4
పేతురుక యోహానులుక జేల్‍తె గలిలిసి
పేతురు చి యోహాను ప్రెజల్‍క దస్సి బోదన కెర్తె తతికయ్, యూదుల్‍చ పూజర్లు, దేముడుచి గుడిచొ ఎజొమాని, పడ్తొ సద్దూకయ్యులు మెన పండితుల్ జోవయింతె ఉట్ట అయ్‍ల. యేసు ‘మొర అన్నె జీవ్ జలొ’ మెన ప్రెజల్‍క పేతురు చి యోహాను సికయ్‍తె తిలి రిసొ, జేఁవ్ వెల్లొ సుదల్ కోపుమ్ జా అస్తి. జోవయింక దెర్ల, గని సాంజ్ జలి రిసొ ‘కలిక తీర్పు కెరుమ’ మెన దస్సే జేల్‍తె గలిల.
జేఁవ్ వెల్లొ సుదల్ దస్సి కెర్లె కి, జేఁవ్ దొగుల కెర్లి బోదన సూన్లస ఒగ్గర్‍జిన్ యేసుక నంపజఁయి గెల. ఇన్నెతెన్, నంపజలస కెత్తిజిన్ జల మెలె, తేర్‍బోదల్, బాలబోదల్‍క పిట్టవ, రమారమి పాఁచ్ వెయిల్‍జిన్ మున్సుబోదల్ తిల.
పేతురుక యోహానులుక పరిచ్చ కెర్లిసి
అన్నెక్ దీసి కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, సబ కెరుక మెన యూదుల్‍చ అదికారుల్, వెల్లెల మాన్సుల్, మోసే తెన్ దేముడు దిలి ఆగ్నల్ సికడ్తస ఎత్కిజిన్ యెరూసలేమ్ పట్నుమ్‍తె బెర జా అస్తి. జోవయింతె కో కో ముక్కిమ్ జా సబ కెర్తి రిసొ జా అస్తి మెలె, అగ్గె ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి జా తిలొ అన్నొస్‍చి జాఁవొసి జలొ తెదొడిచొ ఎత్కిక వెల్లొ పూజరి కయప, ఎత్కిక వెల్లెల పూజర్లు జతసచ కుటుంబల్‍చ మున్సుబోదల్ ఎత్కిజిని. ఇనయింతె దొగుల కొన్స మెలె, యోహానుని అలెక్సంద్రు.
సబ కెరుక దెర్లి పొది, యోహానుక చి పేతురుక కడ ఆన నెడిమి టీఁవొ కెరన, జేఁవ్ చెంగిల్ కెర్లొ అగ్గె సొట్టొ జా తిలొ మాన్సుక కి టీఁవొ కెర, జేఁవ్ దొగులక పరిచ్చ కెరుక దెర్ల. “ఈంజొ మాన్సుక కీసి ఇండయ్‍లదు? తుమ్‍చి సొంత సెక్తిక నెతుర్సు! కచి సెక్తి, కచి నావ్ తెన్ ఈంజ కామ్ కెర్లదు?” మెన కోపుమ్ తెన్ పరిచ్చ కెర్ల.
పేతురు జబాబ్ దిలిసి
తెదొడి పేతురు దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మసెక్తి జోచి పెట్టి బెర సెక్తి దెతికయ్, దయిరిమ్ జా, జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్‍క ఇసి మెన జబాబ్ దిలన్; “యూదుల్‍చ అదికారుల్, వెల్లెల మాన్సుల్, తుమ్‍క ఆమ్ కిచ్చొ సంగుక? అమ్ సొట్టొ మాన్సు ఎక్కిలొక చెంగిల్ కెర్లి రిసొ ఆజి తుమ్ అమ్‍క పరిచ్చ కెర్తసు జలె, 10 నజరేతు గఁవ్విచొ యేసుక్రీస్తుచి నావ్ తెన్ని తుమ్‍చి నెడిమి టీఁవొ జలొ ఈంజొ మాన్సు చెంగిల్ జా అస్సె. జో యేసుక్రీస్తు తుమి సిలివ గల మార్లదు, గని దేముడు జోక అన్నె జియడ్లన్, చి జొయ్యి ఈంజొ మాన్సుక చెంగిల్ కెర అస్సె మెన తుమ్‍క చి అమ్‍చి ఇస్రాయేలులు ఎత్కిజిన్‍క ఆఁవ్ కచితుమ్ సంగితసి.
