5
అననీయని సప్పీరా
అననీయ మెలొ ఎక్కిలొ, మాన్సు, సప్పీరా మెలి తేర్సి తెన్, దొగుల బెద జోవయించి బుఁయి ఏక్ విక కెర, తేర్సి కి జాన్‍తె, జా బుఁయి వికిలి డబ్బుల్ సగుమ్ తియన కెర, ఎక్కి వాట యేసుచ బారికుల్‍తె అననీయ ఆన దిలన్. ఆన్‍తికయ్, పేతురు జోక, “సయ్‍తాన్ తుచి పెట్టి సికడ అస్సె, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మచి మొక్మె తుయి అబద్దుమ్ జా, జా బుఁయి వికిలి డబ్బుల్‍చి ఏక్ వాట తియన కెర, కిచ్చొక సయ్‍తానుక సూన జా పాపుమ్ కెర్లది? జా బుఁయి నే వికితె అగ్గె, జా పూర్తి తుచి ఆస్తి జా తిలి. జా వికిలి పడ్తొ కి, జా డబ్బుల్‍క సత్తిమ్ కెరుక పూర్తి తుచి పూచి. తుయి అప్పె ఉచర్లి మోసిమ్ కిచ్చొక? తుయి కెర్లిస్‍చి అర్దుమ్ పూర్తి ఉచరు. తుయి కెర్లిసి మాన్సుక అబద్దుమ్ సంగిలిసి, గని అన్నె ముక్కిమ్‍క కిచ్చొ పాపుమ్ జలది మెలె, తుయి దస్సి కెర, దేముడుకయ్ అబద్దుమ్ సంగ అస్సిసి” మెన, అననీయక పేతురు తీర్పు సంగిలన్. ఈంజేఁవ్ కొడొ సూన్లి బేగి, అననీయ బుఁయ్యె సేడ మొర గెలన్. జో తప్పు కెర మొర్లిస్‍చి రిసొ సూన్లస ఎత్కిజిన్ బియఁ గెల. తెదొడి ఒత్త తిల ఉబెడల్ బట్ట తెన్ జోచి పీనుమ్ డంక, ఉక్కుల వయన, మెస్నె రోవ గెల.
రమారమి తిన్ని గంటల్ గెతికయ్, అననీయచి తేర్సి జేఁవ్ బారికుల్ తిలిస్‍తె అయ్‍లి. మున్సుస్‍క జర్గు జలిసి జా నేనె. జెతికయ్, పేతురు జాక పసుల, జా బుఁయి వికిలి డబ్బుల్‍చి రిసొ జాక పుసిలన్. అననీయ దిలి ఎదిలి డబ్బుల్‍చి రిసొ సంగ, “తెద్దిలికయ్ జా బుఁయి వికిలదు గె?” మెన పుసితికయ్, జా “తెద్దిలికయ్” మెన సంగిలి. పేతురు జాక, “తుమ్ దొగుతెర కుట్ర కెర అబద్దుమ్ సంగిలిసి, ప్రబుచి ఆత్మక కొంకడ్లి రితి జతయ్ మెన బిస్సు నాయ్ గె? ఆదె! సూను! తుచొ మున్సుద్‍క రోవిలస అన్నె ఉట్ట జెతికయ్ అవాడ్ జెతయ్. అయ్‍లె, తుచి పీనుమ్ ఉక్కుల వయన తుక కి మెస్నె రోవుక గెచ్చుల” మెన సంగిలన్. 10 సంగిల్ బేగి, జా కి జోచి చట్టె సేడ మొర గెలి. ఉబెడల్ గేర్ తెడి జా కెర, జాక, ‘జా కి మొర అస్సె’ మెన దెక కెర, జాక ఉక్కుల వయన మెస్నె గెచ్చ, మున్సుస్‍చి సొడి జాక రోవిల. 11 జా దీసి జర్గు జలిస్‍చి రిసొ, యేసుక నంపజలసచి సంగుమ్‍చ ఎత్కిజిని, సూన్ల అన్నె మాన్సుల్ ఎత్కిజిని, దేముడు యేసుచి ఆత్మసెక్తిచి రిసొ బియఁ గెల.
