7
స్తెపను సంగిలి బోదన
తెదొడి, “జేఁవ్ సంగిలి సాచి సత్తిమ్ గె?” మెన ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి స్తెపనుక పుసిలన్.
స్తెపను కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, “ఓ బావుడ్లు, ఓ వెల్లెల మాన్సుల్, అంచి సాచి తుమ్ సూన. పూర్గుమ్, అమ్‍చొ అబ్రాహామ్ పూర్గుమ్‍చొ హారానుతె నే ఉట్ట గెతె అగ్గె, జో మెసొపొతమియతె జితె తిలి పొది, గవురుమ్ తిలొ అమ్‍చొ దేముడు జోక డీస కెర, ‘తుయి ఈంజ తుచి దేసిమ్ ముల, తుమ్‍చ సొంత మాన్సుల్‍క ముల, వేర దేసిమి ఉట్ట గో. *జా దేసిమి పాఁవితె ఎదక వాటు దెకయ్‍తె తయిందె’ మెన సంగితికయ్, అమ్‍చొ అబ్రాహామ్ మెసొపొతమియ తిలి జా కల్దీయుచి దేసిమ్ ముల దా ఉట్ట గెచ్చ, హారాను దేసిమి గెచ్చ జితె తిలొ. జో అబ్రాహామ్‍చొ అబ్బొసి మొర గెతికయ్, దేముడు జోక ఒత్త తెంతొ తెద్రయ్‍తికయ్, తూమ్ అప్పె జితి దేసిమి ఉట్ట అయ్‍లొ. గని జో ఇన్నె జితె తిలి పొది, ఏక్ అడుగుచి ఎదిలి టాన్‌క సొంత మెనంతి రితి, జోక ప్రబు సెలవ్ దెయె నాయ్. గని, అబ్రాహామ్‍క సంతానుమ్ తెదొడి నెంజిలె కి, దేముడు జోక, పడ్తొక ఈంజ దేసిమ్‍చి బుఁయి తుచి సొంత ఆస్తి తుకయ్ దా గెలిందె. తుకయ్, చి తుచి పెట్టి జెర్మితసక; తుచి సెకుమ్‍చక; కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దా గెలిందె మెన జో ప్రబు సంగిలన్.
“దేముడు జోవయింక అన్నె కిచ్చొ సంగిలన్ మెలె, తుమ్‍చి సెకుమ్‍తె పడ్తొక జెర్మితస ఏక్ కాలుమ్‍క, చెత్తర్ పుంజొ వెర్సులు వేరె దేసిమి స్రెమ తెన్ జితె తవుల, ఒత్త గొతిమాన్సుల్ జా జివుల. గని జా కాలుమ్‍క జేఁవ్‍క ఏలుప కెర్తి దేసిమ్‍చక ఆఁవ్ సిచ్చ కెరిందె. చి సిచ్చ కెర్లె, తుమ్‍చి సెకుమ్‍చక ఒత్త తెంతొ విడ్దల్ జా, బార్ జా ఇత్తల్ ఉట్ట జా, జిఁయ అంక బక్తి కెర్తె తవుల మెన ప్రబు వరుమ్ దా,§ అబ్రాహామ్‌చి సెకుమ్‍చ మున్సుబోదల్ ఎత్కిజిన్ జో దేముడుచ మాన్సుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి కెరనుక మెన అన్నెక్ *ప్రమానుమ్ దిలొ. జాకయ్, అబ్రాహామ్ ఇస్సాకు జెర్మ అట్టు పొదుల్‍క జా గుర్తు కెర్తి సున్నతి కెర దిలొ. పడ్తొ ఇస్సాకు యాకోబుక పాయిలన్, చి యాకోబు §పుత్తర్సుల్‍క పాయిలన్. జేఁవ్ బారజిన్ జలె, అమ్‍చి సెకుమ్‍క తొలితొచ వెల్లెల మాన్సుల్ జల.