11 “గేరు బంద మాన్సుల్ నెస కెర ములిల పత్తుర్, గేర్ బందత బోడిపత్తుర్ జయెదె. తుమ్ జోక నెసిలె కి, పరలోకుమ్‍చి రాజిమ్‍క జొయ్యి వెల్లొ జా అస్సె. 12 పాపుమ్ తెంతొ విడ్దల్ జా పరలోకుమ్‍తె గెతి రచ్చన కచితె దొర్కు జతయ్ మెలె, యేసుతెయి అన్నె కత్తెయ్ నాయ్. కిచ్చొక మెలె, ఈంజ ఒండి లోకుమ్‍తె అన్నె కచి నావ్ తెన్ రచ్చించుప జంక కో కి నెతిర్తి” మెన పేతురు సంగిలన్.
13 పేతురుక చి యోహానుక, “ఈంజేఁవ్ ఒగ్గర్ సదు కెర్ల మాన్సుల్ నెంజితి రిత జాలర్లు ఈంజేఁవ్, వెల్లెల మాన్సుల్ నెంజితి, గని తెద్ది దయిరిమ్ తెన్ అమ్‍క బుద్ది సంగితతి” మెన, జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ ఆచారిమ్ జల. అన్నె, యేసు తెన్ జేఁవ్ బుల్తె తిలి రిసొయ్ ఇసి తెలివి తెన్ దయిరిమ్ జా అస్తి మెన వెల్లెల మాన్సుల్ చినిల. 14 పడ్తొ, అగ్గె సొట్టొ జా తిలొ మాన్సు అప్పె చెంగిల్ జా జోవయించి నెడిమి టీఁవొజ అస్సె మెన దెక కెర, జేఁవ్ అన్నె కిచ్చొ నింద సంగుక నెతిర్ల.
15 అన్నె కిచ్చొ సంగుక నెత్ర కెర, యోహానుక చి పేతురుక సబ తెంతొ బార్ కెర, వెల్లెల మాన్సుల్ లట్టబన్ల. 16 “ఈంజేఁవ్ దొగుల మాన్సుల్‍చి రిసొ అమ్ కిచ్చొ కెర్లె జయెదె? కిచ్చొ సిచ్చ కెరుక నెత్రుమ్, కిచ్చొగె. కిచ్చొక మెలె, తెద్ది వెల్లి కామ్ ఇన్నెచి అత్తి జర్గు జా అస్సె మెన ఈంజ యెరూసలేమ్‍తెచ మాన్సుల్ ఎత్కిజిన్ జాన్‍తి. ఆమ్ కి దెక అస్సుమ్, చి కిచ్చొ వేర సంగుక నెంజె. 17 గని, ఈంజ ఎత్కిచి రిసొ అన్నె కో సూన్‍త నాయ్ మెన, ఈంజేఁవ్ దొగుల జోచి నావ్ తెన్ అన్నె కక్క కిచ్చొ నే సంగిత్ రితి బియఁడ ఆడ్ర దెమ” మెన తీర్పు సంగిల. 18 తెదొడి, జేఁవ్ దొగులక అన్నె బుకారా కెర, “తుమ్ జో యేసుచి నావ్ దెరుక నాయ్. జోచి నావ్ తెన్ అన్నె కక్క బోదన కెరుక నాయ్” మెన పేతురుకచి యోహానులుక ఆడ్ర దిల.
పేతురు చి యోహానులు దిలి జబాబ్
19 జేఁవ్ వెల్లెల మాన్సుల్ దస్సి సంగిలక, పేతురు, యోహాను, నే బితె దయిరిమ్ తెన్ కిచ్చొ సంగిల మెలె, “దేముడు సంగిలి కోడు అమ్ కెర్లె చెంగిల్ గే, తుమ్ మాన్సుల్ సంగిలి కోడు అమ్ కెర్లె చెంగిల్ గే, తూమ్ సరిగా ఉచర. జేఁవ్ దొన్నిచి రిసొ జో దేముడు సొంత కిచ్చొ మెనెదె గే ఉచర. 20 అమ్ దెకిలిసి సూన్లిసి, ఆమ్ మాన్సుల్‍క నే సంగితె తంక నెత్రుమ్, నేన” మెన జేఁవ్ దొగుల యేసుచ బారికుల్ సంగిల.