12 జేఁవ్ బారజిన్ జోచ బారికుల్‍చి అత్తి ప్రబు ఒగ్గర్ ఒగ్గర్ వెల్లెల కమొ జర్గు కెరయ్‍లన్. జేఁవ్ పొదులె, జేఁవ్ రోజుక దేముడుచి గుడితె పూర్గుమ్‍చొచి సొలొమోను నావ్ తిలి పేడె సబ కెరుక అలవాట్ జా తిల. 13 వేర మాన్సుల్ జోవయింతెన్ ఒత్త బెదుక బియఁ గెల, గని ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ జోవయింక ఒగ్గర్ గవురుమ్ దెకిత్ తిల. 14 అగ్గెచి కంట, అన్నె మున్సుబోదల్ ఒగ్గర్‍జిన్, తేర్‍బోదల్ ఒగ్గర్‍జిన్, ఒగ్గర్‍జిన్ మాన్సుల్ ప్రబుక పూర్తి నంపజా గెల. 15 ప్రెజల్ అన్నె కిచ్చొ కెర్ల మెలె, పేతురు జోవయించి వాటు జవుస్ అయ్‍లె, “ఎక్కి జోవయించి నీడ అమ్‍క సగుమ్‍జిన్‍క లయుస్, జవుస్” మెన, జొర్జొ తిల జోవయించ మాన్సుల్‍క వయన, మంచల్‍తె జవుస్, అంతుర్నొతె జవుస్, వాటులె నిజవ దిల. 16 యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍చి సుట్టునంతచ గఁవ్విలె తెంతొ కి ఒగ్గర్‍జిన్ జాఁ కెర, జోవయించ జొర్జొ తిల మాన్సుల్‍క, బూతుమ్ దెర్ల మాన్సుల్‍క, కడ ఆన్ల, చి జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ కి చెంగిల్ జల.
బారికుల్‍క దెర జేల్‍తె గలిలిసి
17 ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి, మాత్రుమ్, జోవయింతెన్ తిలస ఎత్కిజిని, సద్దూకయ్యులు మెల పండితుల్; యేసుచ బారికుల్‍చి ఉప్పిరి పూర్తి గోస జా బార్ జా, 18 జోవయింక దెర, మాములుమ్ జేల్‍తె గలిల. 19 గని, జా రాతి, ప్రబుచొ దూత ఎక్కిలొ జేల్‍తెచ కెవ్డివొ ఉగుడ కెర, బారికుల్‍క విడ్దల్ కెర బార్ కెర్లన్. చి జోవయింక, 20 “తుమ్ దేముడుచి గుడితె గెచ్చ పెస, నెడిమి టీఁవొజ, ప్రబుతె దొర్కు జతి పరలోకుమ్‍తె బెదితి ఆత్మతె జెర్మున్ జా జితి రచ్చనచి రిసొచి సుబుమ్ కబుర్ ప్రెజల్‍క పూర్తి బోదన కెర” మెన, దేముడుచ దూత ఆడ్ర దా సంగిలన్. 21 దూతచి కోడు సూన కెర, జేఁవ్ పెందలె ఉజిడి జలి పొది, దేముడుచి గుడితె పెస, బోదన కెరుక దెర్ల. దేముడుచి గుడితె బారికుల్ పెస బోదన కెర్తె తిలి మదెనె, ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి, జోవయింతెన్ బెదిలస, జోవయింక ‘విడ్దల్ జా అస్తి’ మెన నేన కెర, ‘సబ కెరుమ’ మెన ఇస్రాయేలుల సబతె వెసితస ఎత్కిజిన్‍క బుకారా కెర, బారికుల్‍క కడ ఆన్‍తి రిసొ, జోవయించ జమాన్లుక జేల్‍తె తెద్రయ్‍ల. 22 జేఁవ్ జేలితె పాఁవిలె, కెవ్డివొ ఉగిడ్లె, జేఁవ్ బారికుల్ ఒత్త నాయ్, చి వెల్లెల మాన్సుల్‍తె అన్నె బుల జా సంగిల. 23 “అమ్ జేల్‍తె గెలమ్, చి ఒత్త పాఁవిలె, జేల్‍తెచ కెవ్డివొ సంజె తెంతొ డిట్టుమ్ డంక అస్తి. చి అమ్‍చ జమాన్లు కెవ్డివొ సరిగా రకితె తిల, గని అమ్ కెవ్డివొ ఉగిడ్లె, తెడి కోయి నాయ్” మెన సంగిల. 24 సంగిలె, దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమానిచి వెల్లెల పూజర్లు సూన, పూర్తి ఆచారిమ్ జా, “ఇన్నెచి అర్దుమ్ కిచ్చొ? అప్పె అన్నె కిచ్చొ జర్గు జయెదె?” మెన, బమ్మ జల.