స్తెపను సంగిలి యోసేపుచి కత
“జలె, జేఁవ్ బారజిన్‍తె దెస్సుజిన్ అన్నసీంసి యోసేపు మెలొ జోవయించొ బావొస్‍క గోస జా, జా వాట్ అయ్‍లచి ఐగుప్తు దేసిమ్‍చొ మాన్సు ఎక్కిలొతె *విక గెల. గని దేముడు జోక తోడు తా, 10 జో సేడ్ల స్రెమల్ ఎత్కి తెంతొ రచ్చించుప కెర్లన్. చి ఐగుప్తు దేసిమ్‍చొ పరో రానొ, యోసేపుక దెక, చెంగిలొ మాన్సు, బుద్ది తిలొసొ ఈంజొ” మెన, జోక మెన్సిలన్, చి జోచి గెర్‍తె ఎత్కిచి ఉప్పిరి, ఒండి రాజిమ్‍చి ఉప్పిరి కి, ‘ఏలుప కెర్సు’ మెన జోక వెల్లొ కెర్లొ. ఒత్త రానొక పిట్టవ యోసేపుక కో వెల్లొ జతి నాయ్.
11 “జలె, యోసేపు ఒత్త ఏలుప కెర్తె తతికయ్, ఒండి ఐగుప్తు దేసిమి, జోచ అన్నసీంసి తిలి కనాను దేసిమి కి కరు అయ్‍లి. చి ఎత్కిజిన్ గొప్ప స్రెమల్ జల, చి అమ్‍చ పూర్గుల్‍క కతిసి కేన్ కి దొర్కు జయె నాయ్. 12 గని, ‘ఒత్త ఐగుప్తు దేసిమి దాన్ తిఁయ అస్తి’ మెన అమ్‍చొ యాకోబు పూర్గుమ్‍చొ సూన తా, దాన్ గెన్న ఆన్‍తు మెన, పుత్తర్లు జల అమ్‍చ పూర్గుల్‍క ఒత్త తెద్రయ్‍లన్. 13 దొయ్యెరి తెద్రయ్‍తికయ్, ఆఁవ్ తుమ్‍చొ బావొది మెన యోసేపు జోవయింక సంగిలన్. చి జా దీసి తెంతొ యోసేపుచి కుటుంబుమ్‍చ మాన్సుల్ రానొ జలొ పరో రానొ తెన్ అలవాట్ జల, 14 చి అబ్బొసి జలొ యాకోబుక, జోచి కుటుంబుమ్‍చ ఎత్కిక, గెర్‍చ ఎత్కిక, ‘ఇత్తల్ జా కతు. జితు!’ మెన, యోసేపు సంగ తెద్రయ్‍లన్. యాకోబుచి కుటుంబుమ్‍చ, గెర్‍చ, కెత్తిజిన్ జవుల మెలె, డబ్బయ్ పాఁచ్‍జిన్. 15 జలె, యాకోబు జోచ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ తెన్ ఐగుప్తు దేసిమి ఉట్ట గెల. యాకోబు ఒత్త జిఁయ, ఒత్త మొర్లన్. జోచ పుత్తర్లు కి ఒత్త జిఁయ మొర్ల, చి 16 జోవయింతె కో మొర్లె, కనాను దేసిమ్‍చి ‘సెకెము’ మెలి జేఁవ్ అగ్గె జితె తిలి బయిలు దేసిమ్‍తె పీనుమ్ వయన, రోవిల. కేన్ మెస్నె రోవిల మెలె, జా సుట్టు వెండి కాసుల్‍క ‘హమోరు’ మెలొ ఒత్తచొ మాన్సుతె అబ్రాహామ్ మెస్సున్ గెన తిలొ. జయ్యి మెస్నె రోవిల.
మోసేచి మత్తెలి స్తెపను సంగిలిసి
17 “జలె, జేఁవ్ ఐగుప్తు దేసిమి బస జా రమారమి చెత్తర్ పుంజొ వెర్సుల్ జలి పొది, ‘ఐగుప్తుతె§ జేఁవ్ నే ఉట్ట గెతె అగ్గె అబ్రాహామ్‍క సంగ తిలి దేసిమి అన్నె ఉట్ట గెతి సమయుమ్ జా అస్సె’ మెన దేముడు దెకిలన్. జా సమయుమ్ జా అయ్‍లి పొది, అమ్‍చి సెకుమ్‍చ జేఁవ్ బారజిన్ పుత్తర్సుల్‍చ మాన్సుల్ కెత్తిజిన్ జా తిల మెలె, ఒగ్గర్‍జిన్ జా జెర్మ అస్తి. 18 జేఁవ్ దస్సి ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ జా గెతికయ్, అగ్గెచ పరో మెల రానల్ మొర్తికయ్, నొవొ పరో ఏలుప కెర్తయ్. జో యోసేపుక నేన్లొసొ, జోచ మాన్సుల్‍క విరోదుమ్ జలొసొ. 19 జో అమ్‍చ పూర్గుల్‍క మోసిమ్ కెర్లన్. కీసి మెలె, ‘జేఁవ్ జిలె ఒగ్గర్‍జిన్ జా అమ్‍క జీనుల’ మెన, ఎత్కిక మారుక మెన, జోవయించ నొవర్ జెర్మిల బోదల్‍క ‘దెర్ను సేడ్తు’ మెన, అబ్బదింసిచి అత్తి పరో స్రెమ కెర దిలన్.