21 ‘యేసుచి అదికారుమ్‍చి తెడి జో సొట్టొ మాన్సు చెంగిల్ జలొ’ మెన ప్రెజల్ ఎత్కిజిన్ దేముడుచి గవురుమ్ సంగితె తిల. జేఁవ్‍చి రిసొ, ‘జేఁవ్ దొగులక అమ్ సిచ్చ కెర్లె ప్రెజల్ అమ్‍క అల్లర్ కెరుల’ మెన కిచ్చొ సిచ్చ కెరుక నెత్ర కెర, ఎక్కి కోడ్‍కయ్ జోవయింక అన్నె బియఁడ కెర, వెల్లెల మాన్సుల్ జోవయింక విడ్దల్ కెర్ల. 22 ప్రెజల్ కిచ్చొక దేముడుచి గవురుమ్ ఒగ్గర్ నముకుమ్ తెన్ సంగితె తిల మెలె, జోవయించి గవురుమ్‌క రుజ్జు దెకయ్‍లి జా వెల్లి కామ్ జర్గు కెర్లిసి కక్క చెంగిల్ కెర్లిసి జయెదె మెలె, దొన్ని విసొ వెర్సుల్ జలొ సొట్టొ జెర్మిలొ మాన్సుక.
23 పేతురుక యోహానుక వెల్లెల మాన్సుల్ ముల్తికయ్, జోవయించ గోతుసుదల్‍తె జేఁవ్ దొగుల గెచ్చ, ఎత్కిక వెల్లెల పూజర్లు చి వెల్లెల మాన్సుల్ జోవయింక సంగిలిసి ఎత్కి సంగ దిల. 24 జేఁవ్ సూన కెర, జేఁవ్ ఎత్కిజిన్ ఎక్కి మెన్సు తెన్ బెద దేముడుక ఇసి మెన గట్టిఙ అవాడ్ తెన్ ప్రార్దన కెరుక దెర్ల: “ఎత్కిచి కంట వెల్లొ తిలొ అమ్‍చొ దేముడు ప్రబువ, పరలోకుమ్ బూలోకుమ్, సముద్రుమ్, జేఁవ్ ఎత్కితె తతిసి కిచ్చొ నే పిట్తె జెర్మయ్‍లొసొ తూయి. 25 తుమ్‍చి సుద్ది తిలి ఆత్మ లట్టబ్తికయ్, తుచొ సేవ కెర్తొసొ జలొ అమ్‍చొ పూర్గుమ్‍చొ దావీదుచి చోండివాట్ తూయి సంగిలిసి కిచ్చొ మెలె,
దేముడుక నేన్ల దేసిమ్‍లుచ మాన్సుల్ కిచ్చొక జోవయింక నిస్కారుమ్ ఉచర వెల్లెల మాన్సుల్ మెనన్ల? అమ్‍చయ్ ప్రెజల్ కి జోవయింక నేన్ల రిత జా, కిచ్చొక కామ్‍క నెంజిల కుట్రల్ జోవయించి రిసొ ఉచర్ల? 26 ఒండి లోకుమ్‍చ రానలు, అదికారుల్, కుట్ర కెర్లి రితి ఎక్కితె బెద, దేముడుక కి, జో ఏలుప కెరయ్‍తొ క్రీస్తుక కి యుద్దుమ్ కెర్లి రితి జల
మెన దావీదుచి అత్తి రెగ్డ అస్సె. 27 నిజుమి, ఈంజయి పట్నుమ్‍తె హేరోదు రానొ, పొంతి పిలాతు అదికారి, యూదుల్ నెంజిలస ఇస్రాయేలులు మెల అమ్‍చ యూదుల్, ఎత్కిజిని, దేముడుచి సుద్ది తిలొ తూయి ఏలుప కెరయ్‍లొ సేవ కెర్తొసొ జలొ యేసుక కుట్ర కెర, జోవయించి ఉప్పిరి యుద్దుమ్ కెర్లి రితి జల. 28 ‘జర్గు జవుస్’ మెన తూయి అగ్గె తెంతొ తుచి అదికారుమ్‍క సెలవ్ దా తిలిసి ఎత్కి, జోవయించి పెట్టిచి విస్సుమ్‍క జేఁవ్ జర్గు కెర్ల. 29 అప్పె కి, ప్రబుచ, ఈంజేఁవ్ తుచ సేవ కెర్తసక బియడ్తతి. గని ఇన్నెక కన్కారుమ్ దెక, 30 జొర్జొ తిల మాన్సుల్‍క ఇన్నెచి అత్తి చెంగిల్ కెర్తె తా, సుద్ది తిలొ తుచొ సేవ కెర్తొసొ యేసుచి నావ్ తెన్ జోచి అదికారుమ్‍క గుర్తు జత వెల్లొ కమొ కెరవ కెరవ, ఈంజేఁవ్ పూర్తి దయిరిమ్ తెన్ తుచి సుబుమ్ కబుర్ సంగితి రితి ఇన్నెక తోడు తా, మెన ప్రార్దన కెర్తసుమ్” మెన, బెర తిలస ఎత్కిజిన్ ఎక్కి మెన్సు తెన్ ప్రార్దన కెర్ల.
