6
నిసాన్ల సత్తుజిన్ సత్తిమ్ తిల మాన్సుల్
జా పొదులె, ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ యేసుక నంపజా, జోచ సిస్సుల్ జా గెతె తిల. జోవయింతె తిల బీద సుదల్ ఎత్కిజిన్‍క అన్నిమ్, కిచ్చొ కిచ్చొ తోడు దెంక ఇస్టుమ్ జలెకి, ఎతివాట్‍జిన్ జా తిల, చి దొర్కు జలిసి ఎత్కిజిన్‍క వంటుక నెతిర్ల, చి “ఎబ్రీ బాస లట్టబ్తె రండెల్ మాన్సుల్‍క సరిపుచుప జతిసి దెతతి గని అమ్‍చక నాయ్” మెన, గ్రీకు బాస లట్టబ్తస గోస కెర్ల. జాకయ్, తెదొడి జేఁవ్ బారజిన్ యేసుచ బారికుల్ కిచ్చొ కెర్ల మెలె, యేసుక నిదానుమ్ నంపజలస ఎత్కిజిన్‍క బుకారా కెర, “ఆము కెద్దొడి తెదొడి బీద సుదల్‍క అన్నిమ్ వంటితె తంక జలె, *ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తిసి పిట్ట గెచ్చెదె. పిట్లె చెంగిల్ నాయ్. జాక కిచ్చొ కెరుక మెలె, ‘బీద సుదల్‍క దెకుత్’ మెన, తుమ్‍చి తెంతొ సత్తుజిన్‍క నిసాన, కీస మాన్సుల్ జేఁవ్ సత్తుజిన్ తంక మెలె, ‘సరిగా మాన్సుల్ జేఁవ్’ మెన, ఎత్కిజిన్‍క జాన్లస జా తంక, చి ప్రబుచి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి జేఁవ్‍చి కామ్ పూర్తి కెర్తి బుద్ది తిలస జేఁవ్ తంక; బుద్ది సుదల్ జేఁవ్ తంక. దస్స మాన్సుల్‍క తుమ్ నిసాన, చి జా సేవచి రిసొ అమ్ జోవయింక అదికారుమ్ దెమ్‍దె.
“ఆమ్, కిచ్చొ కెరుక అస్సె మెలె, ఆము ప్రార్దన కెర్తె తంక, ప్రబుచి సుబుమ్ కబుర్ బోదన కెర్తె తంక” మెన బారజిన్ సంగితికయ్, మొత్తుమ్ నంపజల మాన్సుల్ జా కోడుక సర్ద జల, చి బీద సుదల్‍క దెకుక మెన కక్క నిసాన్ల మెలె, స్తెపను మెలొ ఎక్కిలొక; జో బలే నముకుమ్‍చొ, జోచి పెట్టి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ పూర్తి కామ్ కెర్తి బుద్ది జోక తయెదె. అన్నె దస మాన్సుల్‍తె కక్క నిసాన్ల మెలె, పిలిప్, ప్రొకొరుక, నీకానోరుక, తీమోనుక, పర్మెనాస్‍క, నీకానొరు, జలె, జెర్మున్‍క యూదుడు నెంజె, గని దేముడుక నంపజా, యూదుల్‍చి అలవాట్‍తె బెద మార్సుప కెరన తిలొ. జో దూరి తిలి అంతియొకయ పట్నుమ్‍చొ మాన్సు. ప్రెజల్ జేఁవ్ సత్తుజిన్‍క నిసాన బారికుల్‍తె కడ ఆన్‍తికయ్, జేఁవ్ ప్రార్దన కెర జోవయించ బోడివొ చడ అదికారుమ్ దిల.
స్తెపనుక విరోదుమ్ సుదల్ గోస కెర్లిసి
జేఁవ్ పొదులె, ఒగ్గర్ ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ దేముడు దిలి యేసుచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ సూన నంపజల. జా యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె ప్రెజల్ ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజల, చి దేముడుచ పూజర్లు కి ఒగ్గర్‍జిన్ నంపజా నిదానుమ్ జల.