25 తెదొడి కో గే జేఁవ్ వెల్లొ మాన్సుల్‍తె జాఁ కెర, “తుమ్ జేల్‍తె గలిలస దేముడుచి గుడితె టీఁవొజ ప్రెజల్‍క సికడ్తతి” మెన సంగిల. 26 సంగితికయ్, దేముడుచి గుడిచ జమాన్లుచ ఎజొమాని, జోవయించ జమాన్లు తెన్ గెచ్చ, బారికుల్‍క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర్ల. గని జోవయింక కిచ్చొ దెబ్బల్ పెట్తి నాయ్, అల్లర్ కెరుక మెన చడిత్ కి నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ‘జోవయింక అల్లర్ కెర్లె ప్రెజల్ అమ్‍క పత్రల్ గల మార గెలుల’ మెన బియఁ గెల.
27 జలె, బారికుల్‍క దేముడుచి గుడి తెంతొ బార్ కెర, జోవయించి సబ కెర్తి గేర్‍తె కడన, సబ కెర్తసచి మొక్మె టీఁవొ కెలచి ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జేఁవ్‍క పరిచ్చ కెర్లొ. 28 “ఈంజ జోచి నావ్ తెన్ తుమ్ ప్రెజల్‍క సికడుక జయె నాయ్, మెన తుమ్‍క ఆడ్ర దిలమ్, గని ఒండి ఈంజ యెరూసలేమ్‍తెచ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్‍క తుమ్ సికడ అస్సుస్. అన్నె, అమ్‍క, ‘తుమి జోవయింక మార్లదు’ మెన, జో మాన్సుచి రిసొ అమ్‍కయ్ నింద కెర, అమ్‌కయి జా పాపుమ్ వయడుక ఉచర్తసు” మెన బారికుల్‍క తీర్పు సంగిల. 29 పేతురు, బారికుల్ ఎత్కిచి రిసొ కిచ్చొ జబాబ్ దిలన్ మెలె, ఆమ్ కచి కోడు ముక్కిమ్‍క సూన కెరుక మెలె, మాన్సుచి కోడు నాయ్, గని దేముడుచి కోడు. 30 తూమ్ యేసుక సిలువతె టీఁవడ మార్లదు, గని అమ్‍చ పూర్గుల్‌చొ దేముడు ప్రబు జోక అన్నె జియడ్లొ.
31 “జలె, యేసుక అన్నె జియడ, అమ్‍చొ దేముడు కిచ్చొ కెర్లొ మెలె, జోక జోచి ఉజెతొ పక్క వెసడ, ఇస్రాయేలుల్ మెల యూదుల్‍క, ‘జేఁవ్ కెర్ల పాపల్‍క పెట్టి దుకుమ్ జా ముల జోక నంపజా, జోవయించి పాపుమ్ పుంచి జవుస్’ మెన, యేసుక, రచ్చించుప కెర్తొసొ, ఏలుప కెర్సు మెన, జోక గవురుమ్ కెర అస్సె. 32 ఈంజ ఎత్కిచి రిసొ ఆమ్ సాచుల్ జా అస్సుమ్. జోచి కోడు రితి కెర్తసక దేముడు దిలి జోచి సుద్ది తిలి ఆత్మ కి సాచి జతయ్.”, మెన పేతురు సంగిలన్. 33 జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ సూన ఒగ్గర్ కోపుమ్ జా, జేఁవ్ బారికుల్‍క మారుక కోర్‍ప జల.