20 “జేఁవ్ పొదులె *మోసే జెర్మిలన్. దేముడు జోక ఒగ్గర్ ప్రేమ దెకిలన్, చి తిన్ని జొన్నొ ఎద జోవయించ అబ్బదింసి కీసి గే గెరి లుంకడ పోసిల. 21 గని పడ్తొ, జోక అన్నె లుంకడుక నెత్ర కెర, అబ్బదింసి బార్ కెర్తికయ్, పరోచి దువిసి జోక ఉక్కుల గెరి నా, ‘సొంత పూత్తు’ మెలి రితి దెక, జోక పోసిలి. 22 జా పోస, ఐగుప్తు దేసిమ్‍చ గ్యానుమ్ ఎత్కి పండితుల్‍చి అత్తి సికడ్లి, చి వడ్డిలె, జో ఒగ్గర్ తెలివి తెన్ లట్టబెదె, కేన్ కామ్ కెర్లె కి, తెలివి నిదానుమ్ కెరెదె.
మోసే తప్పు కెర బయిలు దేసిమి ఉట్ట నిగిలిసి
23 “జలె, మోసేక దొన్ని విసొ వెర్సుల్ జలి పొది, ‘అంచ బావుడ్లు జల అమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍తె గెచ్చ దెకిన్‍దె’ మెన ఉచర్లన్. 24 జో గెలన్, అన్నె, జోవయింతె ఎక్కిలొక ఐగుప్తు దేసిమ్‍చొ ఎక్కిలొ పెట్లిసి దెకిలన్. దెక, జో దెబ్బల్ కయ్‍లొసొక తోడు గెచ్చ, దెబ్బల్ పెట్లొసొక పెట మార్లన్. 25 దస్సి కెర కిచ్చొ ఉచర్లొ మెలె, అంక లోకుమ్ కెర్లొ అమ్‍చొ దేముడు జోచి అత్తి అమ్‍క రచ్చించుప కెరెదె” మెన అమ్‍చ ఇస్రాయేలులు అర్దుమ్ కెరనుల, మెన ఉచర్లొ, గని దస్సి ఉచర్తి నాయ్. 26 అన్నెక్ దీసి, మోసే జా వాటు అయ్‍లె, ఇస్రాయేలులు దొగుల పెట్టపుట్టి జా అస్తి మెన దెక కెర, “సేంతుమ్ కెరయిందె” మెన ఉచర పాసి జా, కిచ్చొ మెలొ మెలె, “బావుడ్లు, తుమ్ ఎక్కి సెకుమ్‍చ మాన్సుల్, తుమ్ కిచ్చొక ఎక్కిలొ తెన్ ఎక్కిలొ జట్టి జా అస్సుస్?” మెన పుసిలన్. 27 పుసితికయ్, తప్పు కెర్లొసొ మోసేక సొడి పెలవ దా కిచ్చొ మెలన్ మెలె, తుయి కొన్సొ? అమ్‍చి ఉప్పిరి తుక అదికారుమ్ నాయ్, అమ్‍క తీర్పు కెరుక తుక సెక్తి నాయ్. 28 కాలి జో ఐగుప్తుచొ మాన్సుక తుయి పెట మార్ల దెబ్బల్ అంకయ్ ఆజి పెట్తె గె? మెన గగ్గొల్ జలొ. 29 దస్సి సంగితికయ్, ‘అంక మారుల’ మెన, జా ఐగుప్తు దేసిమి తంక బియఁ కెర, మోసే ఉట్ట నిగ, దూరి తిలి బయిలు తిలి మిద్యాను మెలి దేసిమి ఉట్ట గెచ్చ, ఒత్త జితె తిలన్. ఒత్త తా, పెండ్లి జా దొగుల పుత్తర్సుల్‍క పాయిలన్.