31 దస్సి ప్రార్దన కెర కేడయ్‍లి బేగి, కిచ్చొ జర్గు జలి మెలె, జేఁవ్ సబ కెర్తె తిలి గేరు కదుల్ జంక దెర్లి, చి దేముడుచి సుద్ది తిలి ఆత్మ జోవయించి పెట్టి బెర పూర్తి సెక్తి దెతికయ్, పూర్తి దయిరిమ్ తెన్ దేముడు దిలి బోదన కెర్లిసి ఎత్కి సంగుక దెర్ల.
యేసుక నంపజలస కట్టు తెన్ తిలిసి
32 జేఁవ్ పొదులె, యేసుప్రబుక నంపతిలస ఎత్కిజిని, ఎక్కి ఆత్మ, మెన్సు, ప్రేమ తెన్ తిల. “అంచయ్” మెన, జోవయింక కలుగు జల ఆస్తుల్‍చి రిసొ జోవయింతె కో కి పోటి సంగితి నాయ్, గని జోవయింక కలుగు జలిస్‍క ‘అమ్ ఎత్కిజిన్‍చి’ మెన, సర్ద తెన్ ఎక్కిలొక ఎక్కిలొ తోడు కెర్తె తిల. 33 పడ్తొ, దేముడు యేసుచి ఆత్మసెక్తి జోవయించి పెట్టి తిలి రిసొ, జేఁవ్ బారజిన్ జోవయించ బారికుల్ పూర్తి దయిరిమ్ తెన్ యేసుప్రబు మొర అన్నె జిలిసిచి రిసొ సాచి సంగితె తిల. జో ప్రబుచి దయచి ప్రేమ జేఁవ్ నంపజలస ఎత్కిజిన్‍చి పెట్టి బెర కామ్ కెర్తె తిలి. 34 జోవయింతె కక్క కి కొత్కు నాయ్. కిచ్చొక మెలె. జోవయింతె కక్క ఒగ్గర్ బుఁయి గే గెరల్ గే తయెదె గే, జో విక గెలెదె, చి జా వికిలి డబ్బిల్ ఆన కెర, 35 యేసుచ బారికుల్‍చి చట్టె తివుల. ‘నెంజిలసక దొర్కు జవుస్’ మెన, నెంజిలసక వంట దెవుల. జాచి రిసొ కక్క కి కొత్కు జయె నాయ్.
సత్తిమ్ జలొ బర్నబా
36 యోసేపు మెలొ ఎక్కిలొ జోవయింతె తిలొ. ‘దయిరిమ్ కెర్తొసొ’ మెలి అర్దుమ్ తెన్ జోక ‘బర్నబా’ మెన, బారజిన్ బారికుల్ ఆసిమ్ నావ్ తిఁయ తిల. జో, యూదుడు జలొ లేవీ మెలొ పూర్గుమ్‍చొచి సెకుమ్‍చొ జయెదె. జో జెర్మిలి దేసిమ్ కేన్ మెలె, కుప్ర మెలి దీవి దేసిమ్. 37 జో కిచ్చొ కెర్లొ మెలె, జోక కలుగు జలి ఏక్ బాటి జో విక కెర, జా వికిలి డబ్బుల్ దెరన, జేఁవ్ బారజిన్ బారికుల్‍క చటె తిలన్.