గమలీయేల్ సంగిలి కొడొ
34 గమలీయేల్ మెలొ పరిసయ్యుడు ఎక్కిలొ ఒత్త జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్‍తె తిలొ. జో మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తొసొ జయెదె. జోక ఎత్కిజిని, ‘చెంగిల్ మాన్సు’ మెన గవురుమ్ కెరుల. జో మాన్సు టీఁవ, దేముడుచి గుడిచ జమాన్లుక, ‘ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్‍క గడియ బార్ కెర తా’ మెన ఆడ్ర దిలస్. 35 బారికుల్‍క బార్ కెరవ, బెర తిల వెల్లెల మాన్సుల్‍క గమలీయేల్ ఇసి మెన సంగిలన్: “అమ్‍చ ఇస్రాయేలులుచ ఓ తుమ్ వెల్లెల మాన్సుల్, జేఁవ్ మాన్సుల్‍క తుమ్ కిచ్చొ కెరుక ఉచర్తె గే, జాగర్త తా. 36 జా సుట్టు జర్గు జలిస్‍చి రిసొ ఏద కెర. జేఁవ్ పొదులె దూదా మెలొ ఎక్కిలొ ‘ఆఁవ్ వెల్లొ’ మెన సొంత గవురుమ్ సంగుక బుల్తె తిలొ, చి రమారమి చెత్తర్ పుంజొజిన్ మాన్సుల్ జోవయింతెన్ బెదిల. గని మాన్సు జోక మార్తికయ్, జోచ సిస్సుల్ చెదుర్ప జల, చి జా ఎత్కి ఆరి పాడ్ జా గెలి. 37 జాచి పడ్తొ, ప్రెజల్ లెక్క కెర్తె తిల పొదులె, గలిలయ ప్రాంతుమ్‍చొ యూదా మెలొ ఎక్కిలొ కి వెల్లొ మెనన, సగుమ్‍జిన్‍క సికడ సిస్సుల్ కెరన్లొ. గని జో కి మొర గెలొ, చి జోచ సిస్సుల్ కి చెదుర్ప జా గెల.
38 “జాకయ్, తుమ్ అప్పె దెర్ల మాన్సుల్‍చ రిసొ ఆఁవ్ కిచ్చొ మెంతసి మెలె, ఈంజేఁవ్ మాన్సుల్‍క ముల. తుక్లె తా. కిచ్చొక మెలె, ఈంజేఁవ్ కెర్తిసి, మాన్సుల్ ఉచర్లిసి రిత జలె, జాచి ఇస్టుమ్‍క పాడ్ జయెదె, చి ఆమ్ పిట్టవుక మెన కిచ్చొ కెరుక నాయ్. 39 గని ఏక్ వేల ఈంజేఁవ్ కెర్తిసి, దేముడు తియార్లిసి జలె, తుమ్ కెద్ది సిచ్చ కెర్లె కి, పిట్టవుక నెతుర్సు. జాగర్త తా. ఈంజేఁవ్ కెర్తిసి దేముడు తియార్లిసి జలె, తూమ్ అల్లర్ కెర్లె, జో దేముడుక విరోదుమ్ సుదల్ కి జస్తె” మెన, జాగర్త సంగిలన్.
సిస్సుల్ విడ్దల్ జలిసి
40 జో గమలీయేల్ దస్సి సంగితికయ్, వెల్లెల మాన్సుల్ సూన్ల, చి బారికుల్‍క అన్నె బుకారా కెర, కొర్డల్ తెన్ పెట, “తుమ్ యేసుచి నావ్ తెన్ కక్క కిచ్చొ సికడుక జయె నాయ్” మెన ఆడ్ర దా, విడ్దల్ కెర్ల.
41 బారికుల్, జలె, కిచ్చొ బుద్ది తెన్ జా సబ కెర్లిస్ తెంతొ బార్ జల మెలె, ‘యేసుప్రబుచి నావ్‌క గవురుమ్ కెర్తి రిసొ జోచి గవురుమ్ దెకయ్‍లి రిసొ, అమ్ నిస్కారుమ్ జంక జలెకి, జొయ్యి అమ్‍క నిసాన విలువ రితి దెక అస్సె మెన అమ్‍క పూర్తి సర్ద’ మెన, సర్ద సేంతుమ్ తెన్ తిల. 42 అన్నె, దేముడుచి గుడితె కి, గెరి కి, యేసుక, ‘జొయ్యి దొర్కు జలొ క్రీస్తు రచ్చించుప కెర్తొసొ’ మెన, ప్రెజల్‍క రోజుక సికడుక ములితి నాయ్.