దేముడు మోసేక డీసిలిసి
30 “అన్నెక్ దొన్ని విసొ వెర్సుల్ గెతికయ్, ఏక్ దీసి, మోసే జా బయిలు టాన్‍చి సీనాయి డొంగ్రె తతికయ్, ఒత్త మాములుమ్ కంటొ రూకు అస్సె, రుక్కి ఆగి లగుక దెర్లి. ఆగి లగితొ జా రూకు తెడి, దేముడుచ దూత రితొ జా మోసేక డీసిలన్. 31 మోసే దెక, ఆచారిమ్ జలొ. సరిగా దెకుక మెన ఇదిల్ పాసి గెచ్చుక దెర్లె, కిచ్చొ సూన్లొ మెలె, 32 ‘ఆఁవ్ తుచ పూర్గుల్‌చొ దేముడు. ఆఁవ్, అబ్రాహామ్‌చి, ఇస్సాకుచి, పడ్తొ యాకోబుచి, దేముడు.’ మెన సంగ, దేముడుచి అవాడ్ అయ్‍లి. దస్సి జతికయ్, మోసే బియఁ, అద్దుర్ జా, దెకుక దయిరిమ్ జలొ నాయ్. 33 తెదొడి, ప్రబు జోక, ‘తుచ జోడ్లు కడను. తుయి టీఁవొ జలి టాన్ ఒగ్గర్ సుద్ది అస్సె. 34 జేఁవ్ ఐగుప్తు దేసిమ్‍చ అంచ ప్రెజల్‍క కెర్త అల్లర్ స్రెమల్ ఆఁవ్ దెక అస్సి. జేఁవ్ ఏడ్తిసి సూన అస్సి, చి జోవయింక విడ్దల్ కెర బార్ కెరయిందె మెన, ఆఁవ్ ఉత్ర జా అస్సి. అప్పె, జే! జా కామ్‍చి రిసొ ఐగుప్తు దేసిమి తుక అన్నె తెద్రయిందె.’ మెన ప్రబు జలొ దేముడు మోసేక సంగిలన్.
35 “జో §మోసేక జోవయించ మాన్సుల్, ‘అమ్‍చి ఉప్పిరి తుక అదికారుమ్ నాయ్. అమ్‍క తీర్పు కెరుక తుక సెక్తి నాయ్’ మెన అగ్గె సంగ తిల, గెద. గని జోవయింక ఏలుప కెరుక కి, జోవయింక విడ్దల్ కెర బార్ కెరుక కి మెన, రూక్‍తె డీసిలొ దూత పోలిక జలొసొచి అత్తి దేముడు జోకయి ఆడ్ర దా తెద్రయ్‍లొ. 36 ప్రబుచి అదికారుమ్ తెడి జోవయింక విడ్దల్ కెర, బార్ కెర, వాట్ దెకయ్‍తె తిలి పొది, ప్రబుచి సెక్తి తెన్ ప్రబు సంగిల కిచ్చొ కిచ్చొ వెల్లొ కమొ మోసే కెర్లన్. ఐగుప్తు దేసిమ్‍క నే ముల్తె అగ్గె కి, పడ్తొ ‘ఎరన’ సముద్రుమ్‍తె, పడ్తొ జేఁవ్ ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ తెన్ జేఁవ్ దొన్ని విసొ వెర్సుల్ జా బయిలు దేసిమి బుల్తె తిలి పొది కి.
37 “జలె, దేముడు అంకయ్ కీసి తెద్రయ్‍లన్ గే, జోచ కబుర్లు సూనయ్‍తి రిసొ, జోచి కామ్ జర్గు కెర్తి రిసొ, తుమ్‍చ ఇస్రాయేలుల్‍తెచొ అన్నెక్లొక పడ్తొక తెద్రవ టీఁవొ కెరెదె” మెన అమ్‍చ పూర్గుల్‍క సంగ తిలొసొ జో మోసేయి. 38 అమ్‍చ పూర్గుల్ జల ప్రెజల్ ఎత్కి జట్టు తెన్ జా బయిలు దేసిమి బుల్తె తిలి పొది, దేముడుచొ దూత *సీనాయి డొంగ్రె అన్నె డీస, మోసే తెన్ లట్టబ్లన్. చి దూతక చి అమ్‍చ పూర్గుల్‍క జో మోసే మదెనె జా, అమ్‍క దెంక మెన దేముడు సొంత రెగిడ్ల ఆగ్నల్, జీవ్ దెత ఆగ్నల్, జోతె నఙన్లన్.
