి ఆత్మ పిలిప్‍క దెర నిలన్’ నెంజిలె జో మంత్రిచి పెట్టి ప్రబుచి ఆత్మ బెర్తికయ్, జో దెతి సెక్తివరుమ్ జోవయింక దొర్కు జలి, చి ప్రబుచి దూత పిలిప్‍క కడ నిలన్, చి….