పడ్తొ స్తెపను, ప్రబుచి ఆత్మ జోచి పెట్టి తిలి ఒగ్గర్ ప్రేమ సెక్తిచి రిసొ, ప్రెజల్ తిలిస్‍తె యేసుచి అదికారుమ్ దెకయ్‍తి గుర్తుచ ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ వెల్లొ కమొ కెర్లన్. గని యూదుల్‍తెచ సగుమ్‍జిన్ ‘విడ్దల్ జలస’ మెన నావ్ తియన్లి గుంపుచ జవుల. జోవయింక సొంత సబగేర్ తయెదె. జేఁవ్, పడ్తొ లిబియ దేసిమ్‍చి కురేనియు పట్నుమ్‍చ, ఐగుప్తు దేసిమ్‍చి అలెక్సంద్రియ పట్నుమ్‍చ, కిలికియ ప్రదేసిమ్‍చ, ఆసియా ప్రదేసిమ్‍చ తెన్, కోపుమ్ జా, “తుచి బోదన తప్పుచి కిచ్చొగె” మెన, స్తెపనుక ఆరి నింద కెర్ల. 10 గని ప్రబుచి ఆత్మ స్తెపనుచి పెట్టి సికడ్తికయ్, జో బోదన కెర్తిస్‍తె బుద్ది గ్యానుమ్ ఒగ్గరి. చి జేఁవ్ కోపుమ్ జలస జీనుక నెత్ర లాజ్ జల. 11 జాకయ్ జేఁవ్ జోవయించి లాజ్‍చి రిసొచి గోసక గుట్టు తెన్ కిచ్చొ కెర్ల మెలె, వేర మాన్సుల్‍క తోడు దెరన, “ ‘మోసే పూర్గుమ్‍చొచి అత్తి దేముడు దిలి ఆగ్నల్‍చి రిసొ, చి దేముడుచి రిసొ ప్రెజల్‍క కిచ్చొ కిచ్చొ సికడ, ఈంజొ స్తెపను మోసేక, దేముడుక, దూసుప కెర అస్సె. ఆమ్ సొంత సూన్లమ్’ మెన తుమ్ సంగ” మెన జేఁవ్ తోడు దెరన్ల మాన్సుల్‍క అబద్దుమ్ సాచి సికడ్ల.
12 జేఁవ్ కోపుమ్‍చ మాన్సుల్ దస్సి ప్రెజల్‍క, వెల్లెల మాన్సుల్‍క, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తొసొ సికడ్తస, సికడ్తికయ్, జేఁవ్ స్తెపనుతె జా కెర, జోక దెర, సబ వెసితసతె కడ ఆన, 13 అబద్దుమ్ సాచి సంగితసక టీఁవొ కెల. “ఈంజొ మాన్సు కెద్దొడ్ తెదొడి ఈంజ దేముడుచి గుడిచి రిసొ, మోసే పూర్గుమ్‍చొ రెగిడ్లి ఆగ్నల్‍చి రిసొ, అబద్దుమ్ సికడ్తె తత్తయ్. 14 ఈంజొ సంగిలిన్ కిచ్చొ ఆఁవ్ సూన అస్సుమ్ మెలె, ‘నజరేతు గఁవ్విచొ యేసు, ఈంజ దేముడుచి గుడిక పాడ్ కెర, మోసేచి అత్తి దిల అమ్‍చ అలవాట్లు మార్సుప కెరు’ మెన ఈంజొ సంగితె తత్తయ్” మెన జేఁవ్ మాన్సుల్ అబద్దుమ్ సాచి సంగిల.
15 గని ఒత్త సబతె వెసిలస ఎత్కిజిన్ స్తెపనుక చెంగిల్ దెకిలె, జోచి మొకొమ్ కీసి జా అస్సె మెలె, పరలోకుమ్‍చొ దూతచి మొకొమ్‍చి రితి డీసిలి.
* 6:2 6:2 నెంజిలె ‘ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దిలి సుబుమ్ కబుర్’. ‘సుబుమ్ కబుర్’ మెలె, ఎత్కి అదికారుమ్ తిలొ దేముడు దొర్కు కెర్లి రచ్చనచి కోడు. జో పాపల్ చెమించుప కెర్తిస్‍చి రిసొచి కబుర్. యేసు దొర్కు జలొ రచ్చించుప కెర్తొసొ జలిస్‍చి కబుర్. జో అర్పితుమ్ జా పాపల్ గెచ్చయ్‍లి రిసొ మాన్సుల్ పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍తె బెదితి అవ్‍కాసుమ్ దొర్కు జలిస్‍చి కబుర్.