39 “గని అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ, జో సంగిలి కోడు సూనుక నెస కెర, జోక దూరి కెర్లి రితి జా, జేఁవ్ ముల దిలి ఐగుప్తు దేసిమి తిలిస్‍క అన్నె కోర్‍ప జల, 40 అన్నె, మోసే డొంగ్రె తెంతొ నే ఉత్ర జెతె అగ్గె, అహరోను మెలొ మోసేచొ అన్నొస్‍తె గెచ్చ కెర, అమ్‍క దేముడ్లు జా అమ్‍చి పుర్రెతొ గెచ్చ అమ్‍క వాటు దెకయ్‍తి రిసొ, అమ్‍క బొమ్మల్ తెయార్ కెరు. అమ్‍క ఐగుప్తు తెంతొ కడ ఆన్లొ జో మోసే కేనె ఉట్ట గెచ్చ అస్సె గే, ఆమ్ నేనుమ్ మెన ప్రెజల్ సంగిల. 41 జేఁవ్ పొదులె కిచ్చొ కెర్ల మెలె, వస్సొ పిల్లచి రితిచి బొమ్మ ఏక్ తెయార్ కెర, జా బొమ్మక జొకర బలి దిల, చి జేఁవ్ కెర్లిస్‍చి రిసొ సర్ద కెరన్ల. 42 జాచి రిసొ, జేఁవ్ పొద్దుక, జోనుక, సుక్కల్‍క జొకర్తి ఇస్టుమ్ తిలె, దస్సచక జొకర్తు! మెన దేముడు జోవయింక ముల, సిచ్చ దిలన్. దస్సి జలిస్‍చి రిసొ, జోవయించ కబుర్లు రెగిడ్లి దేముడుచి కొడొతె రెగ్డవ అస్సె.
ఓ ఇస్రాయేలుచి సెకుమ్‍చ, తుమ్ బయిలు దేసిమి బుల్తె తిలి పొది, అంకయి గొర్రెల్ గట్ర కండ బలి దెతె తిలదు గె? 43 నాయ్. ‘దేముడ్లు’ మెన వేరచక జొకరుక కోర్‍ప జా, ‘మొల్లొక’ దేముడు మెన, గుడి బంద జొకర్లదు. సుక్కొ గుర్తు తిలొ రొంపాయను మెలొసొక దేముడు మెన జొకర్లదు. దస్సచచ బొమ్మల్ కెర జొకర్లదు. తుమ్ దస్సి కెర్లి రిసొ, బబులోను దేసిమి ఒత్తల్‍తొ తుమ్ సర్ద నెంతె తతి రితి, తుమ్‍క ఒత్తచ మాన్సుల్ ఏలుప కెర్తు మెన, జేఁవ్ కడ నెత్తు, మెన సిచ్చ దెయిందె”
మెన దేముడు రెగ్డ సిచ్చ దిలన్.
44 “జలె, జా బయిలు దేసిమి అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ బుల్తె తిలి పొది ఇదిలిసి దేముడుచి గుడి తిలి రితి, టంబుగుడ్డక తెయార్ కెర్లి దేముడుచి గుడి ముక్కిమ్‍క జోవయింతెన్ తిలి. ఇసి తెయార్ కెర” మెన దేముడు మోసేక కిచ్చొ సంగిలన్ గే, జో సంగిలి పోలిక, జో సంగిల సామన్లుక తెయార్ కెర్ల. 45 ఒత్త తెంతొ, మోసే §మొర యెహోసువ మెలొసొ వెల్లొ జలి పొది, అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ బయిలు దేసిమ్‍క జీన ఈంజ దేసిమి ఉట్ట అయ్‍ల. *దేముడు తోడు తతికయ్, ఒత్త జితె తిల వేర వేర సెకుమ్‍లుచ మాన్సుల్‍క అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ యుద్దుమ్ కెర ఉదడ గెల. తెదొడి కి, అమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ జా గుడి వయ ఆన్ల. ఒత్త తెంతొ, అమ్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ దావీదు రానొ తిలి ఎదక కి జయ్యి గుడితె దేముడుక బక్తి కెర్తె తిల. 46 జో దావీదుక దేముడు ప్రబు ప్రేమ తిలొ, చి యాకోబు బక్తి కెర్తె తిలొ దేముడు ప్రబు కెఁయఁక తెఁయఁక తతి రితి దేముడుచి గుడి ఆఁవ్ జవుస్ బందిందె మెన దావీదు ఆస జా ఉచర తిలొ. 47 దసొచొ బందుక మెన జో ప్రబు సెలవ్ దెయె నాయ్, చి దావీదుచొ పుత్తుసి సొలొమోను రానొ జలి పొది, జొయ్యి బందిలొ.
48 “గని, ఎత్కిచి కంట వెల్లొ తిలొ అమ్‍చొ దేముడు ప్రబు కేనె జితయ్ మెలె, మాన్సు తెయార్ కెర్ల గుడితె తయె నాయ్. జోచి కబుర్లు సంగిలొ పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి రెగిడ్లి రితి;
49 పరలోకుమ్ అంచి సిఙాసనుమ్. బూలోకుమ్ అంచ చట్టొ సుఁదితి పొద్రొ. జాకయ్, అంచి విలువచి దేముడుచి గుడి తూమ్ కీసి బందితె? అంచి రిసొ గేర్ బందిలె, ఎక్కి ఒత్త తయిందె గె? 50 పరలోకుమ్ బూలోకుమ్ ఎత్కి అఁవ్వి జెర్మయ్‍లయ్,
మెన, ఎత్కిచి కంట వెల్లొ తిలొ అమ్‍చొ ప్రబు రెగ్డ అస్సె.” మెన జోవయింక పరిచ్చ కెర్ల వెల్లెల మాన్సుల్‍క స్తెపను బుద్ది సంగిలన్.
51 “పడ్తొ జోక పరిచ్చ కెర్త జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్‍క స్తెపను, తుమ్ రాడ్ జీవ్‌చ మాన్సుల్, దేముడు సంగిలి సుద్ది గుర్తుచి సున్నతి అమ్ కెరన అస్సుమ్ మెన తుమ్ సంగితసు, గని జా ఎత్కి తుమ్‍క కామ్‍క నెంజె. కిచ్చొక మెలె, తుమ్‍చి పెట్టి సుద్ది జసు నాయ్, తుమ్‍చ కానొ సూనుక నెసితి, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ సికడ్తిసి తుమ్ ఒప్పుస్ నాయ్. తుమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ కీసి పాపుమ్ కెర్ల గే, తూమ్ కి దస్సి. 52 జేఁవ్ పొదులె, దేముడు కచి కచి అత్తి కబుర్లు తెద్రయ్‍లె, తుమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ జోవయింక అల్లర్ కెరుక, జో తెద్రయ్‍లసతె కక్క నే పిట్తె. పడ్తొ, ‘పరలోకుమ్‍చి పున్నిమ్ తిలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ జెంక అస్సె’ మెన జోవయింతె కో సంగిల గే, జేఁవ్ తుమ్‍చ పూర్గుమ్‍చ జోక మారుక. దస్సి కి, జో క్రీస్తు జెతికయ్, తుమి జోక నెస, గోస కెర, జోక మార గెలదు. 53 ‘ప్రెజల్‍క సికడ్తు’ మెన దేముడు దూతల్‍చి అత్తి తుమ్‍కయ్ జోచ ఆగ్నల్ దిలన్, గని జోచ ఆగ్నల్ రితి తుమ్ ఇండుక నెస, దస్సి కెర్లదు” మెన అన్నె సంగిలన్.
స్తెపనుక పత్రల్ గల మార్లిసి
54 జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ ఈంజేఁవ్ కొడొ సూన, స్తెపనుచి ఉప్పిర్‍చి జేఁవ్‍చి కోపుమ్‌క రకుక నెత్ర కెర, దంతొ చప్లన్ల. 55 జో, మాత్రుమ్, జోచి పెట్టి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ బెర తతికయ్, ఆగాసుమ్ పక్క చెంగిల్ దెక, కిచ్చొ దెకిలన్ మెలె, దేముడుచి ఉజిడి దెకిలన్, చి జో దేముడుచి ఉజెతొ పక్క యేసు టీఁవొజ దెకిలన్. 56 జా దెక స్తెపను, “ఆదె, పరలోకుమ్ ఉగ్డి జలి రితి దెకితసి మెలె, మాన్సు జా జెర్మున్ అయ్‍లొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ దేముడుచి ఉజెతొ పక్క టీఁవొజ అస్సె.” మెన సంగిలన్. 57 జో దస్సి సంగితికయ్, జోవయించి కోపుమ్‍చి ఒర్స దా, జేఁవ్‍చి కంగ్డొ డంకన, జట్టు తెన్ జోచి ఉప్పిరి నిగ జా జోక దెర్ల. 58 జోక పట్నుమ్ తెంతొ పెలవ దా బార్ కెర, జోక పత్రల్ గల మారుక దెర్ల. సాచి సంగ తిలస జోక పత్రల్ గలిలిస్‍తె బెదిల. పత్రల్ గలుక మెన, జేఁవ్‍చ ఉప్పిర్‍చ పాలల్ కడన కెర, సావులు మెలొ ఉబెడొ ఎక్కిలొచి చట్టె తిల. 59 జేఁవ్ మాన్సుల్ పత్రల్ గల మార్తె తతికయ్, స్తెపను ఇసి మెన ప్రార్దన కెర్లన్. “ప్రబు జలొ ఓ యేసు, అంచి జీవు తూయి తుచితె కడ నే” మెన కెర, 60 మొగ్రల్ టెక, గట్టిఙ అవాడ్ తెన్ ఒర్స దా అన్నె, “ప్రబువ, ఈంజేఁవ్ అప్పె కెర్తి పాపుమ్ ఇన్నెయింక చెమించుప కెరు!” మెన ప్రార్దన కెర మొర గెలన్.
* 7:3 7:3 ఆదికాండుమ్ 11:31, 12:1-3. 7:4 7:4 ఆదికాండుమ్ 12:4-8. 7:5 7:5 ఆదికాండుమ్ 15:5, 7, 18, 17:8, 16-19. § 7:7 7:7 ఆదికాండుమ్ 15:13-14. * 7:8 7:8 ఆడ్ర 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 17:10-14. 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 25:26. § 7:8 7:8 ఆదికాండుమ్ 35:22-26. * 7:9 7:9 ఆదికాండుమ్ 37 అద్యయుమ్. 7:11 7:11 ఆదికాండుమ్ 41-50 అద్యయల్. 7:15 7:15 ఆదికాండుమ్ 46 అద్యయుమ్. § 7:17 7:17 17చి ఉప్పిర్‍చి తత్తి టాన్: నిర్గమకాండుమ్, లేవీయకాండుమ్ సంక్యాకాండుము, ద్వితీయోపదేశ కాండుము (నిర్గ 1). * 7:20 7:20 నిర్గమకాండుమ్ 2:1-10. 7:22 7:23 23చి ఉప్పిర్‍చి తత్తి టాన్: నిర్గమకాండుమ్ 2:11-22. 7:29 7:30 30చి ఉప్పిర్‍చి తత్తి టాన్: నిర్గమకాండుమ్ 2:23, 3 అద్యయిమ్ ఎద. § 7:35 7:35 నిర్గమకాండుమ్ 5-14 అద్యయల్. * 7:38 7:38 నిర్గమకాండుమ్ 19, 20 అద్యయల్, 24:12, 31:18. 7:39 7:39 నిర్గమకాండుమ్ 32 అద్యయిమ్. 7:44 7:44 నిర్గమకాండుమ్ 24:10-31 అద్యయిమ్ ఎద. § 7:45 7:45 ద్వితీయోపదేశ 34 అద్యయిమ్. * 7:45 7:45 యెహోసువ 1-6 అద్యయల్. 7:45 7:45 సమూయేలు దొన్నిచి పుస్తకుమ్ 7:1-17. 7:47 7:47 రానల్ మొదొల్ పుస్తకుమ్ 6 అద్యయిమ్.